Her er du:
Publisert: 19.01.2017

Den genmodifiserte mais (Zea mays) DAS-59122-7 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er laget for å gi hele planten en økt toleranse mot ugressmiddel med glufosinat, og beskyttelse mot enkelte insektarter i Coleoptera-ordenen. Det er innsatt cry34Ab1-gen og cry35Ab1-gen fra en bakterie (Bacillus thuringiensis strain PS149B1) i denne maisplanten. Det cry34Ab1-gen og cry35Ab1-gen danner Cry34Ab1-protein og Cry35Ab1-protein.  Tilsammen danne disse proteinene den Cry34/Cry35Ab1 toksin. Corn rootworm biller (Diabrotica virgifera) kan og har utviklet resistens mot denne Cry34/Cry35Ab1 toksinen.

Maisplanten DAS-59122-7 er mest toksisk mot de larver til; western corn rootworm (D. virgifera virgifera), northern corn rootworm (D. barberi), og southern corn rootworm (D. undecimpunctata howardi). Voksen maisrotorm biller er mye mindre utsatt for forgiftning fra Cry34/Cry35Ab1 og kan derfor påføre denne maisplanten skade. Derfor, er det bruk av andre insekticider i tillegg, når det blir mange voksen biller. Bare ett av disse insekts arter forekommer i EU; Diabrotica virgifera. Det er en utvikling av resistens mot alle de Cry3 og Cry34/Cry35Ab1 Bt-toksiner som stammer fra Bacillus thuringiensis.

Det er oppdaget insekt resistens mot denne maisplanten DAS-59122-7. Det anbefales pga. av alle insektsresistens mot et enkelt toksin produserende mais, at halvparten området med mais dyrket på en gården blir brukt som tilfluktsområde. Dersom det dyrkes mais med to forskjellige toksiner anbefales det at en femtedel av området blir brukt som tilfluktsområde. Tilfluktsområder er for å sikre at maisrotorm blir mest mulig utsatt for Cry34/Cry35Ab1-toksin, og utviklingen av minst mulig antall maisrotorm resistent mot Cry34/35Ab1-protein.

Utvikling av resistens hindres av tilflukts områder. Dette skjer ved at de naturlige utsatte maisrotorm populasjoner fra de GMO-fri tilflukts områder vil overleve og pare seg med eventuelle resistente maisrotorm populasjoner i det Cry34/Cry35Ab område. Deres avkom vil bli stort sett mottakelig for denne giften og dø. Det har oppstått populasjoner maisrotorm med Cry34/Cry35Ab resistens. Derimot er det nylig oppdaget en toksin (IPD072Aa) fra en annen bakterium (Pseudomonas chlororaphis) som kan effektivt drepe alle western corn rootworm som har utviklet resistens mot Bt-toksiner.

Maisplanten DAS-59122-7 har også det innsatte pat-gen som vil prosessere for PAT-enzymet (Phosphinothricin acetyltransferase) som kan danne toleranse mot ugressmidler med glufosinat-ammonium. Glufosinat-ammonium er giftig mot akvatiske dyr som fisk ved konsentrasjoner på ca. 0,7 gram/liter. Det formulerte produkt er derimot vesentlig mer toksisk i det akvatiske miljøet.

Glufosinat-ammonium ble først brukt som ugressmiddel i Europa i 1984. Forbruk har stadig økt i verden siden 1993 sammen med spredningen av genmodifiserte glufosinat-ammonium tolerante avlinger som maisplanten DAS-59122-7. Produsenten av glufosinat-ammonium tolerante DAS-59122-7 er også produsenten for glufosinat-ammonium ugressmidler. Det er dokumentert av produsenten for å være skadelig for vannlevende organismer med langtidsvirkning.


Lenker:

http://corn.agronomy.wisc.edu/Management/pdfs/A3328.pdf

https://www.beyondpesticides.org/assets/media/documents/GlufosinateChemWatch.pdf

  

Referanse:

Schellenberger U., Oral J., Rosen B. A., Wei J-Z., Zhu G., Xie W., McDonald M. J., Cerf D. C., Diehn S. H., Crane V. C., Sandahl G. A., Zhao J-Z., Nowatzki T. M., Sethi A., Liu L., Pan Z., Wang Y., Lu A. L., Wu G., and L. Liu. 2016. A selective insecticidal protein from Pseudomonas for controlling corn rootworms. Science Vol 354. Issue 6312.

 

---

 

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for trygg mat i Norge?

 

 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :