Publisert: 06.01.2016
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer sterkt på at nok en ulv er skutt av krypskyttere. Dyret som ble skutt var en genetisk viktig ulv av den finsk/ russiske bestanden som var på vandring sørover mot den Sør-Skandinaviske bestanden. Ulven ville, om den ikke ble skutt, kunne være et viktig bidrag til å styrke det genetiske mangfoldet i denne bestanden. Ulovlig felling av ulv ser ut til å være mer regelen enn unntaket og har opp gjennom årene bidratt til en sterkt innavlet bestand i grenseområdet mellom Sverige og Norge. NMF krever stans i all jakt etter ulv i Norge i minst 5 år i påvente på at denne organiserte krypskytinga skal stanse. Dette får være en kollektiv avstraffelse av alle ulvemotstandere.

I midten av forrige måned ble nok en ulv skutt ulovlig her i landet. Dyret, en ulv fra den fink/russiske bestanden ble skutt av en krypskytter, kun med formål å ødelegge for den Sør-Skandinaviske ulvebestanden. Ulven var tidligere påvist i Jämtland og Dalarna län. Etter at dyret ble observert i Engerdal 17. desember tok Statens Naturoppsyn (SNO) prøver av skit/hår fra dyret, noe som dokumenterte at dette var et genetisk viktig dyr. Dagen etter, 18. desember, ble den pågående lisensjakta på ulv stoppet i området. Formålet var at denne ulven skulle vernes idet den var et genetisk viktig dyr som kunne bidra med å styrke det genetiske mangfoldet i den Sør-Skandinaviske bestanden. Dagen etter fant SNO sportegn som tydet på at ulven var skadet og kanskje drept. Dyret ble senere funnet drept. Etter noe etterforskning ble en mannsperson arrestert og siktet for krypskytinga. Vedkommende har innrømmet å ha skutt dyret uten å påberope seg noen form for nødverge. Dette er miljøkriminalitet av verste sort.

 

Krypskyting og nødverge

Krypskyting av ulv er dessverre ikke noe uvanlig her til lands. I april 2015 ble 5 menn fra Hedmark dømt til fengsel for organisert krypskyting av ulv. Disse ble tiltalt etter at de hadde startet jakt på 3 ulver i fylket. Flere andre var tiltalt, men ble frikjent av rettssystemet. 2 Forskere ved Skandulv-prosjektet mente i 2011 at krypskyttere hadde skutt nærmere 100 dyr i Norge og Sverige i perioden 2000-2011. Hvor mange som totalt er skutt av krypskyttere iløpet av de 15 siste årene er det ingen som vet, men man må anta at antallet er betydelig. Dette har selvfølgelig hatt konsekvenser for oppbyggingen av den Sør-Skandinaviske bestanden.

Flere ulv, deriblant Alfa-hunnen i Østmarka, ble med argumentasjon om nødverge skutt under elgjakta i oktober i fjor. Å påberope seg nødverge når man slipper en jakthund inn et skogsområde, som er offentlig kjent for å ha ulv, er etter NMFs mening direkte uansvarlig. Jeger vet hva som kan skje. Ulven har i et slikt tilfelle altfor dårlig rettsvern. NMF mener at nødvergeretten, hjemlet i Naturmangfoldlovens § 17, i alt for stor grad kan misbrukes. Jegere bør i langt større grad ha en aktsomhetsplikt ved jakt i områder der man vet at man kan treffe på ulv. Det må pålegges jeger et ekstra ansvar ved jakt i områder med ulv. Det er for øvrig ingen menneskerett å jakte med løs hund i områder med ulv.

 

Voksende bestand

Den Sør-Skandinaviske bestanden av ulv var tilnærmet utryddet på 1960-tallet. Dagens bestand etablerte seg på begynnelsen av 1980-tallet og besto hovedsakelig av innvandrende dyr fra den fink/russiske bestanden. Gjennom 80-tallet besto allikevel bare ulvebestanden av en familiegruppe med maksimalt 10 individer. På 1990-tallet kom en ny hann fra den finsk/russiske bestanden sørover og en ny familiegruppe ble etablert. Bestanden økte utover 1990-tallet og i 1997 ble det første helnorske ulvekullet dokumentert. Ved årtusenskiftet var den Sør-Skandinaviske bestanden på mellom 70 og 80 dyr. Etter år 2000 avtok bestandsveksten noe som følge av både lovlig og ulovlig jakt. Bestanden vokser fortsatt og hadde vinteren 2014-2015 rundt 460 dyr. Den Sør-Skandinaviske ulvebestanden er i dag preget av innavl. Forskere mener at fram til år 2008 nedstammet den Sør-Skandinaviske ulvebestanden kun fra 3 dyr. Det er derfor særdeles viktig at bestanden tilføres nye dyr fra den finsk/russiske bestanden. Nye dyr betyr muligheten for økt genetisk mangfold i bestand, som på sikt vil styrke overlevelsen for ulvebestanden. Lav genetisk variasjon fører til redusert reproduksjon og lavere overlevelse hos valpene. Det har iløpet av de siste årene vært en økt innvandring av ulv fra den finsk/russiske bestanden, noe som har styrket bestanden. Krypskyting av ulv i både Norge og Sverige er i dag en stor trussel mot ulvebestandens framtid. Det er derfor svært viktig at man verner om ethvert individ av ulven som kan bidra til å styrke det genetiske mangfoldet i den Sør-Skandinaviske ulvebestanden.

 

Stans ulvejakta!

Norge har i dag en to-delt forvaltning, innenfor og utenfor ulvesonen, fastsatt av Stortinget. Staten ønsker ikke ulv utenfor ulvesonen. Rovviltnemdene har derfor myndighet til å iverksette lisensjakt etter ulv som oppholder seg utenfor ulvesonen. I Troms og Finnmark er ulven bannlyst da rovviltnemda ikke ønsker ulv i reindriftsområder. Dette gjør at ulven er svært sårbar utenfor ulvesonen. Ulv på vandring sørover fra den finsk/russiske bestanden lever svært farlig på sin vandring. NMF er i utgangspunktet imot ulvesonen og de begrensninger denne sonen gir ulven. Ulv har alltid eksistert i norsk fauna og bør derfor ha mulighet til å spre seg. Ulven er kritisk truet i Norge og bør derfor også forvaltes deretter. Å forvalte en bestand av ulv samtidig som bestanden blir utsatt for krypskyting er tilnærmet umulig. Man kan ikke opprettholde en forsvarlig forvaltning av ulven når det samtidig foregår krypskyting. NMF krever derfor en fullstendig stopp i all jakt etter ulv, enten det er utenfor ulvesonen, sørpå eller midt i et reindriftsområde i Finnmark. Dette er nødvendig å gjennomføre i minst 5 år i påvente på at krypskytinga skal stanse. Dette får være en kollektiv avstraffelse overfor ulvemotstanderne.

 

NMF reagerer sterkt på at nok en ulv er skutt av krypskyttere. Dyret som ble skutt var en genetisk viktig ulv av den finsk/ russiske bestanden som var på vandring sørover mot den Sør-Skandinaviske bestanden. Ulven ville, om den ikke ble skutt, kunne være et viktig bidrag til å styrke det genetiske mangfoldet i denne bestanden. Ulovlig felling av ulv ser ut til å være mer regelen enn unntaket og har opp gjennom årene bidratt til en sterkt innavlet bestand i grenseområdet mellom Sverige og Norge. NMF krever stans i all jakt etter ulv i Norge i minst 5 år i påvente på at denne organiserte krypskytinga skal stanse. Dette får være en kollektiv avstraffelse av alle ulvemotstandere.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :