Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 25.03.2012

Når Fiskeri og Havbruksnæringens Landsorganisisjon (FHL) møtes til Generalforsamling i Tromsø til uka håper Miljøvernforbundet at næringen har innsett at de er nødt til å ta grep om miljøproblemene som næringen sliter med. La diskusjonen om lukkede anlegg komme i stedet for en strategi for å knekke Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund.


Oppdrettsnæringen er i dag en av kystnorges store miljøsvin. Rømming, lakselus og organisk forurensing gjør at oppdrettsnæringen har betydelig negative konsekvenser for miljøet i fjordene og den stakkars villaksen som vandrer til og fra vassdrag.

Riksrevisjonen har kommet med en svært kritisk rapport om næringen, noe FHL kun svarer på med et enkelt skuldertrekk. Når skal FHL ta inn over seg oppdrettsnæringens miljøproblemer? Det er beregnet at hvert oppdrettsanlegg slipper ut like mye organisk materiale/kloakk som en besetning på 70 000, 90 kilos slaktegris. Et oppdrettsanlegg fører til skader på faunaen på fjordbunnen i en radius av 5 km. Kloakkforurensingen fører til at kystfisket er tilnærmet ødelagt i de fjorder hvor oppdrettsanlegg er etablert. Den fisken som velger å oppsøke oppdrettsanleggene på jakt etter mat blir iløpet av kort tid ødelagt. Får man en sei som har gått og spist av oppdrettsforet ser man resultatet. Fisken har gjerne sammenvokste innvoller samtidig som at fiskekjøttet er fullstendig ødelagt. Selv ikke katta vil ha slik fisk.

Hvert oppdrettsanlegg har de siste årene fungert som et gytekammer for lakslus. Som følge av at anleggene langs hele kysten ligger så nært hverandre spres lakselusa lett mellom lokalitetene. Mye fisk i hver enkelt mære gjør ikke saken bedre. I stedet for å redusere antall oppdrettsanlegg langs kysten har myndighetene valgt å bruke gift i et forsøk på å redusere mengden lakselus. De to lakselusmidelene, diflu- og teflubenzuron, er legemidler som brukes for å begrense-, samt hindre spredning av lakselus i oppdrettsanleggene og over til villaksen.

NMF er sterkt imot denne bruken av lakselusmidler som er ment å ta livet av lakselusa. Lakselusmiddelet dreper ikke bare lakselusa men også det som måtte være av skalldyr i nærheten av det behandlede oppdrettsanlegg. Undersøkelser i nærheten av behandlede anlegg dokumenterer dette.

En årlig rømming på flere hundre tusen, kanskje opp mot en million oppdrettslaks trenger ikke flere kommentarer. Det er en katastrofe for villaksen. Miljøvernforbundet har over mange år arbeidet for lukkede anlegg. Dette vil løse næringens problemer med rømming, lakselus og utslipp av store mengder av organisk materiale.

Næringen har imidlertid ikke noe merkbar hastverk med å få løsning på disse alvorlige miljøproblemene. I stedet for å ta tak i miljøproblemene har næringen og dens organisasjon FHL brukt tiden på å svartmale NMFs arbeid mot oppdrettsnæringen. «Useriøst» er en gjenganger fra FHL.
 
NMF har i faktarapporten om miljøkonsekvensene av oppdrett av nordatlantisk laks i Norge dokumentert oppdrettsnæringens miljøsvineri og har dertil gitt Riksrevisor Jørgen Kosmo et eksemplar.
Riksrevisjonen har nylig på eget initativ gransket oppdrettsnæringen. Det som har vært interessant er at riksrevisjonen i sin rapport har kommet med samme konklusjoner som Miljøvernforbundet: "Tapet av oppdrettsfisk, særlig på grunn av sykdom er betydelig. Sykdomssituasjonen har ikke bedret seg siden 2000 og de store tapene medfører også store økonomiske tap for næringen. Forekomsten av lus er fortsatt på et høyt nivå langs store deler av kysten og haren en negativ innvirkning på villfisk, særlig sjøørreten. Oppdrett bidrar til at utslipp av store mengder næringssalter, organisk materiale og kjemikalier tilføres områdene rundt anleggene. Kjemikalier slippes imidlertid urenset ut i vannet fra anleggene og det er påvist at slike midler påfører naturen skader.»

FHL kan ikke lenger karakterisere vårt arbeid som useriøst når Riksrevisjonen kommer til samme konklusjoner.

I det siste har det stadig vært reklameinnslag opp hvor viktig norsk oppdrettsnæring er. Dette ser vi som tilsvar fra næringen mot vårt arbeid. Da næringen fikk juling fra Kurt Oddekalv og Janne Sollied fikk næringen i 2010 10
millioner til såkalt omdømmebygging. Fakta og kritikk svares med løgn og såkalt omdømmebygging.

Når FHL møtes til Generalforsamling i Tromsø til uka håper Miljøvernforbundet at næringen har innsett at de er nødt til å ta grep om miljøproblemene som næringen sliter med. La diskusjonen om lukkede anlegg komme i stedet for en strategi for å knekke Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :