Her er du:
Rømning fra Marine Harvest oppdrettsanlegg
Publisert: 19.02.2018

Norges Miljøvernforbund anmelder Marine Harvest for rømmingen av 54 000 oppdrettslaks fra deres lokalitet 31357 Geitryggen i Nærøy Kommune, Trøndelag fylkeskommune.

Den 6.2. 2018 meldte Marine Harvest i fra til fiskeridirektoratet om at det hadde rømt oppdrettslaks fra deres anlegg på lokaliteten Geitryggen. Ved opptelling viste det seg at 54000 laks hadde rømt grunnet en 11.5 meter stor flenge i nota. NMF mener at dette viser at rømming aldri kommer til å stoppe med dagens avleggse metode med å drifte i åpne merder. NMF har i mange år krevd at all oppdrett av fisk må skje i lukkede løsninger. Det er på tide at våre politikere skjønner at slike hendelser ikke blir godkjent blant Norges befolkning. Den ekte villaksen er i ferd med å bli utradert fordi gen innblanding fra rømt oppdrettslaks utvanner de ekte villaksstammene.


Se anmeldelsen her.

Les mer...
Ålesund kommune kan ikke utelukke at en "økonomisk vurdering" avgjorde hvor vannskillet til drikkevannskilden skulle gå
Publisert: 14.02.2018


For noen år siden ble det påvist dioksiner i Ålesund kommune sitt drikkevann Brusdalsvannet. Flere av medlemmene til NMF på Sunnmøre er bekymret grunnet at Ålesund kommune for å spare en slunken kommunekasse har hatt for vane å tømme tilsynelatende miljøfarlig avfall ved drikkevannskilden i stedet for å sende avfallet til lovlig deponi.

Norges Miljøvernforbund – Møre og Romsdal (NMF-MR) vedtok ved årsmøtet i 2017 at styret skulle ha fokus på drikkevannskilder. NMF har i 2016 og 2017 kartlagt flere risikoforhold vedrørende drikkevannskilden Brusdalsvannet, bl.a. har miljødirektoratet nå fastsatt at de kreosotimpregnerte lyktestolpene med PCB og kvikksølv i lysarmaturene nå må fjernes, dette selv om Ålesund kommune skriftlig har antydet at disse miljøgiftene såkalt er ufarlige (PCB er en av verdens farligste miljøgifter).

Les mer...
Norges Miljøvernforbund går sterkt i mot utbygging av vernet vassdrag.
Publisert: 02.02.2018
Sunnhordaland kraftverk ønsker å bygge ut det vernede OPO vassdraget i Odda kommune. Dette vassdraget har vært vernet siden 1973. Kraftprodusent prøver nå å snike seg inn det vernede vassdraget ved å samtidig betale for en flom sikring.. Flom sikring er ikke kraftprodusent sitt ansvar. Dette ansvaret hviler ene og alene på den Norske Regjeringen. NMF ser med stor bekymring på denne nye trenden. Er ingen ting hellig for hverken regjering eller kraftutbyggere lenger ? Dette må stoppes før en ser flere slike tilfeller av snikutbygging av våre vernede vassdrag.. Norge har pr. dags dato kun 10 % urørt natur igjen. Dette er natur som må vernes til glede for både oss, og våre barn. Nok er nok.
 
Les mer...
NMF går sterkt i mot nok en søknad om å legge et vakkert fossefall i rør.
Publisert: 16.01.2018
Denne gangen er det Turrelva  i Tromsø  Kommune, Troms Fylke som skal raseres . Turrelva er en av 5 tenkte vannkraft utbygginger i samme område. 
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går imot småkraftutbygging i vernet vassdrag.
Publisert: 11.05.2017

Gaudal Energi A/S har søkt om å bygge småkraftverk i Bælinga vassdraget som er et vernet sidevassdrag til elven Gaula i Sør-Trøndelag kommune. Den norske regjeringen har tillatt en utbygging i vernede vassdrag med en kapasitet på maks 1 MW. Dette blir benyttet til det fulle av grådige utbyggere som ønsker å tjene penger på å rasere små og mellomstore bekker og elver ,ved å legge disse i rør. Norge har pr. dags dato  ca. 10 % urørt natur igjen.

Les mer...
Norges Miljøvernforbund går i mot kraftutbygging av Fessdalselva i Rissa Kommune.
Publisert: 29.03.2017


NMF er av den oppfatning av at all ny kraftutbygging i vassdrag nå bør stoppes. Norge har oppfylt alle lovnader ovenfor EU med 67.5 % fornybar energi innen 2020 med god margin med de søknadene på vann og vindkraft som det allerede er gitt en godkjenning til en utbyggelse for. Norge har også 12-15 TWH i overskuddskraft hvert eneste år, og det er derfor helt unødvendig å bygge ut mer av vår urørte natur. Dette og vissheten om at Norge kun har ca. 10 % urørt natur/villmark igjen på landsbasis som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet gjør at all ny kraftutbygging nå må stoppe. Er man av den oppfatning av vi allikevel må produsere mer kraft, så er NMF meget opptatt av at en utskifting, og oppdatering av de gamle turbinene på de eksisterende vannkraftverkene, og  som er meget gamle må skje før en kan begynne å tenke på å legge nye bekker og vassdrag i rør. Dette er et absolutt krav fra NMF.
 
 
 
Les mer...
Klimafestivalen § 112 - 18.- 28. januar 2017
Publisert: 23.01.2017
 
18.- 28.januar 2017 arrangeres det klimafestival i Molde! "Klimafestivalen § 112" har vært arrangert i mange norske byer siden 2014, og nå skjer det i Molde.
 
 
Les mer...
Isbrytinga på Svartisen stanses!
Publisert: 08.02.2016
 
Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med at Fylkesmannen i Nordland har tatt Miljøvernforbundets klage til følge og stanset Svaice sin isbryting fra Svartisen. Meløy kommune har tidligere gitt firmaet tillatelse til inntil 6000 helikopterturer opp til isbreen iløpet av sommeren for å hente is. Isen var planlagt brukt til lusuriøse isbiter.
 
Dette er galskap og må stanses permanent sier Politisk nestleder i Miljøvernforbundet, Ørjan Holm.

Les artikkel på nrk.no
 
 
 
Posten har nådd miljømålet sitt et år før tiden i 2015!
Publisert: 07.04.2015
 
Miljøvernforbundet takker posten for et veldig ambisiøst miljøprogram. Posten satte et mål om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen utgangen av 2015, sammenlignet med 2008-nivået. Miljøregnskapet for 2014 viser at målet allerede er innfridd, ifølge konsernet. Siden 2008 har Posten redusert CO2-utslippene sine med 30 prosent i året 2014. Posten er et eksempel for norske bedrifter. Med en faktisk gjennomgang av hele virksomheten har de greid å redusere forbruket, blant annet med bruk av elbiler som er noe av det mest miljøvennlige i Norge. Som ledd i miljøsatsingen undertegnet Posten i 2011 en avtale med Ford om kjøp av 20 nye elbiler. Disse elbilene skal ha tilnærmet lik kapasitet som en bensin- eller dieseldrevet bil.
Les mer...
Send oppfordring til Tord Lien om å omgjøre NVEs vedtak om utbygging i Nedre Otta.
Publisert: 12.03.2015
 
NVE – Norges Vassdrags- og Energidirektorat ga konsesjon til utbygging av Nedre Otta til tross for at det er en særdeles viktig elv. Den har minst 5 truede arter og er en del av storslått natur med Gudbrandsdalslågen, med sine 204 km, er et av Norges lengste og vakreste vassdrag med lange strekninger uten større tyngre tekniske inngrep. Den er omkranset av 5 nasjonalparker, deriblant Rondane Nasjonalpark. Elvestrekningene har en enestående vassdragsnatur.
Les mer...
Miljøvernforbundet har fått medhold i at Roksetbekken skal forbli uberørt
Publisert: 12.03.2015
 
NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25; «Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet», ikke er oppfylt. NVE gir ikke tillatelse etter vannressursloven § 8 for bygging av Roksetbekken kraftverk. Konsekvensene for allmenne interesser er primært knyttet til naturmangfoldet. Ivaretakelse av elvemusling, ål, anadrom fisk og naturtypen gråor-heggeskog fremheves som spesielt viktig.   
 
 
Les mer...
Et overveldende flertall på 71% av de spurte i en meningsmåling mener Norge bør gjøre større kutt i våre egne klimagassutslipp.
Publisert: 22.12.2014
 
Tidligere har både denne og den forrige regjeringen bortforklart økende klimagassutslipp med at Norge skal bidra til utslippskutt i andre land. Etter at klimaforhandlingene nok en gang endte ut uten noen forpliktende avtale kan ikke den dårlige unnskyldningen brukes lengre. Nå må Norske myndigheter være ansvarlige slik et overveldende flertall av befolkningen er og iverksette utslippsreduserende tiltak i Norge og samtidig avslå nye søknader om leting og utvinning etter olje og gass i norske farvann. Nylig har det også blitt publisert en forskningsartikkel som beregner høyere havnivåstigning enn det som tidligere er anslått. 
Les mer...
Ekstremvær er en forsmak på global oppvarming. Norge må forberede seg bedre.
Publisert: 24.11.2014
 
Mer ustabilt vær, -oftere ekstremvær er en konsekvens av klimaendringene. Vi har fått flere oversvømmelser i senere år etter det som tidligere var uvanlig store regnskyll i Norge. Paradoksalt nok kan det store snøfallet i USA være forårsaket av klimaendringene som følge av at temperaturforskjellene minker mellom lave og høye breddegrader. Det medfører i følge noen forskere at jetstrømmene blir mer ustabile. Det store snøfallet i USA nylig er en følge av jetstrømmens retning over Nord-Amerika. Norske myndigheter må forberede seg på at samfunnet må håndtere mye større nedbørsmengder enn idag.
Les mer...
Rieppi vindindustrianlegg en stor trussel mot klima, landskap og lokalt næringsliv
Publisert: 18.11.2014
 
Vindindustrianlegget er unødvendig, miljøskadelig og vil omgjøre et mye brukt friluftsområde til noe som med varsellys og støy fra turbinene til et utendørs diskotek imotsetning til hva den villedende meldingen fra Troms Kraft AS og Statskog framstiller. Drenering av myr vil medføre mer klimagasser og dermed kunne øke globaloppvarming imotsetning til hva tiltaker påstår. De 1,4 kvadratkilometerene med myr i det omsøkte området binder anslagsvis 112 millioner kg karbon. Prosjektet er derfor lite egnet som klimatiltak – snarere tvert imot. Hvis dette vindindustrianlegget blir bygget vil det øke mengden av drivhusgasser i atmosfæren og dermed forsterke global oppvarming!
Les mer...
En forsmak på framtidig global oppvarming!
Publisert: 30.10.2014
 
Nylig har Sørvestlandet opplevd den største flommen siden målinger av vannføring ble en realitet. Flere steder har vi hatt større vannføring enn hva som har skjedd mer enn 100 år tilbake i tid. Dette skjer kort tid etter at regjeringen har lagt fram et statsbudsjett med store utgiftsøkninger og skattelettelser samtidig. Men områder som kan begrense klimagassutslipp drar ikke nytte av denne storstilte pengebruken. Norge er ikke i nærheten av å oppfylle våre klimautslippsforpliktelser innen 2020.
Les mer...
Nobelpris i fysikk for miljøvennlig blått lys
Publisert: 08.10.2014
 
Årets prisvinnere har blitt belønnet for å finne opp en energieffektiv og miljøvennlig lyskilde - den blå LED. I Alfred Nobels ånd går prisen til en oppfinnelse av største nytte for menneskeheten. Med det nye LED-lyset, har vi fått en mer bærekraftig og effektivt alternativ til eldre lamper. Da Isamu Akasaki Hiroshi Amano og Shuji Nakamura i begynnelsen av 1990, fikk ut kraftige blå stråler fra sine halvledere åpnet veien til skiftende belysningsteknologi. Røde og grønne lysdioder hadde lenge eksistert, men uten at man hadde lyktes med det blå lyset som trengs til hvitt lys. Til tross for stor innsats i både akademia og industri forble den blå LED en uløst utfordring i 3 tiår.  


Les mer...
Nok en gang rekordhøye nivåer av klimagassutslipp
Publisert: 12.09.2014
 
Konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren fortsetter å øke, melder Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO). Kullsyre er et annet ord for karbondioksid. Ikke bare er kullsyre en klimagass, men opptak fra havet av økte nivåer kullsyre i luften medfører også at havet forsures. Effektene er dramatiske for alle skalldyr. 
Les mer...
Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Les mer...
Elektrifisering av Bergen Havn begynner i det små
Publisert: 07.07.2014
 
Allerede i 2006 anmodet Miljøvernforbundet om at Bergen Havn skulle få elektrisitet for landforsyning. 8 år etterpå er det klart for første steg i elektrifisering av havnen. Landstrømsforsyning ved bruk av det store overskuddet av klimavennlig elektrisitetsproduksjon i Norge vil medføre både reduksjoner i klimagassutslipp og en forbedring av luftkvaliteten i Bergen. Når skip ligger til kai så genererer de strøm med dieselaggregat. Slike små dieselaggregat er lite effektive. Det er idag ingen tekniske problemer med å legge til rette for landstrømsforsyning av skipene.
Les mer...
NMF aksepterer ikke leteboring ved Jan Mayen
Publisert: 29.01.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere at det åpnes for petroleums-virksomhet i havområdene ved Jan Mayen. Jan Mayen er vernet som naturreservat med sårbar natur. Konsekvensutredningen mangler grunnleggende fakta om havområdets betydning for sjøfugl og marine pattedyr. Ustabile værforhold med havtåke om sommeren samt drivis og polare lavtrykk om vinteren forhindrer en forsvarlig oljevernberedskap. Det finnes ikke oljevernberedskap som er tilpasset og fungerer under de forhold man finner i disse havområdene.
 
Les mer...
Gudbrandslågen raseres av kraftutbygging!
Publisert: 02.11.2012
Hele Gudbrandslågen er truet av 3 store kraftutbygginger og med planlagte småkraftverk i noen av sideelvene. Utbyggingene gir ubetydelig til liten kraftoppdekning, men er en miljøkatastrofe for både natur og biologisk mangfold!
Les mer...
NMF krever avslag på konsesjonssøknaden for vindturbinutbygging på Tellenes i Sokndal og Lund
Årlige driftskostnader er beregnet til 14,62 øre/ kWh. Produksjonskostnadene er beregnet til 56,99 øre/ kWh, med rentabilitet på 8 % og levetid 20 år. Det er vanlige folk som vil måtte betale dette via økt nettleie! 
 
Vindturbiner raserer naturen, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og gir vanlige folk dyrere strømregning. Norges Miljøvernforbund (NMF) krever derfor avslag på konsesjonssøknaden for vindturbinutbygging på Tellenes i Sokndal og Lund kommuner 
Les mer...
NMF vil stoppe vindturbinbygging på Nordøstlandet
Publisert: 13.12.2011


Vindturbiner raserer naturen, er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og gir vanlige folk dyrere strømregning. Siden området er skogkledd vil dette innebære stort frislipp av CO2 pga en 22 meter bred sikringssone langs den 9 km lange kraftlinjen. Hogst av skog knyttet til kraftlinjen og veiene vil medføre flere tusen tonn med CO2 utslipp. 
Les mer...
NMF har vunnet kampen mot vindturbiner i Solund
Publisert: 17.02.2012
NMF er imponert over folket i Solund som har stått imot. Politikerne ga eter for folket og stemte ned alle de 3 foreslåtte vindindustrianleggene på Solund. Med unntak av de som får penger (grunneiere) var i realiteten 85 % imot hytteeierne som ikke hadde stemmerett. Hvis vi ikke få stoppet vindindustriutbyggingen så vil det bli omtrent umulig å være til sjøs eller fjells uten å se 130 - 200 meter høye vindturbiner på klarværsdager. Vindturbiner er også den mest arealkrevende energiproduksjonsformen, og dermed en av de aller største truslene mot biomangfoldet lokalt og globalt.
Les mer...
NMF krever kabel på Mongstad – Kollsnes
Publisert: 13.12.2011

Vi har krevd at vår gjenværende uberørte natur skal ivaretas og at søknaden følgelig avslås. Vi anser det også for å være moralsk forkastelig at ordinære husstander skal betale subsidier og nettleie til å bygge ut miljøskadelige kraftlinjer som ene og alene skal brukes av en petroleumsnæring som ikke tilpasser sitt elektrisitetsforbruk til regionens kapasitet.

 Les mer...
Nettleie til Statoil og co
Det er moralsk forkastelig at vanlige folk gjennom nettleien skal finansiere infrastruktur til midlertidig virksomhet fra rike petroleumsselskaper som driver miljøskadelig virksomhet. Ved moderat eller ingen utvinning hadde vi verken trengt aggregater eller nye kraftledninger. 
Les mer...
Andre alternativer enn flyplassutbygging!
Publisert: 21.12.2011

Det er totalt uforsvarlig av hensyn til klimagassutslipp å legge til rette for økt flytransport. Transportbehovet må reduseres og mer må overføres til tog og sjøtransport. Derfor har NMF sendt inn et krav om at planarbeidet med å utvide terminalen på Flesland flyplass stoppes.
Les mer...
Si nei til vindturbinene!
Publisert: 27.08.2011
 
I skjergården utenfor Eide i Fjell kommune er det foreslått å bygge 3-4 100 meter høye vindturbiner. Naboene reagerer på planene om utbygging som vil ta fra dem den i dag urørte utsikt, og som potensielt kan gi dem helseproblemer.
 
(illustrasjonsfoto av A.M.R. NMF)
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går imot nye leteboringer
Publisert: 18.05.2010
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at Olje- og Energidepartementet åpner for leteboring etter olje- og gass i kystnære blokker og blokker som ligger i nærheten og/eller i direkte tilknytning til store og sårbare natur- og miljøverdier. Norge har i dag ingen oljevernberedskap som kan takle et oljeutslipp langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet.
Les mer...

KLIF Misfornøyd med Mongstad
Publisert: 30.10.2011
Avisen Nordhordland skriver i en artikkel denne uken at Klima og Forurensingsdirektoratet  ikke er fornøyd med det store etterslepet av vedlikehold på Statoil sitt raffineri på mongstad. KLIF skriver også i sin rapport at rutinene for å fange opp manglende vedlikehold er for dårlige.
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                                                                       Foto: Tøssekaien CC-BY-SA 2.0 (Flickr)
Les mer...
Høykvalitets høyspentmaster gis bort
Publisert: 13.07.2011
Følgende annonse  finnes på http://www.zett.no:
 
Grunnet ulovlig oppføring gir vi nå bort en rekke med høyspentmaster.
Mastene er av høy kvalitet og forventes å vare i minimum 50 år uten
behandling.
Gis bort
Glem fossil olje og naturødeleggende vindmøller
Publisert: 25.02.2011
Verden trenger mer fornybar energi for å dekke en forventet energietterspørsel, samt en erstatning for å komme bort fra den fossile tidsalder. Vi må i fremtiden glemme natur-, miljø- og klimaødeleggende olje, kull og gass. Av hensyn til biologisk mangfold og behovet for urørt natur: også glem videre utbygging av vindkraft. Fremtidens energi er over oss og under oss, da henholdsvis i form av solenergi og geoenergi.
Les mer...

Monstermast skuffelse med bismak av Naturvernforbundet
Publisert: 01.03.2011
- Utrolig skuffende, svært negativt for naturen, men en forventet arroganse, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund om at regjeringen Stoltenberg ofrer Hardanger. Regjeringen ignorerer og overser nullalternativet om ingen bygging, og forkaster muligheten om sjøkabel.

- Vi mener det ikke er behov for denne monsterlinjen. Denne linjen bygges for å kunne eksportere og importere store mengder strøm ut og inn av landet, vel så mye som "forsyningssikkerheten" for strøm til Bergensregionen. Utbyggingen av linjen må deler av miljøbevegelsen dessverre ta noe skylden for, sier Oddekalv.
 
Les mer...

Klima: Kornmangel på verdensbasis varsler sultkatastrofer
Publisert: 04.08.2010

Aviser og nyhetssendinger bringer daglig rapporter om flombølger, flammer og tørke som truer enorme områder på flere kontinenter. Denne sommeren har naturen vært spesielt nådeløs, og konsekvensene ser man nå i de internasjonale råvaremarkedene bl.a. ved at prisene stiger. 
Les mer...

Prestisje-master gjennom Hardanger
Monstermastene er ikke bare den visuelle forsøplingen i urørt natur. Ei heller vissheten om internasjonale data på helsefare forbundet med langvarig opphold i nærheten av høyspentledninger. Eller at man også i forkant av Alta-utbyggingen i sin tid spilte på folks frykt for mørklagte hjem, til tross for at eks-statsminister Gro Harlem Brundtland fra Arbeiderpartiet år etterpå faktisk innrømmet at utbyggingen den gang var helt unødvendig sett i ettertidas lys. Det er summen av dette, sammen med det faktum at konsekvensutredningene har vært håndtert med harelabb, som gjør at NMF krever umiddelbar inndragning av konsensjonen for bygging av høyspentmaster på strekningen Sima-Samnanger. 
Les mer...

Aktivhus framfor passivhus
Passivhus eller aktivhus, de lærde strides om hva som er best. Passivhus er konstruert for et minst mulig energibruk ved å være tettest mulig gjennom utstrakt bruk av isolasjon, plast og mekanisk ventilasjon. Aktivhus er godt isolerte, pustende og baserer seg på utstrakt bruk av naturlige materialer.
 
 
Les mer...

Biologisk mangfold svekkes av klimaendringer
Publisert: 18.12.2009
Klimaendringene er på vei, og det er ikke til å unngå at naturen vil påvirkes dramatisk. Flere økosystemer vil settes ut av balanse; vegetasjon og tregrense flyttes til høyere nivåer enn før, og populasjonsendringer hos smågnagere som lemen påvirker bestandene av snøugle og fjellrev. Havstrømmer får fisken til å endre gyte- og vandringsmønster, noe som igjen påvirker hele næringsnettet både i sjø og på land.
Les mer...

En klimamatvarekrise venter
Publisert: 18.12.2009
Miljøvernforbundet har i mange år ment at et av de største klimaproblemene på jorden er det raskt økende antallet mennesker, da kombinert med et levesett særlig vi i de velstående landene har som stadig flere av verdens befolkning prøver å oppnå. Verdens regjeringer må nå innse at vi har passert en rekke grenser for vår egen vekst, i forhold til hvilke konsekvenser dette har for kloden og miljøet, både på kort og lang sikt.
Les mer...

Krever statlig regulert kraftmarked
Publisert: 21.12.2010
Norges Miljøvernforbund (NMF) vil i et kravbrev til Olje- og energidepartementet og Stortinget kreve at norske myndigheter griper inn mot en ansvarsløs, eksportkåt kraftbransje. NMF krever at norske myndigheter på vegne av innbyggerne i Norge setter ned foten og stiller strengere krav til kraftbransjen om at fyllingsgraden om høsten må ta høyde for kombinasjonen tørr høst og kald vinter.
 
 
Les mer...

Appell mot vindturbiner
Publisert: 29.03.2006

Se video her


Hullet i ozonlaget over Antarktis nærmer seg rekordstørrelse
Publisert: 21.09.2005
Les mer...

Vindkraftverk i Bjerkreim truer europas største og sterkt utrydningstruede ugle
Publisert: 03.01.2014
 
Norges Miljøvernforbund krever avslag Holmafjellet og Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Det innrømmes til og med i søknaden at Hubro kan bli betydelig berørt. At europas største ugle hubroen som er kritisk truet ferdes i området er i seg selv god nok grunn til å det må gis ubetinget avslag på søknaden. Disse 140 meter høye industrianleggene er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og vil heller ikke gi noe elektrisitet når forbruket er på det høyeste som er kalde, vindstille dager vinterstid. Derimot vil det ny kraftledning medføre til økt svinn på disse dagene! Utbygging vil innebære at vanlige folk må gi ytterligere subsidier iform av høyere nettleie til utbygging av kraftnettet.
Les mer...
Norges Miljøvernforbund aksepterer ikke petroleumsvirksomhet i Barentshavet
Publisert: 15.04.2010
Les mer...

Bombarderes med planlagte vindturbinanlegg
Publisert: 27.01.2011
Norges Miljøvernforbund (NMF) er forbannet over de stadig flere villmarkspregete og urørte områder som blir truet av menneskelig forstyrrelse. Vindkraft er en av de mange truslene. Vindturbinparker forurenser både visuelt og lydmessig og er til skade for det biologiske mangfold, særlig med tanke på rovfugler, for å nevne noen av skadevirkningene. Utbyggingen av vindkraft går på tvers av behovet for å stanse tapet av truede dyre og plantearter. 


Foto: NVE

 
Les mer...

Botnen småkraftverk

Publisert: 17.04.2009
Norges Miljøvernforbund vil på bakgrunn av forekomster av viktige og truede vegetasjonstyper som fossenger og bekkekløfter, samt rik bjørkeskog med forekomst rødliste arten Søterot, og sannsynlig forekomst av gråspett, samt de truslene småkraftutbygging generelt utgjør mot Norges nasjonalfugl Fossekallen, fraråde utbygging av Botnen småkraftverk.
Les mer...

Høringsuttalelse Sway, NMF anbefaler ikke en bygging
Norges Miljøvernforbund vil sterkt fraråde at det blir tildelt konsesjon til den omsøkte 10 MW vindturbinen på Ljøsøyna i Øygarden kommune. Området er fra før sterkt belastet med industrianlegg og synergieffekter med andre planlagte tiltak (kraftlinje mellom Kollsnes og Ljøsøyna, vindturbinanlegg på Kollsnes m.m.) vil gi en totalbelastning som må frarådes ut fra både hensyn til beboernes helse og faren for kollisjoner med fugler på nord-syd trekk over øyen.
Les mer...

La stillheten bestå på Svartisen!
Publisert: 25.05.2016

Miljøvernforbundet kan ikke akseptere kommersielt uttak av is på Svartisen. Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til høringsdokument av 21.04.16 hvor Svaice AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av is fra Svartisen for kommersielt salg. I tillegg søkes det om bruk av helikopter til transport av isen fra Svartisen til videre produksjon.

Les mer...
Regjeringen legger til rette for mer tungtrafikk på norske veier i strid med nasjonale målsetninger
Publisert: 20.10.2014
 
Alle regjeringene vi har hatt i nyere tid har hatt som målsetning å overføre mer av godstransporten fra vei til sjø og jernbane. Nå har regjeringen både innført et EU - direktiv som vil forverre konkurranseevnen for skipstransport og samtidig åpnet for lengre vogntog med tyngre last på norske veier. Skipstransport er den mest energieffektive måten å transportere godset pga den lave farten. Tog og da spesielt de elektriske er også vesentlig bedre på alle måter enn mer tungtrafikk på norske veier. Økt tungtrafikk på norske veier vil også medføre økt slitasje på veiene. Tyngre kjøretøy som lastebiler og bussene står for det aller meste av slitasjen på veinettet. 
Les mer...
Ny studie viser at global befolkning antas å fortsette å vokse etter 2050
Publisert: 07.10.2014
 
En ny studie antyder at verdens befolkning kan bli på hele 11 milliarder i år 2100. Mangel på helsetjenester, fattigdom, forurensning og økende uro og kriminalitet er alle problemer knyttet til raskt voksende befolkning. Norges Miljøvernforbund har fokusert på overbefolkning i forbindelse med klimatoppmøter. Verdens raskt voksende befolkning som stiger med omtrent 76 millioner i året er den viktigste årsaken til de raskt voksende klimagassutslippene og andre miljøproblemer. Alle land bør ta en vurdering på hvor mange innbyggere det er forsvarlig å ha. 
Les mer...
Solen skinner på solkraftbransjen
Publisert: 28.08.2014
 
I Norge legges stadig mer av det vi har igjen av vassdragsnatur i rør og samtidig bygger 150-190 meter høye vindindustrianlegg i landskapet vårt. Det siste 10 året har solcelleenergi sunket drastisk i pris i takt med stigende produksjon. Panelene blir også mer effektive. I 2013 ble det investert over 600 milliarder kroner på verdensbasis i solcelleanlegg som produserer elektrisitet. Dette var det første året hvor installert ny elektrisitetsproduksjon var høyere for solenergi enn vind. Det er spesielle anvendelser for nyttig bruk av solenergi i Norge, som hytter, fyrlykter, solenergidrevne trafikklys - energi, som ikke behøver å være knyttet til strømnettet. Men her til lands har våre myndigheter ikke fått med seg utviklingen og fortsetter å unødvendig ødelegge norsk natur. Heldigvis står det bedre til i det private næringsliv på dette feltet. 
Les mer...
Miljøvernforbundet krever avslag på 3 småkraftverk i Samnanger.
Publisert: 03.07.2014
 
Miljøvernforbundet har sendt inn høringsuttalelser på de 3 søknadene om kraftutbygging i Sandelva, Dukebotn og Jarlshaug i Samnanger kommune. Da det fra før er gjort store inngrep i vassdragene i denne regionen må tålegrensen anses å være nådd. Kraftverkene vil være  ytterligere unødige ødeleggelser av landets unike vassdragsnatur.
Les mer...
Miljøvernforbundet er lettet over at Glåmberget vindindustri skrinlegges
Publisert: 30.06.2014
 
Glåmberget er blant de veldig mange vindindustrianlegg som Miljøvernforbundet har jobbet for å forhindre. Vi ser nå med glede på at det multinasjonale energiselskapet E.ON nå skrinlegger dette raseringsforslaget på norsk natur som de ville at norske husholdninger skulle subsidiere over nettleien.
 
Selskapets begrunnelse er som følger:
«For at et vindkraftverk skal bygges kreves det både politiske beslutninger og mulighetene for en forretningsmessig lønnsomhet. Faktorer som er avgjørende for en effektiv og lønnsom produksjon er eksempelvis vindforhold, nettilknytning og infrastruktur. Alle våre prosjekter analyseres kontinuerlig og inngående ut i fra disse faktorene. E.ON har gjort en helhetlig vurdering av Glåmberget vindkraftprosjekt, hvor konklusjonen er at vi ikke går videre med prosjektet.»
 
Les mer...
Lars Haltbrekken og Frederic Hauge burde ha dårlig samvittighet for Mongstadsløsingen
Publisert: 21.09.2013
 
Over 7 milliarder er sløst vekk takket være Frederic Hauge og Lars Haltbrekken. NMF har hele tiden sagt at dette var bare en grønnvasking for å bygge et ordinært unødvendig gasskraftverk. Riksrevisjonen var nylig knusende i dommen over dette anlegget. Det er et ganske stort nederlag, men nå rydder AP opp i miljøtullet før Erna kommer med revisjon. Våre analyser viste tidlig at dette var egrønnvaskingsillusjon.
Les mer...
Om teknologioptimistene Frederic Hauge, Natur og Ungdom og Miljøpartiet de Grønne.
Publisert: 20.08.2013
 
Leder i Miljøvernforbundet, - Kurt Oddekalv tar et oppgjør med angrepene fra Bellona og Natur og Ungdom på Miljøpartiet De Grønne;
 
Det er med stor beklagelse at jeg konstaterer at teknologioptimistene Hauge og Natur og Ungdom (NU) går ut og advarer folk mot å stemme på De Grønne. Det er velkjent for oss i miljøbevegelsen at Hauge er mentor og rådgiver for Natur og Ungdom. Silje Lundberg, leder i NU er jo en av hans tidligere ansatte. Dette har ført til at Norge har gjort store teknologiske investeringer og ideologiske verdivalg som til dels har skadet miljøsaken og faktisk har satt miljøsaken flere tiår tilbake når det gjelder det praktiske miljøarbeidet i Norge.
Les mer...
Miljøprosjektet til Mada Woodlands SA på Madagaskar bygger skole etter gave fra Grieg Foundation.
Publisert: 14.08.2013
 
Etter forespørsel fra skogbruksselskapet Mada Woodlands SA (MWL) ga det Bergensbaserte Grieg Foundation 1 million kroner til bygging av en ny grunnskole på Madagaskar. 
Miljøvernforbundet hadde en kritisk gjennomgang av miljøprosjektet til Mada Woodlands SA høsten 2011 og ble imponert over MWL’s policy og arbeidsmetoder.    
Les mer...
Utbygging av vindkraft i Norge er en stor miljøbløff!
Publisert: 06.06.2013
 
Norges siste villmark, kysten og fjellet står i dag i fare for å bli ofret i jakten etter nye fornybare energikilder. Samtidig fremmes vindkraft som en energi-løsning som skal redusere Norges CO2-utslipp. Dette skjer uten kunnskap og evne til å gjøre seg kjent med konsekvensene av å etablere vindkraftanlegg i uberørt natur langs kysten og i fjellet. Vindkraftanlegg = Evig industriområde. Miljøregnskapet for en stor del av de planlagte vindkraftanleggene står til stryk. Dagens konferanse i Tromsø arrangert av stiftelsen Zero profilerer vindkraft som en miljøløsning for fremtiden. Sannheten er at utbygging av vindkraft i Norge er en gedigen miljøbløff.
Les mer...
Pressemelding: Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak!
Publisert: 05.06.2013
 
I dag 5. juni er det verdens miljødag. Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak når vi ser på Regjeringens fullstendige feilslåtte miljø- og ressurspolitikk.
Les mer...
NMF går imot å rasere øyer i Bodø kommune med vindindustri
Publisert: 03.06.2013
 
Etablering av vindindustrianlegg er en meningsløs rasering av natur og landskap. Vindturbiner i dette unike landskapet vil ødelegge dette verdifulle kystlandskapet. Å bygge 115 til 155 meter høye vindindustrianlegg her vil ødelegge unik natur som er en del av næringsgrunnlaget i Bodø. Utsikten vil ødelegges i titalls kilometer. Området har verdens tetteste populasjon av havørn og avstandene til rike fuglekolonier på Røst og i Lofoten er små. Det er derfor sannsynlig at arter som havørn og lundefugl hekker i området.
Les mer...
Vi har lykkes i å forhindre vindindustri i Aremark
Publisert: 01.03.2013
 
NVE har idag avslått søknaden fra Havgul om å bygge Kjølen vindindustrianlegg. Dette er en av mange vindindustrisaker NMF har jobbet aktivt for å stoppe. NMF har bidratt ved å holde foredrag og levere høringsuttaleser i denne saken. Vi er svært glad for at dette viktige naturområdet i Østfold forblir et naturområde og ikke et industriområde. 
I denne saken har NVE lagt vekt på virkningene for det sammenhengende naturområdet Ankerfjella, Vestfjella, Trømborgfjella og Rødnesfjella.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :