Resistent lakselus
Publisert: 08.10.2008

Det er nå påvist lakselus som er resistente mot medisinen slice i oppdrettsanlegg i på Austevoll. Dette har lenge vært en bekymring hos Norges miljøvernforbund og andre aktører innen lakselus forskning. Det har lenge vært kjent at lusen kan utvikle resistens mot de brukte avlusningsmidlene, og det var bare et spørsmål om tid før det skjedde også her i Hordaland. I Trøndelag er det endog påvist multuiresistens, altså resistens mot alle kjente midler, med brakklegging av områdene som eneste lovlige alternativ. Når merdene blir så store og dype som de er i flere av oppdrettsanleggene, velger man vekk behandlingsmetoder og får derfor store problemer når lusen blir resistent mot den ene valgmuligheten som er igjen.
"-Her har man den samme situasjonen som vi hadde med supertankerne på 450 til 500 tonn, de er nå ikke å se langs våre kyster lengre fordi størrelsen satte alt liv ved kysten i fare." sier Kurt Oddekalv leder av Norges Miljøvernforbund.
"-Oppdrettsanleggene blir så store at det ikke lengre er forsvarlig for kystlivet og villfisken." Norges Miljøvernforbund krever mer systematikk i forvaltningen når det gjelder oppdrettsnæringen og et større hensyn til føre var prinsippet.

Med dagens struktur på oppdrettsnæringen er det å be om resistens, ved å velge å ha merder med over så stort antall fisk i hver, at man effektivt har eliminert andre avlusnings midler enn slice. Og når man da pøser på med dette medikamentet vil man garantert bli møtt med resistens fra lusen, det er bare et spørsmål om tid. Parasitter er generelt veldig tilpassningsdyktige og vil kunne utvikle resistens i løpet av forholdsvis kort tid ved ensidig medisinbruk.

Lakselus som art har en biologi som tilsier at den er ett av de største problemene oppdrettsnæringen står ovenfor. Fra ett oppdrettsanlegg med 200 000 laks i hver merd, som har 0,25 hunnlus per fisk, vil det hver dag bli produsert 15 000 000 lakseluslarver. I Hardangerfjorden finnes det til en hver tid mellom 22 og 26 millioner oppdrettslaks. Lakseluslarvene kan overleve flere uker før de må finne seg en vert og kan derfor spres med havstrømmene. Slik vil resistente lakseluslarver kunne spres flere mil opp og nedover kysten. Oppdrettsnæringen i dag er derfor ikke bare oppdrett på laks, men slik teknologien blir brukt i dag også yngleplass for lakselus. Og med oppdrettsanlegg i nesten hver eneste nasjonale laksefjord i Norge, kan man tenke seg hvilke konsekvenser dette vil ha for den norske villaksen. Dagens bestand er på rundt 600 000 individer og opp mot oppdrettsnæringens 300 millioner. Og opp mot oppdrettsnæringens store antall oppdrettslaks kan man ikke annet enn å se mørkt på fremtiden til en nasjonal skatt som laksen.

Norges Miljøvernforbund krever at oppdrettsnæringen er villige til å ta innover seg problemene som er og kan komme av å benytte åpne og store merder som finnes i dag. Tetthet på anleggene og på merder er for høy, så effektiv avlusning ikke lar seg gjennomføre. Man må ha en systematisk veksling mellom stoffgruppene slice og andre former for avlusning. Men for at andre typer avlusning skal fungere, kan ikke dagens store antall fisk i hver merd fortsette. Så dette vil si at om man velger å ha store merder, vil man i praksis velge vekk andre former for avlusning. Dette gjør at man må foreta de samme valgene som i Trøndelag og brakklegge store områder. Her i Hordaland er det et ekstra stort problem siden anleggene ligger så tett. Akvakulturloven krever at næringen skal drives på et bærekraftig vis. Og dette skjer jo klart ikke i dag også fordi tallet fisk i merdene er større enn aktørene kan behandle. Foreløpig er industriell oppdrett av fiske spisende fisk ikke bærekraftig.

Oppdrettsnæringen slik den er i dag er ikke forsvarlig eller bærekraftig med tanke på oppdrettslaksen og for ikke å snakke om alt annet liv på kysten. Dersom næringen vil følge sine egne regler om at næringen skal drives på bærekraftig vis må store forandringer skje.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :