Levering- og bearbeidingsplikten innen hvitfisknæringen må opprettholdes
Publisert: 06.09.2016
 
Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidens morgen. For å sikre at fiskeressursene fortsatt skal ha den verdi den har hatt for kystbefolkningen, også i fremtiden, er det svært viktig at man opprettholder trålerflåtens leverings- og bearbeidingsforpliktelser overfor fiskemottakene langs kysten. De som unndrar seg forpliktelsene må også miste sine torskekvoter.
Les mer...
NMF politianmelder ringnotfartøyet «Gardar» for ressurskriminalitet!
Publisert: 06.09.2016

Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere ressurskriminalitet som avisa Kyst og Fjord har avdekket rundt ringnotfartøyet «Gardar». Rederi og fartøy har plikt til sikre seg at de kan levere landet fangst før fisket igangsettes. I dette tilfellet ble fangsten, 200 tonn sei, etter hvert levert til oppmaling ved sildoljefabrikken i Ålesund.

NMF politianmelder kapteinen på ringnotfartøyet «Gardar» og rederiet Gardar AS, for brudd på Havressursloven med gjeldende forskrifter. 

Les mer...
Kampen mot oppdrettsnæringa fortsetter i Karlsøy!
Publisert: 13.06.2016
 
Tiltross for sterke protester fra både lokale kystfiskere og Miljøvernforbundet har Karlsøy kommune, Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Troms vært positiv for å etablere nye oppdrettslokaliteter ved Reinøya i Karlsøy kommune. Etableres det oppdrettsanlegg ved lokalitetene Lubben og Korsnes vil kystfiskerne bli fortrengt bort fra disse viktige fiskeriområdene.

Etter krigen ble det dumpet store mengder ammunisjon utenfor Lubben på Reinøya. Noe av dette har forsvaret hentet opp og sprengt. Hvor mye man kan finne andre steder er det ingen som vet.

Dette er en film laget av lokale kystfiskere i kampen mot oppdrettsnæringen. 
Les mer...
Reguleringene av fjordlinjene må innskjerpes.
Publisert: 30.05.2016


Fjordlinjen langs kysten ble etablert for å styrke bestanden av kysttorsk samtidig som at fjordfisket skulle vernes mot større effektive fartøy. Miljøvernforbundet kan ikke se at reguleringene er tilstrekkelige og ber Fiskeridirektoratet innskjerpe reguleringene.

Les mer...
NMF krever stopp i ringnotfisket
Publisert: 27.11.2015
Miljøvernforbundet krever utestengelse av ringnotfartøy fra fiske innenfor fjordlinjen i Nord-Norge. Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at ringnotfartøy skal kunne fiske etter sild innenfor fjordlinjen langs kysten av Nord-Norge. Dette storstilte fisket etter sild skviser kystfiskerne ut av fjordene noe som også fører til et generelt inntektstap for disse. Denne politikken undergraver formålet med fjordlinjen, der målet var å sikre kystfiskerne ressurser. Sildens overvintring langs kysten av Troms fører også med seg et stort antall hval som f.eks spekkhogger, knølhval og finnhval. Hvalene tiltrekker seg store mengder skuelystne, noe som har gjort kommersiell hvalsafari til et satsingsområde for flere aktører. Utfordringene for disse er at ringnotfartøyene fortrenger hvalen og ødelegger mye av deres etegilde på sild, noe som igjen kan ødelegge mye for hvalsafarien. NMF krever at ringnotfartøyene stenges permanent ute fra våre fjorder.

Les mer...
Regjeringen må stanse støtten til sjørøveren Røkke!
Publisert: 03.03.2014
 
Pressemelding:
Miljøvernforbundet støtter Kystaksjonen i deres kamp for å beholde fiskeressursene i Nord-Norge.
 
Norges Miljøvernforbund krever at:           
-  Aker Seafoods ASA leveringsforpliktelser til Norway Seadfoods anlegg langs kysten av Nord-Norge videreføres og innskjerpes. Skal vi ha livskraftige fiskerisamfunn er det særdeles viktig at også fiskeressursene som høstes utenfor Nord-Norge foredles i nord.
-  Aker Seafood ASA mister konsesjonene om de ikke er istand til å overholde sine leveringsforpliktelser.
Les mer...
Miljøvernforbundet krever leveringsplikt
Publisert: 05.02.2014

Miljøvernforbundet krever at Røkke-trålernes leveringsplikt på Finnmarkskysten opprettholdes.
 
Røkkeselskapet Aker Seafood ASA har over mange år kjøpt opp fiskekvoter, trålere og fiskeforedlingsbedrifter langs Finnmarkskysten. Tiltross for store fangster er det lite som kommer til land til foredling. I dag skal det rasjonaliseres og omstruktureres og flere fiskeforedlingsanlegg langs kysten står i fare for å bli nedlagt. NMF kan ikke akseptere dette ranet av ressurser langs kysten.
Les mer...
Høringsuttalelse på søknad om akvakulturtillatelse, Skårliodden i Lenvik kommune
Publisert: 30.08.2013
 
Norges miljøvernforbund krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett ved Skårliodden i Malangen, Lenvik kommune. Den omsøkte lokaliteten ligger i Malangen, en nasjonal laksefjord i tilknytning til Målselvvassdraget. En ytterligere etablering av oppdrettsvirksomhet i Malangen vil føre til en alvorlig miljøbelastning for både fjordsystem og laksevassdrag. Lenvik kommune mangler en oppdatert kystsoneplan.
Les mer...
Kampanje Levende Hav - Fiskeri
Fiskerier
Kystbefolkningen i Norge har i alle tider drevet storstilt fiske i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og langs hele kysten. I dag landes nærmere 80 fiskeslag hvert år. Av disse er 28 arter av økonomisk betydning. Fiskeri er i dag Norges nest største eksportnæring etter oljen.
Les mer...

Miljømagasinet TV 70 2016 - Torsken som forsvant fra Torsken
Publisert: 04.10.2016
 
Den engang rike torskekommunen Torsken er i dag dominert av lakseoppdrett. Torsken har forsvunnet fra Gryllefjord og Torskefjorden på grunn av Wilsgård Fiskeoppdrett og Nor Seafood AS. Se historien om torsken som forsvant fra Torsken.
 
Les mer...
Ikke stjæl fesken min! - stans ressurstjuveriet!
Publisert: 23.09.2016
 
Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidenes morgen. Fisken har alltid hatt stor verdi for kystbefolkningen. I dag er fiskekvotene for torsk fordelt mellom trålerflåten og kystflåten. Trålerflåten har leveringsforpliktelser til konkrete fiskemottak langs kysten som sikrer mottak og foredling på land. Dette sikrer også bosettinga i fiskeværene. Kystsamfunn er gjennom reguleringer sikret tilgang til fiskeriressursene og dermed også arbeidsplasser og bosetting. Etter år 2000 begynte myndighetene å gi etter for storkapitalen innen trålerflåten. Omsettelige kvoter er innført og trålerflåtens leveringsforpliktelser diskuteres. Felleskapets eierskap av fiskeriressursene er hjemlet i Havressursloven. Hvordan kan da myndighetene gi bort felleskapets ressurser? Dette er et ressurstyveri fra deg og meg og må stanses.
Les mer...
Leteboring utenfor Lofoten og Mørekysten er en krigserklæring
Publisert: 08.09.2016
 
Regjeringens åpning for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Mørekysten er et knefall for oljeselskapene.
 
 
Hav og kystområdene utenfor kysten av Lofoten (Nordland 6) og Møre er av de viktigste og verdifulle fiskeriområdene i verden. Havområdene er svært verdifulle for et stort antall fiskearter. Masse fisk betyr også et stort biologisk mangfold av sjøfugl og sjøpattedyr.
 
Når Regjeringen nå åpner for leteboring i disse områdene betyr det at de samtidig er villig til å ofre de marine ressursene i havområdene for oljeselskapene. Skjer det et oljeutslipp i havområdene vil konsekvensene være katastrofale for både fisk og sjøfugl. Fiskeriene vil selvsagt også rammes hardt.
 
Skal man virkelig ofre de marine ressursene, som regjeringen ellers snakker så varmt om, for en kortsiktig og miljøfiendtlig oljeproduksjon?
 
 
Fiskeridirektoratet fraråder folk å spise den rømte oppdrettsfisken
Publisert: 12.01.2015
 
Fiskeridirektoratet fraråder med veldig god grunn folk å spise oppdrettsfisken som har rømt i Osterfjorden og Hardangerfjorden i Hordaland. Fisken på anleggene Angelskår i Osterfjorden og Høysteinen i Hardangerfjorden har blitt foret i løpet av de siste 2 ukene med Slice som inneholder kitinhemmere som danner kreftfremkallende stoffer i magesekken.  
Les mer...
Kan grunnloven gi oss beskyttelse mot fiskeoppdrettsnæringens miljøvandalisme?
Publisert: 29.12.2014
 
Grunnlovens paragraf 110 c har vært grunnfjellet i naturforvaltningen. Nå er dette en del av paragraf 112 Der står det at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.». I FN-kommisjonen for miljø- og utvikling forplikter Norge seg til å bevare og bruke naturressurser til beste for fremtidige generasjoner.   


Les mer...
Miljøvernforbundet fraråder folk å spise den rømte oppdrettslaksen fra Firda Sjøfarmer
Publisert: 27.10.2014
 
Fisken som er på 4-5 kg rømte kort tid etter avlusing. Miljøvernforbundet kjenner i skrivende stund ikke til hvilke midler som har blitt brukt. Men det brukes blant annet nervegifter og flubenzuroner som danner det kreftfremkallende stoffet parakloranilin. Miljøvernforbundet vil derfor advare folk mot å spise denne kjemikaliebehandlede fisken. Miljøvernforbundet vil påpeke at Firda Sjøfarmer som eies av Olav Braanås hittil i år har hatt 2 store rømninger. Det er sjokkerende at dette selskapet har fått innvilget en ny konsesjon ganske nylig.
Les mer...
Kjemikaliekrig uten håp om seier
Publisert: 15.09.2014
 
Det er krystallklart at fiskeoppdretterne som selv rapporterer om egne lusepåslag underrapporterer for å unngå nedslaktning. Men sannheten kommer fram etterhvert som tiden går. Lusepåslag på rømt ørret og laks er sammen med villfiskpåslaget et ganske klart bevis. Ifjor ble det pøst ut rekordhøye mengder med kjemikalier i tillegg til titalls millioner leppefisk for å holde nede lusepåslaget. Ny forskning beviser at dette rammer alle skalldyr. Alikevel sliter næringen mer enn noensinne før. Det er nå på tide at de innser at kjemikaliekrigen ikke kan føre fram til seier over lakselusen. Derimot vet vi at tette oppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet løser hele problemet.  
Les mer...
Rekemassakre av fiskeoppdrettsnæringen
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet advarte i vår faktarapport i 2010 om at fiskeoppdrettsnæringen med avlusingsmidler utrydder skalldyrene langs norskekysten. Vi har fått mange vitnesbyrd om fiskere som opplever at fjorden raskt er tom for reker etter at oppdrettsnæringene har avlust med sine kjemiske giftblandinger. Det vi her ser på Sveio er etter all sannsynlighet nok et eksempel på massedrap av skalldyr fra en skruppelløs næring som setter egen fortjeneste over alt annet. Døde skalldyr som krabber og hummere  er dessverre vanlig der denne bransjen driver 
Les mer...
50 millioner kr på mislykket rotenonblandingsforgiftning av Ranavassdraget.
Publisert: 04.09.2014
 
For 10 år siden ble det brukt omtrent 50 millioner kr på rotenonblandingsforgiftning av Ranaelven. Da som nå var Miljøvernforbundet motstandere da vi vet at resistens naturlig dannes mot parasitten. Bestandene kan derfor ta seg opp igjen. Trusselen mot vill laks og ørret er i all hovedsak da som nå dagens driftsform i fiskeoppdrettsnæringen. Tilsammen var det brukt 669 millioner kroner på å forgifte norske vassdrag med løsemiddelblandinger iblandet litt rotenon fram til ifjor.
Les mer...
Pressemelding
Publisert: 22.08.2014
 
Miljøvernforbundet arbeider for tiden med en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. En umiddelbar reaksjon på kystsoneplanen: Tette og flytende anlegg eneste fremtid for oppdrettsnæringen.
Les mer...
BALSFJORD: Norges Miljøvernforbund krever en helhetlig ferdig godkjent plan før oppdrettsnæringa tar seg til rette i Balsfjord.
Publisert: 18.08.2014
 
– Kystsoneplanen for Balsfjord er ikke engang sendt ut på høring, påpekte regionleder Ørjan Holm i intervju til Nye Troms. Det er klart at enhver miljømessig forbedring i forhold til dagens produksjon er en miljø-forbedring. Det er imidlertid ingen som har gitt oss definisjon på hva en grønn konsesjon er, sier Ørjan Holm.
 
Les mer...
Formannskapet i Hareid kommune følger MIljøvernforbundets råd
Publisert: 22.04.2014

 Miljøvernforbundet har jobbet aktivt mot Salmar sin søknad om miljøskadelig fiskeoppdrettsanlegg i Brandal. Formannskapet i kommunestyret vedtok 7. april å støtte Miljøvernforbundet i vårt krav om at Salmar ikke skulle innvilges tillatelse. (Bilde fra creative commons).
Les mer...
Det begynner å demre i fiskeoppdrettsnæringen
Publisert: 17.03.2014
 
Det har vært et kynisk profittjag i fiskeoppdrettsnæringen hvor det ikke tas verken hensyn til dyrevelferd eller miljø. Men nå begynner næringen å drukne i sin egen skit. Det desidert største selskapet Marine Harvest ønsker ikke ytterligere vekst i konsesjonene før problemet med lakselus er løst. De frykter det NMF forventer med dagens driftsform, -
nemlig kraftig vekst i sykdom som vil medføre tap. Det som ikke nevnes i dagens avisartikler er løsningen på problemet: tette anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet. 
 
Les mer...
Sunnhordland Tingrett har dømt miljøverstingen Sjøtroll til å betale 1,4 millioner kr i bot
Publisert: 12.03.2014
 
"Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdrettsfisk. Dersom tallet på rømminger ikke går ned må vi arbeide for å heve straffenivået i slike saker". Det har me rom for innanfor eksisterande lovvverk". - har førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim uttalt til Haugesundsposten. 
Les mer...
Norsk reke og hummerfiske truet av fiskeoppdretternes flubenzuronbruk !
Publisert: 06.03.2014
 
Fiskeoppdretterene i Norge har mer enn fordoblet bruken av flubenzuroner fra 2012 til 2013. Teflubenzoron og Diflubenzuron akkumuleres i næringskjeden og ødelegger skalldannelsen til lakselus og også alle andre skalldyr. Rekefiskere opplever at fjorden er tom for reker etter oppdretternes avlusing. Flubenzorene tilsettes normalt foret samtidig som at det brukes hydrogenperoksid. Når det avluses med hydrogenperoksid kan en regne med at faren er stor for at det samtidig gis flubenzorener via foret til fisken. 
 
 
Les mer...
Miljøvernforbundet krever igjen avslag på prøveboringstillatelse
Publisert: 28.02.2014
 
Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på Total E&P Norges søknad om tillatelse til boring av lete – og avgrensningsbrønn i Nordsjøen (2014/354). NMF krever alltid avslag på søknader om leteboring etter petroleum. All petroleumsdrift vil direkte via forbrenning av hydrokarboner og utvinning av disse som siden forbrennes bidra til økte CO2 utslipp. Norge kan ikke tillate mer utvinning av fossilt karbon!
Dette bidrar til dramatiske globale klimaendringer og generell utrydning av alle skalldyr i form av havforsuring. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har slått fast at to tredjedeler av verdens reserver av kull, olje og gass må forbli i bakken hvis verden skal ha det minste håp om å begrense oppvarmingen til to grader. Norge kan derfor ikke tillate mer utvinning av fossilt karbon!
Les mer...
Politianmeldelse av Norway Royal Salmon for rømming av oppdrettslaks i Lille Kufjord, Alta kommune.
Publisert: 09.12.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder Norway Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for rømmingen etter at 3570 oppdrettslaks rømte fra firmaets anlegg i Kufjord i Alta kommune i forbindelse med stormen Hilde. Den rømte oppdrettslaksen er en direkte trussel mot villaksen i Alta-vassdraget og rømmingen må derfor sees på som grov miljøkriminalitet. NMF vil med dette politianmelde Norwegian Royal Salmon Finnmark AS og daglig leder ved firmaet for grov miljøkriminalitet etter at 3570 oppdrettslaks rømte fra bedriftens anlegg i Kufjorden i Alta. 
Les mer...
Miljøvernforbundet vil stoppe miljøskadelig økologisk laksesvindel
Publisert: 03.12.2013
 
Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på "SalMar Organic AS" sin søknad om dispensasjon i kommunedelplanen i Hareid kommune. Med de enorme miljøproblemene som SalMar og andre fiskeoppdrettere har forårsaket er det skammelig at de søker om å omgjøre lokaliteter satt av til den ulønnsomme og minst like miljøskadelige torskeoppdrettvirksomheten til lakseoppdrett. Det planlagte anlegget til SalMar Organic AS vil komme inn i et flott område for fiske i Hareid kommune. Det vil isåfall være en stor skam. “Såkalt økologisk lakseproduksjon” er en svindel da de under f.eks luseangrep ikke kan nekte å ta i bruk kjemikalske avlusingsmidler som alle er svært giftige for det marine miljø. 
Les mer...
Torskeoppdrett, statens miljøeksperiment, var dømt til å mislykkes.
Publisert: 16.09.2013
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at det i dag ikke finnes flere torskeoppdrettere langs kysten. NMF har hele tiden advart mot dette økologiske eksperimentet. Torskeoppdrett ble iverksatt for flere år siden uten at det forlå nok kunnskap om de økologiske konsekvensene av oppdrettsvirksomheten for kysttorsken og en øvrige marine fauna. Torskeoppdrett ble bl.a etablert i Storfjorden midt i et gyteområde. Siden torsken gyter i de frie vannmassene ble også dette gyteområdet forurenset av rogn og melke fra oppdrettstorsken. Monstertorsken som ble fisket i fjorden, kom utvilsomt kom fra et oppdrettsanlegg for torsk.

Les mer...
NMF gratulerer Akva Design AS med Miljøprisen for 2013
Publisert: 13.08.2013
 
Det er en viktig og velfortjent prisvinner av Fiskeridirektoratets miljøpris for 2013. Akvadesign er blant firmaene som har laget løsningsforslaget på de enorme miljøproblemene med dagens fiskeoppdrett, - nemlig tette, flytenden fiskeoppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet og renser alle utslipp!
 
Les mer...
Krigserklæring
Publisert: 31.01.2013
 
Norges Miljøvernforbund(NMF) ser på det som en krigserklæring når programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker å iverksette konsekvensutredning for leting etter olje og gass i havområdet ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Med konsekvensutredning følger lete- og borevirksomhet med de konsekvenser dette medfører. Vi vet at produsert vann fra plattformer i Nordsjøen skader torsken. I tillegg vil det alltid være en fare for oljeutslipp fra oljeplattformer. Den risikoen kan vi ikke ta her i nasjonens matfat. Klimatrusselen bidrar ytterligere til å gjøre dette uforsvarlig.
Les mer...
Giftige lakselusmidler i både norsk oppdrettsfisk og villfisk !
Publisert: 18.01.2013
 
NMF har kommet med kraftige advarsler mot de giftige avlusningsmidlene som brukes. Både de forskjellige nervegiftene samt teflubenzuron og diflubenzuron. Teflubenzuroner et stoff som har effekt på skalldannelse hos krepsdyr, og blir regnet som et lite giftig stoff for mennesker.
 
I 2011 publiserte Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) en rapport som påviste to lakselusmidler i så høye konsentrasjoner rundt oppdrettsanlegg at det kunne true krepsdyr som krabber og reker. Lusemidlene ble påvist opptil en kilometer fra anleggene. Nå har Havforskningsinstituttet (HI) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) sett nærmere på spredningen og effekten av lakselusmidlene. De nye funnene viser høyere konsentrasjoner i villfisk, krepsdyr, sedimenter og bunnfauna enn det som ble påvist i 2011.
Les mer...
NMF klager inn konsesjon til settefiskanlegg i Steigen
Publisert: 03.01.2013
 
NMF er oppgitt over at fylkesmannen i Nordland har gitt konsesjon til settefiskanlegg i det flotte området Forsan i Steigen kommune. Fiskeavføring tilsvarende omtrent 10 tusen innbyggere vil med konsesjon slippes ut i et flott naturområde. I denne saken har lokale grunneiere blitt fullstendig overkjørt!
Les mer...
Pressemelding; Miljøvernforbundet politanmelder Nordlaks AS
Publisert: 12.12.2012
 
Miljøvernforbundet politianmelder Nordlaks AS for rømming av minst 10 000 oppdrettslaks fra et anlegg i Bjarkøy kommune. Miljøvernforbundet har grunn til å anta at det er flere laks som har rømt siden oppdrettsnæringen sjelden har full oversikt over antall laks i merden. Dette vil etterforskningen forhåpentligvis finne fram til.
Les mer...
NMF snakket om tette anlegg i kontroll og konstitusjonskomiteen
Publisert: 03.12.2012
 
Kurt Oddekalv talte for Stortingets kontroll og konstitusjonskomite idag, mandag 3. desember da riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen ble behandlet. NMF´s rapport om miljøproblemene med norsk fiskeoppdrett fra 2010 ble stemplet konfidensiell fordi vi ba riksrevisjonen gripe inn. Riksrevisjonen har siden kommet med denne rapporten som gir NMF støtte på mange av våre innvendinger mot næringen. NMF var eneste miljøorganisasjon ved slden av Norske lakseelver og Jeger og fisk som var invitert pga vårt langvarige arbeide med saken. NMF ved Kurt Oddekalv var alene om å snakke om løsningen på problemene, tette flytende anlegg.
Les mer...
NMF krever at idylliske Breimsvassdraget bevares slik det er
Publisert: 23.11.2012
 
Breimsvatnet har som ett av få vann i Sogn og Fjordane en dokumentert bestand av storørret. 
 
Det er søkt om å ta hele 84% av vannet i mesteparten av elven. Norges Miljøvernforbund krever at våre gjennværende områder av uberørt natur vernes mot utbygging. Å bygge kraftverk i Breim vil være nok et unødvendig overgrep mot vår forpliktelse til å ivareta det lille vi har igjen i uberørt natur. Følgelig krever vi avslag på søknaden om å bygge kraftverk.
 
Det er ikke noe lokalt behov for mer elektrisk kraft i regionen. Sogn og Fjordane er landets nest største eksportfylke av elektrisitet og det er følgelig ufornuftig å bygge ut mer. Det er med mat som med energi, kortreist er det mest miljøvennlige. Inngrepene kan derfor ikke forsvares ut i fra behov for energi. 
 
 
Les mer...
WWF og Bellonas sanne ansikt
Publisert: 02.11.2012
Pressemeldingene fra WWF og Bellona etter en artikkel i Aftenposten 24. oktober om lukkede fiskeopdrettsanlegger er ganske avslørende. Her understreker de at de er for forskning og testing på lukkede anlegg men vil ikke ha noe påbud. NMF har i årevis sagt at dagens driftsform med åpne nøter hvor parasitter, sykdom og avføring driver gjennom nøtene aldri kan bli bærekraftig. 
 

 
Les mer...
NMF fikk gjennomslag for avslag på søknad om fiskeoppdrett fra Lerøy
Publisert: 16.01.2013
 
Lerøy Hydrotech AS søkte om tillatelse til fiskeoppdrett på Sletnes i Gjemnes kommune. NMF som eneste miljøorganisasjon krevde avslag på søknaden til Lerøy pga av alle miljøskadene. Resultatet ble at Lerøy fikk saksbehandlingsgebyr på 19 600 kr og avslag på søknaden fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Les mer...
Norsk fiskeoppdrett med utgaven "Lukket oppdrettsanlegg i sjø"
Publisert: 11.01.2012

 

Norges Miljøvernforbund var først ute med kravet om overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø for å løse de store miljøproblemene med dagens åpne nøter. Vi ser på det som en seier bladet norsk fiskeoppdrett nå har viet et helt nummer til dette temaet

 


 

Utgaven dokumenterer at det er fullt mulig å drive lukkede fiskeoppdrettsanlegg i sjøen på en driftsmessig og økonomisk forsvarlig måte. Da NMF stilte krav om at næringen må over i lukkede anlegg jobbet vi også opp mot f. eks betongindustrien for at de skulle komme med konsepter. Det er noe av det vi ser resultater av i denne utgaven. NMF kommer til å fortsette å presse på for en overgang til lukkede anlegg i sjøen inntil målet er nådd. 

 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :