Fakta om jerv i Norge
Den norske jervebestanden ligger langt under minste levedyktige bestandsstørrelse på rundt 700 individer, tilsvarende ca 108 ynglinger pr år. Den nordnorske bestanden er utrydningstruet ved dagens forvaltning og uttak, mens den sørnorske bestanden er for liten til å opprettholde nødvendig genetisk variasjon på lengre sikt.

Det er plass til rundt 250 ynglinger tilsvarende en bestand på ca 1600 jerv i Norge. Et naturlig forvaltningsmål vil derfor være å sette et bestandsmål på 50% av dette (ca 800 individer), noe som vil gi størst mulig årlig overskudd som kan tas ut. Minimum må bestandsmålet være på 700 individer.

Ved siden av krypskyting, høye kvoter gitt av myndighetene og for lave bevaringsmål, spesielt i sør, er tap av potensielt brukbart jervhabitat den største trusselen mot bestanden av jerv. Det generelle naturvernarbeidet, og bevaring og fredning av jervens naturlige levesteder blir derfor essensielt for å ta vare på arten over tid.
 
NMFs rapport på en fornuftig forvaltning av jerv
NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda
Publisert: 02.04.2013
 
Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det ødelegge disse fjelltoppene som fredelige utsiktspunkt og også utsikten fra andre fjell i mils omkrets. I området er det registrerte reirlokaliteter for den sterkt utrydningstruede hubroen, vår største ugle (EN), samt jaktfalk (NT), kongeørn og fjellvåk. Det er også dokumentert tilhold av alle de 4 store rovdyrene som også er truet av utryddelse i Norge; brunbjørn (EN), ulv (CR), jerv (EN) og gaupe (VU) i området. 
Les mer...
Økokrim har tatt ut tiltale på en mann som har skutt ulv ulovlig
Publisert: 13.02.2012

Miljøvernforbundet har i en årrekke jobbet sammen med økokrim hvor vi har hatt en belønningsordning for folk som har tipset om ulovlig drap på ulv og bjørn. Disse har gått uavkortet til økokrim når tipseren har ønsket det. Økokrim har så foresatt etterforskning i det stille. Dette er den mest alvorlige faunakriminaliteten vi har i Norge for tiden. 

 

Mannen fra Nes kommune i Akershus er tiltalt etter naturmangfoldloven. I august 2011 felte han en voksen hannulv. Han risikerer 3 års fengsel for ulvedrapet.

 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :