Publisert: 17.07.2012
Kraftledning i luftspenn i dette området vil bidra til utryddelse av truede arter som blant annet landets største ugle hubroen. Det er over et halvt hundre truede arter i traseen for luftspenn! De landskapsmessige, visuelle inngrepene er totalt uakseptable. Pga nedbygging av grøntarealer og flere innbyggere må f.eks landskapet i Øygarden anses som enda mer verdifullt idag enn på 90-tallet da det ble bygget kraftledning i jordkabel fra Fjell kommune. Vedtaket 22. Juni er følgelig inkonsekvent. Det er uakseptabelt at folk skal betale for denne miljøskadelige linjen da den ene og alene kun har nytte for petroleumsnæringen. Søknaden burde vært levert av Statoil da det er de som ene og alene har nytte av denne på Kollsnes og delvis også Sture til den fossile gass og oljeeksportvirksomheten
NMF ønsker normalt at så mye som mulig legges i sjøkabel. Pga at Fensfjorden er for dyp til kopperkabler, tilsier energisvinn at en kombinasjon av land og sjøkabel er å foretrekke. Vi er derfor for at deler av dette legges skånsomt gjennom landskapet i kabel på land. (Gassco er operatør for Kollsnes gassanlegg, anlegget er eid av Gassled. Statoil drifter anlegget, som «Technical Service Provider»). Linjen er ene og alene kun til gagn for dette anlegget da det vil muliggjøre transport av elektrisitet fra gasskraftverket på Mongstad.
NMF ser på det som totalt uakseptabelt at folk skal betale nettleie for å bygge ut miljøskadelig og dyr tilførsel av strøm til rike petroleumsselskaper som tenker kortsiktig og egoistisk. Spesielt grotesk blir dette av at med gassprisen på 1,8 kr pr standard kubikkmeter gass som ble lagt til grunn i statsbudsjettet i 2010 så vil en sjøkabel til en milliard inntjenes på 4 dager med maksimalt gassvolum fra Kollsnesanlegget! NMF krever at petroleumsindustrien må tilpasse forbruket av elektrisitet til regionenes kapasitet. Ikke omvendt som det nå legges opp til.
 
Ingen avbøtende tiltak vil kunne forhindre at kraftlinje i luftspenn vil forringe livsvilkårene til truede fuglearter.
Et vedtak om å legge kraftlinjen på land i luftspenn vil følgelig være et vedtok om å utrydde truede arter! Følgelig vil dette være et brudd på naturmangfoldloven. Vi har her igjen vist til § 5, § 9 og § 11 i naturmangfoldloven som åpenbart brytes ved bygging av dette luftspennet:

§ 5. (forvaltningsmål for arter)
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Da det senere er oppdaget hekkende rødlistede arter som ikke er omtalt i konsekvensutredningen til BKK fra 2007 kan ikke føre var kravet anses for å være oppfylt. En mangelfull utredning i en trase med stort biologisk mangfold er i strid med det å ta føre var hensyn.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Da en kraftlinje i kabel vil ha marginal betydning på overskuddet fra petroleumsvirksomheten som i sin helhet vil benytte denne, kan heller ikke § 11 anses for å være oppfylt.
 
 
Dette er også et brudd på den europeiske landskapskonvensjonen
Ledningen mellom Fana og Kollsnes ble lagt som jordkabel gjennom Øygarden av hensyn til det helt spesielle kyst- og lyngheilandskapet. Siden gjeldende kablingspolicy ble vedtatt i 2000/2001, har også Norge ratifisert den europeiske landskapskonvensjonen, som har som formål å styrke lokalsamfunnenes medvirkning i planlegging, vern og forvaltning av landskap. Samtlige berørte kommuner var i mot luftspenn og dermed er det et åpenbart brudd også på denne delen av norsk lovgivning. Å påtvinge disse kommunene et unødvendig luftspenn for å sikre kraftforsyning til den rike petroleumsindustrien vil være et overgrep!
Da ledningen likevel skal kables på to tredeler av strekningen iform av sjøkabler er det helt absurd at det planlegges luftspenn med de store skadene det vil medføre. Nettopp på grunn av de store skadene ble kraftledningen Fana–Kollsnes kablet, og det skulle da være åpenbart at det samme må gjøres med Mongstad – Kollsnes i sin helhet.
 
Søkeren BKK må informeres om at kun kabel over hele strekningen er akseptabelt. Vi anser det også for å være moralsk forkastelig at ordinære husstander skal betale subsidier og nettleie til å bygge ut miljøskadelige kraftlinjer som ene og alene skal brukes av en petroleumsnæring som ikke tilpasser sitt elektrisitetsforbruk til regionens kapasitet.
Norges Miljøvernforbund vil ellers påpeke at det er merkverdig og mistenkelig at NVEs innvendinger mot tidsplanen for kapasitetsutvidingen på Kollsnes – Troll ble avslått pga at det ble antatt at blant annet Mongstad – Kollsnes ville bli ferdigstilt innen 2015. Det er ikke akseptabelt å tillate å bygge et luftspenn som utrydder arter fordi andre uforsvarlige forslag har blitt godkjent. Man må kunne forvente at en sak som sendes på høring ikke allerede er avgjort !
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :