Statens vegvesen vil kutte ut Roundup som blant annet kan være årsak til nyresykdom
Publisert: 11.08.2014
 
Sprøytemiddelet Roundup fra Monsanto er verdens mest brukte sprøytemiddel. Miljøvernforbundet har i alle år jobbet aktivt mot bruk av denne giften. Langs veier har vi tidligere fått gjennomslag for mekanisk klipping istedet. Men bruken ser ut til å ha tatt seg opp i senere år. Nå ser heldigvis Statens vegvesen ut til å igjen kutte ut denne unødvendige giftbruken. 
Les mer...
NMF advarer igjen mot søknader om å tillate genmodifisert soya fra Monsanto
Publisert: 06.02.2013
 
Monsanto har i disse tilfellene søkt om tillatelse til å omsette og selge soya innsatt med gensekvenser som gir plantene resistens mot glyfosat. Glyfosat er virkemiddelet i det giftige sprøyemiddelet round up. Soya produseres over flere titalls millioner hektar med landbruksjord globalt. Faren ved frislipp er dermed stor.
Les mer...
NMF´s arbeid mot genmodifiserte planter fra Monsanto
Publisert: 11.01.2013
 
NMF har i flere år jobbet aktivt for å forhindre tillatelse til å innføre og omsette genmodifiserte planter i Norge.
Det multinasjonale firmaet Monsanto har levert flere søknader for å få tillatelse til å omsette genmodifiserte planter
i Norge. Mange av disse søknadene er for planter som er resistente mot glyfosat. Glyfosat er giftstoffet i sprøytemiddelet Roundup. Dette stoffet er også årsaken til at NMF i hele vår historie har jobbet mot bruk av roundup.
Les mer...
Nei til genmodifisering, nei til Monsanto!
Publisert: 24.02.2012
En gjennomgang av saksbehandlingen hos NMF siden 2006, viser at i sakene omhandlene genmodifisering og plantekjemi, står Monsanto for over 50% av alle sakene. Monsanto Company står for majoriteten av alle plantevernmidler og genmodifiserte organismer til landbruket. Monsanto er også den største pådriveren for innfasing av genmanipulerte korn og plantesorter, GMO i Norge. GMO planter er svært omstridt, fordi det ikke finnes noen garanti for at plantenes uovervinnelige egenskaper skal krysse seg med andre planter. Det som fryktes er såkalt superugress, en ugresstype som ikke lar seg stoppe. Monsanto Company har stor politisk innflytelse. Monsanto står for over halvparten av søknadene om bruk av omdiskuterte plantevernmidler og genmodifiserte planter i Norge. Les mer om Miljøvernforbundets kamp mot Monsanto og GMO.
Les mer...
Viken Skog BA har gitt etter for NMF sitt krav om å avstå fra roundup sprøyting av skog
Publisert: 01.02.2012
Viken Skog BA har i følge Østlandets blad trukket planene om å sprøyte 350 mål Follo-skog med Roundup. Norges Miljøvernforbund kommer til å følge denne saken tett. På 90-tallet fikk NMF presset igjennom manuell klipping/stussing av vegetasjon istedenfor sprøyting med Monsantos giftmiddel roundup. Tidligere ble vegetasjon som f.eks greiner som vokser inn mot veiene sprøytet med denne giften. Det fikk vi stoppet den gang på landsplan.
Les mer...
Kampanje Trygg Mat GMO

GMO = Genmanipulerte organismer
Norges Miljøvernforbundet jobber mot all utplanting/utsetting av GMO. GMO er og blir i dag plantet/utplassert uten vitenskapelig grunnlag for hvordan de kommer til å virke på miljø og menneskelig helse og uten mulighet til å hindre spredning og naturlige mutasjoner.

Genmanipulering er forskning og "utvikling" av nye planter, så vel som mikroorganismer, dyr og mennesker. Dette skjer ved å endre genere på en måte som ikke er naturlig. GMO kan når de er utviklet, reprodusere seg og formere seg i lag med naturlige organismer. Slik gjør at GMO fort havner på gale steder, det kalles vi genforurensning, og en spredning til nye økosystemer og fremtidige generasjoner gjør det hele totalt uforutsigbar. Allerede i dag er det en mengde genmanipulerte organismer som man ikke har kontroll på.

Denne genetiske forurensningen er en stor trussel, fordi GMO ikke kan samles inn eller destrueres når de først er spredd i naturen. Myndighetene forsøker å møte denne trusselen med internasjonale reguleringer slik som Biosikkerhetsprotokollen. Dette er imidlertid helt utilstrekkelig, så lenge multinasjonale selskaper som handler ut fra kommersielle interesser får lov til å bruke mennesker og miljø som forsøkskaniner i sin jakt på profitt.

På grunn av disse kommersielle interessene, nektes offentligheten og forbrukerne innsyn i GMO i matvarekjeden. Slik blir det nesten umulig å unngå dem. NMF krever at mat med GMO-ingredienser merkes tydelig.

Norges Miljøvernforbund vil legge fram informasjon rundt mulige skadevirkninger på natur og miljø som følge av utsetting og bruk av Genmodifiserte Organismer (GMO).

Les mer...

MON (MONSANTO) 87427 vil bidra til utbredelse av patogener og sykdom.
Publisert: 13.05.2014
 
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av mais MON 87427. Denne GMO veksten har en innsatt kode sekvens cp4-epsps som gir planten økt toleranse mot glyfosat som er den aktive ingrediensen i Roundup®. MON 87427 har en gen komposisjon som gir redusert produksjon av cp4-epsps proteinet i to vev som utvikler pollen og vev som gir forsyning til pollen. Derimot blir vevet til korn og frø produsert med høyere nivåer cp4-epsps proteiner. Ved å behandle denne maisen med glyfosat vil veksten miste evnen til å pollinere og få økt glyfosat toleranse i maiskolben og bladene. Uttrykket av cp4-epsps proteinet som gir resistens mot glyfosat er vev spesifikk i mais MON 87427. Det blir produsert i reproduktive vev av hunkjønn som ovuler men ikke i reproduktive vev av hankjønn som pollen på sine duskene. MON 87427 er til for å føre videre en høyere toleranse i maiskorn mot ugressmiddelet glyfosat som i produsentens egne Roundup produkter i nye hybrider med disse maisplantene. 
Les mer...
Genmodifiserte MON 810 kan drepe viktige nyttedyr!
Publisert: 23.07.2013
 
Norges Miljøvernforbundet er imot fornyelse av godkjenning for omsetning av genmodifisert maislinjer MON810. I Europa dyrkes det mest MON810 mais i Spania følget av Portugal,  Den Tsjekkiske Republikk, Slovakia og Romania. Totalt ble det drevet jordbruk for MON810 på 129,000 hektar i 2012. MON810 inneholder Bt (Bacillus thuriengiensis) Cry (Crystal) gen som koder for delta-endotoxin cry1Ab.  Pollen fra MON 810 kan drepe arter i Lepidoptera (sommerfugler), både beskyttet sommerfugl og møll i bikuber.
 
Les mer...
Nei til GMO Soya, Nei til DAS-444Ø6-6.
Publisert: 20.06.2013
 
Norges Miljøvernforbund har tidligere uttalt seg mot GMO Soya og GMO glyfosat resistent soya. De nye utviklingene av multitolerant og multiresistente planter mot flere typer plantevernmidler fører til en miljømessig farlig og uakseptabel situasjon. Nyere GMO Soya kan føre til vesentlig store endringer som fører til sykdomsfremkallende fungi (sopp) i rhizosfæren (rotstengelmiljøet) til Soya. Konsekvensene kan være økt avhengighet på penicillin spp i jordbruk. GMO jordbrukere kan få sådd pencillin spp for å skifte patogene arter fra rhizosfæren. Fusarium spp kan også oppstå som patogen i dyr og mennesker.
Les mer...
NMF krever avslag på genmodifisert bomull
Publisert: 20.02.2013
 
Glyfosattolerant bomull er laget for å tåle høye verdier av det plantedrepende giftstoffet glyfosat som er virkestoffet i Monsantos  Round-up sprøytemiddel. Denne genmodiserte bomullen er laget ved å sette inn et gen fra en maistype. NMF har i en høringsuttalelse nylig gått klart imot omsetning av den genmodifiserte bomullslinjen GHB614. 
Les mer...
Regjeringen har forbudt genmodifisert soya, men fremdeles kan fiskeoppdrettsnæringen fôre fisken med GMO - fôr
Publisert: 17.12.2012
 
Regjeringen har heldigvis forbudt den genmodifiserte oljerapslinjen GT73 fra Monsanto forbudt etter genteknologiloven. NMF har i en årrekke advart mot farene ved genmodifiserte arter i høringsuttalelser. Vi er også en del av sammenslutningen for GMO fri mat. Samtidig som vi kan glede oss over en seier så er vi bekymret over at fiskeoppdrettsnæringen fremdeles kan fôre fisken med GMO - fôr uten at noen får vite det.
Les mer...
Glyfosat / Round up og genmanipulering henger sammen
Publisert: 21.05.2013

Norges Miljøvernforbund har uttalt seg imot økende glyfosat bruk i over tjue høringer de siste fem år. Glyfosat som er det aktive virkemiddelet i Roundup® skaper et unaturlig miljø som krever genmanipulasjon av planter for at de skal overleve. Både dyr og mennesker kan være utsatt for kunstig seleksjon som foretrekker dem som skal overleve den nye gen modifiserte verden.
 
Les mer...
Er GMO toksinene i mais så arts spesifikke?
Publisert: 05.07.2013
 
Strategien med å gi insekts toleranse til vekster som mais gir planten et konkurranse fortrinn, - genmodifiseringen gjør det mulig for mais å bli insektsresistent. Mais er for det meste vind pollinert, men kan ha pollen med insekticide konsentrasjoner fra svært lave til svært høye doser. GMO giganten Monsanto produserer sine variasjoner av mais med insekticider. Der det er insekticid og plantevernmiddelresistens i den samme maistypen blir egenskapen kalt for "stacked". Det kan føre til vesentlige forskjeller i dødelighet for insekter som ikke er mål for produsentene. GMO maisen MON89034x1507xNK603 er et eksempel på en mais med flere typer insekticide gjennom planten.
Les mer...
Gode grunner til å være imot Glyfosat resistent GMO som MON88302
Publisert: 30.07.2013
 
Raps (Brassica napus) dyrkes i både Canada og Vest-Europa. Gapet  mellom produktiviteten til raps avlinger fra Canada og Vest Europa har økt de siste 25 år. Det er i den verden der GMO ble satt ut i praksis at utbyttet er svakt! Mellom 1986-2010 valgte Europa det GMO frie alternativet og deres avlinger i forhold til areal har økt med 48%. Dette til sammenligning med en avlingsvekst på 39% for kanadiske avlinger der det ble tillatt og valgt å dyrke GMO raps.
Les mer...
Flere giftige kjemikalier der det dyrkes GMO bomull
Publisert: 17.09.2013
 
Norges Miljøvernforbund er imot omsetning av den nye GMO bomullen fra Monsanto med innsatte sekvenser for å gi bomullen toleranse mot høyere nivåer av ugressmidler. Kombinasjonen av økt toleranse mot to typer ugressmiddel er laget for å kunne bekjempe ugressmiddel tolerant ugress og spontan voksende planter.  
 
Bruk av multi-tolerante planter eller GMO bomull kan føre til økte bruk av disse forstyrrende kjemikaliene. Toleranse og resistens mot disse ugressmidler vil etter hvert oppstå. De to typene ugressmiddel som denne nye GMO bomullen er tolerant mot er glufonisat-ammonium og dicamba toleranse. Egenskapene er trolig tilsatt bomullplanten for å kunne bekjempe glufosinat tolerante ugress typer. 
Les mer...
Den ensidige bruken av Roundup fører til "superugress"
Publisert: 26.09.2013
 
Planter som Raps, Soya og Mais har blitt spesialmodifisert av Monsanto for å bli mer motstandsdyktig mot ugressmidler med virkemiddelet glyfosat som i f.eks Roundup. NMF er kjent med at det dessverre brukes Roundup langs veier og kraftlinjer i Norge. Vi er bekymret for de endelige konsekvensene. Glyfosat er et virkemiddel i Roundup fra produsenten Monsanto.
De rammede områdene i USA er over en million hektar store og problemområdene øker. Dette er et forvarsel for at ekstreme ugressutviklinger kan bli et vanlig fenomen i framtiden. Allerede nå sprer ekstremugress seg raskt gjennom åkrer langs veier og over grenser i Midtvesten i USA. Dette kan ha den effekten at det må mobiliseres store manntall for å luke åkrene hvis en ikke skal se på at store deler av jordbruksåkre går tapt
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybriden DAS-40278-9 Enlist™ Maize.
Publisert: 13.03.2014
 
Denne har innsatte sekvenser for å kunne tåle høyere konsentrasjoner av plantevernmidler med 2,4-D som aktivt virkestoff. Ugressmiddelet 2,4-D skader planter fra artstypen Dicotyledonae og forfremmer derved uhindret vekst av monokulturer med Zea mays DAS-40278-9. Ved høyere konsentrasjoner er 2,4-D også nevrotoksisk på dyr og mennesker. DAS-40278-9 gir økt toleranse mot ugressmiddeler med 2,4-D  så vel som aryloksifenoksipropionat (AOPP). Det er ugressmidler til "fop" familien som haloxyfop, cyhalofop og quizalofop som trolig kan brukes i tillegg til 2,4-D. Disse ugressmiddlenes toleranse stammer fra den genetiske modifikasjon med innsatte gen aad-1. Kilden til kodesekvensen aad-1 er fra den bakterie Sphingobium herbicidovorans. Uten aad-1 gener blir mais plantene trolig alvorlig skadet av disse ugressmidler. 
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x NK603.

Den genmodifiserte mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x NK603 er en maisplant som har blitt endret med fem sentralt innsatte sekvenser. Disse genmodifikasjoner er innsatte for å danne høy plantetoleranse mot ugressmidler med det aktive stoffet glyfosat som i Roundup. De vil også gjøre planten motstandsdyktig imot nattflylarvene, som maisengmott og stort jordfly.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :