En stor dag for naturvernet i Norge!
Publisert: 20.12.2016

Miljøvernforbundet er svært lettet over at Klima og Miljøverndepartementet tar klagene fra så godt som hver eneste miljøorganisasjon i Norge til følge og endrer rovviltnemdenes skandaløse vedtak, som i praksis ville gjort slutt på den norske ulvestammen. Vi har mottatt en svært grundig avgjørelse fra Klima og Miljødepartementet, og har klippet ut noen utdrag som kan fortjene en ekstra honnør!
Les mer...
Rovdyrbestandene har økt kraftig i Europa på tross av Norge
Publisert: 23.12.2014

De var nesten utryddet, men de store rovdyrbestandene er gledelig nok økende i det nå overbefolkede Europa. De samlede resultatene viser at rovdyrbestandene er på vei tilbake over store deler av Europa, fra de historisk lave nivåene som ble registrert tidlig og på midten av 1900-tallet. Med unntak av jerven, som bare finnes i de mest villmarkspregete deler av de nordiskelandene, opptrer artene nå i tett befolkede områder og i landskap som er kraftig endret, oppstykket og utnyttet av mennesker. Deres leveområder har blitt oppstykket men rovdyrene ser ut til å ha tilpasset seg dette.
Les mer...
Det har aldri før vært så lite naturlig mat til reinsdyrene på Finnmarksvidda som nå
Publisert: 12.12.2014
 
I 1987 så utgjorde lavdekket 19 prosent av totalarealet på Finnmarksvidda. De siste resultatene viser at lavdekket i 2013 er nede i dramatiske 4 prosent, har administrerende direktør Jørn Rolfsen i landbruksdirektoratet uttalt. På 26 år har altså mer enn 3/4 deler av laven på Finnmarksvidda forsvunnet pga som følge av for høyt beitetrykk. Dette viser at det nå er helt nødvendig å få en kraftig reduksjon i reinbestanden snarlig for å få snudd denne trenden.
 
 
Les mer...
Miljøvernforbundet setter pris på at regjeringen tar fatt på dyreplageriet på Finnmarksvidda
Publisert: 26.11.2014
 
Den sittende regjering har fått mye kritikk av oss i Miljøvernforbundet med hensyn på fiskeoppdrett, landbrukspolitikk, samferdsel, tilrettelegging for mer snøscooterkjøring, regelverk for offentlige anskaffelser med mer. Men idag er det god grunn til å berømme regjeringen for å ta fatt på dyreplageriet på Finnmarksvidda. Dette dyreplageriet har pågått i åresvis uten at politikerne tidligere har tatt tak i det. Målet til landbruksministeren er å få reintallet ned til det som myndighetene har vedtatt med følgende begrunnelse som vi i Miljøvernforbundet støtter fullt og helt
 
Les mer...
Pressemelding: Jerven er ikke hovedproblemet på Finnmarksvidda!
Publisert: 29.10.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har merket seg rovdyrnemdas leders uttalelse om at det er nødvendig med ekstraordinære uttak av jerv i Finnmark i vinter for å forsøke å få kontroll på jervebestanden i fylket. Ja, NMF er kjent med at jervebestanden er høyere i fylket enn de bestandsmål Stortinget har satt. Det har sin naturlige årsak i at jerven har god mattilgang på Finnmarksvidda. Dessverre er det slik at det er alt for mange rein på Finnmarksvidda. 
Les mer...
Har du sett flaggermus?
Publisert: 01.09.2014
 
Er det lenge siden du sist så flaggermus? Flaggermus er en dyregruppe de fleste vet eksisterer men som de færreste har sett. Flaggermusa finnes over det meste av landet men er sårbar ved forstyrrelser. I helga 30. – 31. august ble flaggermusnatta arrangert rundt omkring i landet. Flaggermusnatta arrangeres årlig i august måned. Der får du være med på å observere og lære litt om flaggermus. Hvor det arrangeres kan du finne på internett.
Les mer...
Tallenes tale er klar, rovdyr har ikke skyld for stor dødelighet av rein
Publisert: 07.07.2014
 
Miljødirektoratets rovbase for reinårene 2008 - 2012 har vist at antall rein påvist drept av rovvilt har variert fra kun 478 til 580 pr år. Samtidig har reineierne søkt erstatning for 41402 til 61936 rein påstått drept av rovdyr. Det er her tydelig som NMF også har sett under inspeksjon at det er svært stor dødelighet grunnet for stor reinbestand. Reinbestanden på Finnmarksvidda bør halveres. Myndighetene våre har oppsiktsvekkende nok betalt ut erstatning for over i gjennomsnitt over 20 ganger flere rein enn det som påviselig er tatt av rovdyr. I denne 5 års perioden har utbetalingene for erstatning variert fra 10348 til 13757 rein. For Finnmarksviddas del bør denne bestanden omtrent halveres til 100 tusen rein.

Les mer...
Uttak av rovdyr i reindriftsområder i Finnmark må reduseres. Rovdyr er et lite problem for næringen!
Publisert: 15.05.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har over en årrekke vært svært skeptisk til reindriftsnæringens stadige påstander om at rovdyra fører til store problemer for næringen. Man får stadig høre om rene rovdyrmassakre i reinflokken. NMF har i alle år påstått at det er dårlige beiteforhold som følge av et alt for stort antall rein på Finnmarksvidda som har vært den egentlige årsaken til reindøden på Finnmarksvidda. Dette har selvsagt reindriftsnæringen blankt avvist.
Les mer...
Pressemelding
Publisert: 21.06.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at også forskningen til NINA, kan bekrefte det NMF har påstått i mange år. Det svindles med rovdyrerstatningen! Rovdyrene får skylden for tap av budskap på beite, enten det gjelder rein eller sau. Iløpet av de 20 siste årene NMF har jobbet med miljøvern og forvaltning av rovdyr har vi flere ganger krevd stans i svindelen med rovdyrerstatning. Spesielt reindriftsnæringen har utmerket seg med å komme med rovdyrtap som ligger langt over det som man kunne forvente av de rovdyr som man kjente til i de ulike regionene.
Les mer...
Ulven får leve på Finnmarksvidda!
Publisert: 18.12.2012
 
Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med at Miljøvernministeren har omgjort Rovvilitnemndas vedtak om lisensfelling av streifulv i Troms og Finnmark.
 
Ulv på vandring fra Russland og Finland er svært viktige for den Sør-Skandinaviske bestanden av ulv da disse vil kunne bidra med viktig nytt genetisk matriale. Det er derfor svært viktig at ulven får vandre fritt gjennom Troms og Finnmark.
Les mer...
Anmelder drap av rødlistet ål
Publisert: 23.10.2012
Norges Miljøvernforbund anmelder Fylkesmannen i Nordland for grove brudd på dyrevelferdsloven, etter drap av fredet ål i forbindelse av rotenonbehandlingen av Fustvatn. Ålen er ført opp som kritisk truet både på den norske og den internasjonale rødlista. Disse sjeldne ålene ble funnet døde og døende i en tønne på tørt land.
Les mer...
NMF anmelder jeger som har skadeskutt ulv - igjen!
Publisert: 22.10.2012
NMf anmelder jegeren som skadeskjøt en ulv for grove brudd på viltloven og dyrevelferdsloven. Ulven ble skutt i 17-tiden sør i Åmot, ikke langt fra grensa til Elverum søndag 21.10.2011. NMF finner det bekymringsverdig at jakt på elg og ulv foregår samtidig, når det viser seg at elgjegerne har så høy skadeskytingsprosent.
(Foto: Flick; Bob_Harmaans)
Les mer...
Rovviltnemda må la ulven vandre i fred over Finnmarksvidda!
Publisert: 16.10.2012
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det åpnes for lisensjakt etter 4 ulv i Troms og Finnmark. Rovviltnemda ser på ulven mer som et problem for reindriftsnæringen enn et svært viktig genetiske tilskudd til den Sør-Skandinaviske ulvebestanden. NMF mener rovviltnemda skal la ulven vandre i fred over Finnmarksvidda på vei mot sine artsfrender i sør i stedet for å åpne for felling av dyrene.  Hvis rovviltnemda ikke ønsker å ha ulv i reinbeiteområdene i Troms og Finnmark ligger alle forhold til rette for at ulven kan fanges og flyttes sørover.  Vedtaket er i strid med Stortingsforliket, Bernkonvensjonen og Biomangfoldloven. Miljøvernforbundet krever lisensjakta stanset.
Foto: Bob Haarmans (flickr)
Les mer...
NMF anmelder jeger som har skadeskutt ulv
Publisert: 10.10.2012
Norges Miljøvernforbund har anmeldt jegeren som skjøt mot ulv. Ulven synes å være skadeskutt og er i skrivende stund enda ikke funnet. Jegeren synes å være så ”skyte-/drapskåt” at tanken på at ”viltet ikke skal utsettes for unødige lidelser”, bevisst overses eller ignoreres. Alternativet er at jegeren har så dårlige kvalifikasjoner at han ikke burde ha rett til å drive lisensjakt på ulv overhode.
Les mer...
En viktig seier for beskyttelsen av rovdyr! Bonden som skjøt ulv er dømt til fengsel!
Publisert: 26.09.2012
Norges Miljøvernforbund, som anmeldte forholdet, er godt fornøyde med at den tiltalte bonden, John Arne Kløfta i fra Nes i Akershus i dag, i Øvre Romerike tingrett, ble funnet skyldig i overtredelse av naturmangfoldlovens §75 første ledd, jf. andre , jf §15 første ledd og dømt til ubetinget fengsel i 120 dager. I tillegg til fengselsstraff ble han også fradømt retten til å kunne drive jakt og fangst innenfor et tidsrom på 2 år. Våpenet som ble benyttet til å felle ulven ble besluttet inndratt.
Les mer...
Rovviltnemda utlover dusør som fører til drap av en fredet dyreart
Publisert: 06.09.2012
Rovviltnemnda i Region 6 har i løpet av de senere år utlovet dusør for tips om ynglende jerv. Tipsene fører i Trollheimen til direkte avlivning (hiuttak) om dyrene blir funnet. Norges Miljøvernforbund anmelder Rovviltnemnda i Region 6, ved leder Arne Braut, for gjentatt og med overlegg å ha brutt Bernkonvensjonen Article 9, Viltlovens § 51 og Forskrift om forvaltning av rovvilt § 9, ved å utlove dusør som fører til drap av en fredet dyreart.
Les mer...
Krabbekollaps på Finnmarkskysten
Publisert: 06.09.2012
Nyere forskning fra Havforskninga har vist at bestanden av kongekrabbe langs Finnmarkskysten har blitt mindre. Intensivt fiske etter hannkrabber og reduksjon i mattilgangen har vist seg å få konsekvenser for hele bestanden. «Gledelig», sier politisk nestleder Ørjan Holm.
Les mer...
Villsvinet - urnorsk, men svartelistet
Publisert: 06.09.2012
Foto: Wikipedia - Dave PapeVillsvinet levde tidligere naturlig i norsk fauna før det ble utryddet. Miljøvernforbundet krever at arten fjernes fra Artdatabankens svarteliste over fremmede arter og får muligheten til å reetablere seg i vår fauna.
Les mer...
NMF aksepterer ikke rotenonforgiftning av Hardangervidden nasjonalpark
Publisert: 05.09.2012

 
Enda en gang vil myndighetene forgifte Hardangervidden med petroleumsblandinger tilsatt litt rotenon som kun utgjør i overkant av 3% av blandingen. Nyere forskning viser også at eksponering av rotenon dreper hjerneceller og utløser fysiske symptomer i hjernen tilsvarende Parkinsons syndrom. NMF har naturligvis klaget dette inn til KLIF.
Les mer...
NMF anmelder Fylkesmannen i Hedmark for fellingstillatelser på ulv
Publisert: 01.08.2012
Norges Miljøvernforbund anmelder Miljøverndirektør Jørn G. Berg og Seniorrådgiver Øyvind Gotehus ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark for å gi gjentatte fellingstillatelser på et totalfredet dyr. Fellingstillatelsene tar ikke hensyn til Bernkonvensjonens Article 9´s krav om ”forutsatt at det er ingen annen tilfredsstillende løsning”. Ikke i noen av de innvilgede fellingstillatelsene er andre tilfredstillende løsninger forsøkt. NMF krever forholdet etterforsket.
Les mer...
Påtaleunnlatelse for ulovlig ulvejakt påklaget til Statsadvokaten
Mens tiger og snøleopard vises flittig av National Geographic, virker den kritisk truede (CR) ulvestammen i Norge å ha gått folk hus forbi. Norge har gjennom bernkonvensjonen et internasjonalt ansvar for å beskytte ulven, til den har nådd et genetisk bærekraftig nivå. Dette nivået er ikke oppnådd. NMF har påklaget avgjørelsen til statsadvokaten. Les påklagelsen i artikkelen.
Les mer...
Økokrim har tatt ut tiltale på en mann som har skutt ulv ulovlig
Publisert: 13.02.2012

Miljøvernforbundet har i en årrekke jobbet sammen med økokrim hvor vi har hatt en belønningsordning for folk som har tipset om ulovlig drap på ulv og bjørn. Disse har gått uavkortet til økokrim når tipseren har ønsket det. Økokrim har så foresatt etterforskning i det stille. Dette er den mest alvorlige faunakriminaliteten vi har i Norge for tiden. 

 

Mannen fra Nes kommune i Akershus er tiltalt etter naturmangfoldloven. I august 2011 felte han en voksen hannulv. Han risikerer 3 års fengsel for ulvedrapet.

 

Les mer...
Håpløs rovdyrforvaltning
Publisert: 14.12.2011

Norges Miljøvernforbund må IGJEN klage på Fylkesmannen i Hedmark for fellingstillatelse på ulv.

Det ER allerede stående lisensfellingstillatelse på 3 ulv i Hedmark – utenfor ulvesonen med buffersone. Lisensfelling skal være skademotivert. Likevel gir Fylkesmannen i Hedmark skadefellingstillatelse i samme område! Dette er HÅPLØS rovdyrforvaltning.

Les mer...
Havørnen "Berit"
Publisert: 01.12.2011
Naturens egenrådige monark, havørnen «Berit», ble onsdag reddet etter å ha flydd inn i noen unaturlige innretninger ved Mongstad. Etter å ha stått skadet i noen dager, fikk Miljøvernforbundet melding om den skadede monarken og valgte straks å dra ut.
 
Les mer...
Direktoratet for naturforvaltning klages til KOFA
Publisert: 04.11.2011

NMF mener det er fullstendig uetisk og uakseptabelt at Direktoratet for Naturforvaltning bedriver ulovlig helikopterjakt på ulv og jerv! Det virker nesten som om Direktoratet for Naturforvaltning arrangerer denne typen ”opplevelsesjakt med helikopter” som et frynsegode for sine ansatte. Anskaffelsene av helikoptertjenester er ikke utlyst i "doffin" - det webbaserte programmet for offentlige anskaffelser. På bakgrunn av dette klager Norges Miljøvernforbund saken inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA).

 
                                                                                               Foto: bgautrea (flickr) CC BY-SA 3.0
Les mer...
Helikopterjakt på ulv på Finnmarksvidda forkastelig!
Publisert: 22.10.2010
Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer på at det er åpnet for helikopterjakt på ulv på Finnmarksvidda. Ulven skal iht. til forvaltningsplanen ikke få anledning til å etablere seg i reinbeiteområder men vi er nødt til å være åpne for at ulven kan vandre gjennom området. Ulven som i dag befinner seg i Øst-Finnmark har gjort noe skade på reinen, men NMF mener jakt er feil strategi i denne saken.
 
Les mer...

Høringsuttalelse NOU 2004: 28, Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold
Publisert: 09.01.2005
Norske myndigheter må igjennom naturmangfoldloven få en plikt og hjemmel til aktivt å bekjempe allerede etablerte fremmede arter i norsk fauna. Truede naturtyper, dyre og plantearter må gjennom loven gies direkte vern. Straffereaksjonen for alvorlig brudd på loven må økes til 8 år for å avspeile alvorlighetsgraden i lovovertredelsen.
Les mer...
Viken Skog BA har gitt etter for NMF sitt krav om å avstå fra roundup sprøyting av skog
Publisert: 01.02.2012
Viken Skog BA har i følge Østlandets blad trukket planene om å sprøyte 350 mål Follo-skog med Roundup. Norges Miljøvernforbund kommer til å følge denne saken tett. På 90-tallet fikk NMF presset igjennom manuell klipping/stussing av vegetasjon istedenfor sprøyting med Monsantos giftmiddel roundup. Tidligere ble vegetasjon som f.eks greiner som vokser inn mot veiene sprøytet med denne giften. Det fikk vi stoppet den gang på landsplan.
Les mer...
Økologisk katastrofe på Finnmarkskysten!
oto Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet (HI) har nylig dokumentert kongekrabbens herjinger i de marine økosystem på bunnen i Varangerfjorden. Havbunnen er bortimot livløs som følge av at kongekrabben har beitet ned store mengder av de bunndyr som man normalt finner der. Da Miljøvernforbundet startet arbeidet med kongekrabben for 10 år siden så vi med engang hva resultatet for de marine økosystem kunne bli om ikke bestanden ble holdt nede. Dessverre fikk vi rett i saken. Hvis ikke myndighetene nå iverksetter en omfattende nedfisking av konekrabben ser NMF seg nødt til å klage Norge inn for FN for brudd på Biodiversitetskonvensjonen.

Les mer...
Sykkylven - avliver rødlistede arter

Sykkylven, er en kommune som er beryktet for å avlive rødlistede arter. I juni 2014 ble en ulv som vær regnet som særdeles genetisk viktig skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal.


Sykkylven kommune har nå ytterligere befestet sin posisjon som miljøversting ved å vedta avlivning av rødlistede fiskemåser midt i hekketiden. Heldigvis ble NMF kontaktet av pårørende til beboere ved  Sykkylven bu- og aktivitetssenter (Buas). Den aktuelle beboeren har stor glede av å se på fuglelivet utenfor hjemmet, og nå forsøker Sykkylven kommune å ødelegge livsgleden til beboerne ved Buas ved å drepe rødlistede fugleunger, samt å ødelegge både reir og egg i hekketiden.
 
Les mer...
Publisert: 13.02.2017
Les temamagasin om ulv!
 
Les mer...
Miljøvernforbundet deltar på massemønstringen for ulv
Publisert: 13.10.2016

 
I forbindelse med at det er åpnet for lisensjakt på inntil 47 ulv i vinter arrangeres det en massemønstring for ulv foran Stortinget på lørdag. Miljøvernforbundet er en av flere natur- og miljøvernorganisasjoner som holder appell. 

Arrangementet holdes lørdag 15. oktober og starter kl. 14.
Les mer...
Ulvemassakren må stanses!
Publisert: 19.09.2016

De regionale rovviltnemdene har vedtatt at det skal felles inntil 47 ulv i høst og vinter.

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold og Akershus har vedtatt en kvote på «inntil 24 ulver, med den hensikt å ta ut alle individer i de 3 valgte revirene». De tre revirene ligger innenfor ulvesonen og er Slettås-flokken i Trysil, Vedkjenna-flokken nord i Hedmark og Kynna-flokken øst i Hedmark.

Som en del av lisensjakta skal det felles 5 ulv i områdene nord i Akershus og Hedmark. I tillegg til dette kommer lisensjakt andre steder i landet.

 
NMF kan ikke akseptere en slik massakre på ulv. Ulven lever i dag på et eksistensminimum. En nedskytning som det er vedtatt nå er fulllstendig uakseptabelt. Dette vil skade den norske ulvebestanden betydelig og vi Norge vil på nytt ha en ulvebestand som preget av innavl og sykdom. Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar med å ha en levedyktig bestand av ulv.

NMF kommer til å påklage rovviltnemdenes vedtak.

Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på søknad om vindindustrianlegg i Nord-Trøndelag og Nordland
Publisert: 05.12.2014
 
Den siste uken har Miljøvernforbund sendt inn høringsuttalelse til NVE om at vi krever avslag på det multinasjonale selskapet E.ON sin søknad om å bygge vindindustrianlegg på Kopperraa i Nord-Trøndelag. Vi har også klaget inn konsesjonen som NVE har innvilget til Øyfjellet vindkraftverk i Nordland til Olje- og energidepartementet og bedt dem omgjøre vedtaket. 
Les mer...
50 millioner kr på mislykket rotenonblandingsforgiftning av Ranavassdraget.
Publisert: 04.09.2014
 
For 10 år siden ble det brukt omtrent 50 millioner kr på rotenonblandingsforgiftning av Ranaelven. Da som nå var Miljøvernforbundet motstandere da vi vet at resistens naturlig dannes mot parasitten. Bestandene kan derfor ta seg opp igjen. Trusselen mot vill laks og ørret er i all hovedsak da som nå dagens driftsform i fiskeoppdrettsnæringen. Tilsammen var det brukt 669 millioner kroner på å forgifte norske vassdrag med løsemiddelblandinger iblandet litt rotenon fram til ifjor.
Les mer...
PRESSEMELDING fra NMF om spermhval i Øygarden
Publisert: 12.08.2013
 
NMF krever at myndighetene gjør en ekstra innsats for at spermhvalen kan hjelpes ut i åpent hav! Kan spermhvalen være skadet av seismikk-skyting?

På Rong i Øygaarden utenfor Bergen svømmer det en spermhval som har forvillet seg inn i skjærgården. Det er svært unormalt at spermhval dukker opp i skjærgården på Vestlandet. Hvalen virker frisk men har ikke mulighet til å spise der den oppholder seg nå.  Spermhvalen står i fare for å bli dehydrert siden den ikke får vann. Vann får den gjennom maten.
Les mer...
Pressemelding: Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak!
Publisert: 05.06.2013
 
I dag 5. juni er det verdens miljødag. Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak når vi ser på Regjeringens fullstendige feilslåtte miljø- og ressurspolitikk.
Les mer...
NMF krever at det ikke tillates vindindustrianlegg på Kvitvola og Gråhøgda
Publisert: 02.04.2013
 
Om vindturbinene plasseres på toppen av Gråhøgda (1030 m.o.h.) og nordre og søndre Kvitvolaknappen (1135 m.o.h.) vil det ødelegge disse fjelltoppene som fredelige utsiktspunkt og også utsikten fra andre fjell i mils omkrets. I området er det registrerte reirlokaliteter for den sterkt utrydningstruede hubroen, vår største ugle (EN), samt jaktfalk (NT), kongeørn og fjellvåk. Det er også dokumentert tilhold av alle de 4 store rovdyrene som også er truet av utryddelse i Norge; brunbjørn (EN), ulv (CR), jerv (EN) og gaupe (VU) i området. 
Les mer...
NMF går imot utbygging av Bredvatn kraftverk i Bremanger
Publisert: 10.08.2012
Norges Miljøvernforbund har i en høringsuttalelse gått imot den foreslåtte unødvendige utbyggingen av Bredvatn kraftverk i Bremanger kommune. Utbyggingen som foreslås vil være nok et av mange mindre ødeleggende inngrep for friluftsaktiviteter og et fantastisk landskap. Tålegrensen for dette området må være nådd allerede. Ikke bare er større områder med minst mulig inngrep vakre, men de er også viktig for biologisk mangfold.

Les mer...
NMF krever igjen at Olje og energidepartementet omgjør innvilgelsen til kraftledning i luftspenn Mongstad – Kollsnes
Publisert: 17.07.2012
Kraftledning i luftspenn i dette området vil bidra til utryddelse av truede arter som blant annet landets største ugle hubroen. Det er over et halvt hundre truede arter i traseen for luftspenn! De landskapsmessige, visuelle inngrepene er totalt uakseptable. Pga nedbygging av grøntarealer og flere innbyggere må f.eks landskapet i Øygarden anses som enda mer verdifullt idag enn på 90-tallet da det ble bygget kraftledning i jordkabel fra Fjell kommune. Vedtaket 22. Juni er følgelig inkonsekvent. Det er uakseptabelt at folk skal betale for denne miljøskadelige linjen da den ene og alene kun har nytte for petroleumsnæringen. Søknaden burde vært levert av Statoil da det er de som ene og alene har nytte av denne på Kollsnes og delvis også Sture til den fossile gass og oljeeksportvirksomheten
Les mer...
NMF ønsker at regional plan for vindkraft i Finnmark trekkes
Publisert: 03.07.2012
Miljøvernforbundet kan ikke se en eneste god grunn til å bygge ut miljøskadelig vindindustri i Finnmark. NMF anbefalte følgelig Finnmark fylkeskommune om å omgjøre ambisjonen om vindkraftutbygging til et vedtak om et forbud mot utbygging av vindindustri. Regional plan vindkraft Finnmark bør derfor erstattes med et utbyggingsforbud. Det argumenteres blant annet ved å vise til fylkets kraftunderskudd for å bygge ut vindkraftproduksjon. Her må det imidlertid tas hensyn til at i Nord- Norge er også landets fylke med størst kraftoverskudd også. Nordland har pr dags dato et overskudd tilsvarende omtrent 40 % av kraftproduksjonen.
Les mer...
Styrer mot en økologisk katastrofe
Publisert: 08.11.2010

Regjeringen styrer mot en økologisk katastrofe med dagens forvaltning av
kongekrabbe. Året 2010 er av FN valgt til å være det internasjonale året for naturmangfold. Det biologiske mangfoldet er i dag truet både nasjonalt og internasjonalt som følge av ødeleggelse av viktige leveområder for sårbare arter, ikke bærekraftig uttak av arter og ikke minst spredning av fremmede arter. 
Les mer...

aksjonerer for salamanderen i Kvithei
Publisert: 10.08.2011
Det tas generelt allt for lite hensyn til skjeldne arter som salamander og amfibier, derfor aksjonerer Norges Miljøvernforbund og akjsjon "Vern av Kvithei" for salamander i området Kvithei, i Sola sør. Målet for sammarbeidspartnerne er å gjenoppbygge demningen som Sola kommune ulovlig gravde ut i vinter.
Les mer...
Protesterer mot miljøvernministerens rotenonbehandling
Publisert: 17.08.2011
I dag aksjonerte Norges Miljøvernforbund mot at den norske regjeringen, ved miljøvernminister Erik Solheim, ønsker å legge elva Vefsna, med side elver, bekker og vann helt dødt gjennom rotenonbehandling. Ønsket er å ta knekken på gyrodactylus-parasitten, som vist nok skal true laksebestanden, som på sin side er i ferd med å bli imun mot parasitten.
 
Norges Miljøvernforbund, lokalt engasjerte medlemmer og sympatisører er sterkt motstandere av hele rotenon behandlingen, og mener den lokale laksestammen selv må tilpasse seg parasitten.  I dag møttes partene, en av partene nok noe ufrivillig.
 
 
Les mer...
Salamander kan stoppe ”utviklingsprosjekter”
Publisert: 24.11.2010
De små, truede rødlisteartene salamandere kan gjennom et forslag fra Direktoratet for Naturforvaltning stoppe, eller endre en rekke byggeprosjekter i Norge. Direktoratet har foreslått å opprette en 300 meter stor vernesone rundt salamanderdammer, hvor inngrep er uønsket. Norges Miljøvernforbund synes det er positivt at menneskelig aktivitet må ta hensyn til artsmangfoldet.
 
 Foto: Christian Fischer
Les mer...

25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulven!
Publisert: 20.11.2012
 
Statsministrene i Norge, Sverige og Finland blir nå bedt om å beskytte den utrydningstruede ulven. 25 nordiske miljøorganisasjoner har signert et felles opprop på vegne av 800.000 støttespillere.
 
En samlet nordisk miljøbevegelse krever at Jens Stoltenberg, Fredrik Reinfeldt og Jyrki Katainen blir enige om en felles forvaltning av store rovdyr i de nordiske landene, med ulven som den mest kritiske arten. 
Les mer...
NMF fikk gjennomslag for avslag på søknad om fiskeoppdrett fra Lerøy
Publisert: 16.01.2013
 
Lerøy Hydrotech AS søkte om tillatelse til fiskeoppdrett på Sletnes i Gjemnes kommune. NMF som eneste miljøorganisasjon krevde avslag på søknaden til Lerøy pga av alle miljøskadene. Resultatet ble at Lerøy fikk saksbehandlingsgebyr på 19 600 kr og avslag på søknaden fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Les mer...
Vindkraftverk i Bjerkreim truer europas største og sterkt utrydningstruede ugle
Publisert: 03.01.2014
 
Norges Miljøvernforbund krever avslag Holmafjellet og Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Det innrømmes til og med i søknaden at Hubro kan bli betydelig berørt. At europas største ugle hubroen som er kritisk truet ferdes i området er i seg selv god nok grunn til å det må gis ubetinget avslag på søknaden. Disse 140 meter høye industrianleggene er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og vil heller ikke gi noe elektrisitet når forbruket er på det høyeste som er kalde, vindstille dager vinterstid. Derimot vil det ny kraftledning medføre til økt svinn på disse dagene! Utbygging vil innebære at vanlige folk må gi ytterligere subsidier iform av høyere nettleie til utbygging av kraftnettet.
Les mer...
Påklager ulvefellingsvedtak
Publisert: 14.01.2011
Norges Miljøvernforbund har påklaget vedtaket om forebyggende lisensfelling av tilsammen fem ulver. Bakgrunnen er at ulven er en fredet og sterkt truet art som norske myndigheter gjennom internasjonale avtaler er forpliktet å bevare. Det er rovviltnemdene som har gitt lisens på felling av to ulver i finnmark og tre ulver i Hedmark.
 
 
 
 
Les klagen her

Norske myndigheter svikter sitt ansvar for å ivareta ulvebestanden!
Publisert: 26.11.2014
 
17. november klaget Miljøvernforbundet inn fylkesmannen i Finnmark sitt vedtak om felling av ulv i området ved Pasvikdalen. Heller ikke Miljødirektoratet vil la ulv få vandre inn fra Russland for å gi en norsk ulvestamme som er preget av innavl nødvendig nytt genetisk mangfold. Få dager etter vedtaket som ble begrunnet av hensyn til reindriftnæringen kommer regjeringen med pålegg om å redusere antall rein på Finnmarksvidda grunnet sult. Den samme underernæringen har gjort rein til et lett bytte for rovdyr. De få rein som er tatt av rovdyr har nok i all hovedsak vært helsemessig svake dyr.   
Les mer...
Gir rovdyra skylden for reindøden
Publisert: 20.01.2011
Reinsdyrnæringen gir rovdyra skylden for reindøden på Finnmarksvidda som egentlig skyldes ødelagte reinbeiter.
Reindriftsnæringens søknad om rovdyrerstatning er nok et svindelforsøk mot staten.

 
 
Les mer...

Aksepterer ikke nedskyting av gaupebestanden
Publisert: 31.01.2011
 Norges Miljøvernforbund (NMF) er overrasket over leder i rovviltnemda i Troms og Finnmark Willy Ørnebakk som ønsker å utrydde gaupa fra Nord-Norge. Bakgrunnen for hans ønske er nyere forskning som viser at gaupa tar mye rein. Dette betyr imidlertid ikke at man kan eller skal utrydde gaupebestanden.
 
 
Les mer...

Jegerne - Ulvene, 3-0
Publisert: 16.02.2011
Klappjakta på 3 ulver er over i Hedmark. Den omstridte og tidligere viktige Osdalshannen ble felt på lisensjaktas første dag. Onsdag formiddag ble ytterligere to ulv drept i Rendalen. Dermed er lisensjakta på ulv over.
 
Norges Miljøvernforbund er skuffet over Miljøverndepartementet som ikke endret vedtaket om lisensfelling fra  rovviltnemde.
Les mer...

Vi skal stanse ulvejakten!
Publisert: 19.09.2011
Norges Miljøvernforbund klaget den 07 September på vedtatt lisensjakt av ulv.
I klagen ble det krevd oppsettende virkning, slik atFoto Dag Bjørndal rovviltnemda skulle kunne behandle klagen før jakten på den sterkt truede arten starter. Rovviltnemda har gitt signal om at klagen ikke blir behandlet før 4 Oktober, altså tre hele døgn etter at jakten er i gang. Fra tidligere lisensfellinger vet vi at ulvemotstandere bruker svært kort tid på å drepe de sårbare dyrene. Norges Miljøvernforbund har derfor tatt ytterligere skritt i saken.
 
 
 
 
 -Foto: Dag Bjørndal
Les mer...
Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakt på Ulv!
Publisert: 08.09.2011
Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakten på ulv.
NMF krever å få se det vitenskapelige grunnlaget som skal underbygge rovviltnemndas standpunkter i lisensfellingsvedtaket. Ulven er underlagt de strengeste vernebetingelsene. Rovviltnemnda i Hedmark synes å være fullstendig blottet for de hensyn Norge som nasjon er forpliktet til å ta. Norges Miljøvernforbund krever at vedtaket om lisensfelling av ulv omgjøres og at ingen lisensfelling av ulv tillates i 2011/2012.

Norges Miljøvernforbund vil uansett vurdere rettslige skritt dersom vedtaket om lisensjakt opprettholdes i siste klageinstans.

Les mer...
NMF Anmelder jegeren som skjøt Julussa ulven
Publisert: 17.10.2011
Norges Miljøvernforbund anmelder jegeren som skadeskjøt ulven i Julussa reviret. Vi mener skadeskytingen er et grovt brudd på naturmangfoldsloven, viltloven og dyrevelferdsloven. Et hån mot forvaltningen, Miljøverndepartementet som dagen før fredet ulvene i Julussa reviret som følger av individenes store betydning for den norske bestanden. Les vår kommentar "Elgjegere på Hedmark HÅNER Heidi Sørensen og Miljøverndepartementet", og anmeldelsen i sin helhet her.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :