Aksepterer ikke nedskyting av gaupebestanden
Publisert: 31.01.2011
 Norges Miljøvernforbund (NMF) er overrasket over leder i rovviltnemda i Troms og Finnmark Willy Ørnebakk som ønsker å utrydde gaupa fra Nord-Norge. Bakgrunnen for hans ønske er nyere forskning som viser at gaupa tar mye rein. Dette betyr imidlertid ikke at man kan eller skal utrydde gaupebestanden.
 
 
Les mer...

Fakta om gaupe i Norge
Publisert: 16.12.2009
  I Norge er det satt ett bestandsmål på 65 familiegrupper gauper totalt, dette tilsvarer en totalbestand på ca 384 individer. Studier gjør det rimelig å anta at den norske naturen har en gjennomsnittlig bæreevne på rundt 3500 gauper, eller minst 590 familiegrupper, som betyr at det i realiteten er plass til ca 9 ganger flere gauper enn de vedtatte norske bestandsmålene.
Den norske gaupebestanden er relativt tett oppfulgt og overvåket, og jaktuttaket er per i dag satt til 16 % av bestandstørrelsen. Det betyr at dersom bestandsmålet på 384 individer blir opprettholdt bør det ikke tillates større uttak enn 61 individ per år. Det er generelt anbefalt at jaktuttaket rettes mot individer med lave reproduksjonsverdier (hanngauper). Ulovlig jakt forekommer imidlertid veldig hyppig, og det er dessverre innarbeidet en praksis med at selv grove brudd på viltloven i dag kun straffes på forseelsesnivå, og sjelden eller aldri medfører fengselsstraff. Høy grad av krypskyting vil derfor kunne underminere forvaltningsregimet, og føre til at myndighetene mister kontrollen over bestandsutviklingen.
 
NMFsrapport om forvaltning av gaupe.
 
 
Les mer...

Miljøvernforbundet krever gaupejakta stanset
Publisert: 01.02.2008
Norges Miljøvernforbund (NMF) er svært overrasket over at Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har åpnet for jakt etter gaupe i Nordland tiltross for at bestandsnivået på minimum 10 familiegrupper, fastsatt av Stortinget, ikke er nådd. Utfra DNs egne dokumenter ligger bestandsnivået på maksimalt 8 familiegruppper. DN argumenter for gaupejakta med at bestanden er i vekst og at skadesituasjonen fylket er så stor. NMF vil klage inn DNs vedtak inn for Miljøverndepartementet.
 
Les mer...

NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda
Publisert: 02.04.2013
 
Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det ødelegge disse fjelltoppene som fredelige utsiktspunkt og også utsikten fra andre fjell i mils omkrets. I området er det registrerte reirlokaliteter for den sterkt utrydningstruede hubroen, vår største ugle (EN), samt jaktfalk (NT), kongeørn og fjellvåk. Det er også dokumentert tilhold av alle de 4 store rovdyrene som også er truet av utryddelse i Norge; brunbjørn (EN), ulv (CR), jerv (EN) og gaupe (VU) i området. 
Les mer...
Økokrim har tatt ut tiltale på en mann som har skutt ulv ulovlig
Publisert: 13.02.2012

Miljøvernforbundet har i en årrekke jobbet sammen med økokrim hvor vi har hatt en belønningsordning for folk som har tipset om ulovlig drap på ulv og bjørn. Disse har gått uavkortet til økokrim når tipseren har ønsket det. Økokrim har så foresatt etterforskning i det stille. Dette er den mest alvorlige faunakriminaliteten vi har i Norge for tiden. 

 

Mannen fra Nes kommune i Akershus er tiltalt etter naturmangfoldloven. I august 2011 felte han en voksen hannulv. Han risikerer 3 års fengsel for ulvedrapet.

 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :