Pressemelding; Miljøvernforbundet ikke overrasket av kongekrabbens herjinger i Porsangerfjorden.
Publisert: 28.05.2014
 
Forskere fra Havforskningsinstituttet har foretatt bunn-undersøkelser på bl.a 220 meters dyp i Porsangerfjorden. Hensikten var å kartlegge endringer, både som et resultat av mulige klimaendringer og for å påvise mulige konsekvenser av kongekrabbens utbredelse. Det de fant var skremmende: Fullstendig livløs bunn.
«– Vi har sett at det inne i fjordene har vært livløst på havbunnen, men nå er vi langt ute i fjorden der det er mye større sirkulasjon. Dette er rett og slett skremmende, sa Lis Jørgensen.»
Les mer...
Legge om forvaltningen av kongekrabbe
Publisert: 09.11.2010
Nok en gang har Havforskningen kommet fram med skremmende dokumentasjon om kongekrabben. Havbunnen utenfor Finnmarkskysten er så nedbeitet av kongekrabben at den har begynt å spise sine egne for å overleve.
Det er kjent fra tidligere at kongekrabben raserer havbunnen utenfor kysten av Finnmark, men det er nytt at kongekrabben har begynt å spise sine egne artsfrender å overleve. Dette er skremmende informasjon. Storting og Regjering må straks legge om forvaltningen av kongekrabbe
Les mer...

Styrer mot en økologisk katastrofe
Publisert: 08.11.2010

Regjeringen styrer mot en økologisk katastrofe med dagens forvaltning av
kongekrabbe. Året 2010 er av FN valgt til å være det internasjonale året for naturmangfold. Det biologiske mangfoldet er i dag truet både nasjonalt og internasjonalt som følge av ødeleggelse av viktige leveområder for sårbare arter, ikke bærekraftig uttak av arter og ikke minst spredning av fremmede arter. 
Les mer...

Krever at strakstiltak iverksettes for å bekjempe kongekrabben
Publisert: 20.08.2010
Norges Miljøvernforbund mener det haster å få startet fangst av kongekrabbe i stor stil, såkalt utryddingsfiske, etter at det i sommer er konstatert store mengder kongekrabbe utenfor Sørøya. Fiskeri- og kystdepartementet må innse at det er en økologisk katastrofe under utvikling på Finnmarkskysten. Det finnes flere steder i Finnmark hvor havbunnen er ødelagt av kongekrabben.
Les mer...

Miljøvernforbundet krever fri fangst av kongekrabbe
Publisert: 18.03.2010
Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere de forslag som foreligger fra Fiskeridirektoratet der det åpnes for å utvide det kvoteregulerte området for fangst av kongekrabbe. Dette vil føre til en redusert fangst av krabbe utenfor det kvoteregulerte området noe som igjen vil føre til økt spredning nordover. NMF krever at det kvoteregulerte området fjernes og at det åpnes for fritt fiske av kongekrabbe langs hele kysten og i Barentshavet.
Les mer...

Fremmede arter er på vei til Norge
Publisert: 17.03.2010
En fersk rapport gjort av Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning slår fast at det nå er registrert 28 fremmede arter i Oslofjorden. Av dem er 8 høyrisikoarter. Og som om ikke dette er alarmerende nok, varsles det om at enda flere arter er på vei over til Norge fra Sverige.
Les mer...

Kampanje Levende Hav - Fremmede Arter
En av de største truslene mot biologisk mangfold i dag er introduksjon og spredning av fremmede arter. Ballastvann fra skip er i dag den spredningsveien som fører til størst risiko for introduksjon av fremmede arter. Årsaken til dette er at det i dag ikke finnes noen regler som pålegger skipsfarten av rense ballastvannet før man går inn i nytt farvann.

Fremmede arter har i de fleste tilfeller negativ effekt på det marine økosystem. Det finnes i dag minst 32 fremmede marine arter i norske farvann. 5 av disse er små phytoalger. Fremmede alger opptrer ofte i så store konsentrasjoner at det ikke er mulig for øvrige dyr i vannmassene å overleve.


Bjørn Jørgensen fikk garnet sitt ødelagt av kongekrabber

Les mer...

NMF´s arbeid mot genmodifiserte planter fra Monsanto
Publisert: 11.01.2013
 
NMF har i flere år jobbet aktivt for å forhindre tillatelse til å innføre og omsette genmodifiserte planter i Norge.
Det multinasjonale firmaet Monsanto har levert flere søknader for å få tillatelse til å omsette genmodifiserte planter
i Norge. Mange av disse søknadene er for planter som er resistente mot glyfosat. Glyfosat er giftstoffet i sprøytemiddelet Roundup. Dette stoffet er også årsaken til at NMF i hele vår historie har jobbet mot bruk av roundup.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :