Sykkylven - avliver rødlistede arter

Sykkylven, er en kommune som er beryktet for å avlive rødlistede arter. I juni 2014 ble en ulv som vær regnet som særdeles genetisk viktig skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal.


Sykkylven kommune har nå ytterligere befestet sin posisjon som miljøversting ved å vedta avlivning av rødlistede fiskemåser midt i hekketiden. Heldigvis ble NMF kontaktet av pårørende til beboere ved  Sykkylven bu- og aktivitetssenter (Buas). Den aktuelle beboeren har stor glede av å se på fuglelivet utenfor hjemmet, og nå forsøker Sykkylven kommune å ødelegge livsgleden til beboerne ved Buas ved å drepe rødlistede fugleunger, samt å ødelegge både reir og egg i hekketiden.
 
Les mer...
Avslag på Siragrunnen vindkraftverk
Publisert: 16.02.2016
Olje- og energidepartementet har bestemt at Siragrunnen vindkraftverk ikke blir bygget. Etter langvarig arbeid fra Miljøvernforbundet, NOF og andre miljøvernorganisasjoner gjennom mange år er trekkfuglene trygge for den faren Siragrunnen vindkraftverk ville utgjort.
 
 
Les mer...
Miljøvernforbundet til CITES
Publisert: 21.02.2013
 
Hjelp oss å hindre ulovlig handling av truede dyrearter! I mars deltar NMF på CITES konvent i Bangkok, og kommer til å kjempe mot handel som truer arktiske dyrearter som isbjørn, hvalross, narhval, ringsel, klappmyss og ismåke. NMF kommer også til å sette søkelyset på den barbariske nedslaktingen av hai, som følge av unødvendig produksjon av haifinne suppe og kinesisk medisin. Ønsker du å hindre handel av truede dyrearter? Har du en hjertesak du vil at Miljøvernforbundet skal ta opp? Ta kontakt med oss så skal vi ta det med oss til CITES.
Les mer...
aksjonerer for salamanderen i Kvithei
Publisert: 10.08.2011
Det tas generelt allt for lite hensyn til skjeldne arter som salamander og amfibier, derfor aksjonerer Norges Miljøvernforbund og akjsjon "Vern av Kvithei" for salamander i området Kvithei, i Sola sør. Målet for sammarbeidspartnerne er å gjenoppbygge demningen som Sola kommune ulovlig gravde ut i vinter.
Les mer...
Gir rovdyra skylden for reindøden
Publisert: 20.01.2011
Reinsdyrnæringen gir rovdyra skylden for reindøden på Finnmarksvidda som egentlig skyldes ødelagte reinbeiter.
Reindriftsnæringens søknad om rovdyrerstatning er nok et svindelforsøk mot staten.

 
 
Les mer...

Påklager ulvefellingsvedtak
Publisert: 14.01.2011
Norges Miljøvernforbund har påklaget vedtaket om forebyggende lisensfelling av tilsammen fem ulver. Bakgrunnen er at ulven er en fredet og sterkt truet art som norske myndigheter gjennom internasjonale avtaler er forpliktet å bevare. Det er rovviltnemdene som har gitt lisens på felling av to ulver i finnmark og tre ulver i Hedmark.
 
 
 
 
Les klagen her

Salamander kan stoppe ”utviklingsprosjekter”
Publisert: 24.11.2010
De små, truede rødlisteartene salamandere kan gjennom et forslag fra Direktoratet for Naturforvaltning stoppe, eller endre en rekke byggeprosjekter i Norge. Direktoratet har foreslått å opprette en 300 meter stor vernesone rundt salamanderdammer, hvor inngrep er uønsket. Norges Miljøvernforbund synes det er positivt at menneskelig aktivitet må ta hensyn til artsmangfoldet.
 
 Foto: Christian Fischer
Les mer...

Bjørnejeger domfelt etter NMF-anmeldelse
Etter at en bjørn ble ulovlig skutt i Rendalen i Hedmark i fjor sommer, gikk NMF til anmeldelse av jeger Halvor Sveen for ulovlig felling av truet rovdyr. Nå er Sveen dømt i Nord-Østerdal tingrett.

Les mer...

Biologisk mangfold svekkes av klimaendringer
Publisert: 18.12.2009
Klimaendringene er på vei, og det er ikke til å unngå at naturen vil påvirkes dramatisk. Flere økosystemer vil settes ut av balanse; vegetasjon og tregrense flyttes til høyere nivåer enn før, og populasjonsendringer hos smågnagere som lemen påvirker bestandene av snøugle og fjellrev. Havstrømmer får fisken til å endre gyte- og vandringsmønster, noe som igjen påvirker hele næringsnettet både i sjø og på land.
Les mer...

Høringsuttalelse forvaltningsplan for rovvilt i region 8
Publisert: 20.03.2007
Norges Miljøvernforbund (NMF) vil med dette komme med uttalelse til forvaltningsplan for rovvilt i region 8.
Undertegnede Regionsleder har vært representert i referansegruppen i forbindelse med utarbeidelsen av denne forvaltningsplanen. NMF har allikevel noen kommentarer til denne forvaltningsplanen.
Les mer...

En stor dag for naturvernet i Norge!
Publisert: 20.12.2016

Miljøvernforbundet er svært lettet over at Klima og Miljøverndepartementet tar klagene fra så godt som hver eneste miljøorganisasjon i Norge til følge og endrer rovviltnemdenes skandaløse vedtak, som i praksis ville gjort slutt på den norske ulvestammen. Vi har mottatt en svært grundig avgjørelse fra Klima og Miljødepartementet, og har klippet ut noen utdrag som kan fortjene en ekstra honnør!
Les mer...
Miljøvernforbundet deltar på massemønstringen for ulv
Publisert: 13.10.2016

 
I forbindelse med at det er åpnet for lisensjakt på inntil 47 ulv i vinter arrangeres det en massemønstring for ulv foran Stortinget på lørdag. Miljøvernforbundet er en av flere natur- og miljøvernorganisasjoner som holder appell. 

Arrangementet holdes lørdag 15. oktober og starter kl. 14.
Les mer...
Ulvemassakren må stanses!
Publisert: 19.09.2016

De regionale rovviltnemdene har vedtatt at det skal felles inntil 47 ulv i høst og vinter.

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold og Akershus har vedtatt en kvote på «inntil 24 ulver, med den hensikt å ta ut alle individer i de 3 valgte revirene». De tre revirene ligger innenfor ulvesonen og er Slettås-flokken i Trysil, Vedkjenna-flokken nord i Hedmark og Kynna-flokken øst i Hedmark.

Som en del av lisensjakta skal det felles 5 ulv i områdene nord i Akershus og Hedmark. I tillegg til dette kommer lisensjakt andre steder i landet.

 
NMF kan ikke akseptere en slik massakre på ulv. Ulven lever i dag på et eksistensminimum. En nedskytning som det er vedtatt nå er fulllstendig uakseptabelt. Dette vil skade den norske ulvebestanden betydelig og vi Norge vil på nytt ha en ulvebestand som preget av innavl og sykdom. Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar med å ha en levedyktig bestand av ulv.

NMF kommer til å påklage rovviltnemdenes vedtak.

Les mer...
25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulven!
Publisert: 20.11.2012
 
Statsministrene i Norge, Sverige og Finland blir nå bedt om å beskytte den utrydningstruede ulven. 25 nordiske miljøorganisasjoner har signert et felles opprop på vegne av 800.000 støttespillere.
 
En samlet nordisk miljøbevegelse krever at Jens Stoltenberg, Fredrik Reinfeldt og Jyrki Katainen blir enige om en felles forvaltning av store rovdyr i de nordiske landene, med ulven som den mest kritiske arten. 
Les mer...
NMF samarbeider med Mada Woodland om miljøprosjekt på Madagaskar
Publisert: 13.12.2012
 
Norges Miljøvernforbund har lenge vært rimelig skeptiske til Norske miljøprosjekter i den 3 verden. Dette fordi slike prosjekter svært ofte baserer seg på norske tanker og handlemåter, i land hvor forutsetningene er helt annerledes. Vi har ansett mulighetene for suksess som små, oftest grunnet manglende respekt og forståelse for lokale forhold.

Når vi reiste til Mama Woodlands (MWL) prosjekter på Madagaskar for å gå igjennom skogplantings prosjektet i et av verdens fattigste land, var dette i utgangspunktet med svært kritiske briller. Derfor er det faktisk en glede å kunne legge fram denne rapporten som har fått en overveldende positiv konklusjon.
Les mer...
NMF fikk gjennomslag for avslag på søknad om fiskeoppdrett fra Lerøy
Publisert: 16.01.2013
 
Lerøy Hydrotech AS søkte om tillatelse til fiskeoppdrett på Sletnes i Gjemnes kommune. NMF som eneste miljøorganisasjon krevde avslag på søknaden til Lerøy pga av alle miljøskadene. Resultatet ble at Lerøy fikk saksbehandlingsgebyr på 19 600 kr og avslag på søknaden fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Les mer...
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane bruker NMFs argumenter mot utbygging i vassdraget
Publisert: 31.01.2013
 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt NMF støtte i at det ikke bør gis tillatelse til utbygging i Breimsvassdraget. Dette er et av vassdragene NMF har jobbet over flere år med. Vi er lettet over at våre argumenter mot utbygging har ført fram ovenfor fylkesmannen.
 
Vi har fått støtte i at det er en elv med godt potensiale for ørretfiske og det kan forventes nedslamming og dermed ødelegging av fisket ved utbygging. Det har tidligere blitt tatt ørretter på over 10 kg i dette vassdraget. Fiskepotensialet er stort ved å gjøre enkle grep for å tilrettelegge for oppvandring av fisk. Det omsøkte tiltaket ville tatt så mye vann at elvebunnen ville blitt nedslammet på store trekk. Breimsvatnet har som ett av få vann i Sogn og Fjordane en dokumentert bestand av storørret. Direktoratet for naturforvaltnings utredning nr.1997-2, Forslag til forvaltningsplan for storørret, sier følgende: ”av dagens 165 registrerte storørretstammer kan 95 regnes som sårbare, og 28 er kraftig redusert og direkte truet. I tillegg er omlag 10 stammer gått tapt. Felles for de fleste storørretstammene er at gyteplasser og oppvekstområder for ungene i elevene er redusert eller ødelagt ved inngrep som kraftreguleringer, forbygninger, kanaliseringer, forurensning, jordvanning m.m.”  For lav vannføring i elva vil gjøre at ørreten ikke vandrer opp for å gyte.
Les mer...
Pressemelding
Publisert: 21.06.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at også forskningen til NINA, kan bekrefte det NMF har påstått i mange år. Det svindles med rovdyrerstatningen! Rovdyrene får skylden for tap av budskap på beite, enten det gjelder rein eller sau. Iløpet av de 20 siste årene NMF har jobbet med miljøvern og forvaltning av rovdyr har vi flere ganger krevd stans i svindelen med rovdyrerstatning. Spesielt reindriftsnæringen har utmerket seg med å komme med rovdyrtap som ligger langt over det som man kunne forvente av de rovdyr som man kjente til i de ulike regionene.
Les mer...
Vindkraftverk i Bjerkreim truer europas største og sterkt utrydningstruede ugle
Publisert: 03.01.2014
 
Norges Miljøvernforbund krever avslag Holmafjellet og Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Det innrømmes til og med i søknaden at Hubro kan bli betydelig berørt. At europas største ugle hubroen som er kritisk truet ferdes i området er i seg selv god nok grunn til å det må gis ubetinget avslag på søknaden. Disse 140 meter høye industrianleggene er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og vil heller ikke gi noe elektrisitet når forbruket er på det høyeste som er kalde, vindstille dager vinterstid. Derimot vil det ny kraftledning medføre til økt svinn på disse dagene! Utbygging vil innebære at vanlige folk må gi ytterligere subsidier iform av høyere nettleie til utbygging av kraftnettet.
Les mer...
Nei til vindmøllepark på Sleneset
Publisert: 27.01.2014
 
NVE sier nei til vindindustrianlegg på Sleneset. De vil beskytte hubroen. Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med avgjørelsen. Norges Miljøvernforbund (NMF) har merket seg at NVE fraråder at det gies konsesjon til vindkraftanlegg på Sleneset. NVE mener hensynet til hubroen i området taler svært mye imot utbyggingen av en vindmøllepark. Tidligere har NVE sagt nei til vindindustrianlegget grunnet høye utbyggingskostnader og at prosjektet var samfunnsøkonomisk ulønnsomt. 
Les mer...
Uttak av rovdyr i reindriftsområder i Finnmark må reduseres. Rovdyr er et lite problem for næringen!
Publisert: 15.05.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har over en årrekke vært svært skeptisk til reindriftsnæringens stadige påstander om at rovdyra fører til store problemer for næringen. Man får stadig høre om rene rovdyrmassakre i reinflokken. NMF har i alle år påstått at det er dårlige beiteforhold som følge av et alt for stort antall rein på Finnmarksvidda som har vært den egentlige årsaken til reindøden på Finnmarksvidda. Dette har selvsagt reindriftsnæringen blankt avvist.
Les mer...
Norske myndigheter svikter sitt ansvar for å ivareta ulvebestanden!
Publisert: 26.11.2014
 
17. november klaget Miljøvernforbundet inn fylkesmannen i Finnmark sitt vedtak om felling av ulv i området ved Pasvikdalen. Heller ikke Miljødirektoratet vil la ulv få vandre inn fra Russland for å gi en norsk ulvestamme som er preget av innavl nødvendig nytt genetisk mangfold. Få dager etter vedtaket som ble begrunnet av hensyn til reindriftnæringen kommer regjeringen med pålegg om å redusere antall rein på Finnmarksvidda grunnet sult. Den samme underernæringen har gjort rein til et lett bytte for rovdyr. De få rein som er tatt av rovdyr har nok i all hovedsak vært helsemessig svake dyr.   
Les mer...
Norges Miljøvernforbund krever stans i all jakt på ulv i Norge
Publisert: 06.01.2016
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer sterkt på at nok en ulv er skutt av krypskyttere. Dyret som ble skutt var en genetisk viktig ulv av den finsk/ russiske bestanden som var på vandring sørover mot den Sør-Skandinaviske bestanden. Ulven ville, om den ikke ble skutt, kunne være et viktig bidrag til å styrke det genetiske mangfoldet i denne bestanden. Ulovlig felling av ulv ser ut til å være mer regelen enn unntaket og har opp gjennom årene bidratt til en sterkt innavlet bestand i grenseområdet mellom Sverige og Norge. NMF krever stans i all jakt etter ulv i Norge i minst 5 år i påvente på at denne organiserte krypskytinga skal stanse. Dette får være en kollektiv avstraffelse av alle ulvemotstandere.
Les mer...
Havørnen "Berit"
Publisert: 01.12.2011
Naturens egenrådige monark, havørnen «Berit», ble onsdag reddet etter å ha flydd inn i noen unaturlige innretninger ved Mongstad. Etter å ha stått skadet i noen dager, fikk Miljøvernforbundet melding om den skadede monarken og valgte straks å dra ut.
 
Les mer...
EU anmelder svensk ulvejakt
Publisert: 27.01.2011
Svensk ulvejakt er et brudd på EUs miljølovgivning, mener EU ved miljøkommisær Janez Potocnik, som nå har gått til formell anmeldelse av den svenske stat. Svenske myndigheter har på nytt havnet i EUs søkelys etter at de i januar i år har gjennomført en større lisens- og skadefelling av ulv.

 
Les mer...

Aksepterer ikke nedskyting av gaupebestanden
Publisert: 31.01.2011
 Norges Miljøvernforbund (NMF) er overrasket over leder i rovviltnemda i Troms og Finnmark Willy Ørnebakk som ønsker å utrydde gaupa fra Nord-Norge. Bakgrunnen for hans ønske er nyere forskning som viser at gaupa tar mye rein. Dette betyr imidlertid ikke at man kan eller skal utrydde gaupebestanden.
 
 
Les mer...

Jegerne - Ulvene, 3-0
Publisert: 16.02.2011
Klappjakta på 3 ulver er over i Hedmark. Den omstridte og tidligere viktige Osdalshannen ble felt på lisensjaktas første dag. Onsdag formiddag ble ytterligere to ulv drept i Rendalen. Dermed er lisensjakta på ulv over.
 
Norges Miljøvernforbund er skuffet over Miljøverndepartementet som ikke endret vedtaket om lisensfelling fra  rovviltnemde.
Les mer...

Helikopterjakt på ulv på Finnmarksvidda forkastelig!
Publisert: 22.10.2010
Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer på at det er åpnet for helikopterjakt på ulv på Finnmarksvidda. Ulven skal iht. til forvaltningsplanen ikke få anledning til å etablere seg i reinbeiteområder men vi er nødt til å være åpne for at ulven kan vandre gjennom området. Ulven som i dag befinner seg i Øst-Finnmark har gjort noe skade på reinen, men NMF mener jakt er feil strategi i denne saken.
 
Les mer...

Hubro vs. vindkraft 1-0 !
Publisert: 28.09.2011
NVE har gitt avslag på søknad om konsesjon for 75 vindturbiner
på Sleneset i Nordland. Dette betyr seier til de miljøvernorganisisjonene som i en årrekke har jobbet for å stanse industrien. Norges Miljøvernforbund var en av de første som leverte en sterkt kritisk høringsuttalelse vedrørende vindindustri på Sleneset. 
Les mer...
Vi skal stanse ulvejakten!
Publisert: 19.09.2011
Norges Miljøvernforbund klaget den 07 September på vedtatt lisensjakt av ulv.
I klagen ble det krevd oppsettende virkning, slik atFoto Dag Bjørndal rovviltnemda skulle kunne behandle klagen før jakten på den sterkt truede arten starter. Rovviltnemda har gitt signal om at klagen ikke blir behandlet før 4 Oktober, altså tre hele døgn etter at jakten er i gang. Fra tidligere lisensfellinger vet vi at ulvemotstandere bruker svært kort tid på å drepe de sårbare dyrene. Norges Miljøvernforbund har derfor tatt ytterligere skritt i saken.
 
 
 
 
 -Foto: Dag Bjørndal
Les mer...
Sammen for Norge med rovdyr
Publisert: 14.09.2011
Norges Miljøvernforbund har innledet et uformelt samarbeid med Aksjonen
Rovviltets Røst! 10 september var vi i samtale med Aksjonen Rovviltets Røst for å diskutere felles mål og hvordan vi på best mulig måte kan samarbeide videre i en felles kamp.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakt på Ulv!
Publisert: 08.09.2011
Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakten på ulv.
NMF krever å få se det vitenskapelige grunnlaget som skal underbygge rovviltnemndas standpunkter i lisensfellingsvedtaket. Ulven er underlagt de strengeste vernebetingelsene. Rovviltnemnda i Hedmark synes å være fullstendig blottet for de hensyn Norge som nasjon er forpliktet til å ta. Norges Miljøvernforbund krever at vedtaket om lisensfelling av ulv omgjøres og at ingen lisensfelling av ulv tillates i 2011/2012.

Norges Miljøvernforbund vil uansett vurdere rettslige skritt dersom vedtaket om lisensjakt opprettholdes i siste klageinstans.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :