Rovviltnemda må la ulven vandre i fred over Finnmarksvidda!
Publisert: 16.10.2012
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at det åpnes for lisensjakt etter 4 ulv i Troms og Finnmark. Rovviltnemda ser på ulven mer som et problem for reindriftsnæringen enn et svært viktig genetiske tilskudd til den Sør-Skandinaviske ulvebestanden. NMF mener rovviltnemda skal la ulven vandre i fred over Finnmarksvidda på vei mot sine artsfrender i sør i stedet for å åpne for felling av dyrene.  Hvis rovviltnemda ikke ønsker å ha ulv i reinbeiteområdene i Troms og Finnmark ligger alle forhold til rette for at ulven kan fanges og flyttes sørover.  Vedtaket er i strid med Stortingsforliket, Bernkonvensjonen og Biomangfoldloven. Miljøvernforbundet krever lisensjakta stanset.
Foto: Bob Haarmans (flickr)
Rovviltnemda i region 8 har vedtatt lisensfelling av 2 ulver i Troms og 2 ulver i Finnmark.

Rovviltnemda skriver i sitt vedtak: «Det aller meste av Finnmark og Troms er reinbeiteland. Fylkesmennene i regionen har erfart at ulv i områder der tamrein beiter ofte vil medføre store tap av rein.».

Ulven som streifer gjennom Finnmark og Troms kommer som regel fra Finland eller Russland. Spesielt Russland har en sterk bestand med ulv. I Finland finnes det rundt 20 flokker, alle i grenseområdet mot Russland.

Norge har i dag et forvaltningsområde for ulv som strekker seg over et mindre antall kommuner på Østlandet. I tilknytning til dette forvaltningsområdet finner man på den andre siden av grensen, i Sverige, rundt 200 ulv. Problemet med den Sør-Skandinaviske bestanden av ulv er at den har et svært magert genetisk mangfold. Det er registrert innavlsskader hos flere individer. Uten tilførsel av nytt genetisk materiale vil bestanden gå en usikker framtid i møte. NMF ser derfor på ulven som kommer fra Finland og Russland som svært verdifull. Ethvert tilskudd av nytt genetisk materiale til den Sør-Skandinaviske bestanden er gull verdt.

Iløpet av de siste årene har det jevnlig streifet ulv gjennom Troms og Finnmark. Et ubetydelig antall rein er registrert drept av ulv i den forbindelse. NMF har forståelse for at reindriftsnæringen ikke ønsker ulv etablert i reinbeitedistriktene, men den ulven som trekker gjennom Troms og Finnmark på vei sørover må i høyeste grad defineres som genetisk viktige individer for den Sør-Skandinaviske ulvebestanden.

Selv om myndighetene ikke ønsker at ulv skal etablere seg i Troms og Finnmark er det fullstendig uakseptabelt at ikke roviltnemnda og miljøvernmyndighetene har etablert en fast strategi med å forsøke å fange og flytte ulven før man går over til felling av dyrene. Hvorfor kan ikke flytting av innvandrende ulv fra øst bli en regel i stedet for et unntak? Rovviltnemda bør se på flytting av ulv mer som en seier for biomangfoldet enn som et problem for reindriftsnæringen.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :