Her er du:
Publisert: 22.03.2013
 
NMF har klaget inn ulovlige anskaffelser for vintervedlikehold som disse kommunene har gjort til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). NMF ønsker å påpeke at det ikke bare er saltbruken som har miljøkonsekvenser i denne typen vinterkontrakter. Det er også viktig at det er stilt krav til miljøvennlig utstyr på brøytebilene. Norges Miljøvernforbund er imot veisalting. Når det alikevel skal saltes på vegene er det viktig at det stilles krav som begrenser miljømessige skader av salting.
Miljøalibi for å klage inn disse ulovlige direkte anskaffelsene:
•    NMF ønsket at Rauma & Skodje kommune skal drives mer miljøvennlig
•    NMF ønsket at toppledelsen i Rauma & Skodje kommune og andre offentlige
virksomheter skal sette større fokus på de viktige miljøbestemmelsene i
anskaffelsesregelverket.
 
•    NMF ønsket gjennom denne KOFA-klagen å gi Rauma & Skodje kommune og
andre offentlige virksomheter opplæring i noe av miljøregelverket som gjelder innen lov om offentlige anskaffelser. NMF har tro på at viktige og sentrale beslutningstakere i kommunene setter seg godt inn i hva som står klagene våre, og at disse personene derved også lærer seg mer om de viktige miljøbestemmelsene som gjelder i forhold til lov om offentlige anskaffelser.
 
Ved å gjøre en såkalt ulovlig direkteanskaffelse (LOA § 7B) har Rauma & Skodje kommune unnlatt å følge de viktige miljøbestemmelsene som er fastsatt i anskaffelsesregelverket. NMF finner det totalt uakseptabelt at både Rauma & Skodje kommune hopper bukk over de viktige miljøbestemmelsene som ville ha blitt fulgt om kommunen hadde fulgt bestemmelsene som er fastsatt i LOA & FOA. Noen av miljøbestemmelsene som Rauma & Skodje kommune i disse ulovlige direkteanskaffelsene har tatt lite hensyn til er gjengitt nedenfor:
    
Ihht LOA § 6 er kommunene pålagt å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsene som gjøres. LOA § 6 finnes her: www.lovdata.no/all/tl-19990716-069-0.html#6 Formålsparagrafen til LOA (§ 1) fastsetter at allmennheten skal ha ”tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte”. NMF har ikke tillit til at det i disse ulovlige direkteanskaffelsene er satt høye nok miljøkrav, og vi er derfor ikke sikre på at anskaffelsene er gjort på en samfunnstjenlig måte. www.lovdata.no/all/tl-19990716-069-0.html#1

NMF antar at disse anskaffelsene kunne ha blitt anskaffet på en mye mer miljøvennlig måte om Rauma & Skodje kommune hadde lyst ut kontraktene i www.doffin.no slik offentlige virksomheter er pålagt å gjøre. Om Rauma & Skodje kommune hadde lyst ut anskaffelsene på korrekt måte ville kommunene vært pålagt å følge de viktige miljøbestemmelsene som er fastsatt i LOA § 6.

Rauma og Skodje kommune har ikke krevd at det skal saltes på vegene i kommunen. Men Rauma og Skodje kommune har heller ikke satt krav til at det IKKE skal saltes på de kommunale vegene. Dette er en grov unnlatelsessynd som kommunene nå har blitt straffet for. I lov om offentlige anskaffelser § 6 og forskrift om offentlige anskaffelser § 8-3 er det nemlig fastsatt strenge miljøkrav om at det skal settes miljøkrav til anskaffelsene. NMF mener at offentlige virksomheter som ikke stiller "konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon" fortjener å bli straffet økonomisk for denne unnlatelsessynden.
 
LOA § 6:
- Offentlige virksomheter skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 
www.lovdata.no/all/tl-19990716-069-0.html#6
 
FOA § 8-3:
- ”Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon.”
www.lovdata.no/for/sf/fa/ta-20060407-0402-010.html#8-3
 
FOA § 8-4:     - Offentlige virksomheter oppfordres til å sette kvalifikasjonskrav som går på miljø.
 
FOA § 13-2:   - Offentlige virksomheter oppfordres til å sette ”Kriterier for valg av tilbud” som går på miljø. 
 
 
Noen viktige momenter om saltbruk.
I offentlige anskaffelser er det mulig å stille krav til lakeapparater, sweepere, slapsegrind, spesielle ploger, fastsand, innendørs gruslagere osv. Dette er mer miljøvennlig utstyr som en del lavprisaktører normalt ikke har tilgang til.
- Useriøse aktører bruker gjerne ordinære saltspredere beregnet for grovsalt. Som kjent blir saltforbruket mye høyere ved bruk av grovsalt enn ved bruk av lake.

- Useriøse aktører bruker gjerne ploger uten slapseskjær, noe som fører til at veien ikke blir brøytet optimalt, og dette fører selvsagt til at vegen må brøytes oftere, og derved høyere drivstofforbruk.

- Useriøse aktører bruker ofte utendørs strøsandlager i stedet for innvendig strøsandlager med lunk. For å hindre at strøsanden fryser til pleier uprofesjonelle aktører å blande ganske mye salt i strøsanden. Salt er som kjent miljøforurensende. Man må bruke ca 2,2 % salt i strøsanden for å hindre at den fryser til.

- Ved bruk av fastsand (som ikke inneholder salt) må man ha spesielle fastsandspredere, og dette er utstyr som kun profesjonelle aktører har tilgang til.

- Sweepere som koster vegbanen i stedet for å salte vegbanen er også noe som kun profesjonelle aktører har tilgang til.
For mer informasjon om sweepere se side 15 i denne presentasjonen:
http://mesta.no/filestore/Publikasjoner/Refleks/2009/Refleks0409.pdf
 
- Slapsegrind på utstyret er noe som kun profesjonelle aktører har tilgang til.
For mer informasjon om slapsegrind, se siste sider i denne presentasjonen:
www.vegvesen.no/_attachment/405275/binary/697895
Dere finner mye informasjon om slapsegrind om dere søker i google.
 
- Uproffesjonelle aktører blander ofte uforholdsmessig mye salt sammen med strøsanden, dette fordi at snøen da smelter, og de får mindre klager på at vegen ikke er brøytet. I tillegg får en del aktører ofte betalt årlig fastpris for jobben, og de slipper å utføre brøytejobben om saltet gjør jobben for dem. Rauma og Skodje kommune burde helt klart ha satt forbud mot salting i sine kommunale brøytekontrakter.
Saltbruk på vegene fører til mye mer rust på bilene. Rust fører til at bilene slites ut fortere, at de må repareres mer, og at de må skiftes ut raskere. Det er ikke miljøvennlig å produsere flere biler enn hva som er nødvendig. Det oppstår en miljøgevinst om bilene varer lengst mulig. Saltbruk skader videre annet utstyr som sykler og sko. Planter, dyr, innsekter og vannlevende organismer i elver og vassdrag får skader og kan også dø av dette.
 
Støtt saken, bli medlem: www.nmf.no/medlem
 
Av Øystein Bønes
Øystein Bønes

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :