HØRING AV TEMATISK KONFLIKTVURDERING AV VINDTURBINANLEGG
Publisert: 06.04.2006
Norges Miljøvernforbund har analysert 66 søkte eller meldte vindturbinanlegg. 22 (34%) av vindturbinanleggene kommer i direkte konflikt med både truede arter, naturtyper som er definert som viktige for opprettholdelse av biologisk mangfold (prioriterte naturtyper) samt truede vegetasjonstyper. Hele 54 anlegg vil komme i konflikt med en eller flere av disse parametrene og vil derfor fremstå som en stor trussel mot artsmangfoldet.

Turbinanleggene som ikke vil være i direkte konflikt med biologisk mangfold utgjør en effekt på 468,5 MW som tilsvarer ca. 234 turbiner og en energiproduksjon på rundt 1,2 TWh som kan taes ut uten store konflikter med biologisk mangfold.

Flere av disse turbinanleggene gir imidlertid store eller svært store konflikter i forhold til landskap og landskapsbilde, slik at det reelle antall vindturbinanlegg med akseptable konflikter og som ikke kommer i noen konflikt med biologisk mangfold er 2 anlegg.
Totalt vil dette gi en effekt på 135 MW eller en produksjon på rundt 0,4 TWh som kan bygges ut uten store eller svært store konflikter med natur og/eller miljø.
Eliastoppen har imidlertid stor konflikt med forsvaret og middels konflikt i forhold til reindrift, i tillegg til middel konflikt med biologisk mangfold (rødlistearten havørn forekommer i planområdet) og landskap.
Totalt sett kan vindturbinanlegget derfor ikke anbefales gitt konsesjon.-
Norges Miljøvernforbund kan akseptere at konsesjon blir gitt til de øvrige anleggene, dvs. Laukvikdalsfjellet og Hamnefjell i Finnmark samt Svåheia i Rogaland.
Totalt vil dette gi en økt kraftproduksjon på rundt 250 GWh.

Konsesjon til noen av de øvrige vindturbinanleggene vil klart stride mot nasjonale og internasjonale miljømål og politiske føringer vedtatt av Stortinget, først og fremst målsetningen om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2010, samt mot flere internasjonale konvensjoner og avtaler som Norge er forpliktet av.
NMF har likevel satt opp en rangert liste hvor vindturbinanleggene er gruppert etter hvor mange indisier/kriterier på verneverdi/konflikt med miljø som forekommer i planområdene.
Vi vil be NVE subsidiert forholde seg til denne rangeringen.

Kurt Oddekalv
Leder NMF

Høringsdokumentet finner du som pdf-fil


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :