Her er du:
Vefsnaforgiftningens støttespillere
Publisert: 04.08.2011
Nå har det endelige beviset kommet for at Norges Naturvernforbund er blitt en del av staten styrt av SV og AP i Oslo. En organisasjon som gir seg ut for å jobbe for å verne natur går nå inn for å forgifte innsjø og vassdrag med 300 tonn med kreftfremkallende bensin/petroleumsblanding som også inneholder 5 % rotenon. Dette til tross for at allerede i 2003 dokumenterte forskere fra Universitetet i Oslo at laksen begynte å bli resistent mot gyro i Vefsna!
NorgesMiljøvernforbundet mener det burde være unødvendig å bruke petroleum og rotenon som er en bredspektret giftblanding som tar livet av all røye, harr og all annen fisk i tillegg til fiskeparasitter og en mengde andre organismer som f.eks insekter. Rotenonforgiftning i Vefsna er en av vår tids største miljøinngrep om det blir gjennomført slik som foreslått!

Det er svært trist å se at Naturvernforbundet ved Erling Solvang med full støtte fra den SV-orienterte ledelsen i Oslo har forlatt den restriktive holdningen til rotenon organisasjonen hadde før. De er dessverre blitt en enda større ukritisk siamesisk tvilling til statsapparatet. Jeg vil derfor heretter omtale Erling Solvang som leder i Statens Naturvernforbund avdeling Nordland. 

Det å forgifte alt liv i Vefsna er et ekstremt eksperiment da man aldri tidligere har forgiftet så store vassdrag/innsjøer. Av større vassdrag har det kun lykkes i en 1/7 å utrydde gyrodacturlus salaris. Derfor vil det høyst sannsynlig mislykkes med å fjerne gyro, men vil dessverre lykkes i å utrydde andre arter permanent. Statens Naturvernforbund støtter dermed myndighetenes ønske om å
bryte biomangfoldsloven når de går inn for rotenonforgiftning. Bruk av rotenonblandinger er artsfacisme i praksis, motstykket til biomangfold !

Eksperimentet med å forgifte så store vassdrag har aldri tidligere blitt utført og bør stoppes. Miljøvernforbundet (NMF) beklager sterkt at desinformasjonskampanjen tilmyndighetene har ført til at grunneierne gir fra seg forvaltningsretten til disse vassdragene. Vi frykter at det går slik det har gått med Lærdalssamfunnet som har tapt mellom 140 og 280 millioner kr siden man begynte å forgifte Lærdalselven med Rotenon og petroleum i 1997. Dette til tross for Miljøvernforbundets aksjoner og råd. Som følge av at gyro ikke ble utryddet ble det foretatt gjentatte mislykkede forsøk med rotenon og aluminimums behandlinger i årene etterpå. Laksestammen og meget viktige sjøørret og brunørret bestander ble ødelagt og igjen står det et lite samfunn uten elven
som var en viktig bærebjelke. Siden 1986 har villaksforvaltningens strategi vært å utrydde Gyro nasjonalt ved bruk av rotenon og kjemikalier til en verdi av 300 millioner kroner hittil. Dessverre har en statlig etat blitt ukritisk til det som sikrer dem arbeidsplasser. Det har tydeligvis også en organisasjon som mottar omtrent 7 millioner kr i årlig støtte fra staten også blitt. 

Det er vitenskapelig dokumentert via både canadisk og norsk vitenskapelig forskning at det går ann å tilpasse laksen til gyro som NMF har hevdet i mange år. 5  % er immune fra begynnelsen av og etter 15 års tid vil halvparten være immun mot gyro. Derfor synes vi det er skammelig når myndightene ved hjelp av Statens Naturvernforbund presser lokale grunneiere et cetera til å la vann og elver forurenses med 300 tonn kreftfremkallende gift. Vi må også regne med at dette vil spre seg ukontrollert til lokal
drikkevannsforsyning.

De som utgir seg for å være naturvernere støtter ellers utbygging av vindturbiner i uberørt natur. Over 100 meter høye industrianlegg som ødelegger nattesøvnen for folk på 3 kilometers avstand i tillegg til å drepe fugl og andre arter der de bygges. Tvangsfinansiert av det norske folk via en høyere nettleie.Tidligere har Statens Naturvernforbund også gitt støtte til Mongstadkraftverket med sin urealistiske CO2 rensning, fangst og lagring. Slik lot Statens Naturvernforbund seg utnytte til å grønnvaske et forurensende gasskraftverk. AP fikk sitt kraftverk og det ble som vi i Miljøvernforbundet sa, blir det bygget så blir
det uten rensing, fangst og lagring av utslipp. På toppen av dette vil de nå altså støtte forgiftning av Vefsna som vil ramme folk og biomangfold. 

I Miljøvernforbundet vil vi gjøre det som virker samt ivaretar biomangfoldet og folkehelsen. La naturlig seleksjon bygge opp en motstandsdyktig laksestamme. Dette må gjøres i tillegg til å få fiskeoppdrettsbransjen inn i flytende, lukkede anlegg. Det vil forhindre at villaksen blir angrepet av enorme mengder lakselus og genetisk forurenset av rømt oppdrettslaks. Flere millioner laks som rømmer årlig har dessverre den konsekvens at genetisk seleksjon av gyro resistent laks forsinkes. I motsetning til Statens Naturvernforbund har Norges Miljøvernforbund aldri vært redd for å stille nødvendige miljøkrav til fiskeoppdrettsnæringen som den norske stat har økonomiske interesser i. Til gjengjeld for å være føyelige får de 20 ganger så mye i statsstøtte som oss i Miljøvernforbundet.

Kurt W. Oddekalv
Leder
NMF

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :