Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakt på Ulv!
Publisert: 08.09.2011
Norges Miljøvernforbund akter å stanse lisensjakten på ulv.
NMF krever å få se det vitenskapelige grunnlaget som skal underbygge rovviltnemndas standpunkter i lisensfellingsvedtaket. Ulven er underlagt de strengeste vernebetingelsene. Rovviltnemnda i Hedmark synes å være fullstendig blottet for de hensyn Norge som nasjon er forpliktet til å ta. Norges Miljøvernforbund krever at vedtaket om lisensfelling av ulv omgjøres og at ingen lisensfelling av ulv tillates i 2011/2012.

Norges Miljøvernforbund vil uansett vurdere rettslige skritt dersom vedtaket om lisensjakt opprettholdes i siste klageinstans.

Dette brevet ble sendt til Rovviltnemnda i Hedmark 7. september 2011.

Norges Miljøvernforbund krever at vedtak om lisensfelling av ulv i region 4 og 5 omgjøres og at ingen lisensfelling av ulv tillates i 2011/2012. Kravet begrunnes gjennom Bernkonvensjonen, Naturmangfoldloven og Stortingets rovdyrforlik. Det vises innledningsvis til rovdyrforlikets innledning der det heter:

Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Norge har etter Bern-konvensjonen en forpliktelse til å sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur.

Og ulven er, i henhold til konvensjonen, underlagt de strengeste vernebetingelsene. Rovviltnemnda i Hedmark synes å være fullstendig blottet for de hensyn Norge som nasjon er forpliktet til å ta.

Norges Miljøvernforbund viser videre til EU-kommisjonen ved flere anledninger har uttalt seg sterkt kritisk til den svenske lisensjakten på ulv. Ulven er uomtvistelig en sterkt truet dyreart både i Sverige og på vår side av grensen. EU kommisjonen vurderte å anmelde Sverige til EUs domstol. Sverige har tatt konsekvensen av dette og stoppet lisensjakten. En lisesjakt i Norge, for annet år på rad, er derved som å vise resten av Europa, hvor fullstendig Norge gir blaffen i deres signaler.

I rovdyrforliket heter det videre under pt. 4:

4. Ulv

 

4.1 Det skal samarbeides med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Ulverevirer i grenseområdet skal regnes inn i det norske måltallet. Utgangspunktet for forhandlingene med svenske myndigheter er at grenseulv skal regnes med en faktor på 0,5. Måloppnåelsen (antallet ynglinger) skal ses over flere år i sammenheng. På denne bakgrunn skal det foretas en ny vurdering av bestandsmålet for ulv.

 

4.2 Vi ønsker en avtale med Sverige, og inntil det er oppnådd, ligger dagens bestandsmål fast. Forhandlingene med Sverige skal starte umiddelbart etter at Sverige er ferdig med sin utredning. Forlikspartnerne er enige om at det skal tas stilling til endelig bestandsmål for ulv når en avtale med Sverige er på plass, senest innen 2013. Stortinget skal holdes orientert om forhandlingene. Det søkes å få dette på plass senest innen 2013.

 

4.3 Dersom avtale med Sverige ikke oppnås, skal partene drøfte bestandsmål for ulv på nytt.

 

4.4 Det settes ned et utvalg som skal evaluere ulvesonen.

16. juni 2011

Norges Miljøvernforbund krever å få fremlagt det vitenskapelige grunnlaget som skal underbygge rovviltnemndas standpunkter i lisensfellingsvedtaket. "Felling av 3 ulver anses ikke å true overlevelsen av ulvebestanden på lang sikt, jf naturmangfoldloven § 5." (Det antas å foreligge en faglig vurdering her.) All seriøs forskning tilsier pr. dato at bestanden samlet —på begge sider av grensen —er så lav, og tilsiget av annet genmateriale nærmest fraværende, at bestanden av ulv vil bli genetisk forringet og går mot utryddelse på lang sikt.

Måloppnåelsen (antallet ynglinger) skal ses over flere år i sammenheng. I Norge oppnådde vi den beskjedne målsetningen for første gang for et år siden. Resultatet ble vedtak om lisensjakt med en påfølgende slakt av et revirhevdende par, og en eldre hannulv i samme området, et og et halvt døgn etter at lisensjakten startet. Samtlige dyr ble mishandlet/skadeskutt på det groveste. (Dette til tross for at man hadde 1 og ½ måned på seg til å gjøre jobben.) "Noen" ønsket å utrydde Osdalsflokken og fikk "viljen" sin gjennom "lisensjakten".

Det kan kun karakteriseres som flaks/svært heldig at Norge nådde bestandsmålet for annet år på rad, etter den groteske avskytningen som fant sted i fjor. Norges Miljøvernforbund frykter —og sannsynligvis med god grunn —at ulvene i Slettås står på "noens" liste ved denne lisensjakten.

Norges Miljøvernforbund kan på denne bakgrunn ikke se at kravet i rovdyrforliket, om å se flere år i sammenheng, på noen som helst måte er tatt hensyn til. Det presiseres også at det ikke noe sted i gjeldende Norsk regelverk er nedfelt at man skal ha lisensjakt om bestandsmålet et nådd. Jakt, på en i henhold til Bernkonvensjonen, strekt truet dyreart er som hovedregel forbudt. Jf. Article 6, ref. Appendix II.

Norges Miljøvernforbund stiller seg videre sterkt kritisk til jaktperioden. (1. Oktober til 31 mars. Normalt er sporsnø et av de viktigste hensyn man legger vekt på.) Det forventes derfor en utredning —basert på kunnskap —som skulle tilsi at det er jaktteknisk fornuftig å legge en eventuell lisensjakt på ulv, parallelt med elgjakten.

Norges Miljøvernforbund stiller seg også sterkt kritisk til at man argumenterer med ulvesonen nå, ettersom denne i henhold til rovdyrforliket skal evalueres. Ulvesonen er en uting ettersom dyrene det gjelder ikke har noen formening om hva som er soner eller ei. De velger sitt revir ut fra naturlige instinkter —Skjul, stort nok område og tilgang på mat/vann.

Det stilles videre et stort spørsmål ved : "..... , samtidig som det tas hensyn til behovet for å beskytte genetisk viktige individer,...." Etter fjorårets lisensjakt kan man kun konstatere at ingen slike hensyn ble tatt. I Norge skytes de ulvene som "noen" ønsker bort sterkest.

Hvis motivet for jakten er at den skal øke lokalbefolkningens aksept for norsk forvaltning av ulv og bidra til å senke konfliktnivået, så synes dette vedtaket å være hinsides enhver fornuft. Norges Miljøvernforbund mener det er flere andre måter å snu menneskers negative holdning til rovdyr . Det viktigste er faktisk kunnskap. Det vises igjen til rovdyrforliket:

 

2.5.1 Det er viktig at informasjonen om rovdyrs atferd og hvordan man skal forholde seg til dem blir tilrettelagt og presentert på en god måte til målgruppene (barn, voksne, interessegrupper etc.).

 

2.5.2 Erfaringer fra inn- og utland om tiltak for å gjøre rovdyr mindre nærgående og forebygge frykt gjennomgås.

 

2.5.3 Rovviltforvaltningen skal ta folks frykt for rovdyr på alvor. Det er nødvendig med mer kunnskap om møtet mellom folk og de store rovdyrene, og kunnskap om frykt- og konfliktdempende tiltak.

 

På denne bakgrunn krever Norges Miljøvernforbund at vedtaket om lisensfelling av  ulv i region 4 og 5 omgjøres og at ingen lisensfelling av ulv tillates i 2011/2012. Det kreves oppsettende virkning inntil klagen er avgjort i høyeste klageinstans.

 

Norges Miljøvernforbund vil uansett vurdere rettslige skritt dersom vedtaket om lisensjakt opprettholdes i siste klageinstans. Om nødvendig tidligere —i alle fall før 01.10.2011 - dersom klagebehandlingen trekker ut i tid.

 


For

Norges Miljøvernforbund

 

Jon Bakke                                                                                                    Kurt Oddekalv

Jurist                                                                                                             Leder

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :