Publisert: 15.05.2013
 
Det har blitt lagt fram ulike forslag til traseer for bybanen mellom Bergen sentrum og den nordre bydelen Åsane. Blant dem forslag til å legge den over bakken og la banentraseen knuse seg gjennom sentrale deler av Bergen sentrum med eldre bygninger med særpreg. Det er til og med et forslag med å legge banen på et 20 cm høyt fundament over Bryggen som vil ødelegge dette tradisjonsrike stedet. Nord for Bryggen ligger Sandviken med sin unike gamle, trehusbebyggelse. NMF er sjokkert over at det også her foreslås en trase over bakken. NMF krever tunnelløsning i Sandviken og anbefaler en litt endret trase med 3 stopp. (Markert i rødt).
 
Norges miljøvernforbund (NMF) krever at bybanetraseen tilpasses byen og ikke motsatt som foreslås i noen alternativer. Bergen sentrum og Sandviken har smale gater og historisk viktige bygninger som må ivaretas. Dette gjør at kun tunnel er akseptabelt i disse områdene.
 
Bergen sentrum har også Bryggen som er av spesielt stor verdi. Det må være et mål å få dette som et oppholdsområde for folk uten trafikk. Da kan man ikke legge en bybane oppå et 20 centimeter høyt fundament som raserer Bryggen og alikevel ikke er høy nok til å være sikret mot den vannstand vi kan forvente oss i framtiden.
 
På dette grunnlag ønsker NMF primært et tunnelinnslag i Strømgaten mellom togstasjonen og marken som skal ende ut i Sandviken. Sekundært støtter vi alternativ 2Ab i sentrum med tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate. Fra holdeplass i Fløyfjellet kommer folk da ut i Øvregaten. Neste holdeplass er i fjell under Krohnengen.
NMF har siden midten av 1990 –– tallet jobbet med bybane. Vi jobbet med en bybanerute fra sentrum til Flesland i 10 år. Vi jobbet over lang tid med å lage en velegnet trase fra Bergen sentrum til Flesland som ville brukt kun en halvtime på hele strekningen. Kun to hus ville være nødvendig å rive på dette strekket. En trase som som skulle være den eneste strekningen som ikke hadde firefelts motorvei. Vi satte opp en rute fra Flesland, via Haukeland sykehus til hurtigruteterminalen i Bergen som ville ta 23 minutter. I denne løsningen ville det kun være behov for å rive to hus. Løsningen som ble valgt, førte til riving av mellom 40 og 50 hus! En trase som som skulle være den eneste strekningen som ikke hadde firefelts motorvei. Vi satte opp en rute fra Flesland, via Haukeland sykehus til hurtigruteterminalen i Bergen som ville ta 23 minutter. I denne løsningen ville det kun være behov for å rive ett hus. Løsningen som ble valgt, førte til riving av mellom 40 og 50 hus! Vi er bekymret for at det legges opp til å gjøre en del av de samme feilene som på den traseen vi har idag.
 
NMF har også påpekt at det er en gjennomgående usaklig positiv framstilling av konsekvensene for 1Aa i sentrum og motsatt med alternativ 2Ab, - spesielt med hensyn på kulturminner. Her viser vi til utdrag fra konsekvensutredningen i kursiv tekst under:
 
Samlet vurdering av alternativ 1Aa
Bybane i dagen vil rydde i trafikkbildet og gi mer rom rundt viktige historiske bygg, og således ha positiv konsekvens for kulturmiljøet i deler av traséen. Alternativet vil i føre til at trafikksituasjonen i hele Vågsbunnen vil bli redusert, noe som vil kunne gi bedre tilgjengelighet til, og opplevelse av, kulturmiljøet. Imidlertid vil
bane og KL--␣anlegg også gi barriereeffekt og redusere kulturmiljøers integritet og lesbarhet, noe som vurderes til negativ konsekvens for Dreggen, Torget, og Bryggen. De sistnevnte har meget høy verdi. Traséen berører i første rekke etterreformatoriske kulturlag, vurdert til relativt lav konsekvens. Middelalderske lag kan berøres ved Torget, men traséen kommer i konflikt med middelalderske lag av høy verdi i Sandbrogate, som skiller seg ut med stor negativ konsekvens. Samlet vurderes alternativ 1Aa til middels negativ konsekvens (--␣--␣).
 
Samlet vurdering av alternativ 2Ab
Samlet vurdering av alternativ 2Ab blir middels til stor negativ konsekvens (--␣--␣/--␣- -␣--␣). Dette skyldes særlig omfanget av et tunellinnslag som vil dominere kulturmiljøet, riving av et eldre huis med steinkjeller, samt inngrepene i forbindelse
med inngang til stopp i Vetrlidsallmenningen. Tunellinnslaget medfører total fjerning av kulturlag som i utgangspunktet har lav verdi i Peter Motzfeldtsgate, men er vurdert høyere for Nygatens vedkommende. Disse to gatene er samlet vurdert til
middels    negativ    konsekvens    (T abell    7.6).    For    V etrlidsallmenningens    del    kan    det vanskelig unngås at middelalderske lag blir berørt. Det er forutsatt at tunellinnslag og tunell gjennomføres uten lekkasje, eller med et lekkasjenivå som ikke medfører endring i grunnvannstand, både lokalt og i et større område.
 
 
Ved å tilpasse tunnelinnslag med like/lignende (estetisk) byggematerialer som gater og bygninger rundt er det ikke grunnlag for å hevde at alternativ 2Ab vil ødelegge visuelt. NMF stiller seg også sterkt tvilende til at det med god prosjektering skal være fare for å skade bygninger og andre kulturlag ved tunnelinnslagene og omkringliggende områder.
Derimot er det åpenbart at skadene på kulturmiljø undervurderes i beskrivelsen av alternativ 1Aa. Det er usaklig å påstå at bybanen vil rydde i trafikkbildet da den bare vil flytte litt av biltrafikken og fullstendig ødelegge muligheten for et åpent oppholdsareal uten trafikk for allmennheten på Bryggen i overskuelig framtid.
I tillegg anser NMF kostnadsanslagene for dagløsning for å være urealistisk lave med tanke på hvor krevende det er med alle endringene som må gjøres på eksisterende veier og bygninger. NMF vil også påpeke at stoppalternativene til trase 2; Vetrelidsalmenningen – Krohnengen er stasjoner med god dekning og ødelegger ikke byen!
 
 
Bybanen gjennom Sandviken
NMF støtter videre en lang tunnel under Sandviken med stoppeplasser under bakken i nærheten av Sandviken kirke og ved Sandviken Sykehus. Traseen er vist under hvor vi har lagt inn vårt eget endringsforslag i forhold til eksisterende utredede traseer. Nedgang til holdeplass i tunnel ved NLA (Norsk Lærerakademi) må og kan integreres i bebyggelse / kvartalsstruktur.
Sandviken har en sjøbodstrukturen og eldre trehusbebyggelse som er en  stolthet for byen og er av internasjonal interesse og verdi.␣Kystkultursenteret og Gamle Bergen, er målpunkt for␣regionen og for byens innbyggere, og også et mål for turistene i Bergen. Vi kan ikke tillate at en dagløsning for bybanen skal knuse seg gjennom denne␣bydelen!

NMF advarer sterkt mot å gå inn for alternativ 3 hvor bybanen legges på en forlenget fløyfjellstunnel. Dette alternativet er ikke realistisk og vil medføre store kostnadsøkninger og forsinkelser pga veiutbyggingen som vil bli et resultat av dette. Veikontoret er kun ute etter å skaffe seg arbeid. Vi viser her til følgende i konsekvensutredningen:
““Det er imidlertid en binding mellom bygging av ny og oppgradering av dagens tunnel ved at dette bør skje samtidig. Enten må dette inngå i den samme finansieringsordning som forlengelse av tunnelen, eller som egen direkte statlig finansiering på samme tid. Klargjøring og aksept for dette ekstra statlige bidraget øker usikkerheten til finansiering. EU--␣direktiv om tunnelstandard og tunnelsikkerhet stiller krav til oppgradering av eksisterende tunneler. Dette vil også gjelde Fløyfjellstunnelen. Statens vegvesen arbeider med et program for dette. Omfang, finansiering, og gjennomføringstidspunkt er ikke avklart.””
NMF anmoder derfor utifra en samlet vurdering at alternativ 2 i tunnel velges i Sandviken. Det bør imidlertid være et stopp mellom NLA og NHH slik som vist i konsekvensutredningen.
 
Åstveitskogen.
Åstveitskogen med nærliggende områder er i dag nærmest uberørt og en grønn lunge for denne bydelen. Innbyggerne her har behov for disse arealene til rekreasjon, mosjon og naturopplevelser. Mange mennesker i området har også hund og områder som dette er det en nytelse å gå i med sin firbente venn. Det er Rasmus Meyers legat som eier størsteparten av det berørte området i dag. En del areal er skilt ut, både til Rasmus Meyer`s to barn og til diverse allmennyttige formål. Legatet sitter fortsatt igjen med om lag 700 mål. Dette er regulert tilfriluftsføremål!
 
Det er imidlertid slik at det nå nærmer seg tiden hvor eiendommen etter retningslinjene i Rasmus Meyers legat skal overdras til Bergen Kommune. Uten å kjenne detaljene antar NMF at det var Rasmus Meyers intensjon at området fortsatt skulle være til rekreasjon og glede for menneskene som bor i området rundt.

Ser man på de aktuelle alternative bybanetrasseene går 2 av de anbefalte alternativene tvers gjennom dette uberørte området som altså foreløpig eies av Rasmus Meyers legat. NMF finner dette, at man er SÅ ivrige etter å legge banen inn i befolkningstomme områder for svært oppsiktsvekkende.
NMF kan derfor bare anta at det allerede ligger en klar plan bak, om å gi blaffen i friarealet, gi blaffen i Rasmus Meyers intensjoner og omgjøre alt dette til tomteland etter rene økonomiske vurderinger. En slik omgåelse av intensjonen til en som i realiteten gir Bergen uberørt natur i gave, er direkte pinlig og definitivt ikke en by som Bergen verdig

Ivaretakelse av vann i urbane områder er viktig både av hensyn til dyreliv og trivsel. NMF mener at banen bør gå raskt i tunnel gjennom de sentrumsnære delene og plukke opp flere folk utover i Åsane. Mao flere stopp utover Åsane hvor folk bor mer spredt enn i sentrum. Derfor har vi foreslått en variant som kombinerer 1Cb i Åsane med trasevalg fra alternativ 2 i sentrum og Sandviken. NMF er derfor tilhenger av 1Cb for å bevare vannet og samle opp passasjerer i mer spredtbebygde Åsane.
Konklusjon NMF er sjokkert over forslaget om å knuse byen med en bane i dagen over bryggen. Imotsetning til alternativer hvor det legges opp til at byen sprenges og rives i stykker for å passe til bybanen. Det er helt feil at den historiske byen Bergen skal tilpasses banen. I tunnel kan hastigheten holdes dobbelt så høy som i dagen. Bybanen idag har blitt en slingrepilt for skoleungdom og pensjonister og avlaster i liten grad biltrafikken. Blant annet har syklistene blitt presset over på banen ved å rive sykkelfelt under første byggetrinn. NMF har lagt merke til at noen av de største kritikerne til bybane fikk sjefsstillinger da den ble bygget. Det må stilles spørsmålstegn med planleggere og beslutningstakere som foreslår å ødelegge det som gir Bergen et spesielt fint særpreg! Bybanen må og skal tilpasses byen.
 
NMF har også påpekt at konsekvensene for bygging av bybane over Bryggen ikke holder mål, hvor det blant annet skrives: ““Sett i forhold tildagens situasjon, eller nullalternativ med økt trafikk, vil en bybanetrasé over Bryggen måtte vurderes til å være av lite til middels negativt omfang på grunn av barrierevirkning (--␣/--␣--␣). Tiltaket vurderes til middels negativ konsekvens (--␣--␣) for kulturmiljø.””
 
At Bryggens plass på verdensarvlisten, UNESCO trues av en trase her viser tydelig at dette er påstander som ikke har noen som helst logikk. For å bevare Bergens særpreg Bryggen og eldre bygninger med smale gater MÅ bybanen legges i tunnel fra sentrum gjennom Sandviken.
 
NMF mener at banen bør gå raskt i tunnel gjennom de sentrumsnære delene og plukke opp flere folk utover i Åsane. Mao flere stopp utover Åsane hvor folk bor mer spredt enn i sentrum. Derfor har vi foreslått en variant som kombinerer 1Cb i Åsane med trasevalg fra alternativ 2 i sentrum og Sandviken.
Bergens verdifulle sentrum skal fortsatt ha sitt spesielle preg. Bybanen, både mot sør og nord, må derfor i bykjernen, kunne få et Bergen Bybuss med særpreg system –– a la Bergensekspressen. Et system der ””bussen”” kjører byen på kryss og tvers og henter og bringer handlende til og fra Bybanestoppesteder.

NMF støtter med dette det sunne folkevettet som Bergensere viste da en undersøkelse fra Respons Analyse AS viste at 70 % av de spurte var imot å bygge bybane over Bryggen før jul (og kun 20% ville ha den over Bryggen).
 
«Bybanen skal ikke ødelegge Bergen!
Bybanen skal tilpasse seg byen
Byen skal ikke tilpasse seg bybanen.
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :