Her er du:
Agrobacterium-mediert genoverføring er mest brukt metode å lage GMO.
Publisert: 15.03.2018

 
I naturen er Agrobacterium tumefaciens en bakterium som infiserer røtter og stengler til planter og forårsaker sykdommen krongalle (bakteriesvulst). Bakterien setter inn i plantrøttecellen gen for produksjon av cytokinin og auxin som er plantehormoner. Dette vil føre til mye celledeling og vekst fra den smittet plantecellen. Dette kan føre videre til plantesykdommen krongalle. De cytokinin og auxin genene finnes på en liten plasmid (en sirkulær tråd med DNA) som bakterien kan føre inn i en plantecelle. Ved å utnytte denne bakterielle evne til å overføre fremmed gener til vertcellen, har Agrobacterium blitt en svært viktig verktøy for genteknologi.

Les mer...
GMO-tillatelser bidrar til avskogning av Amazonas
Publisert: 02.02.2018
 
Innen 2017 har EU (Den europeiske union) autorisert rundt 63 GMO-linjer til mat og fôr. Disse stammer fra fem forskjellige GMO-giganter: BASF, Bayer, Dow, Monsanto og Syngenta. EU har autorisert; 19 unike typer genmodifiserte soya, 26 unike typer genmodifiserte mais, 5 unike typer genmodifisert oljeraps, 12 unike typer bomull og en type genmodifiserte sukkerbete. Det er nevneverdig at EU også har trukket tilbake tillatelse for 9 unike genmodifiserte typer: 6 unike typer mais, 3 unike typer oljeraps. Disse genmodifiserte plantene er ulovlig å bruke som mat, fôr eller for dyrking i Norge.


Les mer...
De nye GMO produktene kan være farligere!
Publisert: 21.01.2014
 
For å utsette utviklingen av ugress som blir motstandsdyktig mot deres herbicider har de store GMO gigantene satt sammen multiresistente vekster. Deres nye flerugressmiddeltolerante utviklinger tåler mange forskjellige og svært ulike typer ugressmiddel. Dette kan føre til ukontrollerbar bruk av mange ugressmiddeler over lang tid med uforutsigbare konsekvenser av naturlige multeresistens ugress utvikling.
Les mer...
Middagsråvarer på døra hver uke: Godt levert!
Publisert: 02.03.2011
Mens løypene i Ski-VM rent sponsormessig er tilsmusset av olje (Aker) og fiskeslo (Lerøy), er det flott å se at nye aktører i samfunnet har øye for det noe mer naturlige og kvalitetsmessige. Konseptet "Godt levert" bærer med seg løfte om et større fokus på hva vi putter i oss på daglig basis og bestrider at fisk er fisk og kjøtt er kjøtt uansett opprinnelse.
 
Les mer...

- Også Norge vil få høyere matvarepriser!
Publisert: 08.02.2011

Matvareprisene stiger og vil trolig fortsette med det. En kombinasjon av klimaendringer/vanskelige værforhold, rask befolkningsvekst, dyrere og mer ressurskrevende matvaner og lav rente har fått prisene på en rekke varer til å stige kraftig – det gjelder  råvarer som hvete, mais, ris og sukker, samt kjøtt.

  
 
 
Les mer...

Kampanje Trygg Mat
Les mer...

Gift i drikkevann ved Bergen lufthavn
Publisert: 07.10.2011
Bekymrede innbyggere ved Bergen lufthavn flesland har tatt kontakt med
oss i forbindelse med forurensing av drikkevannskilden deres. Det er tatt målinger av et tjern og brønner. Forurensingen kommer fra en tidligere øvingsplass for lufthavnens brann og redningsetat. Helsevernetaten er som vanlig ute med beroligende signaler til beboerne. Likvel har tilbyr Avinor de berørte gratis flaskevann i den lokale butikken. Norges Miljøvernforbund følger nøye med saken!
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Foto: Avinor
Les mer...
Kugalskap og beinmel
Anmelder bedrifter for ulovlig bruk av beinmel
Les mer...

Giftig ris over hele verden?
Publisert: 26.05.2005

Rismarkene i India, Kina, Vietnam, Thailand og Bangladesh finnes på steder hvor det er mye arsenholdige forbindelser i grunnen, og dette fører til at det brukes arsenholdig vann til dyrkingen.  Dermed kan det finnes for høye mengder arsen i risen på ditt bord - uten at noen sjekker dette.  Arsen er et tungmetall som danner endel giftige forbindelser, bl.a. arsenikk.

Les mer...

En klimamatvarekrise venter
Publisert: 18.12.2009
Miljøvernforbundet har i mange år ment at et av de største klimaproblemene på jorden er det raskt økende antallet mennesker, da kombinert med et levesett særlig vi i de velstående landene har som stadig flere av verdens befolkning prøver å oppnå. Verdens regjeringer må nå innse at vi har passert en rekke grenser for vår egen vekst, i forhold til hvilke konsekvenser dette har for kloden og miljøet, både på kort og lang sikt.
Les mer...

Giftsprøyting av containere:
Publisert: 26.05.2005

Utrygt arbeidsmiljø på kaia, fare for gift i matvarer.

Nederlandske miljømyndigheter har avdekket av hver femte container i Rotterdam inneholder alt for store mengder miljøgifter.  Giftstoffene blir rutinemessig sprøytet inn i containere med alt fra klær og møbler til matvarer for å bekjempe skadedyr og insekter før de skipes til Europa.

Les mer...

Proteiner satt inn i genmodifiserte avlinger kan danne ukjente toksiner
Publisert: 20.02.2018


Bacillus thuringiensis er den jordbakterien som er utgangspunkt for mange av de registrete krystall proteiner (Cry) i genmodifiserte planter. B.thuringiensis kan produsere krystall proteiner som er giftig mot møll, sommerfugl og biller. Gen for disse Cry-proteinene er innsatt svært mange genmodifiserte avlinger. Genmodifiserte avlinger kan også inneholde vegetative insekticide proteiner (Vip) fra Bacillus thuringiensis som Vip3 som er toksisk mot Lepidoptera. Andre varianter av Vip, som Vip1 og Vip2 stammer, er høyst effektiv mot biller som Diabrotica virgifera og ble opprinnelig isolert fra bakterium Bacillus cereus og deretter B. thuringiensis var. tenebrionis. Bacillus thuringiensis kan også produsere sekresjon insekticid protein (Sip), og cytolytiske proteiner (Cyt).

Les mer...
NMF advarer igjen mot søknader om å tillate genmodifisert soya fra Monsanto
Publisert: 06.02.2013
 
Monsanto har i disse tilfellene søkt om tillatelse til å omsette og selge soya innsatt med gensekvenser som gir plantene resistens mot glyfosat. Glyfosat er virkemiddelet i det giftige sprøyemiddelet round up. Soya produseres over flere titalls millioner hektar med landbruksjord globalt. Faren ved frislipp er dermed stor.
Les mer...
Genmodifisert oljeraps kan bidra til sykdomsutvikling hos mennesker.
Publisert: 04.04.2013

Oljerapsen MS8XRF3XGT73 trenger plantevernmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium. Dette kan bidra direkte og indirekte til sykdoms utvikling i mennesker. Norges Miljøvernforbund har derfor i en høringsuttalelse gått imot omsetning av den genmodifiserte rapshybriden MS8XRF3XGT73.Å tillate genmodifiserte planter som lages for å tåle større mengder giftige sprøytemidler er ikke bærekraftig. På lang sikt vil det redusere forsyningssikkerheten og skade jordsmonnet.
Les mer...
Glyfosat / Round up og genmanipulering henger sammen
Publisert: 21.05.2013

Norges Miljøvernforbund har uttalt seg imot økende glyfosat bruk i over tjue høringer de siste fem år. Glyfosat som er det aktive virkemiddelet i Roundup® skaper et unaturlig miljø som krever genmanipulasjon av planter for at de skal overleve. Både dyr og mennesker kan være utsatt for kunstig seleksjon som foretrekker dem som skal overleve den nye gen modifiserte verden.
 
Les mer...
Bør ikke spise oppdrettslaks
Publisert: 10.06.2013
 
Vg og senere en rekke andre aviser skriver det NMF har sagt i årevis; det er ikke sunt å spise oppdrettslaks eller annen norsk oppdrettsfisk. Dette har vi skrevet mye om blant annet i vår faktarapport om oppdrett av nordatlantisk laks som ble gitt ut for 3 år siden: www.nmf.no/files/dokumenter/PDF/NMFrapportFiskeOppdr2011.pdf
Les mer...
Er GMO toksinene i mais så arts spesifikke?
Publisert: 05.07.2013
 
Strategien med å gi insekts toleranse til vekster som mais gir planten et konkurranse fortrinn, - genmodifiseringen gjør det mulig for mais å bli insektsresistent. Mais er for det meste vind pollinert, men kan ha pollen med insekticide konsentrasjoner fra svært lave til svært høye doser. GMO giganten Monsanto produserer sine variasjoner av mais med insekticider. Der det er insekticid og plantevernmiddelresistens i den samme maistypen blir egenskapen kalt for "stacked". Det kan føre til vesentlige forskjeller i dødelighet for insekter som ikke er mål for produsentene. GMO maisen MON89034x1507xNK603 er et eksempel på en mais med flere typer insekticide gjennom planten.
Les mer...
Gode grunner til å være imot Glyfosat resistent GMO som MON88302
Publisert: 30.07.2013
 
Raps (Brassica napus) dyrkes i både Canada og Vest-Europa. Gapet  mellom produktiviteten til raps avlinger fra Canada og Vest Europa har økt de siste 25 år. Det er i den verden der GMO ble satt ut i praksis at utbyttet er svakt! Mellom 1986-2010 valgte Europa det GMO frie alternativet og deres avlinger i forhold til areal har økt med 48%. Dette til sammenligning med en avlingsvekst på 39% for kanadiske avlinger der det ble tillatt og valgt å dyrke GMO raps.
Les mer...
Helseskadelig lakselobbyisme
Publisert: 06.08.2013

Som vanlig når noen tar opp de mørke sidene i kjølvannet av fiskeoppdrettsnæringens vekst, så kommer en del faste gjengangere på banen. Felles for dem alle er at de enten avviser eller bagatelliserer all kritikk samtidig som de prøver å så tvil om kritikerne på alle mulige måter. Les kronikken av vår leder her: www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Helseskadelig-lobbyisme-3226836.html#.UgDyFFO_tZ0
Les mer...
Nei takk til mulig reproduksjonsskadelig genmodifisert soyahybrid DAS-68416-4
Publisert: 13.08.2013
 
Soya hybrider (transgenetisk soya) som DAS-68416-4, glufosinate-ammonium og 2,4-D har alle tre en ting tilfelles som er at de alle har vist seg å kunne være skadelig for reproduksjon og de er alle tilstede der det dyrkes og fôres med DAS-68416-4. Tilsammen dannes det kombinasjon som kan være toksisk mot reproduktiv funksjon og som kan endre fruktbarheten til dyr. Ved å lage Soya hybrider med resistens mot flere forskjellige herbicider går jordbruk et steg lenge inn i den kjemiske mørket. Ved å lage planter resistent mot 2,4-D, glufosinat-ammonium og i tillegg glyfosat legges det opp til at hva som helst kan pøses på avlinger der de vil tåle høyst unaturlige og store mengder giftige midler. 
Les mer...
Flere giftige kjemikalier der det dyrkes GMO bomull
Publisert: 17.09.2013
 
Norges Miljøvernforbund er imot omsetning av den nye GMO bomullen fra Monsanto med innsatte sekvenser for å gi bomullen toleranse mot høyere nivåer av ugressmidler. Kombinasjonen av økt toleranse mot to typer ugressmiddel er laget for å kunne bekjempe ugressmiddel tolerant ugress og spontan voksende planter.  
 
Bruk av multi-tolerante planter eller GMO bomull kan føre til økte bruk av disse forstyrrende kjemikaliene. Toleranse og resistens mot disse ugressmidler vil etter hvert oppstå. De to typene ugressmiddel som denne nye GMO bomullen er tolerant mot er glufonisat-ammonium og dicamba toleranse. Egenskapene er trolig tilsatt bomullplanten for å kunne bekjempe glufosinat tolerante ugress typer. 
Les mer...
Den ensidige bruken av Roundup fører til "superugress"
Publisert: 26.09.2013
 
Planter som Raps, Soya og Mais har blitt spesialmodifisert av Monsanto for å bli mer motstandsdyktig mot ugressmidler med virkemiddelet glyfosat som i f.eks Roundup. NMF er kjent med at det dessverre brukes Roundup langs veier og kraftlinjer i Norge. Vi er bekymret for de endelige konsekvensene. Glyfosat er et virkemiddel i Roundup fra produsenten Monsanto.
De rammede områdene i USA er over en million hektar store og problemområdene øker. Dette er et forvarsel for at ekstreme ugressutviklinger kan bli et vanlig fenomen i framtiden. Allerede nå sprer ekstremugress seg raskt gjennom åkrer langs veier og over grenser i Midtvesten i USA. Dette kan ha den effekten at det må mobiliseres store manntall for å luke åkrene hvis en ikke skal se på at store deler av jordbruksåkre går tapt
Les mer...
De fleste GMO sakene kommer fremdeles fra Monsanto
Publisert: 05.11.2013
 
Norges Miljøvernforbund har besvart mange søknader de seneste fem år fra produsentene av genmodifiserte (GMO) planter. De fleste søknadene kommer fremdeles fra Monsanto, men stadig flere andre GMO søknader blir sendt fra andre selskaper. Monsanto forbindes først og fremst med plantevernmiddelet Round-up men også med middelet 2,4-D. Selskapet Monsanto har produsert såkornavlinger med en genetisk modifikasjon som gir dem toleranse mot de plantevernmidlene som de selv produserer.
Les mer...
"Stablet" bomull gir økt miljørisiko.
Publisert: 14.11.2013
 
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullhybriden 281-24-236X3006-210-23XMON88913. Denne bomull hybrid typen har stablet GMO. Den innehar egenskapene for å bli tolerant mot plantevernmidler med glyfosat og glufosinat ammonium. Denne hybriden kan også produsere insekticider som gjør den resistent. Dette gjelder hovedsakelig mot enkelte typer møll larver. Egenskapene av både ugressmiddel toleranse og insektsmiddel produserende kalles "stacked" som betyr stablet.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybriden DAS-40278-9 Enlist™ Maize.
Publisert: 13.03.2014
 
Denne har innsatte sekvenser for å kunne tåle høyere konsentrasjoner av plantevernmidler med 2,4-D som aktivt virkestoff. Ugressmiddelet 2,4-D skader planter fra artstypen Dicotyledonae og forfremmer derved uhindret vekst av monokulturer med Zea mays DAS-40278-9. Ved høyere konsentrasjoner er 2,4-D også nevrotoksisk på dyr og mennesker. DAS-40278-9 gir økt toleranse mot ugressmiddeler med 2,4-D  så vel som aryloksifenoksipropionat (AOPP). Det er ugressmidler til "fop" familien som haloxyfop, cyhalofop og quizalofop som trolig kan brukes i tillegg til 2,4-D. Disse ugressmiddlenes toleranse stammer fra den genetiske modifikasjon med innsatte gen aad-1. Kilden til kodesekvensen aad-1 er fra den bakterie Sphingobium herbicidovorans. Uten aad-1 gener blir mais plantene trolig alvorlig skadet av disse ugressmidler. 
Les mer...
U 864 må opp !
Publisert: 20.05.2014
 
Etter å ha laget alternativer bestående av heving av lasten i skipet og kun tildekking har nå kystverket igjen gått inn for kun tildekking. Her har Kystverket analysert 2 dårlige alternativer. De sier at mellom 25 og 45 % av kvikksølvet vil kunne tas opp ved heving av lasten. Dette imotsetning til en heving av hele U864. Først da vil en få opp det aller meste av den farlige lasten. Det er ikke første gang at tildekking påstås å være trygt lang tid framover, 3000 år sier Kystverket nå. Det samme har vi hørt før om områder som etter å ha blitt tildekket lekker giftstoffer kort tid etterpå. Som f.eks i Eitreimsvågen i Odda som ligger i en skjermet fjordarm imotsetning til U864 som ligger ute i havet som alltid er i bevegelse og hvor bunndyr også bidrar til å blande lag i havbunnen.
Les mer...
Rekordvarme i verden
Publisert: 28.07.2014
 
Det har blitt satt månedlige temperaturrekorder i verden både i mai og juni. Når vi nå ser nye temperarekorder i Norge så er det en del av en global trend. National Oceanic and Atmospheric Administration i USA har utført målinger i over 130 år, - helt siden 1880. Det har ikke vært en eneste månedsiden februar 1995 som har vært kaldere enn gjennomsnittet. Trendveksten i den globale oppvarmingen er krystallklar og det er bred enighet blant fagfolk at det i hovedsak er menneskeskapt. Smeltingen av isbreer går også raskere enn tidligere forutsett og konsekvensene av dette er både havnivåendringer og lavere saltinnhold i havet. Dette vil kunne få store følger for blant annet fiskeri sammen med havforsuringen.
 
Les mer...
Statens vegvesen vil kutte ut Roundup som blant annet kan være årsak til nyresykdom
Publisert: 11.08.2014
 
Sprøytemiddelet Roundup fra Monsanto er verdens mest brukte sprøytemiddel. Miljøvernforbundet har i alle år jobbet aktivt mot bruk av denne giften. Langs veier har vi tidligere fått gjennomslag for mekanisk klipping istedet. Men bruken ser ut til å ha tatt seg opp i senere år. Nå ser heldigvis Statens vegvesen ut til å igjen kutte ut denne unødvendige giftbruken. 
Les mer...
Norsk oppdrettslaks er enda giftigere enn antatt.
Publisert: 21.08.2014
 
100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr til norsk oppdrettslaks. Alle de 3 store fôrprodusentene, Ewos (27000 tonn) , Skretting og Biomar har brukt fiskemelet. Fiskemelet har blitt brukt i 100 000 tonn fiskefôr. Fiskemelet deres har høyere enn tillatt verdi av Heksaklorbenzen (HCB) som er flyktig, fettløselig og anrikes i næringskjeden. HCB absorberes lett. Dyrestudier har vist at HCB kan føre til kreft i en rekke organer og at det kan ha effekt på immunsystemet. I tilstrekkelig høy konsentrasjon kan det både forårsake kreft og skade sentralnervesystemet hos mennesker. De uansvarlige fiskefôrprodusentene har søkt mattilsynet om å få bruke det som de har igjen på lager av dette helseskadelige fiskefôret.
 
Les mer...
Miljøvernforbundet krever HCB-forurenset oppdrettslaks merket.
Publisert: 25.08.2014
 
Forrige uke ble det avslørt at store mengder oppdrettslaks er blitt foret med HCB-forurenset fôr. Dette har igjen ført til at oppdrettslaksen man får kjøpt i butikken er forurenset med miljøgiften. Mattilsynet vurderer nå å åpne for salg av det som ligger på lager av den forurensede oppdrettslaksen. Dette er fullstendig uakseptabelt. Som forbruker har du krav på å få vite hva du kjøper. Miljøvernforbundet krever at all forurenset oppdrettsfisk blir spesifikt merket slik at forbruker kan gjøre et valg om de ønsker å kjøpe oppdrettsfisk. Tør oppdrettsnæringen å gjøre dette?
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten GA21.
Publisert: 13.01.2015
 
Disse genmodifiserte mais GA21 plantene har satt inn en modifisert versjon av epsps genet (mepsps). Dette genet kan gi denne mais den egenskapen av å være tolerant mot herbicide glyfosat. GA21 ble utviklet gjennom å bombardere inntakt regenererbar mais (Zea mays) celler med DNA belagte mikroprosjektiler. En populasjon med transformerte celler ble identifisert eller selektert. En fruktbar transgenplante ble regenerert derfra. Denne transgene egenskapen for herbicid resistens ble overført ved en fullstendig livssyklus til dens avkom. Syngenta markedsfører denne maisen som Touchdown Ready Maize - Maize GA21. Denne genetisk modifiserte maisplanten er resistent mot glyfosat herbicider.
Les mer...
Miljøvernforbundet går imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MIR604xGA21.
Publisert: 23.09.2015
 
Den genmodifiserte maisen (Zea mays) MIR604 x GA21 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er: mCry3A, pmi, og epsps. Disse genmodifikasjonene gir denne maisplanten egenskapene av å være tolerant mot western corn rootworm (Diabrotica virgifera virigifera) og relaterte Diabrotica arter. Western corn rootworm (WCR) er en bille som stammer fra Sentral-Amerika og som har spredt seg i Nord Amerika der de er alvorlige skadedyr på dyrket mais. Arten har spredt seg til Europa der den også kan bli en plage på maisplanter. De små larvene til disse billene lever i jorden og spiser  røttene til maisplantene. De skadde røttene blir svakere og disse maisplantene faller lettere for vinden. Arten har blitt funnet på flere steder i Europa.
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot utsetting av den genmodifiserte nellik FLO-11363-1 (1363-A)
Publisert: 27.10.2015
 
Den genmodifiserte nellikplanten (Dianthus caryophyllus) linje 1363-A har tre sentrale innsatte sekvenser som tilsammen fører til toleranse mot et sprøytemiddel og endring av blomst farge.  Det er innsatt SuRB-genet som er kodesekvensen for SuRB-enzymet (Acetolactate synthase, ALS) som kan gi den genmodifiserte nellikplanten en økt kunstig toleranse mot sulfonylurea sprøytemiddel med aktiv virkestoff chlorsulfuron.
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604.

 
Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 har blitt genetisk modifisert for å være giftig mot biller (Diabrotica) og sommerfugl (Lepidoptera) arter. Det er innsatt to modifiserte gener som kan danne toksiner (protein krystaller), som er insekticider aktivt mot larvene til møll (Noctuidae) som spiser Bt11xMIR604. I tillegg inneholder denne maisplanten genmodifikasjon for å tåle høyere forbruk av ugressmiddel med glufosinat-ammonium. Denne maisplanten har også innsatt et gen for å kunne kime på mannose sukker. Mais uten dette gen vil som de fleste planter vokse dårlig på en kultur med mannose.
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122.
Publisert: 19.11.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har åtte sentrale innsatte gensekvenser. Disse sekvensene gir hele planten økt resistens mot forskjellige larver innenfor artene møll (Noctuidae) og biller (Coleoptera). De fører også til toleranse mot plantevernmidlene glyfosat og glufosinat-ammonium. Disse genmodifikasjonene er dannet for å lage en maistype som er mer toksisk mot de insektslarver som vil spise denne maisplanten. Toleranse mot to typer plantevernmidler er også dannet for å kunne bruke to forskjellige typer ugressmiddel.
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR162xMIR604xGA21.
Publisert: 01.12.2015


Mais (Zea mays) Bt11xMIR162xMIR604xGA21 har seks sentrale innsatte sekvenser som tilsammen danner giftstoffer mot biller (Diabrotica) og sommerfugler (Lepidoptera), og gir planten økt toleranse mot plantevernmidler med glufosinat-ammonium og glyfosfat. I tillegg, er de kimcellene i stand til å utnytte mannose som den eneste primære karbonkilde.
 

Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21.
Publisert: 16.12.2015

Den genmodifiserte maisplanten Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 har åtte sentrale innsatte sekvenser. Disse sekvensene er for å danne proteiner som er høyt giftig mot møll (Lepidoptera: Noctuidae) og biller (Coleoptera: Chrysomelidae) som vil spise denne maisplanten. Denne maisplanten er også genmodifisert for å danne to enzymproteiner som kan gi maisplanten toleranse mot ugressmidler som inneholder glyfosat og glufosinat-ammonium. 

Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21.
Publisert: 25.01.2016
 
Mais (Zea mays) Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 har seks sentrale innsatte sekvenser som til sammen; danner giftstoffer mot møll larver (Noctuidae), danner toleranse mot både glyfosfat og glufosinat-ammonium, og danner PMI-enzyme som kan gi denne maisplanten evnen til å bruke mannose som karbonkilde i spiringskultur.
 
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten DAS-Ø15Ø7-1.
Publisert: 26.01.2016
 
Den genmodifiserte mais-planten DAS-Ø15Ø7-1 (1507) har fått innsatt de gensekvensene Cry1F og PAT som stammer fra bakteriekulturer. Genet-Cry1F koder for delta-endotoksin som er giftig mot larvene til møll-artene (Noctuidae) som vil spise denne maisplanten. Genet-PAT koder for phosphinothricin-acetyltransferase, et enzym som kan uskadelig gjøre glufosinat-ammonium, en plantegift som brukes i ugressmidler.
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten FG72xA5547-127.

Den genmodifiserte soyaplanten FG72xA5547-127 har fire gensekvenser innsatt. Tre av disse innsatte gener er for å danne proteiner for beskyttelse mot plantevernmidler med glyfosat, glufosinat-ammonium og isoxaflutole. En innsatte gensekvens stammer fra det beta-lactamase (bla) genet som kan føre til antibiotikaresistens. Denne hybriden består av to transformasjonshendelser: FG72 (Soya modifisert for toleranse mot to typer plantevernmidler; glyfosat og HPPD hemmere) og A5547-127 (Liberty Link Soybean tolerant mot glufosinat-ammonium).

Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON 89034 x NK603.
Publisert: 23.02.2016

Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) MON89034 x NK603 har tre sentrale innsatte sekvenser. To av disse er for å danne insekticider (cry1A.105 og cry2Ab2). Disse dreper  larvene til nattfly (Noctuidae) som ellers kan skade maisplantene. En innsatt sekvens er for å kunne tåle glyfosat som er i mange herbicide produkter. En «cp4-epsps» sekvens er innsatt, som fører til produksjon av CP4-EPSPS proteinet. Denne genmodifikasjonen danner toleranse mot glyfosat og de ugressmidlene som bruker glyfosat som aktiv stoff mot ugress.

Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot den genmodifiserte maisplanten MON87403.
Publisert: 25.02.2016

 
Mais (Zea mays L.) MON 87403 har en sentral innsatt sekvens som danner en protein som kan endre fototropisme og auxin-reaksjonene til maisplanten. Dette fører til økt vekst og utvikling i maiskolber. I den genmodifiserte maisplanten MON 87403 blir maiskolben større enn vanlig, trolig fordi effekten av den innsatte gensekvensen ATHB17∆113 er at plantehormoner forblir mer aktive over lengre tid. 
Les mer...
Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten CV127.

Genmodifisert soya (Glycine max) CV127 (BPS-CV127-9) har innsatt genet Csr1-2. Genet stammer fra vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana). Genet Crs1-2 gir soya CV127 toleranse mot ugressvernmidler med det aktive stoff imidazolinone. Dette betyr at bøndene kan behandle disse soyaplanter med konsentrasjoner imidazolinone i ugressmidler (f.eks Clearfield) som ellers vil ha vært skadelig for soyaplanten og som kan også påføre skade for ugressplanter.

Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604.
Publisert: 18.03.2016

Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 har innsatt to modifiserte gener som danner to giftstoffer målrettet mot to ulike skadeinsekter. Bt11xMIR604 har også innsatt et modifiserte gen for å kunne danne toleranse mot ugressmiddel med det aktive virkestoff glufosinat som er giftig mot planter ved lavere konsentrasjoner enn de som denne maisplanten Bt11xMIR604 kan tåle.

 

Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87411
Publisert: 14.04.2016

Genmodifisert mais (Zea mays L.) MON87411 har tre sentrale innsatte gensekvenser. Disse genmodifikasjonene kan gi hele maisplanten egenskaper for beskyttelse mot plantevernmidler med glyfosat og mot biller (Diabrotica) arter. MON87411 har to innsatte gensekvenser for å danne planteresistens mot western corn rootworm (WCR, Diabrotica virgerifera virgerifera) og southern corn rootworm (SCR, Diabrotica undecimpunctata howardi). Disse gensekvensene er DvSnf7p og CS-cry3Bb1 som har en additivt effekt mot corn rootworm-overlevelse dersom de spiser på MON87411.

Les mer...
Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten Pioneer-4114.
Publisert: 20.04.2016
 
Den genmodifiserte mais
Pioneer-4114 har fire sentrale innsatte gensekvenser. En av disse er for å danne proteiner som kan gi hele maisplanten økt resistens mot larver til maisengmott (Ostrinia nubilalis) og nattflyarten mediterranean corn stalk borer (Sesamia nonagrioides). To av de innsatte gener beskytter mot biller og larver til corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera).
Et gen er innsatt er for å danne et protein som er tolerant mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. 
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullsplanten 281-24-236 X 3006-210-23 X MON88913.
Publisert: 28.04.2016
 
Den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) 281-24-236 X 3006-210-23 X MON88913 har seks sentrale innsatte sekvenser. Fire av disse sekvensene er genkoder som kan gi denne soyaplanten høyt toleranse mot ugressmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium. Denne bomullen har også blitt genmodifisert til å prosessere to andre innsatte sekvenser. Disse sekvensene er genkoder for to forskjellige proteiner som er giftige mot de møllarvene, som også spiser denne bomullsplanten.
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten DAS-68416-4.
Publisert: 12.05.2016


Den genmodifiserte soya (Glycine max) DAS-68416-4 har to sentrale innsatte sekvenser. Disse gir soyaplanten DAS-68416-4 økt toleranse mot ugressmiddeler som inneholder 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre og glufosinat-ammonium. Denne genmodifiserte soyaplanten er innsatt aad-12-genet som stammer fra en bakterie (Delftia acidovorans) for å danne 2,4-D resistens. Den er også innsatt pat-gen som stammer fra en bakterie (Streptomyces viridochromogenes) for å danne resistens mot ugressmidler med glufosinat-ammonium.

Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x NK603.

Den genmodifiserte mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x NK603 er en maisplant som har blitt endret med fem sentralt innsatte sekvenser. Disse genmodifikasjoner er innsatte for å danne høy plantetoleranse mot ugressmidler med det aktive stoffet glyfosat som i Roundup. De vil også gjøre planten motstandsdyktig imot nattflylarvene, som maisengmott og stort jordfly.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten MON87705 x MON87708 x MON89788.
Publisert: 14.06.2016

 
Den genmodifiserte soyaplanten MON87705 x MON87708 x MON89788 har fem innsatte sekvenser. To av disse genmodifikasjoner gir soyaplanten økt produksjon av monoumettede fettsyrer. Det er tre genmodifikasjoner som tilsammen gir høy plantetoleranse mot plantevernmidler med virkestoffer dicamba og glyfosat. Det er også innsatt noe gendeler som kan hindre produksjon av mettet fettsyrer (palmitinsyre og stearinsyre) og som fører til økt olje og redusert linoleic umettet fettsyre sammensetning i oljen.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON89034x1507xNK603.
Publisert: 23.06.2016
 
Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har fem sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt tre sentrale sekvenser for å danne giftstoffer mot alle de forskjellige sommerfuglene og møll larvene som vil spise denne type mais. Det er også innsatt to sentrale sekvenser for å gi denne maisplanten økt toleranse mot to typer ugressmiddel; både glufosinat-ammonium og glyfosat.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten FG72.
Publisert: 16.08.2016


Denne soyaplanten er innsatt et hppdPfW336-gen som koder for HPPD W336 enzymet. Dette fører til at denne soyaplanten kan tåle høye konsentrasjoner med ugressmiddelet IFT (isoxaflutole). Dette fører også til at multiresistent ugress som tall waterhemp (Amaranthus tuberculatus) som er resistent mot HPPD hemmere og EPSPS hemmere kan etablere og spre seg der det dyrkes soyaplanten FG72 og der det sprøytes med kombinasjoner av ugressmiddel med isoxaflutole og glyfosat. Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) har også utviklet resistens mot isoxaflutole.


Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten 1507 x MIR162 x MON810 x NK603.
Publisert: 16.08.2016

 
Den genmodifiserte maisplanten1507 x MIR162 x MON810 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Tre av disse sentrale genmodifikasjonene er for å gi maisplanten beskyttelse mot forskjellige larver innenfor artene Lepidoptera. To er for å skape plantetoleranse mot ugressmiddelvirkestoffer glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er også innsatt et gen som gir denne maisplanten evnen til å vokse på en mannose sukkerkultur, og som kan videre brukes for å selektere, identifisere og spore genmodifisert mais. 
Les mer...
Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomullplanten GHB614 x LLCotton25 x MON15985.
Publisert: 22.08.2016

Den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum) GHB614 x LLCotton25 x MON15985 har syv sentrale innsatte gensekvenser. Det er to innsatte sekvenser for å gi planten toleranse mot ugressmiddel med glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er to innsatte sekvenser for å danne insektsresistens og to eller tre sekvenser som ble brukt i den tidlige utviklingen for å danne proteiner. Disse proteinene brukes for å kunne identifisere, selektere og spore de to innsatte Cry-gener fra deres posisjon i bakterier. Dette skjer gjennom deres overføring fra bakterie plasmid til planteceller via bombardering med DNA-belagt gullpartikler ved hjelp av elektrostatisk utladning metode. 
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten MON87769 x MON89788.
Publisert: 29.08.2016
Den genmodifiserte soyaplanten MON87769 x MON89788 har tre sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt Pj. D6D-gen som stammer fra en blomst (Primula juliae) og NC.FAD3-gen som stammer fra en rød brød mugg (Neurospora crassa). Pj. D6D-genet prosesserer for delta-6-desaturase enzym mens NC.FAD3-genet prosesserer for delta-15-desaturase enzym. Naturlig soya er fri for disse enzymer som tilsammen skal produsere økt stearidonsyre i denne genmodifiserte soyaplanten. Stearidonsyre er en vegetabilsk omega-3 fettsyre, som betyr at det kan være forbundet med god helse. 
 
Les mer...
Norges Miljøvernforbundet har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljerapsplanten MON88302.
Publisert: 06.09.2016

Den genmodifiserte oljeraps (Brassica napus) MON88302 har et sentral innsatt sekvens som danner økt resistens mot plantevernmidler med glyfosat. MON88302 uttrykker cp4 epsps i alle celler tilsammen, også i pollen celler. Dette vil bidra til spredning av MON 88302 og bruk av plantevernmidler med glyfosat. Dette betyr at hele denne genmodifiserte rapsplanten kan tåle ugressmiddel med glyfosat. Det mannlige pollen og kvinnelige egget vil også ha innsatt et modifisert cp4 epsps gen. Dette betyr at denne genmodifiserte oljerapsplanten kan formere seg gjennom insektens pollinering. Potensial for etablering av denne GMO i naturen er vesentlig høy. Bruk av ugressmiddel med glyfosat i semi-natur kan skade alt annet enn disse oljerapsplantene som vil spre seg raskere hvis de får denne fordelen.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyahybrid MON 87708.
Publisert: 13.09.2016
 
Soya MON 87708 har innsatt sekvenser for å gi planten toleranse mot plantevernmidler med dikamba. Det er innsatt dmo-genet som stammer fra en bakterie (Stenotrophomonas maltophilia). Denne genmodifikasjonen fører till at MON87708 kan prosessere produksjon av DMO-enzymet (dicamba monooksygenase) som kan spleise dikamba. Den fører også til at soya MON 87708 kan sprøytes over med dicamba ugressmiddel uten å drepe de avlingene til produsenten. Derimot nærliggende soya avlingene uten denne genmodifikasjonen kan bli drept av dicamba ugressmiddel drift.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten VCO-Ø1981-5.
Publisert: 20.09.2016


Den genmodifiserte maisplanten VCO-Ø1981-5 (Zea mays) har en sentral innsatt sekvens som kan gi hele planten en økt toleranse mot glyfosat. Det er innsatt et epsps grg23ace5-gen for å prosessere EPSPS ACE5 protein. Dette innsatte genet er en modifikasjon av grg23 epsps-genet som stammer fra en bakterie (Arthrobacter globiformis). Glyfosat hemmer naturlig EPSPS-enzym og dette fører til stans av produksjon av aromatiske aminosyrer i planter som; fenylanin, tyrosin og tryptofan. Dette fører videre til mangel av essensiell proteinproduksjon og mange sekundære metabolitter viktige for plantevekst. Glyfosat vil på denne måten drepe alle planter det kommer i kontakt med, unntatt genmodifiserte planter med innsatt glyfosat toleranse.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON89034x1507xNK603.
Publisert: 30.09.2016

 
Mais (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har fem sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt tre forskjellige genmodifikasjoner som danner giftstoffer mot lepidoptera. Det er også innsatt et gen for å gi denne maisplanten økt toleranse mot glufosinat-ammonium og et for å gi planten toleranse mot glyfosfat. Det er funnet klare bevis for at ugressmiddel brukt av de som adopterte glyfosat tolerant mais øker, trolig som følge av utviklingen av glyfosat resistent ugress. Derimot ble det ikke funnet en lignende mønster for bruk av mais insekticider over tid. Dette kan være fordi det stadig utvikles nye typer biocide gener. Disse blir innsatt mais for å drepe insektslarver som kan ha utviklet noe resistens mot tidligere genmodifikasjoner.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603.
Publisert: 18.10.2016

 

Mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Det er innsatt et cry1A.105-gen som er syntetisk og uten forekomst i naturen. Det er også innsatt et cry2Ab2-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis subsp. kumanmotoensis), og et vip3Aa20-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis sp. linje AB88). Tilsammen vil disse tre genmodifikasjoner føre til produksjon av biocider som er høyt giftig mot møll insektslarver (Lepidoptera Noctuidae). I tillegg til det er det innsatt et cp4 epsps-gen i MON87427 og i NK603 som stammer fra en bakterie (Agrobacterium sp. linje CP4). Tilsammen danner de CP4 EPSPS-enzymer som gjør maisplanten tolerant ovenfor plantevernmidler som inneholdende glyfosat. 

 

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot utsetting av genmodifisert nellik linje FLO-40644-6.
Publisert: 19.10.2016


Nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40644-6 har tre sentrale innsatte gensekvenser. To av disse innsatte gener gjør at plantene produserer blå pigmenter (delfinidiner). Ett gen er innsatt for å danne planteresistens mot ugressmiddelet klorsulfuron. Det er innsatt et dfr-gen som stammer fra en blomst (Petunia x hybrida) og et f3´5´h-gen som stammer fra en stemorblomst (Viola). Tilsammen kan disse to genene prosessere for to enzymer som vil føre til mer blå farge i nellikblomsten. Dette resulterer i at denne nelliken har blomster med en lilla farge.

Les mer...
Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122.
Publisert: 25.10.2016

Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har ti sentrale innsatte gensekvenser. Tre av disse innsatte sekvenser er for å danne insekticider mot Lepidoptera (sommerfugl) og tre andre innsatte sekvenser er  for å danne insekticider mot Coleoptera (biller). Det er også fire innsatte sekvenser som danner toleranse mot ugressmidler. To av disse er for å danne toleranse mot glufosinat-ammonium og to andre er for å danne toleranse mot glyfosat.

Les mer...
Miljømagasinet TV 78 2016 NIFES reduserer gift i laks for matforskning
Publisert: 17.11.2016
 
 
NIFES har brukt spesialpreparert oppdrettslaks til sitt kostholdsforsøk for barneskoler og barnehager, der de har blitt foret med oppdrettslaks med lavt fettinnhold. Vill-laks inneholder 5-7% fett, mens oppdrettslaks inneholder 14-34 % fett. Giften følger fettet, og det er spesielt farlig for gravide og mødre som ammer, da 50% av miljøgiftene, som PCB og dioksiner overføres til barnet. Denne forskningen er svindel fra A til Å, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. NIFES har forsøkt å svekke vår troverdighet når vi sier at laksen er giftig, sier han.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljeraps GT73.
Publisert: 23.11.2016

Oljeraps (Brassica napus) har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen kan danne varig toleranse mot glyfosat. Det er innsatt Cp4-epsps-gen som stammer fra en bakterie (Agrobacterium tumefaciens stamme CP4). Det er også innsatt et goxv247-gen som stammer fra en bakterie (Onchobactrum anthropi). Dette innsatte genet kan prosessere for et glyfosat-oksidoreduktase enzym som kan bryte ned glyfosat i denne rapsplanten. Tilsammen vil disse to genmodifikasjonene danne oljeraps med høy toleranse for ugressmiddel med glyfosat.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MON 87427.
Publisert: 02.12.2016

Mais (Zea mays) MON 87427 har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen gir planten glyfosat toleranse i vegetative og kvinnelige vev. Det er innsatt et cp4-epsps gen fra en bakterie (Agrobacterium sp. strain CP4.). Dette genet koder for CP4 EPSPS-protein som kan gi cellen glyfosat toleranse. Det er også innsatt det innsatt e35S-hsp70 promoter som fører til at det er svært begrenset EPSPS protein i to viktige mannlige reproduktive vev: pollen mikrospores som utvikler seg til pollenkorn, og tapetum celler som leverer næringsstoffer til pollen.

 

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte bomull GHB614 x T304-40 x GHB119.


Bomull (Gossypium hirsutum L) linje GHB614 x T304-40 x GHB119 er genmodifisert for å danne en økt toleranse mot ugressmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium, og beskyttelse mot insektarter i Lepidoptera-ordenen; sommerfugl og nattfly. GHB614 (2mEPSPS) x T304-40 (Cry1Ab/PAT) x GHB119 (Cry2Ae/PAT) er en bomullshybrid med ekstra ugressmiddel toleranse og ekstra resistens mot nattflylarver. Dette er utviklet for å bekjempe den økte ugress resistansen og den økte insektsresistansen imot genmodifiserte bomullsplanter.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte rapsplanten MS8xRF3xGT73.
Publisert: 12.01.2017


Den genmodifiserte rapsplanten (Brassica napus oleifera) MS8 x RF3 x GT73 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Disse er MS8 (barnase, bar) x RF (barstar, bar) x GT73 (gox247, cp4 epsps). Tilsammen danner disse i bunn og grunn olje raps som er genmodifisert for å kunne tåle både glufosinat-ammonium og glyfosat ugressmidler. Denne ugressmiddel kombinasjonen er for å kunne bekjempe den resistens utvikling av mange ugressplanter.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten DAS-59122-7.
Publisert: 19.01.2017

Den genmodifiserte mais (Zea mays) DAS-59122-7 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er laget for å gi hele planten en økt toleranse mot ugressmiddel med glufosinat, og beskyttelse mot enkelte insektarter i Coleoptera-ordenen. Det er innsatt cry34Ab1-gen og cry35Ab1-gen fra en bakterie (Bacillus thuringiensis strain PS149B1) i denne maisplanten. Det cry34Ab1-gen og cry35Ab1-gen danner Cry34Ab1-protein og Cry35Ab1-protein.  Tilsammen danne disse proteinene den Cry34/Cry35Ab1 toksin. Corn rootworm biller (Diabrotica virgifera) kan og har utviklet resistens mot denne Cry34/Cry35Ab1 toksinen.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybrid MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9.
Publisert: 09.02.2017

Det er syv sentrale innsatte sekvenser i den genmodifiserte maishybrid MON89034 (cry1A.105., cry2Ab2) x 1507 (pat, cry1F) x NK603 (cp4 epsps, cp4 epsps l214p) x DAS-40278-9 (aad-1). Disse er for å danne resistens mot de larver til enkelte nattfly arter (cry1A.105, cry2Ab2, og cry 1F) og for å danne toleranse mot de ulike ugressmidler; glufosinat-ammonium (pat), glyfosat (cp4 epsps, cp4 epsps l214p), 2,4-D og enkelte aryloksyfenoksypropionater (aad-1).
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljeraps GT73.
Publisert: 21.02.2017

Det er to sentrale innsatte sekvenser i oljerapslinjen (Brassica napus oleifera L.) GT73. Disse er cp4 epsps-gen som hindrer glyfosat fra å stanse celleproduksjon av nødvendige aminosyrer, og goxv247-gen som kan fjerne glyfosat som er kommet i plantens celler. Disse to genene gir oljerapsplanten GT73 beskyttelse mot glyfosat plantevernmidler. GT73 er herved genmodifisert for både å kunne tåle høye konsentrasjoner med glyfosat og for å fjerne disse høye konsentrasjoner med glyfosat fra ugressmiddel fra planten.

 

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten MZHG0JG.
Publisert: 16.03.2017

Den genmodifiserte mais (Zea mays L.) MZHG0JG har to sentrale innsatte sekvenser. Til sammen gir det hele planten en økt toleranse mot to forskjellige type herbicider. Mais MZHG0JG er endret for å danne maisplant toleranse mot herbicider med virkestoffer glyfosat og glufosinat-ammonium. Begge disse stoffer virke ved å stanse viktige plantecelleprosesser. Glyfosat stanser plantens EPSPS enzymer. Glufosinat-ammonium stanser plantens glutamin syntetase enzymer. 

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybrid MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603.
Publisert: 21.03.2017

Den genmodifiserte maishybrid MON87427 x MON 87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 har ni sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt ni gensekvenser i denne maishybriden: cp4 epsps i MON87427 og NK603, cp4 epsps l214p i NK603, cry1A.105 og cry2Ab2 i MON89034, Vip3Aa20 i MIR162, cspB og nptII i MON87460, og pmi i MIR162. Disse gir en maisplante med resistens mot larver fra enkelte Lepidoptera-skadegjørere, økt toleranse mot glyfosat ugressmidler, og som kan fremme avlingsutbytte under forhold med vannstress.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soya MON 87701 X MON 89788.
Publisert: 29.03.2017
 
Det er innsatt to sentrale sekvenser i soya (Glycine max) MON 87701 X MON 89788. Disse gir hele planten en økt toleranse mot glyfosat og resistens mot Lepidoptera-skadedyr. Det er innsatt det cry1Ac gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis ssp kurstaki,). Dette cry1Ac genet vil danne Cry1Ac protein som er toksisk mot Lepidoptera-skadegjørere, og som vil drepe de Lepidoptera-arter som vil spise denne genmodifiserte soyaplanten. Det er også innsatt det cp4 epsps genet som kan gi soyahybrid MON 87701 x MON 89788 toleranse mot glyfosat ugressmiddel.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyahybrid MON87708 x MON89788 x A5547-127.
Publisert: 07.04.2017

 

Den genmodifiserte soya (Glycine max) MON 87708 x MON 89788 x A5547-127 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse sekvensene plantetoleranse mot tre forskjellige ugressmiddeler: glyfosat, glufosinat-ammonium, og dicamba. Det er innsatt det cp4 epsps gen i MON 89788 for glyfosat toleranse, det pat gen i A5547-127 for glufosinat-ammonium toleranse og dmo genet i MON 87708 for dicamba toleranse. Disse tre forskjellige ugressmidler må bekjempe ugress som er resistente mot minst ett av dem. De må også hindre utviklingen av resistente ugress.

 

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert oljeraps MS11.
Publisert: 10.05.2017
Genmodifisert oljeraps MS11 (Brassica napus L. ssp. oleifera) har tre sentralt innsatte modifiserte gener. De har innsatt pat-genet for å danne plantetoleranse mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. De har innsatt barnase-gen og barstar-gen for å danne hann-sterilitet (ingen pollen) i avlinger. Dette hindrer selvpollinering og resulterende innavlsdepresjon i raps MS11. Innavlsdepresjon vil redusere overlevelse av avlinger. Årsaken til innavlsdepresjon er økt uttrykk av  lav-uttrykk- skadelige mutasjoner i populasjoner som raps der det er høy selvpollinasjon i disse plantene. Med en hannsteril linje som MS11 vil alle avlinger bare stamme fra pollen fra andre planter. 

 

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten DAS-68416-4 x MON 89788.
Publisert: 11.05.2017

Genmodifisert soya (Glycine max) DAS-68416-4 x MON 89788 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse planten en resistensegenskap mot ugressmidler med tre forskjellige aktive stoffer: glufosinat-ammonium, glyfosat, og 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre. Den utbredte utviklingen av ugress som får resistens mot herbicider, spesielt mot glyfosat, har presset utviklingen mot flere herbicidresistenser i avlinger. Herbicider med ulike virkemåter kan brukes for å bekjempe ulike ugress. Det brukes flere ugressmidler for å bekjempe og hindre utviklingen av ugressmiddelresistent ugress. Belastningen fra alle disse toksinene vil kunne føre til forgiftet vann og luft.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maisplanten GA21 x T25.
Publisert: 16.05.2017
Det er innsatt to sentrale sekvenser i genmodifisert maisplante GA21 x T25. Disse genmodifikasjonene er for beskyttelse av avlingene mot herbicider med glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er innsatt mepsps-gen fra en maisplante som vil danne mEPSPS enzym som er en EPSPS variant som er glyfosat-resistent. Det er også innsatt pat-genet som danner PAT-enzym som vil inaktivere L-fosfinotricin (glufosinat). Glufosinat-ammonium saltkonsentrat i en vandig løsning er i herbicidet som skal brukes. PAT-enzym fører til acetylering av glufosinat, en mindre giftig metabolitt. Dette hemmer den biocide aktiviteten av glufosinat-ammonium herbicide på GA21 x T25.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte soyaplanten DAS-81419-2 x DAS-44406-6.
Publisert: 24.05.2017


Det er seks sentralt innsatte sekvenser i soya (Glycine max) DAS-81419-2 x DAS-44406-6. Tilsammen gir disse planten økt toleranse mot plantevernmidlene glyfosat, 2,4-diklorfenoksy-eddiksyre og glufosinat-ammonium, samt resistens mot larver fra Lepidoptera-skadegjørere. Disse genmodifikasjonene er for å danne resistens mot tre typer herbicider, fordi resistens mot to forskjellige type herbicider er utbredt, og fordi forskjellig ugress har utviklet forskjellig ugressmiddel-resistens. Disse herbicidene vil tilsammen drepe alle andre planter enn DAS-81419-2 x DAS-44406-6 som de kommer i kontakt med, også andre genmodifiserte planter. 

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte sukkerbete H7-1.
Publisert: 08.06.2017

Den genmodifiserte sukkerbetaplanten H7-1 er innsatt cp4 epsps-genet. Dette endrede genet skal danne CP4 EPSPS-enzymet som er en EPSPS-enzymtype som kan tåle glyfosat og glyfosat ugressmiddel. Dette betyr at det kan sprøytes med ugressmidler med glyfosat på denne sukkerbeten som vil være dødelig for andre tofrøede planter. H7-1 vil overleve fra å bli sprøytet med glyfosat ugressmiddel fordi CP4 EPSPS fungerer som vanlig EPSPS, men CP4 EPSPS er uten bindingssted for glyfosat i motsetning til EPSPS. Dette betyr at de kan overleve flere behandlinger med ugressmiddel som inneholder glyfosat. 
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert bomullhybrid DAS-81910-7.
Publisert: 15.06.2017
 
Det er to sentrale innsatte sekvenser i genmodifisert bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) DAS-81910-7. Den er innsatt aad-12-genet for å produsere AAD-12-enzym som skal gi planten resistens mot 2,4-D (2,4-diklorfenoksy-eddiksyre) ugressmiddel. Det er også innsatt pat-genet for å produsere PAT-enzym som skal gi planten resistens mot glufosinat-ammonium ugressmiddel. Disse genmodifikasjoner er for å gi bomullplantene toleranse for to forskjellige ugressmidler; 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre og glufosinat-ammonium. Flere ugressmiddel-toleranse (multiple herbicide tolerance) vil også kunne forårsake flere helseproblemer.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais NK603 x MON810.
Publisert: 15.06.2017
 
Genmodifisert maisplante NK603 x MON810 har to sentrale innsatte gensekvenser. Disse gir denne maisplanten beskyttelse mot forskjellige larver til Lepidoptera-skadegjørere, og toleranse mot produsentens egne ugressmidler med glyfosat. MON810 har innsatt Cry1Ab-genet som skal drepe larvene til lepidoptera skadegjørere som: Maisengmott (Ostrinia nubilalis), og Corn Earworm (Helicoverpa zea). MON810 er godkjent av EU og dyrkes derfor i EU-landene. NK603 er svært omstridt også i EU. NK603 har innsatt to forskjellige gener for mais glyfosat-resistens. 
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9.
Publisert: 10.08.2017
Maislinje MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 x DAS-40278-9 har mange sentrale innsatte genmodifiserte sekvenser. Tilsammen gjør fire av disse genmodifikasjonene denne maisplanten resistent mot tre forskjellige ugressmidler med glyfosat, glufosinat-ammonium og 2,4-D. Det er innsatt tre forskjellige sekvenser for å danne resistens mot larvene til insektskadegjørere som møll i Lepidoptera-ordenen. Det er også innsatt tre forskjellige sekvenser for å danne resistens mot larvene til insektskadegjørere som Diabrotica virgerifera virgerifera i Coleoptera-ordenen.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje 1507.
Publisert: 14.08.2017
 
Det er innsatt to sentrale gensekvenser i maislinje 1507. Tilsammen danner disse stoffene som gir hele planten økt resistens mot larvene fra enkelte insektarter i Lepidoptera-ordenen, samt toleranse mot herbicider med virkestoffet glufosinat-ammonium. Det er innsatt cry1F-gen for å danne effektiv insektresistens. Dette kan ha vært mislykket veldig mange steder. Det er innsatt pat-gen for å danne effektiv herbicid-toleranse. I praksis vil 1507 maisavlinger med de høye bioteknologiske kostnadene for ugressmiddeltoleranse samt beskyttelse mot Lepidoptera-skadegjørere medføre økonomisk tap for både bønder og produsenter.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje Bt11.
Publisert: 14.08.2017
 

Maislinje (Zea mays) Bt11 har to sentrale innsatte sekvenser. Disse vil danne stoffer som gir hele planten økt resistens mot larvene til Lepidoptera-skadegjørere, og toleranse mot herbicider med virkestoffet glufosinat-ammonium. Produsenten har sendt søknad for dyrking av maislinje Bt11 i Norge. Denne maislinjen er hovedsaklig utviklet og testet for å bekjempe Lepidoptera-skadegjørere som forekommer i Nord Amerika og Sør Amerika. Denne maislinjen er også utviklet for å bekjempe en Europeisk art som er invasiv i Nord-Amerika. Maisengmott (Ostrinia nubilalis) har spredt seg til Nord-Amerika fra Europa.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje GA21.
Publisert: 17.08.2017


GA21 (Zea mays) har en sentralt innsatt sekvens. Det er innsatt mepsps-genet som skal gi denne genmodifiserte maisplanten beskyttelse mot herbicider med glyfosat. Mepsps-genet (mutated-5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase), vil danne et mEPSPSenzym. Det aktive stoffet glyfosat i herbicider målretter og binder seg til EPSPS-enzymet som finnes i bakterier, sopp, og planter. Enzymet mEPSPS i GA21 er endret gjennom mutasjon av epsps-genet fra mais. GA21 med mEPSPS tåler glyfosat fordi dette mEPSPS mangler bindingssted der glyfosat kan hemme det.
 
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert mais 1507 x NK603
Publisert: 24.08.2017


Mais 1507 x NK603 har tilsammen tre sentrale innsatte gensekvenser som gir maisplanten toleranse mot glyfosat og glufosinat-ammonium ugressmidler, og beskyttelse mot larvene til enkelte insektarter i Lepidoptera-ordenen, som Sesamia spp og Ostrinia nubilalis. Det er innsatt cp4 epsps-gen i mais NK603 for å gi høy glyfosatresistens og pat-gen i mais 1507 for resistens mot glufosinat-ammonium. Mais 1507 har også innsatt cry1F-gen som danner proteiner som er høyst giftige for de larvene til Lepidoptera-skadegjørere som vil spise denne maisen 1507 x NK603.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av genmodifisert maislinje MZIR098
Publisert: 19.09.2017
Maislinjen MZIR098 har tre sentrale innsatte genmodifikasjoner. To av disse genmodifikasjonene gir denne maisplanten beskyttelse mot enkelte insektarter i Coleoptera-ordenen, hovedsaklig western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) og northern corn rootworm (Diabrotika barberi). En av disse genmodifikasjonene gir denne maisplanten toleranse mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. Det er innsatt mcry3A-gen og ecry3.1Ab-gen som danner proteiner som binder seg til celleveggen i mellomtarmen i larver og voksne corn rootworm biller. Det er også innsatt pat-08-gen som danner et enzym som vil inaktivere glufosinat-ammonium ugressmiddel.
Les mer...
Eksperimentelle feil utført av søkere som tester for Cry-proteiner.
Publisert: 30.10.2017
 
Halvparten av alle GMO søknader omfatter GMO-planter som inneholder CRY-proteiner. Det er ofte et forskjell derimot om hva produsenten mener er CRY-proteiner og hva de har blitt. CRY-proteiner er for å drepe insekter som vil skade GMO-planter ved å spise de som larver eller voksne insekter. Produsentene tester toksisiteten av CRY-proteiner før de blir innsatt de planter som blir til avlinger over store deler av verden. Derimot blir det sjelden testet for toksisiteten til CRY-proteinene i avlinger. Men det burde dem, fordi det er godt dokumentert at det kan være store endringer i toksisiteten mellom CRY-proteinet i de bakterie de stammer fra og CRY-proteinet i de planter som de er plassert i.
Les mer...
Eksperimentelle bruk av Dicamba har ført til omfattende skader
Publisert: 07.11.2017
 
En ny type dicamba ugressmiddel fikk tillatelse i 2016 for bruk over voksende soya avlinger for å drepe ugress. Før dette var det bare lov å bruke dicamba på jorden før avlingene spiret. Det nye dicamba var utviklet for å redusere dicamba fordampning som kunne føre til drifte. Derimot trodde mange trolig at det nye tillatelse for bruk på avlinger som allerede hadde spiret, var for alle typer dicamba også det som de hadde fra før. Dette førte til omfattende skader av soya avlinger og andre avlinger til andre enn dicamba brukerene. Også det nye dicamba førte til skader på avlingene til andre. Produsentene har nå redusert tillatelse for bruk i vind hastigheter opptil nesten 25 km/time ned til ca. 15 km/time.
Les mer...
Genetisk modifisert for å tåle ugressmiddel med 2,4-D
 
Dow Agrosciences produserer genmodifiserte soya (Glycine max), mais (Zea mays) og bomull (Gossypium hirsutum) med innsatt gen som gir disse avlingene resistens mot ugressmidler med det aktive stoff  2,4-diklorfenoksyeddiksyre (2,4-D) som Enlist og Enlist Duo. Markedfordel med disse produktene er at de kan drepe ugress som har utviklet resistens mot glyfosat. Ugressmiddel 2,4-D kan fort endre fra væske til en gass. Det er kjennt for å kunne drive lange avstander fra sitt mål området. Dette kan føre til skade av utsatte avlinger som druer, tomater og andre sårbare avlinger.
Les mer...
Mer og mer genmodifiserte avlinger rundt om i verden.
Publisert: 16.01.2018

Det totale arealet med genmodifiserte avlinger har økt med litt over hundre ganger i verden de siste 20 år fra 1,7 millioner hektar i 1996 til 185 millioner hektar i 2016. Rundt 88% av disse dyrkes i Nord og Sør-Amerika. Hovedandelen av etablerte genmodifiserte avlinger består av mais, raps, soya og bomull, som alle prosesseres til oljer og mel for mat og fôr. Disse avlingene er alle solgt til dyrkerne som forskjellige varianter med forskjellig insektresistens og ugressmiddelresistens eller annen egenskap av økonomisk interesse for bønder, f.eks tørketoleranse i mais eller økt omega-3 fettsyrer i oljeraps.

Les mer...
Klima: Kornmangel på verdensbasis varsler sultkatastrofer
Publisert: 04.08.2010

Aviser og nyhetssendinger bringer daglig rapporter om flombølger, flammer og tørke som truer enorme områder på flere kontinenter. Denne sommeren har naturen vært spesielt nådeløs, og konsekvensene ser man nå i de internasjonale råvaremarkedene bl.a. ved at prisene stiger. 
Les mer...

Mange merkesymboler forvirrer den økobevisste forbruker
Det hersker full forvirring blant folk omkring de mange økomerkene på markedet. Det viser en spørreundersøkelse blant norske forbrukere utført høsten 2010.
Les mer...
Veisalt ødelegger matjord
Publisert: 28.01.2011
Veisalt gjør at spesielt leirholdig åkerjord blir dårligere, konkluderer forskning ved Sveriges landbruksuniversitet.Det gjør det vanskeligere å så, og vekstene får problemer med å trenge gjennom jorda og komme opp til overflaten.
- saltets innvirkning på naturen er ødeleggende, kutte saltet, sier Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvernforbund.
Les mer...

Oppdrettslaks kan gi diabetes og overvekt
Publisert: 14.11.2011
En ny forskningsrapport avdekker at oppdrettsfisk kan gi økt risiko for diabetes og overvekt, melder På Høyden. Universitetet i Bergen sitt nyhetsmagasin skriver videre at studien er publisert i det annerkjente tidsskriftet Plos One. Laks inneholder toksiner fra uraffinert fiskeolje som brukes i foret til fisken. -Dette kommer ikke som noen overraskelse og føyer seg inn i en lang liste av negative effekter av å spise oppdrettsfisk, sier Kurt Oddekalv. Videre sier Oddekalv, -Oppdrettsfisk er det giftigste vi finner i matvarebutikkene våre og jeg forventer at disse toksinene vil bli forsøkt kamuflert i tiden fremover.
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Foto av cyclonebill(Flickr)
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :