Høringsuttalelse NOU 2004: 28, Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold
Publisert: 09.01.2005

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 Oslo


31.08.05


Høringsuttalelse NOU 2004: 28, Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold

Norske myndigheter må igjennom naturmangfoldloven få en plikt og hjemmel til aktivt å bekjempe allerede etablerte fremmede arter i norsk fauna. Truede naturtyper, dyre og plantearter må gjennom loven gies direkte vern. Straffereaksjonen for alvorlig brudd på loven må økes til 8 år for å avspeile alvorlighetsgraden i lovovertredelsen.

Norges Miljøvernforbund (NMF) vil med dette komme med uttalelse til NOU 2004: 28, Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven).

NMF er svært fornøyd med at det nå fremmes et lovforslag som skal bevare natur, landskap og biologisk mangfold. Naturmangfoldloven er svært viktig da det biologiske mangfoldet er truet fra flere hold både nasjonalt og internasjonalt.

NMF vil i denne høringsuttalelsen komme med kommentarer til lovforslaget som omhandler fremmede arter og truede naturtyper, dyre- og plantearter.

Fremmede arter
Det biologiske mangfoldet i Norge er truet av en stadig økende globalisering. I stadig større omfang fraktes planter og dyre mellom verdensdelene. Dyre- og plantearter, som før var sjeldne å finne i Norge, er i dag vanlig å finne innen både landbruk og havbruk. En voksende antall fremmede arter innen parker, landbruk og havbruk har ført til utilsiktet spredning av disse til norsk natur. En økende transport av varer mellom verdensdelene fører også til utilsiktet spredning av dyre- og plantearter. Det er registrert flere tilfeller av dyre- og plantearter som har fulgt med varer fra fremmede land til Norge.

Fremmede arter i Norge
Kysten av Nord-Norge invaderes i dag av kongekrabben. Kongekrabben ble satt ut av russerne på 60-tallet utenfor kysten av Kola, som et ledd i et havbeiteprosjekt. I dag har krabben spredd seg vestover til Troms og nordover til Bjørnøya. Norske og russiske myndigheter ser ikke ut til å forstå at kongekrabben er en trussel mot det biologiske mangfoldet og behandler krabben som en ressurs. I dag er det dokumentert at kongekrabben en trussel mot det biologiske mangfoldet man finner langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet.

Uaktsomhet og kunnskapsmangel har ført til at en art som f.eks amerikansk hummer formerer seg og sprer seg langs kysten av Sør-Norge. En kasse levende amerikansk hummer ble for mange år siden kastet utenfor en kai i Oslo. I dag er amerikansk hummer en direkte trussel mot europeisk hummer.

I Tromsø har vi Tromsøpalmen/Kjempe bjørnekjeks, innført som hageplante til landet fra Kaukasus på 1800-tallet. Tromsøpalmen har til nå spredd seg over det meste av kommunen og dominerer i dag bl.a vegetasjonen i veikantene. Planten fortrenger alt av annen vegetasjon og er svært vanskelig å bekjempe.

Lovforslaget
Lovforslaget legger opp til strengere praksis ved godkjenning av innførsel av nye arter til Norge.
Dette er svært viktig for å forsøke å unngå dyre- og plantearter som er en trussel mot det biologiske mangfoldet i Norge.

NMF savner imidlertid bestemmelser som gir myndighetene, sentrale, regionale og lokale, rett og plikt til å begrense utbredelsen av allerede etablerte fremmede arter. NMF vil i den forbindelse nevne arter som kongekrabben, minken, kanadagås, sitkagran, edelgran, lutzigran, contortafuru, Tromsø-palmen og de amerikanske lupin-artene.
Disse artene er blant flere etablerte fremmede arter i Norge som i dag er en direkte trussel mot det biologiske mangfoldet på hver sin måte. Det er svært viktig at man får igangsatt tiltak for å redusere disse artenes tilstedeværelse i norsk natur.

Dansk bekjempelse av Tromsøpalmen
I Danmark har kommunene fått lovhjemmel til å iverksette tiltak for å begrense utbredelsen av Kjæmpe-Bjørneklo, på norsk Tromsøpalmen/Kjempe bjørnekjeks. Kommunene har plikt og rett til å iverksette tiltak for å begrense utbredelsen av planten.

I bekjentgjøelse nr 889 av 26. august 2004 fra Plantedirektoratet står det følgende:
"§ 1. Amtsrådet og kommunalbestyrelsen kan i henhold til en endelig og vedtaget offentliggjort indsatsplan pålegge ejere af arealer, hvorpå der forefindes kæmpebjørneklo, at bekjæmpe planten.

Stk 2.
Har amtsrådet eller kommunalbestyrelsen offentliggjort en endelig offentliggjort en endelig vedtaget indsatsplan, har ejere af de i stk. 1 nævnte arealer pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af planten i overenstemmelse med indsatsplanen.

Stk. 3.
Pligten til at foretage bekæmpelse i overenstemmelse med indsatsplanen gælder også for offentlige myndigheter."


Bekjempelse av fremmede arter
Det er viktig at myndighetene får lovhjemmel til aktivt å arbeide for å begrense utbredelsen av allerede etablerte fremmede arter. Skal naturmangfoldloven være et virkemiddel for å opprette biologisk mangfold i landet, er det viktig at allerede etablerte fremmede arter blir bekjempet.
NMF krever at norske myndigheter igjennom naturmangfoldloven får en plikt og hjemmel til aktivt å bekjempe allerede etablerte fremmede arter i norsk fauna.

NMF vil foreslå følgende lovtekst:
" Kongen kan gi forskrift om aktiv bekjempelse av allerede etablerte fremmede arter der det er dokumentert negative konsekvenser av artens tilstedeværelse i norsk natur."

Truede naturtyper, dyre- og plantearter
NMF ser det som svært viktig at truede naturtyper, dyre- og plantearter igjennom denne loven får direkte vern slik som det er foreslått av mindretallet i utvalget.

Straffereaksjoner
Å iverksette en handling, uaktsomt eller mot bedre vitende, som er en trussel mot det biologiske mangfoldet og et brudd på naturmangfoldloven, er en svært alvorlig miljøsak. NMF ser det derfor som nødvendig at straffereaksjonen også reflekterer alvorlighetsgraden på lovbruddet.
En maksimal fengselstraff på 3 år er ikke avskrekkende nok.
NMF krever at straffereaksjonen økes til 5 år for å vise at samfunnet tar et brudd på natumangfoldloven svært alvorlig. Ved lovbrudd der det er inntrådt eller forvoldt fare for betydelig miljøskade, og der det foreligger særlig skjerpende omstendigheter bør fengsel inntil 8 år kunne ilegges.

Norske myndigheter må igjennom naturmangfoldloven få en plikt og hjemmel til aktivt å bekjempe allerede etablerte fremmede arter i norsk fauna. Truede naturtyper, dyre og plantearter må gjennom loven gies direkte vern. Straffereaksjonen for alvorlig brudd på loven må økes til 8 år for å avspeile alvorlighetsgraden i lovovertredelsen.


Miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund


Kurt Oddekalv
Leder

Ørjan Holm Åge Simonsen
Saksbehandler Saksbehandler

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :