NMF anmelder Statens Vegvesen for forurensing av vernet vassdrag.
Publisert: 15.03.2018


NMF har anmeldt statens vegvesen for å slippe ut sementholdig borevann i elven Sokna, som renner ut i Gaula i Midtre-Gauldal kommune. Under tunnelarbeid vedrørende bygging av ny E6 sørover fra Trondheim har Statens Vegvesen sluppet ut urenset sementholdig vann i Sokna i 3.5 timer uten at varslingssystemet  som sier i fra om at rensing stoppet opp ble tatt på alvor. 
Les mer...
NMF går i mot av Osen kraftutbygging
Publisert: 07.04.2017

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Osen kraftverk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NMF går i mot Hofoss kraftutbygging
Publisert: 07.04.2017
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Hofoss kraftverk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NMF-MR ønsker å hindre forurensing av drikkevannskilden Brusdalsvatnet
Publisert: 07.04.2017
 
I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund  -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blant annet skal jobbe med vern av drikkevannskilder.
Les mer...
Et hav av plast - vårt ansvar. Bli med på dugnad med NMF.
Publisert: 06.02.2017


   

Plast utgjør en dødelig miljøfare. Beregninger fra 2010 viser at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Norges Miljøvernforbund inviterer norske myndigheter til århundrets opprydning. - Ved å vise handlekraft, kan man få andre land til å følge Norges eksempel, sier Ruben M. Oddekalv.

 
 
 ---

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for å redde verdenshavene?

 
 
 
 
Kampanje om plastsøppel i verdenshavene - Skriv under!
Publisert: 09.01.2017
 
Som følge av vår initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene, vi har nå opprettet en kampanje. Din underskrift er viktig i kampen for et renere miljø!
 
 
 
 
Les mer...
Krever økt flaskepant og informasjonskampanje
Publisert: 17.07.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at flaskepanten økes på aluminiumsbokser og at bryggerinæringen pålegges å finansiere informasjonskampanjer som advarer mot følgene av å hive slikt i naturen. I 2014 samlet Infinitum inn 415 988 355 gjenvinningsbokser og 415 851 277 gjenvinningsflasker. Totalt er det 831 839 632 flasker og bokser. Infinitum har en godkjent innsamlingsgrad på 95%. Med omtrent 416 millioner gjenvinningsbokser blir imidlert de resterende 5% et svært høyt tall. Antall gjenvinningsbokser som ikke samles inn utgjør dermed over 20 millioner bokser på årsbasis. 
Les mer...
Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på søknad om endret utslippsløyve fra testsenteret på Mongstad
Publisert: 16.06.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har krevd avslag på søknaden om endret utslippsløyve. Miljøvernforbundet påklaget utslippstillatelsen da den ble gitt. Selv om det her legges til grunn å holde seg innenfor gjeldende årsverdier så vil oppmykningen av utslippsgrenser på kortere tidshorisont gjøre det vesentlig lettere for firmaet å slippe ut mer kjemikalier på årsbasis. Miljøvernforbundet vil også påpeke at omsøkte utslippsmengde på aldehyd fra total årsmengde på 3000 kg til en grense på 1 gram per sekund innebærer at det vil bli lov å slippe ut mer enn 10 ganger så mye på årsbasis. Aldehyder omfatter blant annet formaldehyd/formalin som er bakteriedrepende, allergifremkallede og sist men ikke minst kreftfremkallende.  
Les mer...
Fylkesmannen i Rogaland følger igjen opp NMF´s krav om å stanse utslipp av plastavfall.
Publisert: 04.06.2015
 
Fylkesmannen i Rogaland har nå pålagt Statens Vegvesen å samle opp plastikkforurensning etter at de ikke har overholdt krav med hensyn på utslippstillatelser. Miljøvernforbundet har meldt fra om den grove forurensningen og er glad for at fylkesmannen nå setter krav som forhindrer videre utslipp. Bildet til høyre viser plastikkforurensning fra ifjor.
Les mer...
Fylkesmannen i Rogaland følger igjen opp NMF´s krav om å stanse utslipp av plastavfall.
 
Fylkesmannen i Rogaland har nå pålagt Statens Vegvesen å samle opp plastikkforurensning etter at de ikke har overholdt krav med hensyn på utslippstillatelser. Miljøvernforbundet har meldt fra om den grove forurensningen og er glad for at fylkesmannen nå setter krav som forhindrer videre utslipp. Bildet til høyre viser plastikkforurensning fra ifjor.
Les mer...
Fylkesmannen i Rogaland følger NMF´s krav om å stanse utslipp av plastavfall.
Publisert: 23.04.2015
 
I forbindelse med Ryfast-prosjektet har Statens Vegvesen brukt plastikk fiber i forbindelse med sprengning av stein som har blitt dumpet i sjøen. Enorme mengder med plastavfall har spredd seg i forbindelse med virksomheten. Bildet til høyre viser plastikkfibre tatt opp i strandkanten. Fylkesmannen i Rogaland varsler nå nye krav da Statens Vegvesen fremdeles ikke klarer å samle opp plastikkavfallet.
Les mer...
Regjeringen og Jan T Sanner gjør sitt livs værste tabbe med steindumping i Førdefjorden
Publisert: 17.04.2015
 
Kommuneknuseren Jan t Sanner viser sitt sanne ansikt i Førdefjoden ved å gi tillatelse til dumping av stein og gift. Conoco stoppet  tidligere planene sine om gruvedrift i Vevring, fordi de mente miljøkonsekvensene ble for store: Hele den Norsk miljø og fiskeriforvaltningen mener det samme som de proffe gruvefolkene. Alle disse proffene setter kommunalministeren Jan tilside i sin visdom, for at hobby gruvecompagniet Nordic Mining skal få fylle fjorden med stein og acrylamid. Langenfjorden i Kirkenes er en død fjord som A/S Sydvaranger har fylt på samme måten ,der er det igjen ca 1 x 4 m ved fjære sjø. Fiskerne i omådet måtte ut av Varanger fjorden før ekkoloddet begynte å tegne bilde av bunnen igjen. Denne dagen da tulle tilatelsen ble gitt vil stå som et svart minnesmerke for all fremtid.
 
Les mer...
Uakseptable utslipp fra skipsverft
Publisert: 23.12.2014
 
Fylkesmannens kontroll av skipsverftene i Hordaland har vist en rekke regelbrudd. Blant disse verftene er Fitjar Mekaniske Verksted som Miljøvernforbundet politianmeldte i høst grunnet storstilt spredning av sandblåst skipsmaling. Bildet til siden viser hvordan store deler av havoverflaten var da Miljøvernforbundet anmeldte verftet for miljøkriminalitet.  
Les mer...
Anlegg uten lagringstillatelse eller utslippstillatelse blir fjernet i Moltustranda
Publisert: 24.11.2014
 
Norges miljøvernforbund (NMF) krevde ifjor at tankanlegget på Moltustranda som påviselig ikke er eller var i brukbar stand i henhold til norsk regelverk måtte behandles som det det er; forurenset avfall. Anlegget har ikke lagringstillatelse eller utslippstillatelse nå da det er nedlagt. De fire tankene ble oppført i perioden mellom år 1947 og 1950. De siste 20 årene er tankene ikke vedlikeholdt. Gjennomgående 3 og 4 millimeter tykke. Tankene er 1,53 millimeter på det minste og 8 millimeter er krav etter Norsk Standard sitt regelverk. Anlegget er derfor å regne som forurenset avfall. For nedgravde tanker med oppbevaring av oljeprodukter med flammepunkt over 23 °C og som omfattes av Forurensningsforskriften Kap. 1, skal nedgravde tanker som permanent tas ut av bruk fjernes fra grunnen. 
Les mer...
Sunnmøre Transport AS har fått bot på 40 tusen kr etter anmeldelse av NMF
Publisert: 27.02.2014
 
Sunnmøre Transport har vedtatt en bot på 40.000 kr etter at Miljøvernforbundet anmeldte uforsvarlig rivningsarbeid av et drivhus med asbestholdig materiale i Fremmerholen i Ålesund. Reglement i  arbeidsmiljølovgivningen for sanering av asbest og annet farlig avfall var åpenbart brutt flere ganger på dette stedet. Lørdag 05.05.2012 snakket en av naboene til gartneritomten med latviske arbeidere som nettopp hadde startet rydding / riving av drivhusene. Arbeiderne sa da at de hadde fått beskjed av sjefen sin om å kaste alt trevirke sammen med øvrig restavfall. Bekymrede naboer varslet NMF om at firmaet, -ikke sorterte avfallet på forskriftsmessig vis. 
 
Les mer...
Krever uavhengig prøvetaking
Publisert: 27.11.2012
 
NMF Vats/Yrkje og Tysvær Fiskarlag nekter Klif tilgang til prøveresultat, og krever at en uavhengig tredjepart blir involvert. Lokallagene har i flere år tatt prøver av bunnsediment/fisk og skalldyr i Vatsfjorden, for å overvåke AF Decom sine utslipp. Ettersom lokallagenes troverdighet stadig blir angrepet, kreves det en uavhengig tredjepart i denne saken.
Les mer...
Bisfenol A kan være farligere enn vi tror!
Publisert: 07.10.2012
Det østrogenlignende, kjemiske stoffet bisfenol A kan være farligere enn hittil antatt. Svenske forskere frykter nå at den dosen som er trygg å få i seg kan være tusenvis av ganger lavere enn det EU godkjente nivået. Bisfenol A er vanligvis funnet i blant annet plastleker til barn og hermetikk, og er primært brukt i produksjonen av polykarbonat (PC).
Les mer...
AF Decom får strengere krav
Publisert: 05.10.2012
Ny storseier til Miljøvernforbundet! Nye og strengere miljøkrav fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) lages på grunnlag av NMF sin over 14 år lange kampanje for skjerpede regler vedrørende opphugging av offshoreinstallasjoner. AF Decom er den første bedriften som er pålagt nye krav, etter at NMF sin nærmiljøgruppe i Vats har i flere år jobbet iherdig for å avdekke ulovlige utslipp.
(Foto: AF Decom Offshore)
Les mer...
Miljøvernforbundets krav om avliving av oljeskadd fugl får gjennomslag
Publisert: 24.09.2012
Norges Miljøvernforbund får gjennomslag for at oljeskadd sjøfugl skal avlives og ikke vaskes. I etterkant av Rocknes ulykken, 19. januar 2004, har NMF krevd at fugl skal bli avlivet utav dyrevelferdsmessige årsaker. I dag, 24 september 2012, vedtok Miljøverndepartemantet at avliving av oljeskadd sjøfugl blir hovedregelen etter oljesøl fra skip og andre oljeutslipp langs kysten.
Les mer...
Idrettslag rydder opp etter klage fra NMF
Publisert: 10.09.2012
Miljøvernforbundet avdekket ulovlig dumping av gummigranulater i Oselven fra kunstgressbanen på Søfteland, og klagen fikk gjennomslag hos fylkesmannen. Idrettslaget må nå rydde opp i deres svært forurensende praksis, hvor store mengder gummigranulater slippes ut i elva ved snømåking om vinteren.
Les mer...
Krav til regjering om støybegrensning fra industri
Publisert: 19.06.2012
Regjeringens manglende oppnåelse på bl.a. støybegrensning rammer enkeltpersoner hardt – landets sannsynligvis mest støyutsatte mennesker er naboene til Aker Solutions i Moss. I brev til Miljødepartementet stiller NMF følgende krav til statsråd Bård Vegar Solhjell:
Les mer...
Udokumentert kjølevannutslipp fra Aker Solutions til Mossesundet
Publisert: 14.06.2012
NMF krever redegjørelse av stoffer, og evt. mengder av stoffene, i stort, udokumentert kjølevannutslipp fra Aker Solutions til Mossesund. NMF har en mistanke om at det brukes PVC i deler av kabelen og at dette kan være en del av kilden til stoffer i kjølevannet. NMF vil se seg tvunget til, på vegne av miljøsituasjonen i Mossesundet med omkringliggende områder, selv å inspisere utslipp til sjø fra Aker Solutions om det ikke mottas redegjørelse innen 14. dager.
Les mer...
Viken Skog BA har gitt etter for NMF sitt krav om å avstå fra roundup sprøyting av skog
Publisert: 01.02.2012
Viken Skog BA har i følge Østlandets blad trukket planene om å sprøyte 350 mål Follo-skog med Roundup. Norges Miljøvernforbund kommer til å følge denne saken tett. På 90-tallet fikk NMF presset igjennom manuell klipping/stussing av vegetasjon istedenfor sprøyting med Monsantos giftmiddel roundup. Tidligere ble vegetasjon som f.eks greiner som vokser inn mot veiene sprøytet med denne giften. Det fikk vi stoppet den gang på landsplan.
Les mer...
Stripete pysjamas til Vest Tank sjefen
Publisert: 20.01.2012
-Ikke hør på han, han får stripete pysjamas!  sa leder av Norges Miljøvernforbund til NRK Vestlandsrevyen da de intervjuet Jostein Berland i 2007. Berland var den gang sjef for Vest Tank (nå Alexela) da ekslposjonen i Sløvåg rammet Gulen Kommune og dens innbyggere. Nå har høyesterett stadfestet dommen fra lagmannsretten, men skjerpet straffevilkårene. Jostein Berland får stripete pysjamas i 2 år!
Les mer...
Aksjon- NMF stanset arbeidet i Solheimsviken
Publisert: 11.11.2011
Norges Miljøvernforbund aksjonerte i dag mot Rieber sin forurensende aktivitet i Solheimsviken. NMF stanset anleggsvirksomheten med kjetting, to semitrailere måtte ta tidlig helg. Miljøvernforbundet mener arbeidet bryter mot tillatelsen som er gitt av Klima og Forurensingsdirektoratet, men etter et timeslangt møte med Rieber konkluderte fylkesmannens seksjonssjef for forurensing, Kjell Kvingedal om at alt var i skjønneste orden. Det er utrolig hva man kan enes om i et møterom.. Les analyser og dokumenter fra saken i artikkelen.
Les mer...
Miljøgifter frem i lyset
Publisert: 18.10.2011
MS Miljødronningen er på tokt! Damsgårdssundet er første destinasjon, der skal gamle synder dokumenteres. Miniubåten skal i vannet, og folket skal få se hva som skjuler seg der. Rieber vil bygge hotell og messehall oppå, med bare et lag sand imellom.
Les mer...
Utfylling i sjø stanset
Publisert: 12.09.2011
Miljøverndepartementet gir NMF sin klage på utbyggingsplaner i Solheimsviken oppsettende virkning. Norges Miljøvernforbund krever en annen løsning som tar hensyn til tungmetallproblematikken i sjøbunnen. Les om NMF sitt engasjement i saken og se video fra prøvetaking.
Les mer...
Stenger "nytt" komposteringsanlegg
Publisert: 21.02.2011
Fylkesmannen i Hedmark besluttet fredag å trekke tilbake tilatelsen til komposteringsselskapet Hera Vekst. Bakgrunnen er luktproblemene knyttet til produksjonsprosessen ved Hera Vekst, som siden oppstarten i 2005 har plaget naboene i store deler av Elverum.
 
 
Les mer...

Strengere krav til opphugging
Publisert: 19.05.2010

Norge skal bli verdensmestre i miljømessig opphugging av oljeinstallasjoner, det er Erik Solheim sin klare målsetning. Norges Miljøvernforbund vinner med det frem med et over 12 år gammelt langt krav om at det må stilles svært strenge krav til opphugging av slike installasjoner.
- Dette er en betydelig miljøseier, det er bare synd at Vats-fjorden allerede har fått alvorlige miljøskade, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Les mer...

Bergen kommune stanset utkjøringen av forurensende kloakkslam
Publisert: 18.05.2010
Bergen kommune har etter krav fra Norges Miljøverforbund stanset utkjøringen av kloakkslam til skogsveiene i Totland-området. - Denne saken er et eksempel på at man ikke bør la kommunen få ha ansvar for kloakken, sier Oddekalv til Fanaposten.
Les mer...

Statens Vegvesen må ta ansvar for AutoPASS-brikkeretur
I løpet av våren blir 600 000 AutoPASS-brikker til 30 000 kilo EE- (elektro-elektronisk) avfall. Statens Vegvesen, som har ansvaret for AutoPASS-ordninga, sender i disse dager ut nye brikker og oppfordrer kundene til å levere den gamle brikken til butikker som tar imot elektronisk avfall, eller til avfallstasjoner som tar imot EE-avfall.

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener det er en uakseptabel løsning at 600 000 abonnenter skal måtte levere brikken på denne måten.

Les mer...
Plastgjenvinning ER miljøvennlig
Publisert: 03.03.2010
F orskningsleder Annegrete Bruvoll fra Statistisk Sentralbyrå påstår at klimanytten i å materialgjenvinne plastemballasje er minimal, og at det er like greit å bare brenne plastenl. Dette vitner om sneversyn og er en feilvurdering fra Bruvoll's side, mener Miljøvernforbundet. Materialgjenvinning av plastemballasje er optimalisert utnytting av en ikke-fornybar ressurs, og det reduserer klimautslippene.
Les mer...

Anmelder AF Decom Miljøbase Vats og Statens Strålevern
Publisert: 18.02.2010
Norges Miljøvernforbund anmelder både Statens Strålevern og AF Decom til politiet for brudd på regler ved opphogging av oljeplattformer i Vats.
 
AF Decom, som hugger opp gamle oljeplattformer og andre offshoreinstallasjoner på sitt anlegg på Vats i Vindafjord, er nå blitt politianmeldt av Norges Miljøvernforbund på bakgrunn av at selskapet behandler og lagrer radioaktivt avfall. Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener Statens strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt avfall uten at saken har vært på offentlig høring.
Les mer...

Elektronikkbransjen tar "grønne" grep
Publisert: 09.02.2010
De siste årene har mange av verdens ledende produsenter av datamaskiner, mobiltelefoner, fjernsynsapparater og spillkonsoller gjort forbedringer når det gjelder kjemikaliepolitikk, grad av resirkulering, energieffektivitet  og klimautslipp.
Les mer...

Anmeldte Bergen Kommune for dumping av kloakkslam
Publisert: 22.12.2009
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmeldte 18.06.2009 Bergen Kommune for dumping av kloakkslam i samme område som Bergen kommune nå er anmeldt for dumping av kreftfremkallende kunstgressmatter, og NMF blir svært fortvilet og opprørt over at kommunen benytter slike miljøskadelige masser som bunndekke for skogsveier i Bergens vakre naturområder.
Les mer...

Miljøseier: tankanlegg ved boligstrøk stenges.
Publisert: 25.02.2010
Norske Shell/Nynæs har besluttet å stenge og demontere butimen-tankanlegget som ligger kloss opptil et boligstrøk i Larvik. I et brev til SFT høsten 2009 krevde Norges Miljøvernforbund (NMF) en umiddelbar stenging og opprydding av butimen-tankanlegget. -Vi er svært fornøyde med vedtaket, dette anlegget har ingen tilhørighet rett ved et boligområde, og anlegget er svært nedslitt, sier Kurt Oddekalv, leder i NMF.
Les mer...

Kampanje Miljøgifter og avfall

Miljøgifter
Betydelige mengder miljøgifter har gjennom de siste 100 år blitt tilført naturen. Tilførselen til naturen har bl.a skjedd gjennom direkte utslipp fra industrien, ved bruk av bekjempingsmidler mot skadeinsekter, lekkasjer fra avfallsdeponier og som biprodukter ved forbrenning av avfall. Norge er også nedfallsområde for en rekke miljøgifter som kommer fra andre deler av kloden via luft- og havstrømmer.

Organiske og uorganiske miljøgifter
Miljøgifter kan grovt deles i 2, organiske og uorganiske miljøgifter. Uorganiske miljøgifter omhandler tungmetaller som f.eks kvikksølv, kobber, arsen, bly og kadmium. Disse miljøgiftene er ikke fettløslige men kan oppkonsentreres i spesielle organ i kroppen på dyr og mennesker. Miljøgiftene er farlige for økosystemene ved høye konsentrasjoner og kan føre til lokale miljøproblem. Organiske miljøgifter er eksempelsvis Polyklorerte bifenyler (PCB), Dioksiner, Brommerte flammehemmere (BF) og Tributyltinn (TBT). Organiske miljøgifter er fettløslige og brytes sakte ned i naturen. Miljøgiftene representerer et betydelig miljøproblem både nasjonalt og internasjonalt. Giftvirkninger relatert til klorerte organiske miljøgifter (organokloriner), blir ofte først oppdaget etter oppkonsentrering i toppen av næringskjeden. Slike effekter kan være reproduksjonsforstyrrelser, reduksjon av immunforsvar, reduksjon av tykkelse på eggskall hos fugler, sammenvoksing av livmor hos sel, økt abortering hos ulike pattedyr eller skader på skjelett hos fisk.

Les mer...
Mastrevik: Nok en utbygging planlegges på forurenset grunn
Publisert: 13.04.2012
Etter en inspeksjon i området, samt gjennomgang av omsøkt reguleringsplan, finner vi en rekke alvorlige mangler som ikke er tatt hensyn til i planen. Her var tidligere et skipsverft, Mastrevik Mekaniske as, som var blant de mest forurensende virksomhetene i området.  Skipsverftet som var eid av samme person som i dag eier tomten, har sluppet ut store mengder gift rett i havet. Under befaringen kunne NMF se at området var utfylt med blåsesand i deler av området, som vi vet inneholder farlige miljøgifter! Det var urovekkende lite vekst i strandsonen utenfor. (Se beskrivelse av giftstoffer)
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever slamsuging av havbunnen i Mastrevik og forsvarlig håndtering av dette på land. I tillegg krever NMF at områdets kystlandskap ivaretas. Det innebærer krav om en atskillig mer skånsom utbygging.
Les mer...
Miljøvernforbundet avdekker ulovlig dumping på Søfteland
Publisert: 12.04.2012
Den 25.02.2011 og 26.03.2012 fant Norges Miljøvernforbund store mengder gummigranulater på avveie og tydelige spor etter det som må kunne kalles en svært forurensende praksis ( Se bilder i artikkelen).  På stedet ser man tydelig at gjerdet er åpnet og store mengder snø med betydelig innhold av gummigranulater fra oppmalte bildekk og lignende har blitt brøytet direkte ut i Oselven gjennom hele vintersesongen 2011-2012 og sannsynligvis over flere år tilbake.
Les mer...
KLIF tilrår utsetting av fjorddeponi i Førdefjorden
Publisert: 19.03.2012

Direktør Ellen Hambro uttalte på en pressekonferanse i dag tidlig at Klima og Forurensingsdirektoratet tilrår utsetting av fjorddeponisaken i Førdefjorden i ett år. Rådet til Miljøverndepartementet kommer ifølge Hambro som følge av store kunnskapsmangler hos tiltakssøker, samt mangelfullt datagrunnlag for å fatte en god avgjørelse. Norges Miljøvernforbund er sterkt i mot det planlagte deponiet som vil føre til store ødeleggelser av det marine økosystem, samt støy og støvforurensing til landmiljøet rundt fjorden. 
Les mer...
Må pålegges strengere krav
Publisert: 06.09.2010
Sterkt forurenset og delvis livløst Mossesund blandt annet etter årelang dumping av organisk avfall gjør at Norges Miljøvernforbund (NMF) krever tiltak må gjøres ved cellulosebedriften Peterson Linerboard. Klima og forurensnings direktoratet (KLIF) må si nei til ytterligere utsettelser og fastsette strenge utslipskrav til bedriften.
Les mer...

Miljøskurker for retten!
Publisert: 01.11.2009
Den 2. november startet en av de to rettsakene i  norgeshistoriens største miljørettsskandaler - begge som følge av anmeldelser fra Norges Miljøvernforbund: Saken etter giftdumpingen i Oslofjorden og saken etter Vest Tank-eksplosjonen. Begge sakene er omfattende saker som retteb vil bruke lang tid på.
 
Les mer...

Farlig avfall: ulovlig dumping av kunstgressmatter
Publisert: 22.12.2009

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Bergen kommune for ulovlig dumping av farlig avfall i form av gamle kunstgressmatter langs skogsveier, inneholdende kreftfremkallende stoffer. Gummikulene som benyttes i underlaget på disse mattene stammer ofte fra oppmalte gamle lastebildekk, som inneholder kreftfremkallendestoffer som PAH-oljer og tungmetaller. En undersøkelse for Kulturdepartementet har påvist funn av om lag 50 ulike stoffer i disse mattene.
Les mer...

Krav om gjennomgang etter øket radioaktivitet
Publisert: 10.11.2009
Norges Miljøvernforbund krever total gjennomgang av AF Decoms anlegg for destruksjon av utrangerte oljeinstallasjoner i Vats, Vindafjord kommune, på bakgrunn av øket radioaktivitet på anlegget.
Les mer...

Anmelder Wergeland-Halsvik AS
Publisert: 02.03.2010
Norges Miljøvernforbund har politianmeldt Wergeland-Halsvik AS for gjentatte og grove brudd på loven om vern mot forurensning og avfall, samt overtredelse av konsesjonsvilkårene for deponering av farlig avfall i forbindelse med den allerede godt kjente Vest Tank-saken.
Les mer...

Det haster for MS Hamen!
Publisert: 02.11.2011
Det norske skipet MS Hamen ligger ille tilredt i Iddefjorden på svensk side. Stiftelsen MS Hamen som eier skipet har ikke infridd, fremdeles ligger skipet utsatt til for is. Forrige vinter var det nære på at båten gikk ned. Skipet skulle egentlig hugges før det ble fanget opp av ildsjeler som ville restaurere det. Stiftelsen MS Hamen har ikke satt fartøyet i stand og heller ikke fjernet det slik de har lovet en rekke ganger. Norges Miljøvernforbund frykter at skipet nok en gang vil få hard medfart av isen i Iddefjorden og at det kan synke med de miljøproblemene dette vil medføre.
 
 
 
 
      
                        
                                                                                                                 Foto: Rune Karlsson (C)
Les mer...

Hva er PCB?

Publisert: 07.04.2002
202
202

PCB Hva er PCB? PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 20-tallet. På grunn av sine enestående egenskaper ble det brukt i en rekke produkter som skulle gjøre hverdagen enklere i velstandsøkningen etter siste verdenskrig. Disse produktene, som omfattet selvkopierende papir, elektronisk utstyr, byggprodukter og annet, avga PCB til omgivelsene mens de var i bruk. Når de ble kastet, utgjorde de en varig forurensningskilde.

Les mer...

Dom i Vest Tank-saken
Publisert: 26.03.2010
Tidligere daglig leder Jostein Berland og tidligere styreleder Trond Emblem i Vest-Tank er i Nordhordland tingrett dømt til halvannet års fengselstraff etter norgeshistoriens verste kjemikalieeksplosjon.
 
- Vi er fornøyd for at det nå foreligger en dom i saken, men vi skulle egentlig ønsket den var strengere. Dette er tross alt norgeshistoriens styggeste giftutslipp, uttaler Kurt Oddekalv.
 
Der var to tanker som eksploderte 24. mai 2007 ved Vest Tank sitt anlegg i Gulen kommune. Eksplosjonen var et resultat av et ulovlig og ukontrollert forsøk på å rense en del ukjent giftcocktail. Eksplosjonen førte til en giftsky som ble spredt utover et stort område, og mange av innbyggerne plages den dag i dag fortsatt med helseplager.
Les mer...
Rotenonutslipp fører til helseskader via brønnvann.
Publisert: 16.08.2011
Rotenon innebærer fare for å utvikle skader tilsvarende parkinsons syndrom. Tar helseministeren vår sjansen på å tillate forgiftning av drikkevann?
Norges Miljøvernforbund krever i alle fall stopp i rotenonutslipp I Vefsnregionen inntil myndighetene har oversikt og kontroll på  vannstrømmen til brønnene.
Les mer...
U 864 må opp !
Publisert: 20.05.2014
 
Etter å ha laget alternativer bestående av heving av lasten i skipet og kun tildekking har nå kystverket igjen gått inn for kun tildekking. Her har Kystverket analysert 2 dårlige alternativer. De sier at mellom 25 og 45 % av kvikksølvet vil kunne tas opp ved heving av lasten. Dette imotsetning til en heving av hele U864. Først da vil en få opp det aller meste av den farlige lasten. Det er ikke første gang at tildekking påstås å være trygt lang tid framover, 3000 år sier Kystverket nå. Det samme har vi hørt før om områder som etter å ha blitt tildekket lekker giftstoffer kort tid etterpå. Som f.eks i Eitreimsvågen i Odda som ligger i en skjermet fjordarm imotsetning til U864 som ligger ute i havet som alltid er i bevegelse og hvor bunndyr også bidrar til å blande lag i havbunnen.
Les mer...
Norsk oppdrettslaks er enda giftigere enn antatt.
Publisert: 21.08.2014
 
100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr til norsk oppdrettslaks. Alle de 3 store fôrprodusentene, Ewos (27000 tonn) , Skretting og Biomar har brukt fiskemelet. Fiskemelet har blitt brukt i 100 000 tonn fiskefôr. Fiskemelet deres har høyere enn tillatt verdi av Heksaklorbenzen (HCB) som er flyktig, fettløselig og anrikes i næringskjeden. HCB absorberes lett. Dyrestudier har vist at HCB kan føre til kreft i en rekke organer og at det kan ha effekt på immunsystemet. I tilstrekkelig høy konsentrasjon kan det både forårsake kreft og skade sentralnervesystemet hos mennesker. De uansvarlige fiskefôrprodusentene har søkt mattilsynet om å få bruke det som de har igjen på lager av dette helseskadelige fiskefôret.
 
Les mer...
Miljømagasinet TV 78 2016 NIFES reduserer gift i laks for matforskning
Publisert: 17.11.2016
 
 
NIFES har brukt spesialpreparert oppdrettslaks til sitt kostholdsforsøk for barneskoler og barnehager, der de har blitt foret med oppdrettslaks med lavt fettinnhold. Vill-laks inneholder 5-7% fett, mens oppdrettslaks inneholder 14-34 % fett. Giften følger fettet, og det er spesielt farlig for gravide og mødre som ammer, da 50% av miljøgiftene, som PCB og dioksiner overføres til barnet. Denne forskningen er svindel fra A til Å, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. NIFES har forsøkt å svekke vår troverdighet når vi sier at laksen er giftig, sier han.
Les mer...
Det haster for MS Hamen!
Publisert: 02.11.2011
Det norske skipet MS Hamen ligger ille tilredt i Iddefjorden på svensk side. Stiftelsen MS Hamen som eier skipet har ikke infridd, fremdeles ligger skipet utsatt til for is. Forrige vinter var det nære på at båten gikk ned. Skipet skulle egentlig hugges før det ble fanget opp av ildsjeler som ville restaurere det. Stiftelsen MS Hamen har ikke satt fartøyet i stand og heller ikke fjernet det slik de har lovet en rekke ganger. Norges Miljøvernforbund frykter at skipet nok en gang vil få hard medfart av isen i Iddefjorden og at det kan synke med de miljøproblemene dette vil medføre.
 
 
 
 
      
                        
                                                                                                                 Foto: Rune Karlsson (C)
Les mer...
ERAS ledere dømt for miljøkriminalitet
Publisert: 13.09.2011
Både tidligere styreleder og tidligere daglig leder i Eras metal er dømt for alvorlig miljøkriminalitet. De to har fikk begge idømt fengselssraff.
Les mer...

Rio Doce Manganece Norway AS (RDMN) bøtelagt

Politiet på Helgeland har utstedt forelegg på kr 2.mill til RDMN på Mo i Rana. Dette som følge av en anmeldelse Miljøvernforbundet la inn i desember 2007, for miljølovbrudd.
Les mer...

Bekrefter høye bakterieverdier

Bergen kommune nektet å godta analyseresultatene av det sterkt forurensede kloakkslammet og vannet omkring som ble forelagt dem av NMF. De valgte å foreta sin egen undersøkelse der nye prøver ble tatt av lokale skogeierne på oppdrag fra vann- og avløpsetaten. Dessverre ble resultatet som NMF forventet og bekrefter bakterieverdier på 25000 TKB per 100 milliliter. Vannprøven er tatt fra en vannpytt like ved en grøft som er fylt med kloakkslam. Etter gjeldende retningslinjer skal drikkevann ikke inneholde mer enn 10 koliforme bakterier per 100 milliliter vann.
Les mer...
Ikke PCB i plasten ved Andøya flystasjon.
- Det er ingenting som tyder på at det var PCB i plasten som brant opp ved Andøya flystasjon fredag kveld, sier Eirik Wærner, nestleder i Norges Miljøvernforbund. Det er helst PVC det er snakk om.
Les mer...

Høye PCB-verdier kan gi endetarmskreft
Forskere har nå påvist en klar sammenheng mellom for høye verdier av to spesielle PCB-forbindelser og endetarmskreft.
Les mer...

Professor i patologi støtter Miljøvernforbundets kamp mot oppdrettslaks med dioksiner.
Henrik Huitfeldt, professor i patologi ved Institutt for patologi ved Rikshospitalet, støtter NMF og andre miljøorganisasjoners kamp mot dioksiner i norsk oppdrettslaks. -Mange nordmenn spiser i dag for mye laks og annen fet fisk, og får i seg for mye dioksiner og andre miljøgifter, sier professoren. Spesielt spedbarn kan være hardt rammet, og professoren er ikke så opptatt av kreftfaren, som nevrologiske skader som spedbarn kan få.
Les mer...

NMF anmelder Havforskningen for ulovlig rotenonbruk
Brukte hormonhermende rotenon uten tillatelse
Les mer...

Veisalt ødelegger matjord
Publisert: 28.01.2011
Veisalt gjør at spesielt leirholdig åkerjord blir dårligere, konkluderer forskning ved Sveriges landbruksuniversitet.Det gjør det vanskeligere å så, og vekstene får problemer med å trenge gjennom jorda og komme opp til overflaten.
- saltets innvirkning på naturen er ødeleggende, kutte saltet, sier Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvernforbund.
Les mer...

Krever 2 millioner i bot til Hydro i Porsgrunn

NORSK HYDRO PORSGRUNN OG DIOKSINER

I et brev til SFT av i går understreker Norges Miljøvernforbund(NMF) det viktige i at SFT sørger for at bedriften Hydro magnesium bøtelegges med en bot på 2 millioner kroner. NMF anmeldte bedriften allerede i april. Saken ligger nå i SFT, et organ som har stor faglig innflytelse ifht hvilke strafeutmåling det lokale politikammer evt utsteder.

Les mer...

Sverige: Riksrevisionen anklager Naturvårdsvärket for dårlig kontroll av avfallsforbrenning.
Publisert: 01.03.2005
Riksrevisjonen i Sverige anklager Naturvårdsvärket for dårlig kontroll med avfallsforbrenningsanleggene. Ingen anlegg måler miljøgiftinnholdet i det avfallet som forbrennes, eller i asken. Heller ikke kontrollen med anleggene som tar i mot asken blir kontrollert godt nok, sier Riksrevisionen. Asken inneholder bl.a. kadmium, dikosiner og PAH. -Dette stemmer bra med vår magefølelse av hvordan avfallsanleggene drives i Norge, sier nestleder i Miljøvernforbundet, Eirik Wærner, i en kommentar.
Les mer...

SV vil ha lånepott for PCB-utskiftning
2004-02-10 14:36:00 SVs Hallgeir Langeland foreslår en statlig rentefri låneordning på 300 millioner kroner for utskiftning av PCB-armaturer.;Hensikten med ordningen er å få mer fortgang på utskiftningen av slike lysarmaturer, som går for tregt til å bli innfridd innen 31.12.2004.
Les artikkelen i Aftenbladet her.
Les mer...

Søppelskip i retur fra Sverige
Søppel - skip måtte returnere fra Sverige etter Greenpeace - aksjon.
Les mer...

Slurver med farlig avfall
Publisert: 27.10.2004
Maskinentreprenørene i Tromsø slurver med farlig avfall. Dette avdekkes i en rapport fra Norges Miljøvernforbund Region Nord-Norge. Konklusjonen baserer seg på en undersøkelse av 73 bedrifter fra ulike næringer mht. til deklarering og levering av farlig avfall.
Les mer...

Sarpsborg kommune skifter ut 13.700 PCB-lys.
Publisert: 18.03.2005
Miljøvernforbundets langvarige innsats overfor byggebransjen når det gjelder avfall, og særlig farlig avfall, begynner å gi resultater: Som en oppfølgning av forskriften om PCB, skifter nå Sarpsborg kommune ut 13.700 lysarmaturer med PCB, og skal også i neste omgang bytte ut PCB-holdige isolerglassvinduer.
Les mer...

Sande Paper Mill må stanses
Publisert: 12.09.2004
Miljøvernforbundet tar sterk avstand fra at Sande Paper Mill får drive i en prøveperiode på 6 uker med start iag. Bedriften må stanses i sine utslipp av helsefarlige dioksiner, sier saksbehandler Åge Simonsen i Miljøvernforbundet.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund går sterkt i mot nok en søknad om vannkraftutbygging
Publisert: 11.12.2017
 
Denne gangen er det Onarheimselva i Kvinnherad Kommune, Hordaland Fylke som skal bygges ned. Onarheimselva er fra før lagt i rør i et stort område, og nå ønsker Sunnhordaland Kraftlag å bygge nok et vannkraftanlegg i denne elva . Intet er hellig for kraftprodusentene. Finner man en urørt strekke elv  kan en være sikker på at en eller annen produsent har planene klare for hvordan dette strekket kan bygges videre ut. Dette er nå gått alt for langt.. Norge har knapt fritt rennende elver igjen. Men det ser ikke ut til å stoppe hungeren etter mer og mer kraft, som etter ferdigstilling av kraftanlegg KUN er tenkt for eksport av strøm til utlandet.. « Grønne « sertifikater er en vits . Hadde ikke disse anleggene blitt subsidiert over strømregningen til deg og meg, hadde aldri disse anleggene blitt bygget. Og taperen hver eneste gang er Norsk urørt natur.
 
Se nedbyggingen av Norsk natur over tid her:
 
 
Les mer...
Miljømagasinet TV 1 2017 Strandrydding plast på Gullo
Publisert: 27.04.2017

 
Bli med på strandrydding med MS Miljødronningen og Miljøvernforbundet med frivillige. Vi plukker tonnevis av plast i en liten vik på Gullo i Øygarden, Hordaland.
Les mer...
Initiativ til en internasjonal stordugnad angående plast i verdenshavene
Publisert: 04.01.2017

Norges Miljøvernforbund har startet en kampanje for å få ryddet verdenshavene for søppel, derfor har vi sendt et krav til Norske myndigheter om å sette i gang et internasjonalt prosjekt. De enorme mengdene av søppel i verdenshavene, hovedsakelig av plast, som det moderne samfunnet i felleskap har forsøplet, må ryddes vekk. Tiden er inne.

Les mer...
Miljømagasinet TV 76 2016 Det er penger i restbetong
Publisert: 02.11.2016
 
 
Uthaug Sementstøperi er et grelt eksempel på dumping av giftig avfall i havnebasseng, i denne filmen får du se hvordan Ølen Betong på Laksevåg i Bergen renser sine utslipp og gjenbruker restbetong.
De tjener penger på slumpene.
Miljøvernforbundet har politianmeldt Uthaug Sementstøperi for sementdumpingen.
Les mer...
Miljømagasinet TV 31 2016 Deponisaken i Brevik: Mye om og men med Klima- og Miljøvernminister Helgesen
Publisert: 08.06.2016
 
Miljøvernforbundet v/Kurt Oddekalv i samarbeid med nærmiljøgruppen i Brevik fikk muligheten til å stille spørsmål til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han møtte Breviksfolket Tirsdag 7.juni 2016.  Miljøvernforbundet er svært kritisk til NOAH og Norcems planer om deponi for farlig avfall i Dalen Gruver som ligger under Breviks bebyggelse. I denne filmen viser vi bilder fra området som kollapset i 1976, bare 100 m fra bebyggelsen. 
 
 
Les mer...
Dalen gruver i Brevik, beste uaktuelle lokalitet for spesialavfallsdeponi.
Publisert: 30.05.2016

 
Dette er vårt høringsnotat til Klima- og miljødepartementet.
Ref.nr. 16/1286 

Norges Miljøvernforbund (NMF) har i lang tid fulgt diskusjonen rundt ny plassering av deponi for farlig avfall når deponiet på Langøya er fullt. Vi har imidlertid ikke vert så engasjerte rundt planene om Brevik da vi har sett på Brevik som et fullstendig uaktuelt alternativ grunnet at deponiet vil bli liggende midt i og under tett bebyggelse. Det er først den siste tiden det for alvor har gått opp for oss at ansvarlige myndigheter i Norge faktisk ser på Brevik som et reelt alternativ, og har derfor til vår overraskelse måtte engasjere oss.
Les mer...
Miljømagasinet TV 20 2016 Deponiet på NOAH Langøya lekker
Publisert: 26.04.2016

Miljøvernforbundet var på en inspeksjon på NOAH's anlegg på Langøya, Norges største deponi for farlig avfall. NMF konstaterer at deponiet som ligger i kalksteinsbruddet på Langøya ikke er forsvarlig tettet, og det er fare for utlekking av gift til sjøen rundt anlegget.  NMF har nå politianmeldt NOAH.  Les politianmeldelsen her

Les mer...
Miljømagasinet TV 9 2016 NMF går i mot avfallsdeponi i Brevik gruver
Publisert: 03.03.2016

Miljøvernforbundet er sterkt kritisk til Heidelberg/NORCEM sine planer om å deponere farlig avfall i de gamle kalkgruvene til NORCEM i Brevik.  Lokalbefolkningen vil bli utsatt for stor risiko ved transport og lagring av det farlige avfallet i gruvegangene under Brevik.  Allerede nå er befolkningen sterkt eksponert for sementstøv fra NORCEM, noe denne filmen viser. 

Les mer...
Nye beviser for fiskeoppdrettsnæringens utryddelse av marint liv i norske fjorder
Publisert: 07.07.2015
 
Miljødirektoratet har publisert en undersøkelse av spredningen fra nervegiftene azametiphos og cypermethrin som er blant avlusingsmidlene som dessverre tillates brukt i norsk fiskeoppdrett. Til tross for at nervegiftene ikke er blant de verste avlusingsmidlene, bidrar de sammen med andre avlusingsmidler til enorme utslipp av kobber fra impregnering samt næringssaltutslipp til å utrydde naturlig liv i norske fjorder. 
Les mer...
Omsider tar myndighetene tak i kobberforurensningen fra fiskeoppdretterne
Publisert: 02.12.2014
 
Fiskeoppdretterne slapp ut hele 1061 tonn med kobberholdig impregnering til havet i 2013. Denne næringen står bak ¾ deler av kobberutslippene i sjøen. Kobber er giftig for det marine miljøet. Kobberforurensning fører til at dyr og planter forsvinner når mengdene er store nok. Mindre mengder har også påvirkning da det varierer fra art til art hvor mye kobber de tåler. I november i år viste en gransking utført av fylkesmannen at sjøbunnen under et område nært et oppdrettsanlegg nesten ikke hadde liv på sjøbunnen. 
Les mer...
Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Les mer...
Rekemassakre av fiskeoppdrettsnæringen
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet advarte i vår faktarapport i 2010 om at fiskeoppdrettsnæringen med avlusingsmidler utrydder skalldyrene langs norskekysten. Vi har fått mange vitnesbyrd om fiskere som opplever at fjorden raskt er tom for reker etter at oppdrettsnæringene har avlust med sine kjemiske giftblandinger. Det vi her ser på Sveio er etter all sannsynlighet nok et eksempel på massedrap av skalldyr fra en skruppelløs næring som setter egen fortjeneste over alt annet. Døde skalldyr som krabber og hummere  er dessverre vanlig der denne bransjen driver 
Les mer...
50 millioner kr på mislykket rotenonblandingsforgiftning av Ranavassdraget.
Publisert: 04.09.2014
 
For 10 år siden ble det brukt omtrent 50 millioner kr på rotenonblandingsforgiftning av Ranaelven. Da som nå var Miljøvernforbundet motstandere da vi vet at resistens naturlig dannes mot parasitten. Bestandene kan derfor ta seg opp igjen. Trusselen mot vill laks og ørret er i all hovedsak da som nå dagens driftsform i fiskeoppdrettsnæringen. Tilsammen var det brukt 669 millioner kroner på å forgifte norske vassdrag med løsemiddelblandinger iblandet litt rotenon fram til ifjor.
Les mer...
Krigserklæring
Publisert: 31.01.2013
 
Norges Miljøvernforbund(NMF) ser på det som en krigserklæring når programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker å iverksette konsekvensutredning for leting etter olje og gass i havområdet ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Med konsekvensutredning følger lete- og borevirksomhet med de konsekvenser dette medfører. Vi vet at produsert vann fra plattformer i Nordsjøen skader torsken. I tillegg vil det alltid være en fare for oljeutslipp fra oljeplattformer. Den risikoen kan vi ikke ta her i nasjonens matfat. Klimatrusselen bidrar ytterligere til å gjøre dette uforsvarlig.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :