Endelig dom i giftdumpingsskandalen i Oslofjorden
Norges Geotekniske Institutt og Secora er i Oslo tingrett dømt for ulovlig dumping av giftige masser ved Malmøykalven i Oslofjorden.
- Det er gledelig med en domfellelse av lovbrudd vi har anmeldt, med dessverre er dette en svak dom, sier Kurt Oddekalv.
Les mer...

Statsadvokaten anker frifinnelsen av Oslo Havn
Publisert: 24.02.2010
Statsadvokaten anker dommen i giftdumpingsskandalen i Oslofjorden, hvor flere av de mistenkte ble frikjent. - At statsadvokaten nå har fulgt Miljøvernforbundets anbefaling, og anker en gledelig men dog svak dom, er en seier for miljøet, sier nestleder Snorre Sletvold.
Les mer...

Viken Skog BA har gitt etter for NMF sitt krav om å avstå fra roundup sprøyting av skog
Publisert: 01.02.2012
Viken Skog BA har i følge Østlandets blad trukket planene om å sprøyte 350 mål Follo-skog med Roundup. Norges Miljøvernforbund kommer til å følge denne saken tett. På 90-tallet fikk NMF presset igjennom manuell klipping/stussing av vegetasjon istedenfor sprøyting med Monsantos giftmiddel roundup. Tidligere ble vegetasjon som f.eks greiner som vokser inn mot veiene sprøytet med denne giften. Det fikk vi stoppet den gang på landsplan.
Les mer...
Miljømagasinet TV 76 2016 Det er penger i restbetong
Publisert: 02.11.2016
 
 
Uthaug Sementstøperi er et grelt eksempel på dumping av giftig avfall i havnebasseng, i denne filmen får du se hvordan Ølen Betong på Laksevåg i Bergen renser sine utslipp og gjenbruker restbetong.
De tjener penger på slumpene.
Miljøvernforbundet har politianmeldt Uthaug Sementstøperi for sementdumpingen.
Les mer...
NMF går i mot Kystverkets prosjekt: Mudring og sprenging i Borg Havn
Publisert: 21.09.2015
 
Miljøvernforbundet går i mot Kystverkets planer om mudring og sprenging i tilknytning til Borg havn.  Det er planlagt mudring og sprengningsmasse på totalt 2.8 millioner m3.  Miljøvernforbundet mener at søknaden om mudring, sjødeponering og landdeponering av sedimenter, stein og slam er for dårlig. Det er ikke gode nok tiltak for å sikre mot spredning av giftige masser i sjø.
Les mer...
Omsider tar myndighetene tak i kobberforurensningen fra fiskeoppdretterne
Publisert: 02.12.2014
 
Fiskeoppdretterne slapp ut hele 1061 tonn med kobberholdig impregnering til havet i 2013. Denne næringen står bak ¾ deler av kobberutslippene i sjøen. Kobber er giftig for det marine miljøet. Kobberforurensning fører til at dyr og planter forsvinner når mengdene er store nok. Mindre mengder har også påvirkning da det varierer fra art til art hvor mye kobber de tåler. I november i år viste en gransking utført av fylkesmannen at sjøbunnen under et område nært et oppdrettsanlegg nesten ikke hadde liv på sjøbunnen. 
Les mer...
Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Les mer...
PRESSEMELDING: Etter 12 år begynner Miljøvernforbundet å få gjennomslag for vårt krav om rensing av fiskefôret
Publisert: 03.04.2014
 
Etter å ha aksjonert og argumentert i 12 år for tilsynelatende døve ører mot fiskefôrbransjens miljøgift innholdende fiskefôr, - går nå Marine Harvest endelig ut og sier at de skal rense fiskefôret. Noe Miljøvernforbundet har krevd i 12 år. Dette til tross for gjenstridige forskere som forskningsdirektør Ingvild Eide Graff i NIFES. Såkalte "seriøse" eksperter som Ingvild Eide Graff har bagatellisert det store giftinnholdet i norsk oppdrettsfisk i alle år. Til tross for at norske kontrollmyndigheter ber folk om ikke å spise fet fisk oftere enn to til tre ganger i uken, og til tross for at en rekke forskere har frarådet at gravide og barn fra spise oppdrettslaks og ørret. 
Les mer...
Norsk reke og hummerfiske truet av fiskeoppdretternes flubenzuronbruk !
Publisert: 06.03.2014
 
Fiskeoppdretterene i Norge har mer enn fordoblet bruken av flubenzuroner fra 2012 til 2013. Teflubenzoron og Diflubenzuron akkumuleres i næringskjeden og ødelegger skalldannelsen til lakselus og også alle andre skalldyr. Rekefiskere opplever at fjorden er tom for reker etter oppdretternes avlusing. Flubenzorene tilsettes normalt foret samtidig som at det brukes hydrogenperoksid. Når det avluses med hydrogenperoksid kan en regne med at faren er stor for at det samtidig gis flubenzorener via foret til fisken. 
 
 
Les mer...
Krigserklæring
Publisert: 31.01.2013
 
Norges Miljøvernforbund(NMF) ser på det som en krigserklæring når programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker å iverksette konsekvensutredning for leting etter olje og gass i havområdet ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Med konsekvensutredning følger lete- og borevirksomhet med de konsekvenser dette medfører. Vi vet at produsert vann fra plattformer i Nordsjøen skader torsken. I tillegg vil det alltid være en fare for oljeutslipp fra oljeplattformer. Den risikoen kan vi ikke ta her i nasjonens matfat. Klimatrusselen bidrar ytterligere til å gjøre dette uforsvarlig.
Les mer...
Miljøvernforbundet utestengt fra åpningen av Mongstads testanlegg for CO2 -fangst
Publisert: 07.05.2012
Miljøvernforbundet (NMF) ble utestengt fra åpningen idag av Mongstads testanlegg for CO2 fangst. Det er tydelig at politikken er at siden NMF av en rekke årsaker er kritiiske til denne satsningen, så skal vi holdes vekke. Blant annet pga sterkt kreftfremkallende aminstoffer fra dette testanlegget. At vi og en annen lokal miljøorganisasjon utestenges er i strid med vanlige demokratiske prinsipper. Vi vil med dette minne om at det er den norske stat som direkte og indirekte har betalt nesten hele anlegget. Det var neppe dette folk hadde forventet da Jens Stoltenberg snakket om å gjøre Norge til et åpnere samfunn.
Les mer...
Norsk oppdrettslaks er enda giftigere enn antatt.
Publisert: 21.08.2014
 
100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr til norsk oppdrettslaks. Alle de 3 store fôrprodusentene, Ewos (27000 tonn) , Skretting og Biomar har brukt fiskemelet. Fiskemelet har blitt brukt i 100 000 tonn fiskefôr. Fiskemelet deres har høyere enn tillatt verdi av Heksaklorbenzen (HCB) som er flyktig, fettløselig og anrikes i næringskjeden. HCB absorberes lett. Dyrestudier har vist at HCB kan føre til kreft i en rekke organer og at det kan ha effekt på immunsystemet. I tilstrekkelig høy konsentrasjon kan det både forårsake kreft og skade sentralnervesystemet hos mennesker. De uansvarlige fiskefôrprodusentene har søkt mattilsynet om å få bruke det som de har igjen på lager av dette helseskadelige fiskefôret.
 
Les mer...
Aksjon- NMF stanset arbeidet i Solheimsviken
Publisert: 11.11.2011
Norges Miljøvernforbund aksjonerte i dag mot Rieber sin forurensende aktivitet i Solheimsviken. NMF stanset anleggsvirksomheten med kjetting, to semitrailere måtte ta tidlig helg. Miljøvernforbundet mener arbeidet bryter mot tillatelsen som er gitt av Klima og Forurensingsdirektoratet, men etter et timeslangt møte med Rieber konkluderte fylkesmannens seksjonssjef for forurensing, Kjell Kvingedal om at alt var i skjønneste orden. Det er utrolig hva man kan enes om i et møterom.. Les analyser og dokumenter fra saken i artikkelen.
Les mer...
Norsk fiskeoppdrett med utgaven "Lukket oppdrettsanlegg i sjø"
Publisert: 11.01.2012

 

Norges Miljøvernforbund var først ute med kravet om overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø for å løse de store miljøproblemene med dagens åpne nøter. Vi ser på det som en seier bladet norsk fiskeoppdrett nå har viet et helt nummer til dette temaet

 


 

Utgaven dokumenterer at det er fullt mulig å drive lukkede fiskeoppdrettsanlegg i sjøen på en driftsmessig og økonomisk forsvarlig måte. Da NMF stilte krav om at næringen må over i lukkede anlegg jobbet vi også opp mot f. eks betongindustrien for at de skulle komme med konsepter. Det er noe av det vi ser resultater av i denne utgaven. NMF kommer til å fortsette å presse på for en overgang til lukkede anlegg i sjøen inntil målet er nådd. 

 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :