Nei takk til vindindustri i Egersund
Publisert: 09.07.2015
 
Norsk Vind Energi AS har søkt om å bygge anslagsvis 130 meter høye vindindustrianlegg i Egersund. Dyr, ustabil og unødvendig kraft som vanlige folk må finansiere over nettleien. Attpåtil har mange vindindustriselskaper svindlet til seg for mye statsstøtte ved å oppgi for høye anslag på produksjonen som ligger til grunn for investeringsstøtten. Vindindustrianlegg er nå blitt så vanlige at de IKKE tiltrekker turister.  Vindkraftprosjekter gir ingen lokal gevinst viser også en ny studie av NHH professor Øivind Anti Nilsen og Nils G. May (DIW Berlin). Deres studier viser at vindkraftutbygging IKKE gir noen nettovekst i verdiskapingen lokalt.
Les mer...
Gode nyheter fra Fosen og Snillfjord
Publisert: 04.06.2015
 
I høringsuttalelser har Miljøvernforbundet bedt om avslag på disse søknadene om unødvendige vindindustrianlegg. Statkraft har nå valgt å avstå fra å bygge ut pga dårlig økonomi. Noe som også NMF har påpekt. Til tross for store subsidier så er de alikevel ikke lønnsomme. 
Les mer...
Vindkraftanlegget på Kvitfjell og Raudfjell – en miljøbløff!
Publisert: 29.05.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) beklager sterkt at Olje- og energiminister Tord Lien har åpnet for at de planlagte vindparkene på Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya skal bygges. Statsråden skryter også av at vindparkene skal sikre forsyningssikkerheten i Tromsøregionen. Det skal produseres strøm som skal kunne forsyne inntil 40 000 innbyggere i Tromsø. NMF stiller seg svært tvilende til disse prognosene. Vet Statsråden at de etablerte vindparkene kun produserer inntil 30 % av året? Hvordan skal man da kunne forsvare de inngrep som skal gjøres på Kvaløya?

Les mer...
Kommunestyret i Gjemnes gir Miljøvernforbundet full støtte i å avvise vindindustrianlegg
Publisert: 22.05.2015
 
I vår høringsuttalelse skrev vi blant annet følgende:
Direktør Per Sanderud har fastslått at det for mange dårlige vindkraftprosjekter i Norge. Det slutter vi oss til. Men generelt er alle vindkraftverkplaner i Norge dårlige. Kjerringlia vind- kraftverk er av de dårligste – spesielt med hensyn til de store – og permanente inngrepene i naturen. Eolus Vind Norge AS (Eolus) må derfor anmodes om å trekke prosjektet. Miljøvernforbundet setter pris på at et enstemmig kommunestyre i Gjemnes støtter oss i dette. NMF mener at det er på høy tid at NVE som tilsynsmyndighet stiller klare og realistiske krav til i fastleggelsen av konsekvensutredningsprogrammet. Så langt har tiltakshaverne sluppet for lett unna feilaktige opplysninger for en rekke viktige tema. 
Les mer...
Miljøvernforbundet er imot konsesjonsendring for vindindustri
Publisert: 12.05.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) synes det er beklagelig at Sarepta Energi AS fikk konsesjon til utbygging av det destruktive Sørmarkfjellet vindkraftverk i 2013. Heldigvis ser ikke dette ut til lenger å være lønnsomt. En gledelig nyhet for natur og miljø, såfremt ikke Sarepta Energi AS får lov til å endre området til tilstøtende områder med kraftigere vind. For å sikre at det ikke bygges ny naturskadelig og unødvendig samfunnsøkonomisk ulønnsom produksjon av kraft bør det ikke innvilges endring av den innvilgede konsesjon.  
Les mer...
Gjennomslag for å forhindre vindindustrianlegg i Falesrassa
Publisert: 04.03.2015
 
Miljøvernforbundet har fått gjennomslag i Olje- og energidepartementet (OED) på å forhindre konsesjon til Falesrassa vindindustrianlegg. Etter at NVE på særdeles tynt grunnlag innvilget konsesjon 11. januar 2013 omgjorde OED vedtaket etter klager fra blant annet Miljøvernforbundet. Miljøvernforbundet var tilstede da OED var på befaring 2. september 2014.
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på søknad om vindindustrianlegg i Nord-Trøndelag og Nordland
Publisert: 05.12.2014
 
Den siste uken har Miljøvernforbund sendt inn høringsuttalelse til NVE om at vi krever avslag på det multinasjonale selskapet E.ON sin søknad om å bygge vindindustrianlegg på Kopperraa i Nord-Trøndelag. Vi har også klaget inn konsesjonen som NVE har innvilget til Øyfjellet vindkraftverk i Nordland til Olje- og energidepartementet og bedt dem omgjøre vedtaket. 
Les mer...
Miljøvernforbundet er lettet over at Glåmberget vindindustri skrinlegges
Publisert: 30.06.2014
 
Glåmberget er blant de veldig mange vindindustrianlegg som Miljøvernforbundet har jobbet for å forhindre. Vi ser nå med glede på at det multinasjonale energiselskapet E.ON nå skrinlegger dette raseringsforslaget på norsk natur som de ville at norske husholdninger skulle subsidiere over nettleien.
 
Selskapets begrunnelse er som følger:
«For at et vindkraftverk skal bygges kreves det både politiske beslutninger og mulighetene for en forretningsmessig lønnsomhet. Faktorer som er avgjørende for en effektiv og lønnsom produksjon er eksempelvis vindforhold, nettilknytning og infrastruktur. Alle våre prosjekter analyseres kontinuerlig og inngående ut i fra disse faktorene. E.ON har gjort en helhetlig vurdering av Glåmberget vindkraftprosjekt, hvor konklusjonen er at vi ikke går videre med prosjektet.»
 
Les mer...
Miljøvernforbundet aksjonerte mot vindkraft på Helligvær
Publisert: 13.06.2014
 
Torsdag 12 juni ble det arrangert et folkemøte i regi av NVE . Zephyr har søkt konsesjon om å få bygge 6 vindmøller i dette vakre øysamfunnet.
Les mer...
Nord-Norsk Vindkraft legger ned !
Publisert: 30.04.2014
 
Miljøvernforbundet ser med glede på at Nord-Norsk vindkraft må legge avvikles. Vi trenger dermed ikke frykte at de med
sin miljøskadelige virksomhet vil påføre norsk natur skade. Det er all grunn til å tro at vi vil se nye vindindustriselskaper
some taper store penner. Det til tross for store subsidier av elektrisitetsproduksjon som vi allerede har mer enn nok av. Miljøvernforbundet er blant flere som har jobbet mot Sleneset vindkraftverk. Miljøvernforbundet vil benytte anledningen til å takke alle som har jobbet for å forhindre denne raseringen av norsk natur.
Les mer...
Vindkraft bevist til å være mindre effektivt og påvirker luftstrømmene betydelig
Publisert: 25.03.2014
 
Vi må innse att all energiutvinning på et så høyt nivå vi har idag innebærer påvirkning av miljøet, uttaler David Keith. Keith som er professor i anvendt fysikk påpeket at større vindkraftanlegg har klart lavere effekt pr vindturbin. Bildet ved siden av fra Danmark viser tydelig at turbinene betydelig påvirker luftstrømmen til andre nærliggende turbiner, - noe som reduserer produksjonen. Store vindkraftverk vil gjøre såpass stor påvirkning på luftstrømmer at de vil forårsake til
miljøendringer i atmosfæren. 
Les mer...
Miljøvernforbundet får gjennomslag for å hindre vindindustrianlegg i Aremark
Publisert: 24.02.2014
 
Miljøvernforbundet har klaget på alle forslagene til Havgul i Vestfjellaområdet som er Østfolds største villmarksområde. Vakker, vill og uberørt natur har en egenverdi som ikke kan eller skal måles i penger. Både NVE (Norges Vassdrags og energidirektorat) og kommunestyret har 2 ganger gått imot utbyggingsplanene. Miljøvernforbundet vil takke dem for kloke avslag.   
Les mer...
Nei til vindmøllepark på Sleneset
Publisert: 27.01.2014
 
NVE sier nei til vindindustrianlegg på Sleneset. De vil beskytte hubroen. Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med avgjørelsen. Norges Miljøvernforbund (NMF) har merket seg at NVE fraråder at det gies konsesjon til vindkraftanlegg på Sleneset. NVE mener hensynet til hubroen i området taler svært mye imot utbyggingen av en vindmøllepark. Tidligere har NVE sagt nei til vindindustrianlegget grunnet høye utbyggingskostnader og at prosjektet var samfunnsøkonomisk ulønnsomt. 
Les mer...
Vindkraftverk i Bjerkreim truer europas største og sterkt utrydningstruede ugle
Publisert: 03.01.2014
 
Norges Miljøvernforbund krever avslag Holmafjellet og Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Det innrømmes til og med i søknaden at Hubro kan bli betydelig berørt. At europas største ugle hubroen som er kritisk truet ferdes i området er i seg selv god nok grunn til å det må gis ubetinget avslag på søknaden. Disse 140 meter høye industrianleggene er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og vil heller ikke gi noe elektrisitet når forbruket er på det høyeste som er kalde, vindstille dager vinterstid. Derimot vil det ny kraftledning medføre til økt svinn på disse dagene! Utbygging vil innebære at vanlige folk må gi ytterligere subsidier iform av høyere nettleie til utbygging av kraftnettet.
Les mer...
NMF krever avslag på vindindustrianlegg basert på ny informasjon
Publisert: 04.10.2013
 
NMF har i en ny høringsuttalelse for tilleggsutrening for Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindindustrianlegg lagt til grunn ny informasjon for at vi fortsatt krever avslag.I månedene som har gått siden vår høringsuttalelse i april, er det kommet frem ny kunnskap for viktige saksområder som bl.a. oljelekkasjer o.a. forurensning, CO2-binding i myr, konsekvenser for støy og helseplager og reduksjon av skogsfuglbestand. Disse temaene har i liten eller ingen grad vært gjenstand for utredning. Dette i seg selv er grunn god nok til å avslå søknaden om dissee unødvendige industrianleggene.
Les mer...
Auraen over vindindustrien falmer. Gledelig seier i Helligvær
Publisert: 21.06.2013
 
NMF var veldig tidlig ute med høringsuttalelsen vår til vindindustri på Helligvær i Bodø. Her snakker vi om noe av det virkelig unike landskapet i Norge som absolutt ikke bør få 150 meter høye industrianlegg. Vi vet at det er utallige fuglearter, inkludert verdens tetteste havørnbestand i dette området med næringsrikt vann. I tillegg går viktige fugletrekk over dette området. Å redde Helligvær fra vindindustrien er derfor viktig for biomangfoldet. I denne sammenheng bør det legges vekt på at Nordland fylke er det fylket som har størst kraftoverskudd i Norge! Det viser at det ikke er noe behov for dette vindindustrianlegget. 
Les mer...
Utbygging av vindkraft i Norge er en stor miljøbløff!
Publisert: 06.06.2013
 
Norges siste villmark, kysten og fjellet står i dag i fare for å bli ofret i jakten etter nye fornybare energikilder. Samtidig fremmes vindkraft som en energi-løsning som skal redusere Norges CO2-utslipp. Dette skjer uten kunnskap og evne til å gjøre seg kjent med konsekvensene av å etablere vindkraftanlegg i uberørt natur langs kysten og i fjellet. Vindkraftanlegg = Evig industriområde. Miljøregnskapet for en stor del av de planlagte vindkraftanleggene står til stryk. Dagens konferanse i Tromsø arrangert av stiftelsen Zero profilerer vindkraft som en miljøløsning for fremtiden. Sannheten er at utbygging av vindkraft i Norge er en gedigen miljøbløff.
Les mer...
NMF går imot å rasere øyer i Bodø kommune med vindindustri
Publisert: 03.06.2013
 
Etablering av vindindustrianlegg er en meningsløs rasering av natur og landskap. Vindturbiner i dette unike landskapet vil ødelegge dette verdifulle kystlandskapet. Å bygge 115 til 155 meter høye vindindustrianlegg her vil ødelegge unik natur som er en del av næringsgrunnlaget i Bodø. Utsikten vil ødelegges i titalls kilometer. Området har verdens tetteste populasjon av havørn og avstandene til rike fuglekolonier på Røst og i Lofoten er små. Det er derfor sannsynlig at arter som havørn og lundefugl hekker i området.
Les mer...
Bellonas rapport "finansiert" av 3 selskaper som driver med vindkraft
Publisert: 16.05.2013
 
Den siste siden forteller mest om Bellonas 88 siders lange vindkraftrapport. Der står det at selskapene Havgul, Vardar og SAE Vind har betalt for denne rapporten som har som målsetning å bygge ut mer vindindustri. Det er riktig som det står i rapporten at NMF er generelt mot videre utbygging av vindindustri i Norge.
Dette pga av svært store miljøskader. Vi reagerer derfor på at Bellona blant annet ved å begrenseklageadgangen vil industrialisere norsk natur. Vi har ingen garanti for at norsk ustabil vindindustri erstatter kull, gass eller atomkraft i utlandet. All erfaring viser at dette kommer i tillegg. NMF vil derfor påpeke at løsningen på klima og andre miljøproblem er derfor energisparing og å få reversert befolkningsveksten.
Les mer...
NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda
Publisert: 02.04.2013
 
Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det ødelegge disse fjelltoppene som fredelige utsiktspunkt og også utsikten fra andre fjell i mils omkrets. I området er det registrerte reirlokaliteter for den sterkt utrydningstruede hubroen, vår største ugle (EN), samt jaktfalk (NT), kongeørn og fjellvåk. Det er også dokumentert tilhold av alle de 4 store rovdyrene som også er truet av utryddelse i Norge; brunbjørn (EN), ulv (CR), jerv (EN) og gaupe (VU) i området. 
Les mer...
Vi har lykkes i å forhindre vindindustri i Aremark
Publisert: 01.03.2013
 
NVE har idag avslått søknaden fra Havgul om å bygge Kjølen vindindustrianlegg. Dette er en av mange vindindustrisaker NMF har jobbet aktivt for å stoppe. NMF har bidratt ved å holde foredrag og levere høringsuttaleser i denne saken. Vi er svært glad for at dette viktige naturområdet i Østfold forblir et naturområde og ikke et industriområde. 
I denne saken har NVE lagt vekt på virkningene for det sammenhengende naturområdet Ankerfjella, Vestfjella, Trømborgfjella og Rødnesfjella.
Les mer...
NMF har klaget inn søknad om vindindustrianlegg på Siragrunnen
 
NMF har krevd avslag på konsesjonssøknaden for Siragrunnen vindpark. Området på 35 kvadratkilometer er unikt for en stor del av kysten i Sør-Norge og har svært stort gjennomtrekk av fugl. NMF anser det som uakseptabelt at en så stor kystnær grunne, der hvor fisk og skalldyr i store mengder samler seg, foreslås omgjort til industriområde for vindkraft. Opptil 215 meter høye vindkraftmaskiner vil drepe mye fugl og flaggermus som trekker i ulike høyder. Spesielt i uklar sikt. Grunner bør være tilgjengelig for fiske da det samler seg fisk her, ikke for (vind) industrianlegg. Siragrunnen er et viktig leveområde for en rekke  viktige arter, og inngår også i det generelle utbredelsesområdet til flere rødlisteartede sjøpattedyr. Siragrunnen ligger innenfor utbredelsesområdet til de marine pattedyrene: Steinkobbe, havert, grindhval, spekkhogger, spermhval, kvitnos, kvitskjeving og vågehval.
Les mer...
NMF har krevd avslag på Kroken vindindustrianlegg i Tromsø
Publisert: 07.02.2013
 
Området er et inngrepsfritt naturområde, noe vi har lite igjen av i Norge. Det er også viktig som rekreasjonsareal da det hele året er i bruk som turområde. Det er ikke behov for dennne ustabile produksjonen av elektrisk kraft. Vindindustrianlegget vil svekke forsyningssikkerheten som følge av at de ikke produserer elektrisitet når strømforbruket er høyest på kalde vindstille dager. Det oppgitte effektunderskuddet på 89 MW vil følgelig forverres ved å innvilge konsesjon. NMF har også igjen påpekt at grensene for tillatt støy fra vindindustri er altfor lave.
Les mer...
Storbritannias energiminister setter foten ned for flere vindindustrianlegg
Publisert: 07.11.2012

I slutten av oktober kom energiministeren i Storbritannia med en kunngjøring om moratorium på bygging av nye vindindustrianlegg på land. Kun landbaserte vindindustrianlegg som har fått konsesjon skal få bygge ut vindindustrianlegg. Energiminister John Hayes sier blant annet følgende:

"Jeg har fulgt dette saksområdet i over ti år, siden 2002 da jeg først begynte å se nøye på hva som egentlig lå bak denne villedende besettelsen med sjarmen fra vindkraft. Det tok meg ikke lang tid etter å ha snakket med eksperter og lest opp på de tekniske fakta, for å se at den store entusiasmen for vindkraft var basert på en kolossal illusjon".

Les mer...
NMF går imot utbygging av Bredvatn kraftverk i Bremanger
Publisert: 10.08.2012
Norges Miljøvernforbund har i en høringsuttalelse gått imot den foreslåtte unødvendige utbyggingen av Bredvatn kraftverk i Bremanger kommune. Utbyggingen som foreslås vil være nok et av mange mindre ødeleggende inngrep for friluftsaktiviteter og et fantastisk landskap. Tålegrensen for dette området må være nådd allerede. Ikke bare er større områder med minst mulig inngrep vakre, men de er også viktig for biologisk mangfold.

Les mer...
Vindindustri prosjekt kan bli stoppet pga inhabilitet
Publisert: 09.07.2012
Miljøvernforbundet har gått imot en rekke vindindustriprosjekter. De siste to månedene kan nevnes steder som Meråker i Nord - Trøndelag og Birkenes i Aust- Agder, Kvitsøy i Rogaland og Vesterålskraft i Nordland. NMF har også i denne perioden stilt krav om at regional plan for vindkraft i Finnmark skal erstattes av et utbyggingsforbud. Vi har blant annet vist til at vindturbinene dreper rovfugler (svevere) som er truet. 
Les mer...
NMF ønsker at regional plan for vindkraft i Finnmark trekkes
Publisert: 03.07.2012
Miljøvernforbundet kan ikke se en eneste god grunn til å bygge ut miljøskadelig vindindustri i Finnmark. NMF anbefalte følgelig Finnmark fylkeskommune om å omgjøre ambisjonen om vindkraftutbygging til et vedtak om et forbud mot utbygging av vindindustri. Regional plan vindkraft Finnmark bør derfor erstattes med et utbyggingsforbud. Det argumenteres blant annet ved å vise til fylkets kraftunderskudd for å bygge ut vindkraftproduksjon. Her må det imidlertid tas hensyn til at i Nord- Norge er også landets fylke med størst kraftoverskudd også. Nordland har pr dags dato et overskudd tilsvarende omtrent 40 % av kraftproduksjonen.
Les mer...
Hubro vs. vindkraft 1-0 !
Publisert: 28.09.2011
NVE har gitt avslag på søknad om konsesjon for 75 vindturbiner
på Sleneset i Nordland. Dette betyr seier til de miljøvernorganisisjonene som i en årrekke har jobbet for å stanse industrien. Norges Miljøvernforbund var en av de første som leverte en sterkt kritisk høringsuttalelse vedrørende vindindustri på Sleneset. 
Les mer...
NMF har vunnet kampen mot vindturbiner i Solund
Publisert: 17.02.2012
NMF er imponert over folket i Solund som har stått imot. Politikerne ga eter for folket og stemte ned alle de 3 foreslåtte vindindustrianleggene på Solund. Med unntak av de som får penger (grunneiere) var i realiteten 85 % imot hytteeierne som ikke hadde stemmerett. Hvis vi ikke få stoppet vindindustriutbyggingen så vil det bli omtrent umulig å være til sjøs eller fjells uten å se 130 - 200 meter høye vindturbiner på klarværsdager. Vindturbiner er også den mest arealkrevende energiproduksjonsformen, og dermed en av de aller største truslene mot biomangfoldet lokalt og globalt.
Les mer...
NMF krever kabel på Mongstad – Kollsnes
Publisert: 13.12.2011

Vi har krevd at vår gjenværende uberørte natur skal ivaretas og at søknaden følgelig avslås. Vi anser det også for å være moralsk forkastelig at ordinære husstander skal betale subsidier og nettleie til å bygge ut miljøskadelige kraftlinjer som ene og alene skal brukes av en petroleumsnæring som ikke tilpasser sitt elektrisitetsforbruk til regionens kapasitet.

 Les mer...
Si nei til vindturbinene!
Publisert: 27.08.2011
 
I skjergården utenfor Eide i Fjell kommune er det foreslått å bygge 3-4 100 meter høye vindturbiner. Naboene reagerer på planene om utbygging som vil ta fra dem den i dag urørte utsikt, og som potensielt kan gi dem helseproblemer.
 
(illustrasjonsfoto av A.M.R. NMF)
Les mer...
E18 Vindkraft, nei takk!
Publisert: 10.10.2011
NMF krever avslag på å etablere vindindustrianlegg i Grimstad og Lillesand.
Norge er selvforsynt med elektrisk kraft og vil forbli dette med mindre store deler av sokkelen elektrisifiseres. Det er med energi som med mat at kortreist er mest miljøvennlig. Å bygge vindturbiner for å sende elektrisiteten sørover til Europa vil være ufornuftig da svinnet på kraftnettet blir svært stort over slike enorme avstander. Vi har lite uberørt natur igjen, både nasjonalt og globalt. Vindturbinanlegg er den mest arealkrevende formen for energiproduksjon som finnes og det viser at dette er helt uholdbart i større skala i det norske landskapet.
Les mer...
Bombarderes med planlagte vindturbinanlegg
Publisert: 27.01.2011
Norges Miljøvernforbund (NMF) er forbannet over de stadig flere villmarkspregete og urørte områder som blir truet av menneskelig forstyrrelse. Vindkraft er en av de mange truslene. Vindturbinparker forurenser både visuelt og lydmessig og er til skade for det biologiske mangfold, særlig med tanke på rovfugler, for å nevne noen av skadevirkningene. Utbyggingen av vindkraft går på tvers av behovet for å stanse tapet av truede dyre og plantearter. 


Foto: NVE

 
Les mer...

Ekte naturglede i Klæbu, stor motstand mot vindindustri
Publisert: 20.02.2012
Norges Miljøvernforbunds kampanje mot utbygging av vindturbiner i urørt natur gir resultater. På NVEs folkemøte i Klæbu, der Trønderenergi planlegger et gigantovergrep mot Brungfjellet, var NMF tilstede. De over hundre fremmøtte viste ingen vilje til utbygging.
Les mer...
Vindturbin havarerte etter lynnedslag
Publisert: 20.04.2010
Det brøt ut brann i Norsk Miljøkrafts vindkraftanlegg ”Margrethe Kitty” på Kvaløya i Troms fredag 16.april d.å. Årsaken til branntilløpet var trolig et lynnedslag. Generatorhuset ble helt utbrent, og utstyr og deler til vindturbinen lå spredd utover et stort område. Denne type ulykker i tilknytning til vindturbiner er dessverre ikke uvanlige, men mange av ulykkene hemmeligholdes etter beste evne av både politikere og turbinprodusentene.
Les mer...

Fleirtal mot vindindustri i Solund
Publisert: 10.01.2012
Innbyggjarane i Solund har talt! Noregs Miljøvernforbund takkar dei engasjerte og berørte, flotte menneskja for god samhandling i saka. Korkje utbyggjar eller politikarar kan vedta eit slikt prosjekt mot innbyggjaranes vilje. Naturen har sigra, Solund skal framleis vere slik me kjennar ho. Eit av moder jords meisterverk skal haldast fritt for vindindustri!
Les mer...
Demonstrerte mot Natur og Ungdom
Publisert: 05.03.2012

NMF demonstrerte mot Natur og Ungdom som har latt seg korrumpere av norsk vindindustri lørdag 3. mars i Sandnes. Hvis Natur og Ungdom får sin vilje så vil det være den sikre utryddelsen av rovfugler som f.eks Hubro, vår største ugle. Store hogst og ryddebelter til vindturbinenes kraftlinjer og veier gjør at klimaregnskapet er heller tvilsomt. 

Les mer...
HØRING AV TEMATISK KONFLIKTVURDERING AV VINDTURBINANLEGG
Publisert: 06.04.2006
Norges Miljøvernforbund har analysert 66 søkte eller meldte vindturbinanlegg. 22 (34%) av vindturbinanleggene kommer i direkte konflikt med både truede arter, naturtyper som er definert som viktige for opprettholdelse av biologisk mangfold (prioriterte naturtyper) samt truede vegetasjonstyper. Hele 54 anlegg vil komme i konflikt med en eller flere av disse parametrene og vil derfor fremstå som en stor trussel mot artsmangfoldet.

Les mer...

Høringuttalelse lokalisering av vindkraftanlegg
Publisert: 29.01.2007

Norges Miljøvernforbund krever i sin høringsuttalelse til planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg, at man skal ta langt større hensyn til biologisk mangfold, sier fagansvalig Åge Simonsen.

Les mer...

Vindturbinanlegg og ny rødliste over truede arter
Direktoratet for Naturforvaltning har framlagt ny liste over truede norske plante og dyrearter.
Norges Miljøvernforbund vil i den anledning påpeke at konsekvensutredningene som omtaler biologisk mangfold for en rekke søkte og meldte vindturbinindustrianlegg, og som ble utarbeidet før den nye rødlisten ble publisert, ikke er oppdatert i forhold til det reelle trusselbildet.

Les mer...

Anker samtlige gitte vindkraftkonsesjoner i Hordaland
Publisert: 08.03.2007
Miljøvernforbundet anker samtlige gitte vindkraftkonsesjoner i Hordaland, i hovedsak grunnet at disse kommer i konflikt med truete vegetasjonstyper. Det er i motstrid med foreslåtte retningslinjer for lokalisering av vindturbinanlegg å plassere disse i vegetasjonstyper som er klassifiser som truet.
Les mer...

Vindturbiner i Spania tar livet av 6 -18 millioner fugl og flaggermus årlig!
Publisert: 25.04.2012
Den ornitologiske foreningen i Spania (SEO/Birdlife) har lagt frem en dyster rapport om vindturbiners påvirkning på fugler og flaggermus. Rapporten som ble lagt frem på first scientific congress on wind energy and wildlife conservation,  anslår at så mye som 6-18 millioner fugl og flaggermus drept av vindturbiner hvert år!
Les mer...

Lutelandet vindkraftanlegg

Norges Miljøvernforbund går mot planene om å etablere vindkraftanlegg på Lutelandet.
Les mer...

Solen skinner på solkraftbransjen
Publisert: 28.08.2014
 
I Norge legges stadig mer av det vi har igjen av vassdragsnatur i rør og samtidig bygger 150-190 meter høye vindindustrianlegg i landskapet vårt. Det siste 10 året har solcelleenergi sunket drastisk i pris i takt med stigende produksjon. Panelene blir også mer effektive. I 2013 ble det investert over 600 milliarder kroner på verdensbasis i solcelleanlegg som produserer elektrisitet. Dette var det første året hvor installert ny elektrisitetsproduksjon var høyere for solenergi enn vind. Det er spesielle anvendelser for nyttig bruk av solenergi i Norge, som hytter, fyrlykter, solenergidrevne trafikklys - energi, som ikke behøver å være knyttet til strømnettet. Men her til lands har våre myndigheter ikke fått med seg utviklingen og fortsetter å unødvendig ødelegge norsk natur. Heldigvis står det bedre til i det private næringsliv på dette feltet. 
Les mer...
Om teknologioptimistene Frederic Hauge, Natur og Ungdom og Miljøpartiet de Grønne.
Publisert: 20.08.2013
 
Leder i Miljøvernforbundet, - Kurt Oddekalv tar et oppgjør med angrepene fra Bellona og Natur og Ungdom på Miljøpartiet De Grønne;
 
Det er med stor beklagelse at jeg konstaterer at teknologioptimistene Hauge og Natur og Ungdom (NU) går ut og advarer folk mot å stemme på De Grønne. Det er velkjent for oss i miljøbevegelsen at Hauge er mentor og rådgiver for Natur og Ungdom. Silje Lundberg, leder i NU er jo en av hans tidligere ansatte. Dette har ført til at Norge har gjort store teknologiske investeringer og ideologiske verdivalg som til dels har skadet miljøsaken og faktisk har satt miljøsaken flere tiår tilbake når det gjelder det praktiske miljøarbeidet i Norge.
Les mer...
Miljøvernforbundet sier nei til mer kraftutbygging i Storfjord
Publisert: 16.04.2013

Tromskraft har søkt NVE om å få etablere et vindkraftverk på Helligskogen i Skibotndalen. Samtidig ønsker de å utvide vannuttaket og kapasiteten til kraftverket i tilknytning til Skibotnvassdraget. I tillegg er det flere småkraftverk som planlegges i dalen.
Les mer...
NMF vil stoppe vindturbinbygging på Nordøstlandet
Publisert: 13.12.2011


Vindturbiner raserer naturen, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og gir vanlige folk dyrere strømregning. Siden området er skogkledd vil dette innebære stort frislipp av CO2 pga en 22 meter bred sikringssone langs den 9 km lange kraftlinjen. Hogst av skog knyttet til kraftlinjen og veiene vil medføre flere tusen tonn med CO2 utslipp. 
Les mer...
Norges Miljøvernforbundet (NMF) har i høringsuttalelse krevd avslag på Karmøy vindkraftverk.
Publisert: 07.07.2015
 
Disse 120 meter høye industrianleggene vil ødelegge utsikten ved å være synlig på 50 kilometers avstand. Vi setter derfor stor pris på at et enstemmig formannskap har stemt nei til vindindustrianlegget i dette mye brukte naturområdet som er viktig for Hubro, og området er også utenfor den også demokratisk vedtatte fylkesplanen for vindkraft. I nattemørket med regn og tåke vil turbinbladene ufravikelig drepe truede fuglearter som Hubro som vi ikke har råd til å miste flere i form av ødelagte leveområder og ihjelslåtte fugler. All erfaring fra våre naboland viser at ingen andre kraftverk legges ned når vindindustri utbygges. 


 
Les mer...
Avslag på Siragrunnen vindkraftverk
Publisert: 16.02.2016
Olje- og energidepartementet har bestemt at Siragrunnen vindkraftverk ikke blir bygget. Etter langvarig arbeid fra Miljøvernforbundet, NOF og andre miljøvernorganisasjoner gjennom mange år er trekkfuglene trygge for den faren Siragrunnen vindkraftverk ville utgjort.
 
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :