Nord-Trøndelag Politidistrikt
Gryta 4,
7005 Trondheim

Mattilsynet
Postmottak
Postboks 383
2381 BrumunddalBergen 22.02.2010


Norges Miljøvernforbund anmelder herved Frengen Havbruk for grove brudd på Lov 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd.

20.10.09-20.12.09 fikk en fisker i Trondheimsfjorden 3383 stk oppdrettstorsk. Forholdet er rapportert til fiskeridirektoratet v/Ingeborg Ratvik/Ståle Hansen. Det er hevet over tvil at denne fisken hadde sin opprinnelse i Frengen Havbruk.

Den erfarne fiskeren er dypt rystet oven den dyretragedien han opplever. I fangsten var det mellom 40-50 med store byller/sår på kroppen og ca 300 andre torsk med tilsvarende sår men hvor utviklingen ikke var kommet så langt. Ytterligere flere hundre torsk hadde uhyggelige misdannelser i munn/hode. I fleste tilfellene var munnen så deformert at fiske ville få store problemer med å ta til seg næring i det fri. Dette er fisk som på sikt ville lidd en langsom pinefull død.

I hele perioden frem til dags dato meldes det om store fangster av rømt oppdrettstorsk – mange med de samme skadene og deformitetene. Det meldes om store bifangster av samme type torsk fra snurpenotfiskere som fisker sild. Det er følgelig en gigantisk dyrekatastrofe på gang i Trondheimsfjorden

Spesielt bekymringsfullt er det at den genetisk skadde fisken nå er full av rogn/melke. Det vil si at det i disse dager kan foregå en uhyggelig genetisk forringelse hos torsk i Trondheimsfjorden med uante konsekvenser.

Norges Miljøvernforbund finner det mer enn overveiende sannsynlig at Frengen Havbruk er direkte ansvarlig for denne dyretragedien og at forholdet helt klart rammes av Lov om dyrevelferd.

Under henvisning til nedenfor stående lovsitat, er det hevet over tvil at fisk omfattes av loven, at den skal behandles godt med respekt og at den har egenverdi ut over nytteverdien for menneske.


§ 1. Formål
Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

§ 2. Virkeområde
Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr.


§ 3. Generelt om behandling av dyr
Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.


Norges Miljøvernforbund er av den oppfatning at havbruksanlegget som anmeldes innehar mengder av slik produksjonsskadet / såret / genetisk ødelagt fisk som man etter denne bestemmelse har plikt til å hjelpe men unnlater å ta konsekvensene av dette ettersom det ville bety full nedslakting av all fisk i anlegget.

§ 4. Hjelpeplikt
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren.

Bestemmelsen i første og andre ledd gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, men vedkommende kan ikke kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om dekning av utgifter.

Norges Miljøvernforbund ser det som sin klare plikt å varsle Mattilsynet og Politiet i medhold av samme lovs § 5 nedenfor.

5. Varsling
Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning.

Enhver som får kjennskap til at et større antall ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse utenom det normale, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.

Det synes også klart for Norges Miljøvernforbund at det her avles frem oppdrettstorsk i klar strid med samme lovs § 25. Dyrenes påviselig fysiske skader og deformiteter synes genetisk eller produksjons betinget og reduserer helt klart dyrets mulighet til naturlig avferd.§ 25. Avl
Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:
a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg,
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c) vekker allmenne etiske reaksjoner.

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.

Norges Miljøvernforbund Norges Miljøvernforbund ber derfor om politiet/påtalemyndighet iverksetter etterforskning av Frengen Havbruk på bakgrunn av grove brudd på Lov om dyrevelferd. Anlegget må snarest gjennomgås/kontrolleres både med hensyn til genetisk/produksjonsskadet fisk og gytesituasjonen i anlegget. Om gyting er i gang eller nært forestående kreves full nedslakting på anlegget for å hindre genetiske skader på hele fjordsystemet. at det ilegges foretaksbot og at eventuelle ansvarlige som skulle avdekkes under etterforskningen straffes. (Jfr. §§ 34 – 37.)


Miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund

Kurt Oddekalv
Leder

Jon Bakke
Saksbehandler/jurist
Vedlegg: Bilder

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :