Fiskeridirektør medeier i tonnevis med oppdrettsslam
Publisert: 30.09.2010
Det siste året har Norges Miljøvernforbund (NMF) satt et betydelig fokus på miljøkonsekvensene av norsk lakseoppdrett – en industri som har fått vokse uhemmet, på grensa til det ukontrollerte, en kreftsvulst langs norskekysten. 

Hvert eneste døgn slipper merdene til oppdretterne ut på tonnevis med  slam, inneholdende fiskeavføring og fôrrester. Gjennom tokt med MS Miljødronningen har Miljøvernforbundet dokumentert med ROV, hvordan industrien driter ut norske kysten. Ett eksempel er Bolaks som fiskeridirektør Liv Holmefjord er deleier i.

Norske lakseoppdrettere er selv ansvarlig for miljøoppfølging gjennom kontroller og rapporter av egne anlegg, hvor millioner av laks svømmer rundt i for småforhold, hvor lakselusa blomstrer tross kjemisk behandling, og møkkhaugen fra fôr og avføring under anleggene blir større og større. Resultatet er ikke uventet at oppdretterne friskmelder egne anlegg, mens sannheten ikke alltid er den samme.

NMF var i august og foretok en miljøinspeksjon under Bolaks sitt anlegg, selskapet som fiskeridirektør Liv Holmefjord er medeier i, og resultatet ryster. TV2 har valgt å lage denne artikkelen/reppotasjen basert på funnene

Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen i Hordaland uttaler i tv2 sin artikel:

– Dette er første gang vi ser opptak av bunnen under oppdrettsanlegg på så store dyp,
– Vi er bekymret over at vi ikke har på plass et godt nok regelverk for å få like krav til anleggene langs hele kysten. Vi vil ha på plass marinbiologisk miljødokumentasjon for hver lokalitet der man ser trender og hvordan utslipp påvirker et større område.

I Norge er det Fiskeridirektoratet som har det overordnede ansvaret for en nasjonal standard i oppdrettsnæringen, hvor medeier i Bolaks as Liv Holmefjord er fiskeridirektør.

– Vi mener at så lenge den øverste ledelsen i fiskeriforvaltningen og departementer ikke er uhildet, men har eier interesser i en næring med enorme miljøutfordringer, og uansett hvor inhabile de måtte erklærer seg, får man ikke en utviklingsrevolusjon hvor oppdretterne må inn i lukkede anlegg med rensing, sier Kurt Oddekalv i NMF.

Fiskeridirektøren uttaler i en epost til TV2:

«Samsvaret mellom kategorisering og inntrykk frå bileta frå botn under oppdrettsanlegg er eit spørsmål som heller bør rettast til forskningsmiljøet, fortrinnsvis til Havforskningsinstituttet. Vi føler det er riktig å la forskingsmiljøet få vurdere bileta før forvaltninga eventuelt kjem med ein uttale.

Fiskeridirektoratet held seg til det regelverk og standardar som er gitt i høve til vurdering av miljøstatus i oppdrettsanlegg. Vi synes det er bra at TV2 set fokus på tilhøve knytt til miljøstandarden i oppdrett generelt, og vi kan opplyse om at Fiskeridirektoratet er i dialog med Havforskingsinstituttet og Fiskeri– og kystdepartementet med tanke på å få belyst problemstillingar som oppstår på utsleppssida som følgje av høg produksjon frå enkeltanlegg og fleire anlegg innan same geografiske område. Dette inkluderer og eventuell metodeutvikling og er ein del av oppfølgjinga av regjeringa sin strategi for ei miljømessig berekraftig havbruksnæring. TV2 kan om de vil be om innsyn i brev som er sendt i samband med det.

Mine eigarinteresser i AS Bolaks var kjent før eg vart tilsett som Fiskeridirektør. I tråd med krava i Forvaltningslova må eg eller mine overordna, ta stilling til kva saker eg ikkje kan handsame på grunn av mitt forhold til dette selskapet. Dei sakene der eg er inhabil vert handsama av ein settefiskeridirektør. Etter mi vurdering har dette vore handtert slik det skal.

Eg deltar ikkje i drifta i AS Bolaks og vil følgeleg ikkje kommentere ting knytt til den.»

- Fiskeridirektøren skyter seg selv i foten, det blir ingen endring så lenge sannheten rundt miljøkonsekvensene av oppdrett ikke blir tilstrekkelig avdekket. Fiskeridirektøren viser med en slik uttalelse ingen egen interesse i selv å skjerpe kontrollen, regelverket, eller standarden. Problemstillingen er mer enn godt nok bevist, nå må det komme handling, og pålegg om omlegging, avslutter Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :