Anmeldese av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk for grov miljøkriminalitet
Publisert: 27.08.2014
 
Miljøvernforbundet har levert inn politianmeldelser av Sjøtroll Havbruk og Eide Fjordbruk etter rømninger av oppdrettslaks. Vi har påpekt at det må virke skjerpende at Sjøtroll ble innvilget økning i biomassen tidligere i år på samme anlegg som det har rømt fisk. Fra 3120 tonn til 5460 tonn i tillatt biomasse. På så kort tid har selskapet nok en gang vist at de ikke har vilje til å ivareta sikkerhet og ansvar for miljøet de har sin virksomhet i. Miljøvernforbundet har politianmeldt samme selskap for rømning av oppdrettslaks og annen miljøkriminalitet flere ganger. Så sent som i år ble selskapet dømt til 1,4 millioner kr i bot i Sunnhordland Tingrett på en av våre anmeldelser. Vi stoler heller ikke på Eide Fjordbruk når de hevder at det neppe har rømt særlig mange fisk. Produksjon utover tillatt grense har tidligere blitt påvist i oppdrettsbransjen. 


 
Genetisk forurensing må uomtvistelig anses som ”annen forurensing” ihht. Lov om vern mot forurensning og om avfall, § 6 siste ledd. Alle har plikt til å unngå forurensing i henhold til hovedregelen i samme lovs § 7.

Enhver slik rømning må betraktes som grov uaktsom overtredelse av forurensningsloven med gjeldende forskrifter. Straff jfr. §78: 
(straffansvar for forurensning) Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller uaktsomt gjør eller setter i verk noe som kan forurense i strid med denne lov eller forskrifter i medhold av loven.

Miljøvernforbundet forventer at det vektlegges at strafferammene for miljøkriminalitet er endret av høyesterett og at dette blir følgt opp av strengere straffer. Vi viser til følgende sitat fra førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim til Haugesundsposten:
"Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdrettsfisk. Dersom tallet på rømminger ikke går ned må vi arbeide for å heve straffenivået i slike saker". Det har me rom for innanfor eksisterande lovverk".
 
 
Politianmeldelsene er nå blant annet omtalt av NRK:
 
 
Av Øystein Bønes
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :