Publisert: 24.11.2010
De små, truede rødlisteartene salamandere kan gjennom et forslag fra Direktoratet for Naturforvaltning stoppe, eller endre en rekke byggeprosjekter i Norge. Direktoratet har foreslått å opprette en 300 meter stor vernesone rundt salamanderdammer, hvor inngrep er uønsket. Norges Miljøvernforbund synes det er positivt at menneskelig aktivitet må ta hensyn til artsmangfoldet.
 
 Foto: Christian Fischer
Direktoratet for Naturforvaltning ønsker gjennom sitt vern at salamanderne og andre truede plante og dyrearter skal få et bedre vern gjennom den nye forskriften.

Norges Miljøvernforbund synes det er positivt at direktoratet ønsker å få til et bedre vern av artsmangfoldet. Et bedre vern gil gjøre det vanskeligere å gjennomføre enkelte, spesielt større, byggeprosjekter. Biologiske mangfold har i en årrekke blitt satt under press på grunn av menneskelig aktivitet, det er på tide at utbyggere må tar et større hensyn til de aller svakeste. Et bedre vern om natur- og artsmangfold vil gjennom en fornuftig forvaltning og landskapspleie, vil forhåpentligvis stoppe tapet av truede arter, samt ta vare på naturlige grønne lunger.
 
De sårbare amfibieartene som salamandere har sin hovedutbredelse på Østlandet, Men er også å vinne på Vestlandet og i Trøndelag. Storsalamanderen kan bli 10-15 cm og lever i og ved dammer, våtmarker og myrtjern. Salamanderen er avhengig av fuktighet og beveger seg sjelden langt fra sine fuktige omgivelser. Salamandrene er sårbare og har lidd under menneskets trang til utvikling og naturødeleggelser. Drenering som medfører tørrlegging av våtområder, er mye av grunnen til at artene stor- og småsalamander står på nasjonal rødliste som truet.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :