Publisert: 04.01.2017

Norges Miljøvernforbund har startet en kampanje for å få ryddet verdenshavene for søppel, derfor har vi sendt et krav til Norske myndigheter om å sette i gang et internasjonalt prosjekt. De enorme mengdene av søppel i verdenshavene, hovedsakelig av plast, som det moderne samfunnet i felleskap har forsøplet, må ryddes vekk. Tiden er inne.

Den norske regjering må snarest ta initiativ til en internasjonal dugnad, bestående av alle berørte nasjoner for å starte tidenes største resirkuleringsprosjekt. Man må snarest bringe diskusjonen på banen og få vedtatt at plasten i verdenshavene er et felles problem, rydde alle uenigheter om rettigheter til ressursene av bordet og begynne å handle. Problemene de enorme plastmengdene  i verdenshavene er i ferd med å påføre vår eksistens er så alvorlige at ethvert land med kystlinje, og ethvert land som på noen som helst måte bidrar eller har bidratt til problemet, ved produksjon, forbruk eller avhending av plast må bidra.

Norge har en svært miljøvennlig havgående skipsflåte som med enkle grep kan benyttes til formålet. Norske rederier besitter all den nødvendige kompetanse og materiell i form av skip og utstyr til å kunne sette i gang med dette umiddelbart etter mindre tilpasninger. Deler av den havgående Norske flåten er også pr dags dato ledig for oppdrag, og vil kunne agere raskt dersom de ble forespurt om å bidra til denne svært viktige oppgaven. Norske rederier og sjøfolk er heller ikke alene om å kunne bidra til denne dugnaden, men har enda muligheten til å være i førersetet. Dette tiltaket vil være av enorm betydning for verdenshavene, miljøet og folkehelsen, samtidig som det vil skape både arbeidsplasser, stabilitet i shippingssektoren i dagens vanskelige situasjon, hente ressurser og ikke minst gi Norge den rollen som miljønasjon man så lenge har traktet etter å inneha. Verken Norge eller norske rederier kan eller bør ta ansvaret for dette alene og vi er heller ikke alene om å ha en skipsflåte og kompetanse til formålet. Men, både den Norske stat og Norske rederier kan nå gripe sjansen til å sitte i førersetet under den store dugnaden som uavhengig av diplomatiske prosesser må gjennomføres. 

- - -

Mengden av plastsøppel i verdenshavene er nå så enorm at verden aldri har sett lignende. Havstrømmene fører plastsøppelet med seg til enorme ”øyer” av avfall, de største rapporteres å ha nådd størrelser som er sammenlignbare med 4 ganger Norges landareal. Plast forsvinner som kjent ikke av seg selv, råtner ikke og er i menneskers perspektiv tilnærmet evigvarende i forskjellige former. Plast brytes derimot ned til stadig mindre partikler, noe som gjør at plasten, med alle sine kjemiske komponenter sprer seg i stadig større grad i næringskjedene. Det rapporteres at det årlig dør rundt regnet 1 million sjøfugl som følge av å ha spist eller viklet seg inn i plastkomponenter. Fugler, fisk og pattedyr i alle størrelser, til og med hvaler, forveksler biter av plast med vanlig føde og spiser dette, eller får dette i seg utilsiktet, med det som følge at magesekken gradvis fylles opp av ikke nedbrytbart materiale som dermed blant annet fører til at skapningene ikke klarer å ta til seg føde og sulter i hel. . ”Alle” har vel sett bilder av Sel, Skilpadder, Hvaler og andre dyr som har viklet seg inn i plastkomponenter og som får de forferdeligste skader som følge av at plasten ikke utvider seg i takt med at dyrene vokser og beveger seg, med det som resultat at dyrene gradvis og ubarmhjertig sakte skjæres opp til de til slutt kveles eller dør av skadene.

Plasten inneholder i seg selv store mengder kjemiske komponenter og mange av vår tids mest fryktede miljøgifter, miljøgifter verdenssamfunnet nå lenge har anstrengt seg for å fjerne fra næringskjeden. I tillegg har plasten også en evne til å binde til seg og ta opp miljøgifter fra omgivelsene, som dessverre også finnes i havet. Dette betyr at dyr, fisk og fugler som får i seg giften blir langsomt forgiftet, og, selv om disse muligens ikke dør av denne forgiftningen umiddelbart, medfører inntak og påvirkning fra plastsøppelet at miljøgiftene sprer seg oppover i næringskjeden og til slutt når mennesket i form av maten vi spiser. De flytende ”øyene” av plast ligger i havet og brytes sakte ned til mindre komponenter, kvernes sammen og bidrar til en forurensing av havene vi aldri før har sett maken til. 

Hver partikkeldimensjon av plastforurensingen har sin egen problemstilling med påfølgende negative effekt.I siste rekke er plasten brutt ned til mikroskopiske partikler som når alle ledd i næringskjeden, også til mennesker, vår mat og våre drikkevannskilder. Problemene mikroplast bringer med seg har i de siste årene blitt godt belyst, da under lupen som produserte mikroplastpartikler tilsatt kosmetikk, vaskemidler og lignende. I verdenshavene pågår nå en produksjon av mikroplastpartikler som over år kan få den prosesserte mikroplastens volum til å blekne ved sammenligning .

- - -

På NMF’s tegnebrett ligger flere tenkelige tekniske løsninger for hvordan vår skipsflåte faktisk kan gå frem for å løse oppgaven, og hvilke ombygninger som måtte være påkrevet. Våre rådgivere på skip og shipping forteller oss at det ikke er noen tekniske problemer ved oppgaven, og vi ser etter samtaler med disse at løsningene kommer tettere en utfordringene i denne prosessen. Det finnes selvsagt flere løsninger på oppgaven og de forskjellige fagmiljøene må også få si sitt. Derfor vil ikke vi gå nærmere inn på om man bør lande på en spesifikk løsning som ombygde tankskip med åpen baug og transportbånd inn i innebygde prosesseringsanlegg eller om man bør mate frakteskip ved å ringe inn flytende plastsøppel etter trålprinsippet for deretter å krane dette om bord og gjennom en ”kvern” for å optimalisere volum før man frakter ressursene til land for prosessering. Den endelige løsningen vil man nok kun få etter at alle de nødvendige fagmiljøene har fremlagt sine faglige behov for en optimal løsning på de forskjellige feltene.

Det er på tide å sette i gang en internasjonal stordugnad, plast i verdenshavene må ryddes vekk!

 
 
Vi har lånt denne korte filmen fra Project GreenBag:
 
 
 
 

---

 

Ønsker du å bli med oss videre i arbeidet for å redde verdenshavene?

 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :