Publisert: 13.02.2017
Les temamagasin om ulv!
 
Les mer...
Miljøvernforbundet deltar på massemønstringen for ulv
Publisert: 13.10.2016

 
I forbindelse med at det er åpnet for lisensjakt på inntil 47 ulv i vinter arrangeres det en massemønstring for ulv foran Stortinget på lørdag. Miljøvernforbundet er en av flere natur- og miljøvernorganisasjoner som holder appell. 

Arrangementet holdes lørdag 15. oktober og starter kl. 14.
Les mer...
Ulvemassakren må stanses!
Publisert: 19.09.2016

De regionale rovviltnemdene har vedtatt at det skal felles inntil 47 ulv i høst og vinter.

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold og Akershus har vedtatt en kvote på «inntil 24 ulver, med den hensikt å ta ut alle individer i de 3 valgte revirene». De tre revirene ligger innenfor ulvesonen og er Slettås-flokken i Trysil, Vedkjenna-flokken nord i Hedmark og Kynna-flokken øst i Hedmark.

Som en del av lisensjakta skal det felles 5 ulv i områdene nord i Akershus og Hedmark. I tillegg til dette kommer lisensjakt andre steder i landet.

 
NMF kan ikke akseptere en slik massakre på ulv. Ulven lever i dag på et eksistensminimum. En nedskytning som det er vedtatt nå er fulllstendig uakseptabelt. Dette vil skade den norske ulvebestanden betydelig og vi Norge vil på nytt ha en ulvebestand som preget av innavl og sykdom. Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar med å ha en levedyktig bestand av ulv.

NMF kommer til å påklage rovviltnemdenes vedtak.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund krever stans i all jakt på ulv i Norge
Publisert: 06.01.2016
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer sterkt på at nok en ulv er skutt av krypskyttere. Dyret som ble skutt var en genetisk viktig ulv av den finsk/ russiske bestanden som var på vandring sørover mot den Sør-Skandinaviske bestanden. Ulven ville, om den ikke ble skutt, kunne være et viktig bidrag til å styrke det genetiske mangfoldet i denne bestanden. Ulovlig felling av ulv ser ut til å være mer regelen enn unntaket og har opp gjennom årene bidratt til en sterkt innavlet bestand i grenseområdet mellom Sverige og Norge. NMF krever stans i all jakt etter ulv i Norge i minst 5 år i påvente på at denne organiserte krypskytinga skal stanse. Dette får være en kollektiv avstraffelse av alle ulvemotstandere.
Les mer...
Miljøvernforbundet utlover dusør til folk som har opplysninger om ulovlig ulvejakt som kan føre til domfellelse
Publisert: 19.01.2015
 
Det finnes folk i landet som ikke skyr midler for å fremprovosere ulovlig ulvejakt. Hvis noen vet noe, må de ringe oss i Miljøvernforbundet eller Økokrim. Hvis ikke den ulovlige ulvejakten stopper, vil Norges Miljøvernforbund kreve full stans i all ulvejakt her i landet.
Les mer...
Norske myndigheter svikter sitt ansvar for å ivareta ulvebestanden!
Publisert: 26.11.2014
 
17. november klaget Miljøvernforbundet inn fylkesmannen i Finnmark sitt vedtak om felling av ulv i området ved Pasvikdalen. Heller ikke Miljødirektoratet vil la ulv få vandre inn fra Russland for å gi en norsk ulvestamme som er preget av innavl nødvendig nytt genetisk mangfold. Få dager etter vedtaket som ble begrunnet av hensyn til reindriftnæringen kommer regjeringen med pålegg om å redusere antall rein på Finnmarksvidda grunnet sult. Den samme underernæringen har gjort rein til et lett bytte for rovdyr. De få rein som er tatt av rovdyr har nok i all hovedsak vært helsemessig svake dyr.   
Les mer...
Uakseptabel ulvefelling!
Publisert: 18.11.2014
 
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det åpnes for skadefelling av en ulv i Øvre-Pasvik i Sør-Varanger. Ulven er en sårbar og truet dyreart som må kunne få muligheten til å vandre sørover til sine artsfrender. Norge har et stort nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ta vare på ulven og må ha en høyere terskel ved skade på tamrein. Innvaderende ulv er svært viktig for å bidra til styrke det genetiske mangfoldet i den Skandinaviske ulvebestanden.
Les mer...
25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulven!
Publisert: 20.11.2012
 
Statsministrene i Norge, Sverige og Finland blir nå bedt om å beskytte den utrydningstruede ulven. 25 nordiske miljøorganisasjoner har signert et felles opprop på vegne av 800.000 støttespillere.
 
En samlet nordisk miljøbevegelse krever at Jens Stoltenberg, Fredrik Reinfeldt og Jyrki Katainen blir enige om en felles forvaltning av store rovdyr i de nordiske landene, med ulven som den mest kritiske arten. 
Les mer...
Vi skal stanse ulvejakten!
Publisert: 19.09.2011
Norges Miljøvernforbund klaget den 07 September på vedtatt lisensjakt av ulv.
I klagen ble det krevd oppsettende virkning, slik atFoto Dag Bjørndal rovviltnemda skulle kunne behandle klagen før jakten på den sterkt truede arten starter. Rovviltnemda har gitt signal om at klagen ikke blir behandlet før 4 Oktober, altså tre hele døgn etter at jakten er i gang. Fra tidligere lisensfellinger vet vi at ulvemotstandere bruker svært kort tid på å drepe de sårbare dyrene. Norges Miljøvernforbund har derfor tatt ytterligere skritt i saken.
 
 
 
 
 -Foto: Dag Bjørndal
Les mer...
Sammen for Norge med rovdyr
Publisert: 14.09.2011
Norges Miljøvernforbund har innledet et uformelt samarbeid med Aksjonen
Rovviltets Røst! 10 september var vi i samtale med Aksjonen Rovviltets Røst for å diskutere felles mål og hvordan vi på best mulig måte kan samarbeide videre i en felles kamp.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakt på Ulv!
Publisert: 08.09.2011
Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakten på ulv.
NMF krever å få se det vitenskapelige grunnlaget som skal underbygge rovviltnemndas standpunkter i lisensfellingsvedtaket. Ulven er underlagt de strengeste vernebetingelsene. Rovviltnemnda i Hedmark synes å være fullstendig blottet for de hensyn Norge som nasjon er forpliktet til å ta. Norges Miljøvernforbund krever at vedtaket om lisensfelling av ulv omgjøres og at ingen lisensfelling av ulv tillates i 2011/2012.

Norges Miljøvernforbund vil uansett vurdere rettslige skritt dersom vedtaket om lisensjakt opprettholdes i siste klageinstans.

Les mer...
Jegerne - Ulvene, 3-0
Publisert: 16.02.2011
Klappjakta på 3 ulver er over i Hedmark. Den omstridte og tidligere viktige Osdalshannen ble felt på lisensjaktas første dag. Onsdag formiddag ble ytterligere to ulv drept i Rendalen. Dermed er lisensjakta på ulv over.
 
Norges Miljøvernforbund er skuffet over Miljøverndepartementet som ikke endret vedtaket om lisensfelling fra  rovviltnemde.
Les mer...

EU anmelder svensk ulvejakt
Publisert: 27.01.2011
Svensk ulvejakt er et brudd på EUs miljølovgivning, mener EU ved miljøkommisær Janez Potocnik, som nå har gått til formell anmeldelse av den svenske stat. Svenske myndigheter har på nytt havnet i EUs søkelys etter at de i januar i år har gjennomført en større lisens- og skadefelling av ulv.

 
Les mer...

Galven-tispa er blitt flyttet
Publisert: 12.03.2010
Etter mange ukers forsøk på å spore opp den mye omtalte Galven-tispa, har det onsdag 11/3-10 lykkes Statens Naturoppsyn (SNO) å finne og radiomerke ulven påny. Dette skjer i grevens tid, da miljøvernminister Erik Solheim åpnet for å gi fellingstillatelse på ulven hvis den ikke var blitt fanget og merket innen førstkommende søndag (14/3-10).

MMS tatt av Lars Gangås (SNO)

Les mer...

Ikke jag ulven ut av Oslo, jag heller Fabian Stang !
Publisert: 02.12.2008
 
Torsdag 3. desember ble det observert noe som kan være en ulv ved jernbanen på Grorud stasjon i Oslo.

- Det er bra at urbanister i Oslo får et snev av villmarkens sus. Ulven er tryggere mot ulovlig jakt i Oslo enn i Hedmark, sier Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet.

Oslos ordfører Fabian Stang ønsker ikke ulv i Oslo.
- Groruddalen har mange attraksjoner og skal på sikt få flere, men ulv skal ikke være en av dem. Jeg er mot ulv i Nordmarka, sier Stang.
ULV

Nye ulvevalper i Osdalen
Publisert: 02.06.2009

Foto: Statens Naturoppsyn.

I slutten av mai var det klart at alfaparret i Osdalen også i år har fått valper. Valpekullet på 8 blir desverre trolig det eneste kullet i Norge i år.
Dette viser at det var riktig å la flokken få leve, selv om flokkens revir i stor grad er på utsiden av den omstridte ulvesonen, sier Snorre Sletvold i Norges Miljøvernforbund

Les mer...

FORVALTNINGSOMRÅDE FOR ULV MÅ FJERNES


Illustrasjonsfoto

Det norske forvaltningsområdet for ulv er uegnet, da det er lagt til områder uten primære ulvehabitat og hvor sannsynligheten for at ulven vil etablere flokker med langtids overlevelsesevne er lav, samt områder som er uegnet som leveområder for ulv grunnet høy veitetthet og/eller befolkningstetthet.

Eksempelvis har ulven i Hedmark kun lov å etablere seg i kommuner som er uegnet som leveområder, mens den ikke har lov å etablere flokker i de kommunene som har gode ulvehabitat

Les mer...

Anker tillatelse på felling av ulv
Norges Miljøvernforbund kommer til å påklage vedtaket Direktoratet for Naturforvaltning tirsdag ga for lisensfelling av 2 ulver i Hedmark mellom 1. oktober 2009 til 31. mars 2010 inn for Miljøverndepartementet. Det er et latterlig vedtak, vi har langt færre ulver enn vi behøver for en langtidsbærekraftig bestand, sier Snorre Sletvold, nestleder i Miljøvernforbundet.

 

Les mer...

Forandringer i den svenske rovdyrpolitikken
Publisert: 17.11.2009
 
Den svenske Riksdagen vedtok 21/10 forandringer i den Svenske rovviltpolitikken som vil få konsekvenser også for den norske forvaltningen.
Les mer...

Ulvepar skutt i Rendalen
To ulver, en hann og en tispe, er blitt felt etter et vedtak fra den 29.september 2009 gitt av Fylkesmannen i Hedmark. Miljøvernforbundet (NMF) klagde inn denne jakten, men sendrektig saksbehandling fra Miljøverndepartementet (MD) har gjort at klagen ikke førte fram.
 
Les mer...

Fakta om ulv i Norge
Publisert: 15.12.2009
Det er konstatert stor grad av innavl i den skandinaviske ulvebestanden, med en innavlskoeffisient på hele 0,29. Bestanden viser tydelige tegn på innavlsdepresjon. For å bevare bestanden kreves enten en bestandstørrelse på 800 ulver, eller en bestand på 200 med en innvandring av 4-5 ulv pr generasjon. Det er derfor sterkt å anbefale at det snarest settes ut ulv fra Finland eller Russland, enten i Sverige eller i Norge.

Ingen uttak av ulv i området mellom Finland og den skandinaviske bestanden må tillates. Det er i hovedsak dødelighet blant lederdyr som har bestandsdynamiske effekter på en ulvebestand. For å sikre stabilitet i bestanden bør derfor uttak av enkeltdyr konsentreres om ulv som ikke har lederstatus i flokken (dersom uttak i det hele tatt skal tillates). Det høye illegale uttaket (16 % av totalbestanden) som synes å være bevisst rettet mot revirhunner, er spesielt uheldig og skadelig. Tiltak for å redusere krypskyting er derfor viktig.

Det nåværende forvaltningsområdet for ulv i Norge er på rundt 16200 km2. Store deler av området har så stor befolknings- og veitetthet at det er uegnet som reproduksjonsområde. Dersom man fortsatt skal operere med et forvaltningsområde, og ikke la ulven selv bestemme hvor den vil slå seg ned, må dette området inneha et areal på minimum 36000 km2 med en befolkningstetthet mindre enn 8 innbyggere pr km2.
 
NMF Anmelder jegeren som skjøt Julussa ulven
Publisert: 17.10.2011
Norges Miljøvernforbund anmelder jegeren som skadeskjøt ulven i Julussa reviret. Vi mener skadeskytingen er et grovt brudd på naturmangfoldsloven, viltloven og dyrevelferdsloven. Et hån mot forvaltningen, Miljøverndepartementet som dagen før fredet ulvene i Julussa reviret som følger av individenes store betydning for den norske bestanden. Les vår kommentar "Elgjegere på Hedmark HÅNER Heidi Sørensen og Miljøverndepartementet", og anmeldelsen i sin helhet her.
Les mer...
En stor dag for naturvernet i Norge!
Publisert: 20.12.2016

Miljøvernforbundet er svært lettet over at Klima og Miljøverndepartementet tar klagene fra så godt som hver eneste miljøorganisasjon i Norge til følge og endrer rovviltnemdenes skandaløse vedtak, som i praksis ville gjort slutt på den norske ulvestammen. Vi har mottatt en svært grundig avgjørelse fra Klima og Miljødepartementet, og har klippet ut noen utdrag som kan fortjene en ekstra honnør!
Les mer...
NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda
Publisert: 02.04.2013
 
Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det ødelegge disse fjelltoppene som fredelige utsiktspunkt og også utsikten fra andre fjell i mils omkrets. I området er det registrerte reirlokaliteter for den sterkt utrydningstruede hubroen, vår største ugle (EN), samt jaktfalk (NT), kongeørn og fjellvåk. Det er også dokumentert tilhold av alle de 4 store rovdyrene som også er truet av utryddelse i Norge; brunbjørn (EN), ulv (CR), jerv (EN) og gaupe (VU) i området. 
Les mer...
Økokrim har tatt ut tiltale på en mann som har skutt ulv ulovlig
Publisert: 13.02.2012

Miljøvernforbundet har i en årrekke jobbet sammen med økokrim hvor vi har hatt en belønningsordning for folk som har tipset om ulovlig drap på ulv og bjørn. Disse har gått uavkortet til økokrim når tipseren har ønsket det. Økokrim har så foresatt etterforskning i det stille. Dette er den mest alvorlige faunakriminaliteten vi har i Norge for tiden. 

 

Mannen fra Nes kommune i Akershus er tiltalt etter naturmangfoldloven. I august 2011 felte han en voksen hannulv. Han risikerer 3 års fengsel for ulvedrapet.

 

Les mer...
Påtaleunnlatelse for ulovlig ulvejakt påklaget til Statsadvokaten
Mens tiger og snøleopard vises flittig av National Geographic, virker den kritisk truede (CR) ulvestammen i Norge å ha gått folk hus forbi. Norge har gjennom bernkonvensjonen et internasjonalt ansvar for å beskytte ulven, til den har nådd et genetisk bærekraftig nivå. Dette nivået er ikke oppnådd. NMF har påklaget avgjørelsen til statsadvokaten. Les påklagelsen i artikkelen.
Les mer...
Håpløs rovdyrforvaltning
Publisert: 14.12.2011

Norges Miljøvernforbund må IGJEN klage på Fylkesmannen i Hedmark for fellingstillatelse på ulv.

Det ER allerede stående lisensfellingstillatelse på 3 ulv i Hedmark – utenfor ulvesonen med buffersone. Lisensfelling skal være skademotivert. Likevel gir Fylkesmannen i Hedmark skadefellingstillatelse i samme område! Dette er HÅPLØS rovdyrforvaltning.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :