Her er du:
NMF stiller krav om offentlige anskaffelser
Publisert: 18.01.2018
NMF stiller krav om at alle offentlige anskaffelser skal være miljøvennlige anskaffelser. NMF har mottatt gjentakende opplysninger om at Statens vegvesen Vegdirektoratet i årevis har hatt en svært mangelfull oppfølgning av miljøbestemmelsene i de aller største driftskontraktene, driftskontrakter til en total verdi av flere milliarder kroner. Sommeren 2017 sendte NMF en anmodning til Statens vegvesen Vegdirektoratet om å få opplyst hvorledes virksomheten planlegger å etterleve de nye miljøkravene som er fastsatt i anskaffelsesloven § 5.
Les mer...
Samkjøring og elektrifisering av bilparken kan fjerne trafikkork og gi bedre miljø.
Publisert: 29.12.2014
 
De aller fleste bilene i rushtrafikken har kun en passasjer. Samtidig er det slik at bilen gjerne veier 20 ganger mer enn passasjeren. Å få flere til å reise i samme bil kan dermed redusere drivstoff forbruket og faktisk fjerne køene i rushtrafikken. Som et eksempel er det i Bergen omtrent 500 tusen ledige bilseter i Rushtrafikken. Det er mer enn det samlede innbyggertallet i både Bergen og alle nabokommunene tilsammen. Med dagens mobiltelefonteknologi kan man lett finne ledige biler og folk som trenger skyss. 
Les mer...
Veisalting svekker trafikksikkerheten
Publisert: 19.12.2014
 
Tidligere forsker i SINTEF uttaler at veisalt kan lage livsfarlige forhold langs veien i tillegg til miljøproblemer. Stoffer som inneholder klor akselererer korrosjon på jern og stål, og dette rammer både bilparken generelt, samt bremseskiver, stålbekledninger og armert betong som korroderer. Konsekvensene av utforkjøringer og andre trafikkulykker risikerer dermed å forverres når ”forsvarsverkene” svekkes. Beregninger som tidligere er gjort anslår at den norske kjøretøyparken årlig påføres skader eller økt slitasje på om lag 3 milliarder kroner.
Les mer...
Det vil bli hyppigere brøyting og mindre salting ifølge Veivesenet
Publisert: 05.12.2014
 
Miljøvernforbundet har tatt et prinsipielt standpunkt mot bruken av veisalt og mener den må opphøre på grunn av alle skadene saltingen påfører natur, miljø, dyr, mennesker, infrastruktur og materiell. På riksvei 7 i Hallingdal og over hele landet vil det bli brukt mindre salt på veien fremover ifølge Veivesenet. Det er et skritt i riktig retning selv om Miljøvernforbundet mener at veisalting i sin helhet må opphøre.
Les mer...
Mens veibyggingen går for full maskin forfaller veinettet
Publisert: 20.11.2014
 
Samtidig som det er politisk vedtatt av miljø og plassmangel at trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtrafikk og sykkel så investeres det ellevilt i nye veier. Bompengefinansiering har gjort det mulig å akselerere bilveiutbyggingen. Både i by og land investeres det storstilt i utbygging av nye veier til tross for at eksisterende veinett er i svært dårlig forfatning.
Les mer...
Regjeringen legger til rette for mer tungtrafikk på norske veier i strid med nasjonale målsetninger
Publisert: 20.10.2014
 
Alle regjeringene vi har hatt i nyere tid har hatt som målsetning å overføre mer av godstransporten fra vei til sjø og jernbane. Nå har regjeringen både innført et EU - direktiv som vil forverre konkurranseevnen for skipstransport og samtidig åpnet for lengre vogntog med tyngre last på norske veier. Skipstransport er den mest energieffektive måten å transportere godset pga den lave farten. Tog og da spesielt de elektriske er også vesentlig bedre på alle måter enn mer tungtrafikk på norske veier. Økt tungtrafikk på norske veier vil også medføre økt slitasje på veiene. Tyngre kjøretøy som lastebiler og bussene står for det aller meste av slitasjen på veinettet. 
Les mer...
NMF klager inn vedlikeholdskontrakt med ekstremt stor økning i saltforbruket til KOFA
Publisert: 29.06.2012
Miljøvernforbundet klaget igår inn vedlikeholdskontrakten 1509 Ytre Nordmøre til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). KOFA har mulighet til å bøtelegge denne anskaffelsen med over 40 millioner kr. Møre og Romsdal fylkeskommune / Statens vegvesen er de vi har klaget inn. På de to vintrene denne kontrakten har vært gjeldende har saltforurensningen av veiene vært nesten like stor som de fire foregående årene.
Les mer...
Lyntog er dyrt og miljøskadelig
Publisert: 25.01.2012

Høyhastighetsutredningen som ble publisert idag viser at lyntog mellom våre største byer kommer til å koste dyrt. NMF vil derfor gjenta at vi bør følge rådene til jernbanefagfolk som anbefalte å oppgradere den eksisterende jernbanen vi har til Gardermobanestandard, som er en bane med maksimumshastighet på 210 km/t. Utredningen viser at NMF har fått rett i at kostnader og naturskader blir for store med baner tilpasset hastigheter over 230 km/t. 

 
Les mer...
Ny kjappladet el-buss
Publisert: 26.11.2010
Foto Felicia Friesema/FoothillTransitEn ny type buss er nå på veiene i California i USA. Det er en el-buss, men det er ikke dét som er nyheten, for i California har bussene lenge blitt drevet av strøm. Det revolusjonerende med disse nye el-bussene er at de kan kjøre nærmere 5 mil lastet full med passasjerer før den bare trenger 10 minutter til å fullade batteriene for en ny 5-mils tur. Det er faktisk langt kortere tid enn det tar å lade opp mobiltelefonen din!
 
Foto Felicia Friesema, Foothill Transit
Les mer...

Veisalt ødelegger matjord
Publisert: 28.01.2011
Veisalt gjør at spesielt leirholdig åkerjord blir dårligere, konkluderer forskning ved Sveriges landbruksuniversitet.Det gjør det vanskeligere å så, og vekstene får problemer med å trenge gjennom jorda og komme opp til overflaten.
- saltets innvirkning på naturen er ødeleggende, kutte saltet, sier Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvernforbund.
Les mer...

Årets bil 2011: Elbilen Nissan Leaf
Verdens første 5-seter bygd som 100 % elbil
 
Verden går framover, og nå er for første gang en elbil blitt tildelt tittelen ”Årets bil i Europa”. Det var 5-seteren Nissan Leaf.
Les mer...
Ser rødt på elbil
Moss kommune ser overhodet ikke rødt på elbil, men fakta er i alle fall at åtte nideler av kommunens nye elbilpark er rød.
Les mer...
Verdens nordligste bildelepool åpnet
Bildelingsorganisasjonen Bilkollektivet åpnet mandag 7. juni verdens nordligste bildelepool i Tromsø. Etableringen er et resultat av lokalt initiativ fra Norges Miljøvernforbund. Fra oppstart vil de til nå over 20 andelseierne i fellesskap disponere 3 biler fra to oppstillingsplasser
-  Bildeling er miljøvern i praksis, sier Miljøvernforbundets Ørjan Holm.
Les mer...

Jernbanen er i krise
Publisert: 08.04.2010
Jernbaneverket opplyser at det kan måtte gå færre tog i fremtiden. Som følge av togkrisen innkalte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa jernbanedirektør Elisabeth Enger til hastemøte tirsdag. Der kom det fram at Jernbaneverket vurderer å kutte antall tog, samt utsette planlagte investeringsprosjekter, for å prioritere vedlikehold av jernbanen. Kleppa vil ikke love ekstra bevilgninger til jernbanen. - Dette er katastrofalt og helt uakseptabelt, uttaler Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvernforbund. - Dette vi ser nå er resultatet av et vedlikeholdsetterslep på mangfoldige milliarder som Jernbaneverket ikke makter å ta igjen med det første, med det resultat at det kan komme til å gå færre tog før det igjen kanskje blir bedre, sier Sletvold.
Les mer...

Andre alternativer enn flyplassutbygging!
Publisert: 21.12.2011

Det er totalt uforsvarlig av hensyn til klimagassutslipp å legge til rette for økt flytransport. Transportbehovet må reduseres og mer må overføres til tog og sjøtransport. Derfor har NMF sendt inn et krav om at planarbeidet med å utvide terminalen på Flesland flyplass stoppes.
Les mer...
Vil ha flere hybridbiler
Publisert: 15.03.2006
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete regner med at regjeringa vil senke avgiftene på hybridbiler som kjører på bensin og elektrisitet.

Les mer...

Nå kommer hybridbussene
Publisert: 21.04.2010
Serieproduksjonen av hybridbussene starter i april 2010, og Volvo har inngått avtale med Nettbuss om levering av 12 hybridbusser i Norge i juli 2010. De nye bussene skal hovedsaklig kjøre i Trondheim og Arendal, som begunstiges med henholdsvis 10 og 2 busser. I august skal Oslo ta i bruk to hybridbusser av typen Volvo 7700. Bergen får 25 hybridbusser – hvis forslaget fra fylkesrådmannen i Hordaland blir vedtatt.
(foto: Nettbuss)
Les mer...

Posten tester elbiler
Publisert: 23.11.2010
Posten Norge har utviklet en ny elbil i samarbeid med Arngren Sky Commuter AS og spanske Comarth. Nå skal disse testes i vinter-Norge for å få bekreftet at dette er redskapet for framtidas postomdeling.
 
Les mer...

Mobilablikasjonen LadeNå! for elbiler
Publisert: 23.11.2010
Dette er mobilaplikasjonen som vil hjelpe elbileiere å finne alle landets ladestasjoner, og er koblet direkte til NOBIL-databasen som oppdateres fortløpende. Den foreligger nå i en gratis nedbarlast versjon for iPhone og Androidtelefoner.
Les mer...

Fireseters Think
Publisert: 15.11.2010
Elbilprodusenten Think møter konkurransen i elbilmarkedet med lansere Think City som fire seter. Think har frem til nå kun vært tilgjengelig som toseter, men med en teknisk tilpassing av rammen blir Think en fireseter og en langt mer anvendelig bil for de med familie.
 
 
Les mer...

NMF stengte Klostergarasjen i Bergen
Publisert: 31.08.2005

Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, sier at det er 17 år siden Bergen vedtok at el-biler skulle få passere bomringen og parkere gratis i sentrum.  Men ingenting har skjedd, byråden dekker seg bak at de avventer en statlig utredning, sier Oddekalv.  Det er på tide at Bergen blir en mer miljøvennlig by.

Les mer...

NMF tester biodiesel sammen med Toyota.
Publisert: 05.02.2005
Norges Miljøvernforbund (NMF) har inngått et samarbeid med Toyota gjennom Jæger Auto AS om å bruke biodiesel som drivstoff for en av bilene til forbundet, en Toyota Landcruiser 100.
Les mer...

NMF til aksjon mot Ford
NMF gikk til aksjon mot Ford for å få stoppet vrakingen av brukbare Think biler i Florida.
Les mer...

NMF krever gratis parkering for El-biler på Marineholmen i Bergen
Publisert: 12.03.2004

Marineholmen og tidligere Mjellem & Karlsens eiendommer utpekes nå som et satsingsområde for forskning og næringsutvikling. NMF mener etablering av gode miljøtiltak vil være positivt for hvordan området fremstår. I forbindelse med sykkelparkeringen og miljøstasjonen i det planlagte parkeringshuset på Marineholmen, krever NMF at 10% av parkeringsplassene må settes av til el-biler og være gratis for disse. Et slikt tiltak vil være et positivt tilbud særlig sett i sammenheng med områdets gode kollektiv-tilgjengelighet.

Les mer...

Hybridbiler

Norges Miljøvernforbund og Miljøvernminister Knut Hareide snakker om bil og miljø. Utgangspunktet for samtalen er de såkalte hybride bilene. Dette er biler som kombinerer forbrenningsmotor og elektrisk drift. Slike biler er tilgjengelige nå, og gir en miljøgevinst.

Se video

Les mer...

Gratis for elbiler og hybridbiler i ny garasje i Bergen?
Miljøvernforbundet krever at det blir gratis å parkere for el- og hybridbiler i den nye Klostergarasjen i Bergen, og styrelederen i Klostergarasjen er slett ikke avvisende.
Les mer...

Bomring i London har gitt bedre luft og bedre framkommelighet
Publisert: 01.04.2005

To år etter innføringen av bomring i London, som det var store protester mot, synes tiltaket å være en gedigen suksess.  Luften har blitt ren, og framkommeligheten for biler og busser har aldri vært bedre.  Nå vil borgermesterne utvide bompengeringen.

Les mer...

Miljømagasinet TV 74 2016 Hordfast - lite håndfast...
Publisert: 14.10.2016
 
Norges Miljøvernforbund mener at Statens Vegvesen sin presentasjon av Hordfast - er lite håndfast... -mer som en "ulldott" sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Det mangler blant annet en økonomisk oversikt over fergesambandet i regionen. Planen om å lage en ferjefri E39 vil bli en økonomisk katastrofe, bare bompengekostnadene vil bli så høye at bilistene vil lide i framtiden.
 
Les mer...
Miljømagasinet TV 19 2016 Bryggen kan miste UNESCO-status
Publisert: 19.04.2016

Miljøvernforbundet hadde en markering utenfor møtet som Bystyret i Bergen holdt i forbindelse med vedtak om trasevalg Bergen sentrum til Åsane 20.april 2016.  En trase over Bryggen vil gjøre Bybanen langsom gjennom sentrum, vil skape ulykkesrisiko og beslaglegge store deler av gatearealet gjennom sentrum.  Bybane over Bryggen er kort-tenkt, ikke fremtidsrettet, og tar ikke hensyn til Bryggens UNESCO-status.

Les mer...
Miljømagasinet TV 18 2016 Høyre, FrP, MDG, Rødt og Senterpartiet vil ha Bybanen i tunnel bak Bryggen
Publisert: 19.04.2016

 

Høyre, FrP, MDG, Rødt og Senterpartiet i Bergen vil ha Bybanen i tunnel bak Bryggen. De har lagt fram flere fremtidsrettede tunnel-løsninger, og ønsker også et underjordisk knutepunkt i sentrum for de ulike bybanene som bygges ut. Dette blir både en rask, miljøvennlig og effektiv kollektivløsning som samtidig tar vare på middelalderbyen Bergen.
 
Se videoen på YouTube 
Les mer...
Nei til Bybanen over Bryggen og Sandviken!
Publisert: 20.02.2016
Les mer...
Miljømagasinet TV nr.3 2016 Fusk med trafikktallene på Hardangerbroen
Publisert: 29.01.2016

Miljøvernforbundet avslører at utbyggerne av Hardangerbroen hadde alt for høye estimater på trafikktallene.
Per Nordø, fagansvarlig på samferdsel i Miljøvernforbundet tok tak i saken, her sammen med leder Kurt Oddekalv i Miljømagasinet TV. 

Les mer...
Samfunnsøkonomisk gevinst for landstrøm i Bergen anslått til 100 millioner kr i året !
Publisert: 29.07.2014
 
For 8 år siden ba Miljøvernforbundet om at det måtte etableres landstrømsforsyning til skipene i Bergen havn. Nå har etableringen såvidt startet. Landstrømsforsyning ved bruk av det store overskuddet av klimavennlig elektrisitetsproduksjon i Norge vil medføre både reduksjoner i klimagassutslipp og en forbedring av luftkvaliteten i Bergen. Når skip ligger til kai så genererer de strøm med dieselaggregat. Slike små dieselaggregat er lite effektive, så landstrømsforsyning vil også redusere energiforbruket. Det er idag ingen tekniske hindringer med å legge til rette for landstrømsforsyning av skipene. Det er kun våre folkevalgtes prioritering som avgjør.
Les mer...
Elektrifisering av Bergen Havn begynner i det små
Publisert: 07.07.2014
 
Allerede i 2006 anmodet Miljøvernforbundet om at Bergen Havn skulle få elektrisitet for landforsyning. 8 år etterpå er det klart for første steg i elektrifisering av havnen. Landstrømsforsyning ved bruk av det store overskuddet av klimavennlig elektrisitetsproduksjon i Norge vil medføre både reduksjoner i klimagassutslipp og en forbedring av luftkvaliteten i Bergen. Når skip ligger til kai så genererer de strøm med dieselaggregat. Slike små dieselaggregat er lite effektive. Det er idag ingen tekniske problemer med å legge til rette for landstrømsforsyning av skipene.
Les mer...
Rettelse av dato på folkemøte om Bybanen i bergen
Publisert: 15.10.2013
 
Rett dato på folkemøte angående Bybanen i Bergen er torsdag 24 oktober. Vi beklager denne feilen!  Vi håper så mange som mulig kan komme!
 
«Bybanen skal ikke ødelegge Sandviken og sentrum!» 
 
«Bybanen skal tilpasse seg byen, 
byen skal ikke tilpasse seg bybanen.» 
 
«Færrest mulig hus skal røres!» 
Les mer...
NMF krever at den nye traseen til bybanen i Bergen skal tilpasses byen og ikke omvendt!
Publisert: 15.05.2013
 
Det har blitt lagt fram ulike forslag til traseer for bybanen mellom Bergen sentrum og den nordre bydelen Åsane. Blant dem forslag til å legge den over bakken og la banentraseen knuse seg gjennom sentrale deler av Bergen sentrum med eldre bygninger med særpreg. Det er til og med et forslag med å legge banen på et 20 cm høyt fundament over Bryggen som vil ødelegge dette tradisjonsrike stedet. Nord for Bryggen ligger Sandviken med sin unike gamle, trehusbebyggelse. NMF er sjokkert over at det også her foreslås en trase over bakken. NMF krever tunnelløsning i Sandviken og anbefaler en litt endret trase med 3 stopp. (Markert i rødt).
 
Les mer...
NMF har påført Rauma og Skodje kommuner bøter på 370 og 250 tusen kr
Publisert: 22.03.2013
 
NMF har klaget inn ulovlige anskaffelser for vintervedlikehold som disse kommunene har gjort til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). NMF ønsker å påpeke at det ikke bare er saltbruken som har miljøkonsekvenser i denne typen vinterkontrakter. Det er også viktig at det er stilt krav til miljøvennlig utstyr på brøytebilene. Norges Miljøvernforbund er imot veisalting. Når det alikevel skal saltes på vegene er det viktig at det stilles krav som begrenser miljømessige skader av salting.
Les mer...
Gledelig vekst i elbil og hybridbilsalget i 2012
Publisert: 21.01.2013
 
I 2012 har vi nesten fått en fordobling av elbilsalget sammenlignet med året før. I tillegg har det kommet flere nye hybridbiler (elmotor kombinert med bensin/diesel) i løpet av fjoråret. Det vises i salget på slutten av 2012. På landsbasis var salget av hybridbiler nesten fordoblet i desember 2012 sammenlignet mot desember i 2011. For Toyota som lanserte 3 nye hybridbiler i høst, utgjorde salget av hybridbiler hele 46 % av deres nybilsalg for oktober måned. Bildet til høyre er fra den nye Prius-versjonen som kan lades via stikkontakt. I praksis kan denne fungere som en elbil i byene. El og hybridbilene er slik sett en del av løsningen for byluftproblemene i norske byer.  
Les mer...
Mitsubishi MiEV eller Think City?
2011 ligger an til å bli året da elbilen får sitt gjennombrudd. Elbilåret 2011 har startet med svært gode salgstall for Mitsubishis MiEV, som ble den bestselgende småbilen i januar.
Hva skjer om man setter Norges fremste og mest hardbarkede Thinksjåfør bak rattet i en splitter ny i-MiEV for å teste hvor langt den kan kjøre? Blir han overbevist eller bare mer hardbarket?
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :