Norges Miljøvernforbund har politianmeldt 6 rømninger av oppdrettslaks iløpet av årets første 3 uker.
Publisert: 23.01.2015
 
De fleste av dem etter stormen Nina. Reglementet er krystallklart på at anleggene skal tåle vind av denne størrelsen. En av rømningene er spesielt grov da fortøyningene ryker og anlegget driver anslagsvis 9 km i samme fjord som vi har Mongstad med landets største utskipningskai for olje. Slik ansvarsløshet er til stor fare for sikkerheten for både oljetankere og andre skip.
Miljøvernforbundet anser dessverre de rømningene som er kjent for å være toppen av isfjellet. Sannsynligvis er mesteparten av fisken som har rømt ikke innrapportert.
 
Havforskningsinstituttet estimerer at det rømmer mellom 1 og 2 millioner oppdrettslaks og laksesmolt fra fiskeoppdrettsanlegg hvert år; www.imr.no/filarkiv/2014/09/hvor_mange_laks_rommer_egentlig.pdf/nb-no Norges villaksstamme har i dag en samlet gytebestand på noen få hundre tusener individer. Enkelte anlegg består følgelig av flere fisk enn hele den norske villaksstammen. Det vil si at 3 - 5 ganger vår samlede villaksstamme rømmer fra oppdrettsanlegg hvert år. Slike overveldende tall av oppdrettslaks i våre farvann utgjør en overhengende genetisk fare for villaksen.
Fiskeartene som det drives omfattende oppdrett på i Norge; laks og regnbueørret, kan alle ha ulike sykdommer. Høy tetthet av fisk i et oppdrettsanlegg vil øke prevalensen (prosentvis andel fisk som er infisert), og når det rømmer fisk fra et infisert anlegg vil dette representere økt smittepress mot den ville fisken i området. Noen sykdommer eller parasitter er artsspesifikke, og vil kun true den ville fisken av samme art som den som rømmer. Det er imidlertid viktig å være klar over at regnbueørret er såpass nær beslektet med laks at de fleste sykdommer og parasitter angriper begge artene. Således representerer syk regnbueørret ofte en trussel mot villfisken selv om det så å si ikke finnes vill regnbueørret i Norge.

Et oppdrettsanlegg skal i henhold til gjeldende reglement være dimensjonert for en 50-års storm. Uværet Nina som pågikk mens skadene har blitt avdekket kan IKKE regnes for å være en 50 års storm. Vi hadde kraftigere vind i regionen for 21 år siden enn hva det var i år. Uværet Nina kan derfor ikke virke formildende. Det er enda et bevis på oppdrettere som ikke forholder seg til forskriftenes krav om å dimensjonere anleggene til å tåle 50-års stormer.

Miljøvernforbundet forventer at det vektlegges at strafferammene for miljøkriminalitet er endret av høyesterett og at dette blir følgt opp av strengere straffer. Vi vil blant annet påpeke følgende sitat fra førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim til Haugesundsposten:
"Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdrettsfisk. Dersom tallet på rømminger ikke går ned må vi arbeide for å heve straffenivået i slike saker". Det har me rom for innanfor eksisterande lovvverk".

De gjentatte rømningene må virke skjerpende. Miljøvernforbundet har foreslått at det ilegges foretaksbot med minimum varierende fra 1 til 20 millioner kroner avhengig av grovhet og antallet rømninger. Oppdrettsanlegget på Ospeneset skiller seg ut da det havarerte. Når et anlegg som er plassert mindre enn 10 km fra Mongstad som har en enorm utskipning av olje er dette en stor sikkerhetstrussel som er totalt uforsvarlig. Vi har ellers krevd minimum kr 500,- pr rømt fisk i bot. At 3 av disse rømningene kommer fra Eide Fjordbruk AS med underselskap, deriblant det havarerte gjør lovbruddene fra dette selskapet spesielt graverende. Videre forventer Miljøvernforbundet at eventuelle ansvarlige som måtte fremkomme under etterforskningen straffes.    
De 6 politianmeldelsene som Miljøvernforbundet har levert inn for rømninger av regnbueørret og oppdrettslaks:
 
16. januar
Eide Fjordbruk AS for utslipp av mangfoldige tusen oppdrettsfisk fra 2 merder på lokaliteten 12040 Brandaskuta i Kvinnherad.

13. januar
Fyllingsnes Fisk AS som er helheid av Eide Fjordbruk AS og også har samme styreleder og daglige leder som morselskapet for utslipp av antagelig over 60 tusen oppdrettslaks fra anlegget Ospeneset,- lokalitet 19655 i Lindås kommune.

13. januar
Engesund Fiskeoppdrett AS for utslipp av antagelig flere tusen oppdrettslaks fra en merd på lokalitet 13699 Leirvika i Masfjorden kommune.

12. jan
Eide Fjordbruk AS for utslipp av mangfoldige tusen oppdrettslaks fra minst en av merdene på lokaliteten 22095 Hågårdsneset i Kvinnherad.

11. januar:
Sjøtroll Havbruk AS for utslipp av mange tusen regnbueørret fra 3 av merdene på anlegget Angelskår,- lokalitet 13563 i Osterøy kommune.

9. januar:
Marine Harvest for utslipp av minst 166 tusen oppdrettslaks fra en merd på anlegget Høysteinen lokalitetsnr 19939 ved Varaldsøy i Kvinnherad.


Anmeldelsene er også omtalt av NRK Hordaland:
www.nrk.no/hordaland/oddekalv_-_-vi-har-anmeldt-oppdretterne-1.12164206

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :