Publisert: 20.03.2007
Norges Miljøvernforbund (NMF) vil med dette komme med uttalelse til forvaltningsplan for rovvilt i region 8.
Undertegnede Regionsleder har vært representert i referansegruppen i forbindelse med utarbeidelsen av denne forvaltningsplanen. NMF har allikevel noen kommentarer til denne forvaltningsplanen.

1. Målsettinger for bærekraftig forvaltning av rovdyr Bærekraftig bruk og forvaltning innebærer the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations (Biodiversitets konvensjonen 1998).

Det er flere indikatorer på bærekraftig forvaltning av arter og natur:
* Bestandene viser ingen langtids negative utviklingstrender.
* Bestandene er ikke utryddingstruet (over minste levedyktige bestandstørrelse.)
* Bestandene er i stand til å opprettholde sin biologiske rolle i økosystemet.
* Artsrikhet og diversitet er opprettholdt.

Målsetningen med den norske rovdyrpolitikken må derfor være å opprettholde bestandene av alle arter på et nivå som ikke bare er over det minimumet som er nødvendig for å hindre utdøing, men som gjør at bestandene opprettholder sin rolle i økosystemet. Bestandene må heller ikke være så små at det skaper negative effekter i systemet og truer det øvrige biologiske mangfoldet.

2. Regionale bestandsmål
I forvaltningsplanen er det oppsummert regionale bestandsmål for gaupe, jerv, Bjørn og ulv.
Gaupe: 10 årlige ynglinger, hvorav 4 i Finnmark
Jerv: 10 årlige ynglinger, hvorav 3 i Finnmark. Sammenhengende utbredelse og reproduksjon mot naboområder.
Bjørn: 6 årlige ynglinger.
Ulv: Ikke etablering av revirmarkerende par og familiegrupper av ulv.
Kongeørn: Bestand på dagens nivå. Fylkesmannen i de respektive fylkene forvalter arten.

Region 8 grenser opp mot flere andre nasjoner hvor vi har felles, til dels store bestander av både jerv, bjørn og ulv.

NMF er i prinsippet fornøyd med at det settes et minimumsnivå på den enkelte bestand som må oppfylles før jakt kan igangsettes. Dette er en klar forbedring i forhold til tidligere da kvotejakt på gaupe og jerv ikke var vurdert ut fra en garantert minimumsbestand. Dette førte til at gaupebestanden i landsdelen og i landet for øvrig var på grensen til å bli utryddet for noen år tilbake.

De bestandsmål som foreligger både nasjonalt og regionalt er for lave om man ønsker levedyktige bestander av rovdyr. Basert på faglitteraturen for beregning av levedyktige bestander må bestandsmålene være langt høyere for å kunne betraktes som levedyktige bestander.

Jerv

Jerven i Norge er delt i to adskilte bestander som må forvaltes separat. Den nordlige bestanden er felles med Sverige og kan mht levedyktighet betraktes sammen med denne. Svenske eksperter har beregnet 900 individer som nødvendig for å sikre langsiktig overlevelse. Forskjellen mellom 900 og 600 individer mhp levedyktighet var imidlertid liten.
Det svenske Naturvärdsverket har derfor anbefalt 600 jerv som ønskelig bestandsstørrelse i Sverige.

Et føre var prinsipp vil tilsi at bestanden får vokse til minimum 900 i Nord-Skandinavia for å sikre den langsiktige overlevelsen. NMFs beregninger viser at den nordnorske bestanden har mulighet til å vokse til rundt 300.
En jervebestand på 600 i Sverige og 360 i Nord-Norge vil sikre bestanden, og bør derfor settes som et forvaltningsmål. NMF krever at bestandsmålet for Jerv settes til 180 individer for region 8 for å sikre at bestanden er levedyktig.

Gaupe
Minste levedyktige bestandstørrelse for den skandinaviske gaupebestanden er av svenske eksperter beregnet til mellom 2000 og 4000 gauper. Et føre var prinsipp tilsier derfor at den totale skandinaviske bestanden forvaltes på et nivå over 4000.

Det svenske Naturärdsverket har anbefalt at gaupebestanden i Sverige økes til 3000 dyr. De har imidlertid ikke fått gjennomslag for dette hos politiske myndigheter. NMF anser ut fra dette en norsk bestand på 1000 gauper i Norge som et absolutt minimum dersom den norske og svenske bestanden blir betraktet under ett.
En gaupebestand på 200 dyr i Nord-Norge, derav 100 dyr i region 8 må være et minimums bestandsmål for å sikre at bestanden er levedyktig.

Bjørn
Naturvärdsverket i Sverige har foreslått (men ikke fått politisk gjennomslag for) at 2000 - 2500 bjørn bør være et langsiktig forvaltningsmål for den svenske stammen. Dette vil være godt over minimumet på 1500 som er nødvendig for å bevare tilstrekkelig genetisk variasjon i bestanden. En buffer på 500-1000 individer over dette minimumet synes fornuftig.

NMF kan derfor slutte seg til Naturvärdsverkets tilråding og anbefale 2500 individer som et langsiktig forvaltningsmål for Skandinavia, minimum 500 av disse bør tilhøre den sør-skandinaviske bestanden (for å sikre denne mot innavlsproblem). Den norske bestanden bør være stor nok til at den er sikret mot innavlsproblem, dvs. minimum 500 bjørn. For å sikre at bestanden i nord bør det være en minimumsbestand på 50 individer i region 8.

Ulv
Region 8 er et reindriftsområde. Ynglende ulv bør derfor ikke få etablere seg i regionen.

3. Fremtidig forvaltningsstrategi
Forvaltningsplanen skisserer en strategi ved å etablere forvaltningsområder for Bjørn, Jerv og Gaupe. Dette er en kompromissløsning som NMF foreslo allerede for flere år siden. Etter diskusjon mellom rovviltnemndas leder og referansegruppa er det blitt etablert konkrete soner for både jerv, gaupe og bjørn. NMF håper denne løsningen kan føre til at husdyrnæringen i regionen klarer å tilpasse seg faunaen i landsdelen slik at man også i framtiden kan ha rovdyr i nord-norsk fauna.

4. Kvotefelling av rovdyr
Rovviltnemnda foreslår, sitat: Når bestandsmålet ikke er dokumentert, ønsker rovviltnemnda å få delegert myndighet fra Direktoratet for naturforvaltning om en kvote for lisensfelling i område B, eller at Direktoratet fatter vedtak om kvote.
NMF krever at all felling av rovdyr, utover direkte skadefelling, kun skal skje etter at minimums bestandstall, som ligger innenfor de bestandsmål som er oppsummert i forvaltningsplanen, er oppnådd.

Bestandsmålene som er oppsummert i forvaltningsplanen er for øvrig av NMF tidligere i dette brev ansett for å være for lav og det vil derfor være lite fornuftig forvaltning å starte lisensjakt på rovdyra før bestandsmålene er oppnådd.

NMF har i mange år møtt motargumenter mot vårt arbeid for å forvalte rovdyrene på en bærekraftig måte. Reindrifts- og landbruksnæringen mener det finnes for mange rovdyr i nord-norsk natur. NMF aksepterer gjerne påstander om store bestander av rovdyr, men da skal de være dokumentert. Så lenge det ikke foreligger dokumentasjon på rovdyrenes tilstedeværelse, så kan NMF heller ikke ta hensyn til det.

5. Skadefelling av rovdyr
NMF ser det som svært viktig at skadedyr blir tatt ut raskt og effektivt. NMF vil derfor anbefale at rovviltnemnda bruker profesjonelle jegere til slik jakt.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :