Her er du:
Anmelder Fiskeri- og kystministeren
Lisbeth Berg Hansen, foto regjeringen.noNorges Miljøvernforbund har anmeldt Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen for å ikke bruke det lovverk hun er satt til å forvalte. Fiskeriministeren har direkte fordeler av å ikke gjøre dette, ved 2 av de anlegg hun har eierandeler i er der påvist for høye luse konsentrasjoner: hele 3,65 ved det ene og 4,82 på det andre anlegget. Etter det Miljøvernforbundet forstår må denne lusen være resistent/multi resistent. Anleggene ville da således dersom luseforskriften ble fulgt måtte slakte ned fisken.
 
Norges Miljøvernforbund er ellers av den oppfatning at Fiskeri- og Kystministeren i særdeles stor grad er inhabil, og krever at ministeren må byttes ut.
-Vi mener hun er inhabil i alle saker som har med fiskeoppdrett å gjøre, sier Kurt Oddekalv
 
Les politianmeldelsen av ministeren.
Norges Miljøvernforbund
Pb. 593
5806 Bergen

Nord Trøndelag politidistrikt
Statens hus
7734 Steinkjer
Bergen 19.11.09


Politianmeldelse av fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen for gjentatte brudd på luse foreskriften samt og ikke innføre dagbøter for overskridelsene av antall lus.

Norges Miljøvernforbund (NMF) vil med dette politianmelde fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen for å ikke bruke det lovverk hun er satt til å forvalte. Fiskeriministeren har direkte fordeler av å ikke gjøre dette, ved 2 av de anlegg hun har eierandeler i er der påvist for høye luse konsentrasjoner: hele 3,65 ved det ene og 4,82 på det andre anlegget. Etter det vi forstår må denne lusen være resistent/multi resistent. Anleggene ville da således dersom luseforskriften ble fulgt måtte slakte ned fisken, dersom lusebehandling ikke virker. Bare i Namdalsområdet har nå 19 av 43 anlegg for høye lusetall. Dette gjenspeiles over hele landet hvor lusetallene i gjennomsnitt ligger mellom 3 og 4 voksne hunnlus per laks. En av disse er Marine Harvest lokalitet Selvågen har tidligere blitt anmeldt for kontinuerlig brudd på luseforskriften og det følger av akvakulturloven § 6 ... tillatelse til oppdrettsvirksomhet kun kan gis dersom det er "miljømessig forsvarlig". Samtidig følger det av samme lovs § 9 at tillatelsene kan trekkes tilbake eller endres "dersom dette er nødvendig ut fra hensynet til miljøet". Men enda har ikke fiskeriministeren gått inn og forbedret situasjonen. Ved å ha et høyere antall lus i merdene enn det som er pålagt av luseforskriften over lengre tid, sier loven klart at lokaliteten legges ned, biomasse slaktes og at ansvarlige skal straffes med bot og fengsel. Det ser dessverre ut til at fiskeriministeren ikke har tenkt å følge sine plikter i forhold til å beskytte vår sårbare laksestamme.

Marine Harvest sin lokalitet 12695 Selvågen i Nordtrøndelag raporterte å ha et snitt på nærmere 4 lus per fisk i merden. Disse oppdrettsfiskene hadde 3,94 modne hun lus i snitt pr laks, dette vil si 2.518.006 modne hun lus som hver produserer ca 1200 larver i snitt pr mnd. Dette betyr en spredning av 3,021 milliarder luselarver pr mnd. Med et slikt snitt er det altså over 10 ganger høyere lusetetthet enn hva luseforskriften tilsier!

Disse sterkt luseplagede laksene har altså hele 4.010.041 reproduserende lus som produserer 4,812 milliarder multiresistente luselarver pr mnd, noe som er en formidabel økning på tross av forsøk på behandling og utslakting av deler av biomassen.
Norges miljøvernforbund anbefaler at aktørene med resistente lus må slakte ned hele biomassen.

Selv om lakselus finnes naturlig i økosystemet blir denne bestanden påvirket av oppdrettsnæringen. Den ”naturlige” delen av økosystemet lakselusa tilhører, innbefatter et vertsdyr (laksefisk) som ikke befinner seg i kystfarvann året rundt. Smolt og annen laks er på havbeite i rom sjø, mens gytelaksen står i elvene utenfor lusas rekkevidde. I dag teller innsiget av villaks bare ca. 500.000 individer. Det ”naturlige” er derfor at det er få vertsfisker for lusa, slik at det er meget vanskelig for dem å finne seg en laks å leve på. Følgelig er mengden lakselus svært lav og ufarlig i et naturlig økosystem.

Oppdrettsindustrien opererer derimot i kystfarvannet året rundt. Dette gir lakselusa en helt unaturlig høy tilgang på vertsfisk, samtidig som antallet oppdrettslaks er ekstremt mye høyere enn det som kan karakteriseres som ”naturlig”. Oppdrettsindustrien har vokst seg alt for stor, og er ikke ”naturlig” i økosystemer med villaks.

Ved at oppdrettsanleggene ligger så tett som de gjør over hele landet kan man konkludere med at om et anlegg har resistente lus har nabo anlegget det også. Når man har vært heldig nok til å oppdage dette før våren når villaks smolten trekker ut i fjordene må drastiske tiltak skje nå. Det nytter ikke å vente på tiltak som bare blir borte i en langtekkelig prosess. Lakseluslarvene kan overleve flere uker før de må finne seg en vert og kan derfor spres med havstrømmene. Slik vil resistente lakseluslarver kunne spres flere mil opp og nedover kysten. Da hjelper det ikke å vente for å se hvordan det går. Med en passiv sprednings fart på 100km i døgnet og blir aktivt spredt over hele kysten av laksefisk. Resultatet vil da bli resistente lus over hele landet.

Seleksjon av resistent og multiresistent lus oppstår ved lusebekjempelse i oppdrettsindustrien. Det er svikt i oppdretternes behandlingsrutiner ved bruk av lusemidlene som er selve årsaken til resistensutviklingen. Når lakselus overlever behandling med lusemidler vil det oppstå resistens over tid. Det er oppdrettsindustriens egne mangelfulle rutiner som har medført at de ikke har et eneste gjenværende, effektivt lusemiddel å sette inn i krigen mot den resistente lakselusa. Det er derfor selve oppdrettsindustrien som er årsaken til at luseproblematikken nå er alt annet enn ”naturlig”!

Ved Marine Harvests lokalitet Selvågen i Nord-Trøndelag var det i begynnelsen av januar i år ca. 640.000 laks i merd, altså mer enn det samlede innsiget av villaks til Norge! Disse oppdrettsfiskene hadde da i underkant av 4 modne hunnlus i snitt pr laks, dette vil si over 2.500.000 modne hunnlus som hver produserer ca 1200 larver i snitt pr mnd. Dette betyr en spredning av over 3 milliarder, sannsynligvis multiresistente luselarver, pr mnd. Etter noe utslakting, og enda et forsøk på avlusning, stod det i begynnelsen av februar i underkant av 400.000 laks med over 10 modne hunnlus i snitt pr laks, altså over 20 ganger høyere lusetetthet enn hva forskriften tilsier!

Disse sterkt luseplagede laksene har altså over 4.000.000 reproduserende lus som produserer over 4,8 milliarder multiresistente luselarver pr mnd, noe som er en formidabel økning på tross av forsøk på behandling og utslakting av deler av biomassen. Denne massive luseveggen er det som møter smolten på vei ut av elvene til våren, og til da vil temperaturen i havet stige og forverre situasjonen ytterligere. Selvågen er dessverre bare et av mange eksempler på hvor ”naturlig” situasjonen langs kysten er i ferd med å bli (Kilde for lokalitet, fiskemengde og lusetall: Fiskeridirektoratet og Mattilsynet).
Marine Harvest lokalitet Selvågen kan således anmeldes for kontinuerlig brudd på luseforskriften, og det følger av akvakulturloven § 6: ... tillatelse til oppdrettsvirksomhet kun kan gis dersom det er miljømessig forsvarlig. Samtidig følger det av samme lovs § 9 at tillatelsene kan trekkes tilbake eller endres "dersom dette er nødvendig ut fra hensynet til miljøet". Her må myndighetene blåse liv i disse paragrafene, og vise vilje til å praktisere gjeldende lovverk.

Norges Miljøvernforbund ber om at politianmeldte tiltales og straffes med en foretaksbot på 1 million og ubetinget fengsel i min. 6 mnd. for daglig leder for gjentatte brudd på luseforskriften. I tillegg vil vi i morgen kreve at fiskeridepartementet pålegger bedriften å umiddelbart slakter ned all biomasse med resistente lakselus til nødvendige tiltak for å hindre resistens er på plass.


Kurt Oddekalv


Leder
Norges Miljøvernforbund
Kjerstin Longva Nilsen
saksbehandlerNorges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :