Anmeldelse av Wergeland-Halsvik AS
Publisert: 02.03.2010

Økokrim
Postboks 8193 Dep.

0034 OsloBergen 01.03.2010Politianmeldelse av Wergeland-Halsvik AS for gjentatte brudd på Lov om forurensning.

Norges Miljøvernforbund anmelder herved Wergeland-Halsvik AS for gjentatte og grove brudd på Lov om vern mot forurensning og om avfall samt overtredelse av konsesjonsvilkår for deponering av farlig avfall.

Forurensningloven §2.
Pt.4. Avfall skal tas hånd om slik at det blir minst mulig til skade og ulempe. Det skal gjenvinnes der dette ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget.

Det fremkommer i dag at en del av avfallet fra Alexela Sløvåg var så seigt at det var umulig å pumpe opp. I stedet bestemte nabovirksomheten Wergeland-Halsvik å ta imot avfallet, og brenne det. Så vidt Norges Miljøvernforbund har kunnet bringe på det rene er det her snakk om ca 50-60 tonn – rester av det giftige stoffet som Økokrim allerede er i befatning med i den såkalte Vesttank saken. Dette stoffet er noe av det giftigste som noen gang er kommet til Norge og det kan opplyses at da de 2600 tonnene av stoffet ble fraktet til Bremen var det store problemer ved å få avlevert det der. Lossingen ble stoppet 2 ganger og det var både politi og miljøforkjempere involvert. Flere lossearbeidere ble også syke under arbeidet. I tillegg er det betimelig å minne om at dette er den største giftsutslippsaken til luft i Norge noensinne og vi vil i løpet av en 10-20 årsperiode få se resultatene i for av sykdommer som kreft og lignene i området. Derfor finner vi det helt sjokkerende at Wergeland-Halsvik har begått denne uhyrligheten mot befolkningen ved å brenne denne giften. Det er derfor hevet over tvil at svært tunge miljøgifter er spredt fra anlegget ved denne forbrenningen og det i et miljø som allerede kjemper med skadene fra Vesttank-eksplosjonen. At dette er forurensning følger direkte av § 6 nedenfor.

§ 6. (hva som forstås med forurensning)
Med forurensning forstås i denne lov:
1) tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen,

Det er også fremkommet opplysninger om at selskapet har ”håndtert” vesentlig større mengder avfall enn det selskapets tillatelse gir rett til fra oljeindustrien/selskaper som driver destruksjon av produksjonsutstyr fra Nordsjøen, ved å brenne dette. Dette er også grov overtredelse av tillatelsen og denne type avfall vil ved slik håndtering også kunne spre radioaktivitet i området.

§ 7. (plikt til å unngå forurensning)
Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Norges Miljøvernforbund kan ikke se at Wergeland-Halsvik har søkt om, søkt om utvidelse av og følgelig ei heller fått innvilget tillatelse for noen av disse forholdene. Det må være uomtvistelig at behandling av denne type spesialavfall må ha særtillatelse og/eller utvidet tillatelse og at de ikke dekkes av selskapets generelle tillatelse.


§ 11. (særskilt tillatelse til forurensende tiltak)
Forurensningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi tillatelse uten at det foreligger søknad, og i slik tillatelse gi pålegg som trer i stedet for vilkår etter § 16.

§ 31. (håndtering av spesialavfall)
Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle pålegge en kommune å samle inn spesialavfall og kan fastsette plikt for den enkelte til å levere sitt spesialavfall til kommunen eller annen avfallsmottaker.

Forurensningsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle eller i forskrift treffe vedtak for å få til en hensiktsmessig og forsvarlig oppbevaring, innsamling, transport og behandling av spesialavfall, herunder at ingen må samle inn slikt avfall uten forurensningsmyndighetens samtykke.

Norges Miljøvernforbund innehar også opplysninger om at Wergeland-Halsvik også bryter sin deponikonsesjon, ved å lagre vesentlig mye mer farlig aske enn tillatelsen gir rom for.

Norges Miljøvernforbund krever derfor en full granskning av bedriften under henvisning til § 50 nedenfor. Det bør også vurderes hvorvidt selskapet ledelse er i stand til å vise den nødvendige respekt overfor denne lovs bestemmelser og om de følgelig er/burde være berettiget å inneha konsesjon for behandling av den type avfall bedriften i dag behandler.

§ 50. (rett til gransking)
Forurensningsmyndigheten skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått, eller som er eller kan bli utsatt for forurensning når det er nødvendig for dens gjøremål etter loven. Tilsvarende gjelder virksomhet som har ført eller kan føre til avfallsproblemer.

Forurensningsmyndigheten kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven.

Ved inspeksjon av virksomhet skal forurensningsmyndigheten først ta kontakt med representanter for virksomhetens ledelse.

Med mindre tungtveiende hensyn tilsier noe annet, skal forurensningsmyndigheten gi skriftlig rapport til virksomheten om resultatet av kontrollen.

Vedr. 3. Ledd. Norges Miljøvernforbund håper bestemmelsen kan tolkes slik at det kan foretas en uanmeldt granskning, men at ledelsen ved bedriften er dem som først skal kontaktes ved ankomst. Eventuelt at andre lovlige etterforskningsmetoder gir rom for dette. Granskning uten forutgående varsling, alternativt med svært kort frist, er absolutt nødvendig for å avdekke forholdene ved dette selskapets drift.


Norges Miljøvernforbund hevder at de anmeldte forhold må betraktes forsettelig overtredelse av forurensningsloven med gjeldende forskrifter. (Straff jfr. §78 nedenfor.)

§ 78. (straffansvar for forurensning) Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller uaktsomt
har, gjør eller setter iverk noe som kan forurense i strid med denne lov eller forskrifter i medhold av loven,


Norges Miljøvernforbund ber derfor om at politiet - påtalemyndighet iverksetter etterforskning av Wergeland-Halsvik AS ilegger selskapet foretaksbot på min 6 mill. Kr og at eventuelle ansvarlige som måtte fremkomme under etterforskningen straffes.Miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund
Kurt Oddekalv
Leder

Jon Bakke
Saksbehandler/jurist.
Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :