Her er du:
Publisert: 21.12.2011

Det er totalt uforsvarlig av hensyn til klimagassutslipp å legge til rette for økt flytransport. Transportbehovet må reduseres og mer må overføres til tog og sjøtransport. Derfor har NMF sendt inn et krav om at planarbeidet med å utvide terminalen på Flesland flyplass stoppes.

Det er ganske avslørende at ord som CO2, klimagass og karbondioksid ikke finnes i konsekvensutredningen til reguleringsplanen. Noe som viser at den er perspektivløs. I tillegg medfører planforslaget skadelige inngrep i naturen lokalt.


I år 2010 var det 5,1 millioner reisende på Flesland flyplass. Dette er mer enn 8 reiser pr innbygger i Hordaland og Sogn og Fjordane samlet! Vi kan ikke tilrettelegge og investere i en framtid med så mye reiser. Folk må reise mindre med fly, ikke mer. Det er i høringsdokumnentene lagt fram vekstprognoser med opp til 20 millioner reisende i 2050. Bare fram til 2030 hvor klimaforliket i Stortinget forplikter landet til å redusere klimagassutslippene med over 15 millioner tonn CO2 ekvivalenter, legges det opp til en dobling i flytrafikken fra Flesland.


Dette er uforenlig med Norges forpliktelser og ansvar når det gjelder klimagassutslipp.

Følgelig må planen avvises. Et ønske om at hver innbygger kan reise et tosifret antall flyreiser pr år kan under ingen omstendighet veie tyngre enn vår felles framtid for både dyr og mennesker, til lands og til sjøs! Det er et faktum at for stor forsuring av havet vil utrydde skalldyrene. Som en rik kystnasjon har derfor Norge et spesielt stort ansvar med å begrense utslipp av drivhusgasser. I tillegg vil raskt endret klima og værmønster utrydde en rekke andre arter også samt ramme matvareforsyningen globalt. Alle disse problemene er så alvorlige at planer som legger til rette for et samfunn med økende utslipp av klimagasser konsekvent må avvises. Istedenfor må vi legge til rette for redusert behov for transport og et bedre jernbanenett. 

Økende flytrafikk vil også resultere i andre økende lokale miljøproblemer pga større utslipp av giftige kjemikalier til avising. Økt trafikk mot flyplassen vil også bidra til økende problemer med lokal luftforurensning da både Nesttun og Rådal på vindstille dager har dårlig luftkvalitet den dag i dag. Øker trafikken mot Flesland vil deler av dette skje med personbiler. I nær framtid vil også både bensindrevne og dieseldrevne kjøretøyer fortsatt utgjøre en betydelig andel av kjøretøyene. Større tilrettelegging for elbiler vil bare kunne begrense problemet de nærmeste årene. Følgelig vil også en reguleringsplan som legger til rette for økt flytrafikk forårsake økende problemer med helseskadelig luft i Bergen. Noe som både forkorter liv og reduserer livskvaliteten. Denne reguleringsplanen vil dermed også ramme liv og helse til bergensere.


I tillegg vil planene om de gjennomføres ødelegge natur lokalt. Fjerning av deler av Lilandshaugen og gjenfylling av Lønningstjernet som ligger tett inpå flyplassen vil være nok et inngrep som reduserer grøntarealer. For reisende på flyplassen vil dette innebære at de mister synet av naturlige elementer ved flyplassen. Naturelementet som Lilandshaugen i dag utgjør som en avgrensning omkring flyplassen mot øst, vil om planen gjennomføres erstattes med en bygningsrekke av skjemmende blokker kalt “Airport City”, infrastrukturanlegg og parkering. Følgelig vil trivselen for reisende også reduseres.


Det er ikke helsemessig, etisk og miljømessig forsvarlig å øke flytransporten. Raskt stigende temperatur og havforsuring har så store konsekvenser at det også må anses for å være en sikkerhetsmessig trussel. Et ønske om å reise et tosifret antall flyreiser pr år kan under ingen omstendighet veie tyngre enn vår felles framtid for både dyr og mennesker, til lands og til sjøs! 

Støtt saken ved å bli medlem i NMF;  www.nmf.no/blimedlem.aspx?pageid=1  eller gi til konto
9521 05 71982.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :