AF Decom får strengere krav
Publisert: 05.10.2012
Ny storseier til Miljøvernforbundet! Nye og strengere miljøkrav fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) lages på grunnlag av NMF sin over 14 år lange kampanje for skjerpede regler vedrørende opphugging av offshoreinstallasjoner. AF Decom er den første bedriften som er pålagt nye krav, etter at NMF sin nærmiljøgruppe i Vats har i flere år jobbet iherdig for å avdekke ulovlige utslipp.
(Foto: AF Decom Offshore)
Gjennom et svært vellykket samarbeid mellom NMF sentralt og lokalgruppen i Vats, har vi tvunget ansvaret for slike anlegg over fra fylkesmannen til Klif. Direktoratet har nå satt sammen et nytt, strengere regelverk, som er første av sitt slag i Norge til å omhandle opphugging av offshoreinstallasjoner. Tidligere har fylkesmannen gitt anleggene tillatelse til virksomhet; tillatelsene er av forskjellig dato og har forskjellig innhold. Klif overtok med målsetning om en mest mulig enhetlig kravstilling ovenfor alle anleggene for å sikre implementering av beste tilgjengelige teknikker (BAT). De nye miljøkravene vil dermed også ramme Kværner Stord, Scanmet AS og Lutelandet Offshore AS, da Klif er i gang med full revisjon.
 
Strengere utslippskrav
Alle anleggene vil blant annet få strenge utslippsgrenser til vann, og krav om tiltak for å redusere diffus spredning av forurensing til luft og vatn. Det blir stilt krav til mottak, lagring og håndtering av avfallet, og krav til støy. Det blir også stilt krav til måleprogram for utslippene og program for å overvåke effektene av utslippene i miljøet. Regelverket vil blant annet redusere luftutslipp fra skjærebrenning ved å kreve at maling, begroing og andre avleiringer fjernes i størst mulig grad før brenningen starter. Videre vil miljøovervåkningen formalisere krav til analyser av metallinnhold i mose, for å følge opp framtidige utslippstrender og for eventuelt å avdekke behov for ytterligere utslippsreduksjoner.
 
• Bedriften skal redusere utslippene til luft, ved å fjerne mest mulig maling før det blir brukt skjærebrenner på konstruksjonene
• Det skal tas jevnlige målinger av støvnedfallet i randsonen rundt bedriften sitt område.
• Klif innskjerper utslippsgrensene til sjø for bly og oljeholdig vann, og fastsetter nye og strenge utslippsgrenser for de prioriterte miljøgiftene arsen og krom.
• Klif stiller nye krav til finansiell trygghet for farlig avfall som blir lagret på bedriftsområdet.
• Bedriften kan vedlikeholde skip og borerigger som ligger til kai ved AF Miljøbase Vats. Vilkåret er at arbeidet kan utføres uten at det oppstår fare for forurensing eller støy ut over fastsatte grenser.
 
Årelang kampanje
NMF har siden 1997-98 krevd at det må stilles langt strengere krav til hvem og hvordan oljeinstallasjonene i Nordsjøen skal hugges opp. I over ti år har NMF engasjert seg sterkt i planene om opphugging av i overkant av 800 oljeinstallasjoner; installasjoner som er fulle av tekniske innretninger, kjemikalier, miljøgifter, tungmetaller og radioaktivt materiale, stoffer som vil skade miljøet dersom demonteringen ikke skjer på best mulig måte.
Nærmiljøgruppen på Vats har de siste årene først jobbet hardt mot for å avsløre at AF Decom sitt anlegg har brutt utslippstillatelsen gjentatte ganger, og de har kjempet for å få Vatsfjorden ren. Motstanden har ført til at representanter i nærmiljøgruppen i 2009 fikk sprengt postkassen, samt mottok drapstrussel i form av hvitt pulver i posten.
 
I slutten av august 2009 avslørte nærmiljøgruppen at giftige stoffer gikk rett i sjøen fra lektere, noe som er brudd på utslippstillatelsen. Utslippet kom fra plattformdeler fra Ekofisk som i over en måned har vært lagret på lektere ved kai i Vatsfjorden, uten at regnvannet har blitt samlet opp og renset før det har gått i sjøen. Fylkesmannen i Rogaland støttet Miljøvernforbundet og mente at AF Decom brøt utslippstillatelsene.
 
AF Decom ble politianmeldt i 2010 av NMF på bakgrunn av at selskapet behandler og lagrer radioaktivt avfall. Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, mener Statens Strålevern har latt seg presse av AF Decom til å få lagre radioaktivt avfall uten at saken har vært ute på offentlig høring.
 
Full revisjon i gang
AF Miljøbase Vats er først ut av bedriftene. For de andre anleggene i same bransje, Kværner Stord og Scanmet AS, er en full revisjon av løyvene i gang. Revisjonen blir ferdigstilt i løpet av høsten, og bedriftene vil bli pålagt skjerpede krav tilsvarende dem som blir stilt til AF Miljøbase Vats. Også Lutelandet Offshore AS, som har planer om etablering i Fjaler i Sogn og Fjordane, vil bli pålagt nye miljøkrav.
 
– Internasjonalt regelverk krever i utgangspunktet at slike installasjoner blir tatt til land etter bruk, og vi må håndtere avfallet fra offshorebransjen her i Norge. Vi står foran en periode med økende aktivitet på dette området, og derfor er Klif i ferd med å gjennomføre nye og strengere miljøkrav til alle bedriftene i bransjen, sier direktør Ellen Hambro, i en pressemelding fra Klif.
 
På norsk sokkel står det rundt 500 offshoreinstallasjoner, som til sammen inneholder flere millioner tonn stål og betong. Installasjonene inneholder også rikelige mengder farlig avfall. Nå går produksjonen mot slutten på flere felt langs kysten, og det betyr at mange installasjoner må hogges opp.
 
De skjerpede utslippskravene er en stor seier for miljøet, og dessuten høyst nødvendige for å beskytte mot miljøskader fra den stadig økende mengden opphuggingen av installasjoner.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :