Fakta om kongeørn i Norge
Publisert: 15.12.2009
Den norske kongeørnbestanden er i dag livskraftig og blir forvaltet på en forsvarlig måte. Det skal imidlertid lite økt dødelighet til før den igjen blir sårbar. Det er derfor viktig med en tett oppfølging og overvåking av bestandsutviklingen.
 
NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda
Publisert: 02.04.2013
 
Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det ødelegge disse fjelltoppene som fredelige utsiktspunkt og også utsikten fra andre fjell i mils omkrets. I området er det registrerte reirlokaliteter for den sterkt utrydningstruede hubroen, vår største ugle (EN), samt jaktfalk (NT), kongeørn og fjellvåk. Det er også dokumentert tilhold av alle de 4 store rovdyrene som også er truet av utryddelse i Norge; brunbjørn (EN), ulv (CR), jerv (EN) og gaupe (VU) i området. 
Les mer...
NMF har klaget inn søknad om vindindustrianlegg på Siragrunnen
 
NMF har krevd avslag på konsesjonssøknaden for Siragrunnen vindpark. Området på 35 kvadratkilometer er unikt for en stor del av kysten i Sør-Norge og har svært stort gjennomtrekk av fugl. NMF anser det som uakseptabelt at en så stor kystnær grunne, der hvor fisk og skalldyr i store mengder samler seg, foreslås omgjort til industriområde for vindkraft. Opptil 215 meter høye vindkraftmaskiner vil drepe mye fugl og flaggermus som trekker i ulike høyder. Spesielt i uklar sikt. Grunner bør være tilgjengelig for fiske da det samler seg fisk her, ikke for (vind) industrianlegg. Siragrunnen er et viktig leveområde for en rekke  viktige arter, og inngår også i det generelle utbredelsesområdet til flere rødlisteartede sjøpattedyr. Siragrunnen ligger innenfor utbredelsesområdet til de marine pattedyrene: Steinkobbe, havert, grindhval, spekkhogger, spermhval, kvitnos, kvitskjeving og vågehval.
Les mer...
NMF går imot utbygging av Bredvatn kraftverk i Bremanger
Publisert: 10.08.2012
Norges Miljøvernforbund har i en høringsuttalelse gått imot den foreslåtte unødvendige utbyggingen av Bredvatn kraftverk i Bremanger kommune. Utbyggingen som foreslås vil være nok et av mange mindre ødeleggende inngrep for friluftsaktiviteter og et fantastisk landskap. Tålegrensen for dette området må være nådd allerede. Ikke bare er større områder med minst mulig inngrep vakre, men de er også viktig for biologisk mangfold.

Les mer...
NMF krever igjen at Olje og energidepartementet omgjør innvilgelsen til kraftledning i luftspenn Mongstad – Kollsnes
Publisert: 17.07.2012
Kraftledning i luftspenn i dette området vil bidra til utryddelse av truede arter som blant annet landets største ugle hubroen. Det er over et halvt hundre truede arter i traseen for luftspenn! De landskapsmessige, visuelle inngrepene er totalt uakseptable. Pga nedbygging av grøntarealer og flere innbyggere må f.eks landskapet i Øygarden anses som enda mer verdifullt idag enn på 90-tallet da det ble bygget kraftledning i jordkabel fra Fjell kommune. Vedtaket 22. Juni er følgelig inkonsekvent. Det er uakseptabelt at folk skal betale for denne miljøskadelige linjen da den ene og alene kun har nytte for petroleumsnæringen. Søknaden burde vært levert av Statoil da det er de som ene og alene har nytte av denne på Kollsnes og delvis også Sture til den fossile gass og oljeeksportvirksomheten
Les mer...
Økokrim har tatt ut tiltale på en mann som har skutt ulv ulovlig
Publisert: 13.02.2012

Miljøvernforbundet har i en årrekke jobbet sammen med økokrim hvor vi har hatt en belønningsordning for folk som har tipset om ulovlig drap på ulv og bjørn. Disse har gått uavkortet til økokrim når tipseren har ønsket det. Økokrim har så foresatt etterforskning i det stille. Dette er den mest alvorlige faunakriminaliteten vi har i Norge for tiden. 

 

Mannen fra Nes kommune i Akershus er tiltalt etter naturmangfoldloven. I august 2011 felte han en voksen hannulv. Han risikerer 3 års fengsel for ulvedrapet.

 

Les mer...
Vindturbiner i Spania tar livet av 6 -18 millioner fugl og flaggermus årlig!
Publisert: 25.04.2012
Den ornitologiske foreningen i Spania (SEO/Birdlife) har lagt frem en dyster rapport om vindturbiners påvirkning på fugler og flaggermus. Rapporten som ble lagt frem på first scientific congress on wind energy and wildlife conservation,  anslår at så mye som 6-18 millioner fugl og flaggermus drept av vindturbiner hvert år!
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :