Fakta om bjørn i Norge
Publisert: 15.12.2009
Den norske bjørnebestanden ligger i dag langt under minste levedyktige bestandsstørrelse på rundt 1000 kjønnsmodne, men bestanden er trolig tilstrekkelig stor til ikke å dø helt ut grunnet variasjon i demografi og miljøforhold. Den norske bestanden er imidlertid for liten til å opprettholde nødvendig genetisk variasjon på lengre sikt.

Det er plass til i overkant av 5000 bjørn i Norge. Et naturlig forvaltningsmål vil derfor være å sette et bestandsmål på 50 % av dette (ca 2645) noe som vil gi størst mulig årlig overskudd som kan tas ut. Bestanden vil da være på samme nivå som dagens svenske bestand, og på størrelse med den norske bestanden for rundt 150 år siden. Med en bestand på rundt 2600 bjørner vil det kunne tas ut i underkant av 200 bjørn per år.

Det må ikke tillates noe uttak av norsk bjørn før bestanden har vokst fritt opp til minimum 1000 kjønnsmodne individer. Dersom skadefelling likevel skal tillates må det settes kort tidsfrist mellom skade og jaktuttak for å sikre at riktig bjørn blir felt. Jakt og fritidsaktiviteter i de norske kjerneområdene for bjørn eller andre steder med ynglende bjørn må begrenses til ett minimum for å unngå at binnene forlater hiet grunnet forstyrrelser.
 
 
NMFs rapport på forvaltning av Bjørn

FORVALTNING AV BJØRN
Uttaket av bjørn er uforsvarlig stort


Illustrasjonsfoto

Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet legitimerer økt uttak av bjørn i Norge, og sier dette kan legitimeres ved at den norske bjørnebestanden er i vekst. I følge Sørensen kan "striden" om størrelsen på bjørnebestanden snart skrinlegges grunnet bedre utviklet metoder for estimering av bestanden. NMF kan ikke se at det har vært en slik strid. Norske og Svenske forskere har lenge foretatt slike beregninger, og det har vært enighet om estimatene i forskningsmiljøene. Nye DNA metoder er likevel positive med henblikk på å få beregningene mer nøyaktige.

Les mer...

NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda
Publisert: 02.04.2013
 
Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det ødelegge disse fjelltoppene som fredelige utsiktspunkt og også utsikten fra andre fjell i mils omkrets. I området er det registrerte reirlokaliteter for den sterkt utrydningstruede hubroen, vår største ugle (EN), samt jaktfalk (NT), kongeørn og fjellvåk. Det er også dokumentert tilhold av alle de 4 store rovdyrene som også er truet av utryddelse i Norge; brunbjørn (EN), ulv (CR), jerv (EN) og gaupe (VU) i området. 
Les mer...
Økokrim har tatt ut tiltale på en mann som har skutt ulv ulovlig
Publisert: 13.02.2012

Miljøvernforbundet har i en årrekke jobbet sammen med økokrim hvor vi har hatt en belønningsordning for folk som har tipset om ulovlig drap på ulv og bjørn. Disse har gått uavkortet til økokrim når tipseren har ønsket det. Økokrim har så foresatt etterforskning i det stille. Dette er den mest alvorlige faunakriminaliteten vi har i Norge for tiden. 

 

Mannen fra Nes kommune i Akershus er tiltalt etter naturmangfoldloven. I august 2011 felte han en voksen hannulv. Han risikerer 3 års fengsel for ulvedrapet.

 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :