Ikke spis oppdrettsnæringens giftige argumenter og fisk
Publisert: 25.02.2010
Mitt innlegg om oppdrettsfisk og helse i Dagbladet 19 .oktober har ført til et surt svar der Eksportutvalget for fisk (EFF) avviser at Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) fraråder å spise mer enn to måltider fet fisk ukentlig. EFF kan slå opp på side 134 i den aktuelle VKM-rapporten og lese følgende: ”Med dagens nivå av dioksiner og PCB i fet fisk, vil et konsum tilsvarende mer enn 2 måltider fet fisk i uken hos voksne kunne medføre en moderat overskridelse av tolerabelt inntak (TWI) for dioksiner og dioksinliknende PCB”.
EFF harselerer over at jeg mener det er gode grunner til å anta at russiske myndigheter gjorde rett da de nektet import av norsk fersk laks. Russiske veterinærmyndigheter fant høsten 2005 for høye forekomster av bly og kadmium i laksen, men norske myndigheter og fiskeindustrien avviste alt. Like fullt ble det våren 2005 funnet altfor høye forekomster av kadmium i norsk fiskefôr, og Økokrim ila importøren av en fôrtilsetning en bot på 500 000 kr. Mattilsynet antok at mellom 75 000 og 125 000 tonn fôr ble forurenset, men kunne ikke gjøre rede for hvor mye som hadde blitt brukt, sendt ut eller lagret da forbudet mot bruk og omsetning kom 5. april. Våren 2005 ble det altså funnet for mye kadmium i fiskenes fôr, og høsten 2005 ble det funnet for mye kadmium i fisken. Ingen sammenheng? Etter det vi kjenner til ble dette fôret gitt til 84 oppdrettsanlegg som da solgte forgiftet fisk til både Norge og utlandet.

Etter at EFF-innlegget sto på trykk, ville Tabloid på TV2 ha debatt mellom undertegnede og EFF, men EFF nektet å stille opp. De våget ikke å bli konfrontert direkte. EFF gjør heller ikke noe forsøk på å tilbakevise at villfisk er sunnere enn oppdrettsfisk. Tausheten taler sitt tydelige språk: EFF vet at Norges Miljøvernforbund har rett i vår påstand om at villfisk er sunnest både for helse og miljø, og at oppdrettsfisk konsekvent kommer dårligere ut.
 
Kurt Oddekalv
Leder, Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :