Søkeresultat:
GMO-tillatelser bidrar til avskogning av Amazonas

 Innen 2017 har EU (Den europeiske union) autorisert rundt 63 GMO-linjer til mat og fôr. Disse stammer fra fem forskjellige GMO-giganter: BA...
Les mer...
GMOprodusentene vil gå inn i omega-3 markedet

 GMOprodusentene av omega-3 oljeraps, soya og camelina ser tre store muligheter: fiskefôr, mat, og helsekosttilskudd. Deres fortrinn er at o...
Les mer...
Miljømagasinet TV 70 2016 - Torsken som forsvant fra Torsken

 Den engang rike torskekommunen Torsken er i dag dominert av lakseoppdrett. Torsken har forsvunnet fra Gryllefjord og Torskefjorden på grunn...
Les mer...
Ikke stjæl fesken min! - stans ressurstjuveriet!

 Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting lang...
Les mer...
Levering- og bearbeidingsplikten innen hvitfisknæringen må opprettholdes

 Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting lang...
Les mer...
NMF politianmelder ringnotfartøyet «Gardar» for ressurskriminalitet!

Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere ressurskriminalitet som avisa Kyst og Fjord har avdekket rundt ringnotfartøyet «Gardar...
Les mer...
NMF aksepterer ikke kommersielt fiske på rauåta

 Rauåta er livsviktig som startfor for fiskelarvene og en nøkkelart for de marine økosystem. Tenk føre-var og si nei til komm...
Les mer...
Miljømagasinet TV 46 2016 - Havarert oppdrettsanlegg truer skipstrafikk og fiske i Torskefjorden

 Miljøvernforbundet fikk tips på et havarert oppdrettsanlegg i Torskefjorden. MS Miljødronningen fant anlegget ved hjelp av sonar ...
Les mer...
Reguleringene av fjordlinjene må innskjerpes.

Fjordlinjen langs kysten ble etablert for å styrke bestanden av kysttorsk samtidig som at fjordfisket skulle vernes mot større effektive far...
Les mer...
NMF krever stopp i ringnotfisket

Miljøvernforbundet krever utestengelse av ringnotfartøy fra fiske innenfor fjordlinjen i Nord-Norge. Norges Miljøvernforbund kan ikke a...
Les mer...
Miljøvernforbundet er lettet over at fylkesmannen her har vært sitt ansvar bevisst.

 Fylkesmannen har kommet med en sterk fraråding om å gjøre om lokaliteten Floteneset i Vadheim fra oppdrett av torsk til oppdrett ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund (NMF) har bedt om avslag på søknaden til Talisman Energy Norge AS om prøveboring på Varg-feltet.

 Permanent utvinning av petroleum medfører tilhørende kjemikalieutslipp til havet, temperaturøkende og havforsurende utslipp til l...
Les mer...
Miljøvernforbundet har bedt Mattilsynet om å pålegge tvangsnedslaktning

 Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at all oppdrettsfisk på Wilsgård Fiskeoppdrett AS sin lokalitet 11353 Finnstein i Lenvik kom...
Les mer...
Miljøvernforbundet alene om å levere høringsuttalelser om økt olje og gassutvinning

 Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra pe...
Les mer...
Pressemelding

 Miljøvernforbundet arbeider for tiden med en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. En umiddelbar ...
Les mer...
Nok en gang har norsk oppdrettsfisk blitt solgt som villfisk

 For få år siden avslørte Miljvøvernforbundet at oppdrettstorsk ble solgt som skrei. Elendig smak, lukt og konsistens gjorde ...
Les mer...
Høringsuttalelse for Tysfjord

 Norges Miljøvernforbund krever at all fremtidig oppdrett i Tysfjord kommune tvinges over til tette, flytende anlegg som sikrer 0-utslipp a...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever igjen avslag på prøveboringstillatelse

 Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på Total E&P Norges søknad om tillatelse til boring av lete – og avgrensningsb...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever leveringsplikt

Miljøvernforbundet krever at Røkke-trålernes leveringsplikt på Finnmarkskysten opprettholdes. Røkkeselskapet Aker Seafoo...
Les mer...
Miljøvernforbundet vil stoppe miljøskadelig økologisk laksesvindel

 Norges Miljøvernforbund har krevd avslag på "SalMar Organic AS" sin søknad om dispensasjon i kommunedelplanen i Hareid kommune. M...
Les mer...
Torskeoppdrett, statens miljøeksperiment, var dømt til å mislykkes.

 Norges Miljøvernforbund (NMF) er fornøyd med at det i dag ikke finnes flere torskeoppdrettere langs kysten. NMF har hele tiden advart ...
Les mer...
Krever lukkede anlegg i Kvænangen

NMF utfordrer kommunen til å stille et ufravikelig krav om tette lukkede anlegg til de som ønsker å bedrive oppdrett av anadrom lakse...
Les mer...
Høringsuttalelse på søknad om akvakulturtillatelse, Skårliodden i Lenvik kommune

 Norges miljøvernforbund krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett ved Skårliodden i Malangen, Lenvik kommune. Den omsøkte lokalit...
Les mer...
NMF krever avslag på gjennåpning av fiskeoppdrett ved Berland på Askøy

 Norges miljøvernforbund krever at det IKKE tillates fiskeoppdrett ved Berland. Kun ved å overgang til tette anlegg kan oppdrett tillat...
Les mer...
Feig oppdrettsnæring

 - De er en feig, ynkelig gjeng som ikke tør å møte motstand om det griseriet de holder på med, mener Oddekalv om oppdret
Les mer...
Sykdomsutbrudd oppdrettsanlegg 2012

 Her presenteres sykdomsutbrudd ved oppdrettsanlegg i 2012, hentet fra Fiskehelserapporten fra Veterinærinstitutett. Veterinærinstitutt...
Les mer...
Laksevisa

 Her har en av våre flotte medlemmer prøvd seg som lyriker. Les det underholdende, men kvasse, visa om oppdrettslaksen til Lisbeth Berg...
Les mer...
Tidenes grøsser

 Her kommer ett hjertesukk fra Geir Minken Danielsen, som har kjempet innbitt for planeten vår i flere år: Atter en gang, har jeg...
Les mer...
Krigserklæring

 Norges Miljøvernforbund(NMF) ser på det som en krigserklæring når programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker å iverk...
Les mer...
NMF aksepterer ikke leteboring ved Jan Mayen

 Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere at det åpnes for petroleums-virksomhet i havområdene ved Jan Mayen. Jan Mayen er...
Les mer...
Menu

Our eco-hotel Seletun and our restaurant Luden are the most eco-friendly establishments in Europe within their field. Therefore our food and menu is o...
Les mer...
NMF krever at idylliske Breimsvassdraget bevares slik det er

 Breimsvatnet har som ett av få vann i Sogn og Fjordane en dokumentert bestand av storørret.  Det er søkt om å ta h...
Les mer...
NMF går imot ny prøveboring ved Haltenbanken

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever avslag på en ny søknad om leteboring på Haltenbanken i Norskehavet. Prøveboring og event...
Les mer...
Sjødeponiet i Repparfjorden må stanses!

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at Nussir ASA skal få etablere sjødeponifor kobberholdig gruveavfall i Repparfjorden. Et
Les mer...
Lerøy - leverandøren som må velges bort

Lerøy Seafood Group ASA er en av gigantene i sjømatnæringen. Sannsynligheten er stor for at en betydelig del av sjømaten du spiser...
Les mer...
Fri som fuglen - havørnen Berit på vingene!

Endelig! I dag har Berit fått friheten tilbake. Havørnen som under stormen "Berit" krasjlandet på Mongstad, har etter rehabilitering ho...
Les mer...
Direktoratet for naturforvaltning krever lukkede anlegg i Finnmark !

Norges Miljøvernforbund har jobbet for lukkede anlegg i mange år. Det er blitt brukt flere millioner kroner, og båten MS Miljødron...
Les mer...
Fiskestank under Aquanor 2011

Miljøvernforbundet aksjonerte i dag på oppdrettsmessen Aquanor 2011 for å synliggjøre pengelukten av oppdrettsnæringens bidra...
Les mer...
Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av laks

Den totale miljøbelastningen fra oppdrettsnæringen er uakseptabelt stor. Norges Miljøvernforbund dokumenterer i en ny faktarapport et b...
Les mer...
Krever konsesjoner blir tilbaketrukket

Oppdrettslokalitetene for torsk i indre del av Storfjord er etablert i viktige gyteområder for kysttorsk og dermed i strid med gjeldende forskrif...
Les mer...
Faktarapport overlevert Stortinget

Tirsdag (9.11) denne uken overleverte Norges Miljøvernforbunds (NMF) ”Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av nordatlantisk ...
Les mer...
DN gir NMF miljøfaglig rett

Direktoratet for naturforvaltning (DN) ved direktør Janne Sollie mener Nores Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv har faglig dekning i ka...
Les mer...
Faktarapport om miljøkonsekvenser ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge

Den totale miljøbelastningen fra oppdrettsnæringen er uakseptabelt stor. Norges Miljøvernforbund dokumenterer i en ny rapport et akutt ...
Les mer...
Luseproblemet fortsetter

Oppdrettsnæringa har kun hatt betinget suksess i årets kampanje for å få ned tallet på lakselus, melder nrk.no. Det er d...
Les mer...
Miljøvernforbundet krever inndragning av oppdrettskonsesjoner på torsk

Norges Miljøvernforbund (NMF) er gjort kjent med at Lofitorsk AS, Lofilab AS og Storfjord torsk AS har meldt oppbud og slått seg konkurs. Da...
Les mer...
Video Kurt om fiskeoppdrett

Miljøkampen mot dagens oppdrettsindustrien er ikke ny; den har pågått i over 20 år, men Kurt Oddekalv har nå skiftet taktikk ...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund går imot nye leteboringer

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at Olje- og Energidepartementet åpner for leteboring etter olje- og gass i kystnære blokker ...
Les mer...
Solgte oppdrettstorsk som Skrei

IllustrasjonNorges Miljøvernforbund har anmeldt Lerøy Alfheim AS for grove brudd på markedsføringsloven og bevisst feilinformasjon...
Les mer...
Feilslått satsing på torskeoppdrett!

NMF ser på oppdrett avtorsk som et stort økologisk eksperiment uten omtanke påkysttorsken og de lokale fjordsystem. NMF kan heller...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund krever at norske dagligvarekjeder tar oppdrettsfisk ut av varesortimentet sitt

Norske forbrukere har stor tillit til dagligvarebutikkene i landet, og den tilliten er dagligvarekjedenes fortjeneste. Norske forbrukere vil være...
Les mer...
Norges Miljøvernforbund aksepterer ikke petroleumsvirksomhet i Barentshavet


Les mer...
Miljøvernforbundet krever omsetningsforbud mot villfisk

 Oppdretttsnæringen er i gang med massivt giftangrep på kysten, der så mye som 10 000 tonn villfisk (i hovedsak torsk og sei) er e...
Les mer...
NMF viser: monstertorsk og lakselus


Les mer...
Miljøvernforbundet krever inndragning av oppdrettskonsesjoner

Fiskeridirektoratet har delt ut 500 konsesjoner for torskeoppdrett ilandet. Norges Miljøvernforbund krever nå at konsesjonene inndras frade ...
Les mer...
"Monstertorsk" også i Finnmark

En ny monstertorsk er tatt, melder NRK Nordnytt. Denne gangen er fisken fanget i Kjøllefjord i Finnmark. Dermed er de deformerte fiskene funnet b...
Les mer...
Anmeldelse av Frengen Havbruk AS

Nord-Trøndelag PolitidistriktGryta 4, 7005 TrondheimMattilsynet PostmottakPostboks 3832381 BrumunddalBergen 22.02.2010 Norges Miljøvernforbu...
Les mer...
Miljøseier mot Frengen Havbruk!

Norges Miljøvernforbund (NMF) har politianmeldt Frengen Havbruk AS i Ytterøy forgrove brudd på loven om dyrevelferd. Siste nytt i saken...
Les mer...
"Monstertorsken" etterforskes av Økokrim

Høsten 2009 fikk en rekke fiskere i Storfjord-bassenget i Troms store mengder med misdannet torsk i garna sine. Helt siden saken om "monstertorsk...
Les mer...
Lakselus

Lakselus er en parasitt som lever på huden av verten, hvor den livnærer seg av biologisk materiale fra på hud, vevsvæske og muskel...
Les mer...
Biologisk mangfold svekkes av klimaendringer

Klimaendringene er på vei, og det er ikke til å unngå at naturen vil påvirkes dramatisk. Flere økosystemer vil settes ut av b...
Les mer...
Var monstertorsken i Storfjorden genmanipulert?

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever oppdrettstorsk analysert for genmanipulering. NMF krever omgående nedslakting av all oppdrettstorsk av ...
Les mer...
Politianmeldelse av Frengen havbruk for rømt oppdrettstorsk

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Frengen havbruk for rømning av en ukjent mengde oppdrettstorsk. En tilsvarende rømning skjedde så sent som i 2008....
Les mer...
Politianmeldelse av SinkaBerg Hansen AS for rømt oppdrettslaks

Norges Miljøvernforbund har politianmeldt SinkaBerg Hansen AS for brudd på Forurensningsloven og Akvakulturloven. Med 5000 til 10.000 rapporterte op...
Les mer...
Politianmeldelse av Marine Harvest AS for rømt oppdrettslaks

Norges Miljøvernforbund har politianmeldt Marine Harvest for brudd på Forurensningsloven og Akvakulturloven etter et større parti laks har rømt. Norge...
Les mer...
Domstein

Domstein leverer torsk og hyse til miljøhotellet Seletun. Domstein leverer Debio-sertifisert torsk og hyse. All fisk tas med line og langt t...
Les mer...
Domstein


Les mer...
Mye kvikksølv i stasjonær fisk rundt U-864.

Det er høyere verdier av kvikksølv i de to mest stasjonære arter, uer og krabbe på Fedje enn ellers. Verdier for krabbesmør e...
Les mer...
Kampanje Levende Hav - Oppdrett


Les mer...
Kampanje Levende Hav - Fiskeri

FiskerierKystbefolkningen i Norge har i alle tider drevet storstilt fiske i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og langs hele kysten. I dag land...
Les mer...
Kampanje Levende Hav -Taretråling

Se filmen om taretråling: Døden i Taremareby
Les mer...
Miljømagasinet

Miljømagasinet er Norges Miljøvernforbund sitt medlemsblad.Det kommer ut med ulike temaer hver gang.Alle nye utgaver vil bli tilgjengelig fo...
Les mer...
Søker...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :