Publisert: 17.01.2012
Bergen havnevesen melder om rekordstor pågang av cruiseskip i 2012. Det er meldt om 334 anløp dette året. I forbindelse med den tragiske ulykken i Italia nylig har Norges Miljøvernforbund analysert beredskapen omkring gigantskipenes anløp. Den norske kystens unike utforming gjør arbeidet ved en eventuell katastrofe meget utfordrene. Det er med dette som bakgrunn NMF krever en bedre bereddskap etter føre var prinsippet. Resultatet av NMFs analyse er nedslående. Et liknende scenario som "Costa Concordia" er ikke utenkelig i Norge. Konklusjonen vår er at utfallet ville blitt dramatisk mye større. Les Norges Miljøvernforbunds krav til myndihetene i saken, klikk på "Les mer"
 
 
 
                                                            
                                                                                                            Foto: accidentalhedonist Flickr CCBY2.0
Norges Miljøvernforbund(NMF) krever et sterkere fokus på oljevernberedskap rundt cruisetrafikken i Norge ved utarbeiding av en eksklusiv  Miljørisiko analyse for de  hundretalls cruiseskipanløp som hver vår/sommer/høstsesong finner sted i  norske farvann, dvs våre mest dyrebare fjorder på Vestlandet,  indre havn i byer som  Bergen, Oslo og Stavanger m.fl. der de største skipene  bunkrer mer enn 10 000 tonn tungolje, har en  lengde opp mot  400 meter, opp mot 70 meter høy og en bruttotonnasje som  nærmer seg  200 000 bt.  Disse skipene trafikkerer trange uoversiktlige fjordarmer, bykjerner mm. i Norge omtrent 8 måneder i året der største havn er Bergen med nærmere 300 anløp i 2011.
Det norske Kystverket ved Beredskapsavdelingen i Horten har etter det vi erfarer ingen erfaring i å håndtere skip av denne typen og størrelse via øvelser.  Det største en har øvd på av denne typen fartøy er Hurtigruten etter det NMF kjenner til.

NMF krever videre en økt slepe/assistanseberedskap rundt cruisetrafikken fra kommende sesong der en vurderer utstrakt bruk av slepebåteskorte av skipene ved passering av urent farvann og i farvann der det stor avstand til oljevern depoter og redningssentraler.


Bakgrunn
Norges Miljøvernforbund(NMF) har siden stiftelsen i 1993 hatt et sterkt fokus på oljevern  til sjøs  og de mindre havarier som har vært langs vår kyst i samme periode. Små havarier som likevel har kostet hundretalls millioner i ryddekostnader og som har gjort ubotelig skade på fugl,arter og det marine miljø. NMF har over 2 tiår brukt store ressurser på å følge opp de tiltak og den politikk Kystverket og Kystdepartementet samt foregående etater har stått for.
Det er et arbeid som vi mener fremdeles er preget av etterslepshåndtering da vi registrerer at det ikke er snakk om å ta innover seg alle de utfordringer som hele tiden har ligget der, fra ventende tankskip uttaskjærs ved Fedje og Mongstad til det å ta innover seg at de gigantiske cruiseskipene faktisk kan utgjøre en formidabel dødsfelle for passasjerene og en uhåndterlig oljesølkilde med fatale konsekvenser i verste fall for miljøet.Dette er en sak Kystverket må ta tak i snarest. Det er og verd å nevne at NMF tok opp saken rundt den økte cruisetrafikken og den risiko denne kan utgjøre i fht oljesøl for nærmere 10 år siden.
NMF kan ikke se at cruisetrafikken er gitt noen særlig plass i de rapporter Kystverket Horten har fått utarbeidet senere år på miljørisiko og beredskap.(Kystverket.no)

Skrekk-scenariet
Cruisetrafikken i Norge har den senere år vært økende uten at det ser ut til at Kystverket eller FKD har fanget dette opp i sine publikasjoner. De typiske havner for større cruiseskip i Norge er alt fra Oslo til Stavanger, Bergen,de vakre og sårbare fjordene på vestlandet så som Geirangerfjorden, Hardangerfjorden og nydelige fjordlandskap mer eller mindre blottet for oljevern og annen beredskap  om et skip av typen som nå ligger utenfor Toscana i Italia skulle få problemer i form av grunnstøting, kollisjon, feilnavigering,dårlig vær (sommerstormer forekommer bl.a. i Oslofjorden i følge våre kilder), passering av trange farvann,les eksempelvis Drøbaksundet der avstanden til merkene er et steinkast på hver side. Eller en fjordarm på vestlandet,langt fra nærmeste oljeverndepot og slepebåt. Da vil en få en særdeles kritisk og sannsynligvis lite håndterbar  situasjon.Norsk oljevern på depotsiden og slepesiden er langt fra  nok utbygget til å ta høyde for denne typen hendelser i form av respons.

Kort om cruisetrafikken i Norge

Hvert år gjøres det tilsammen, bare i de større byene, 200-300 anløp i løpet av hektiske sommer måneder av cruiseskip av varierende størrelse, fra eldre skip med en lengde opp mot 180 -200 meter til de ultramoderne som nærmer seg 400 meter lengde. Tettheten kan være så stor som opptil eks 7 større fartøy til kai i Bergen på en og samme dag. NMF vet at det ved buksering av en del av fartøyene brukes slepebåter for å få dem til og fra kai. De nyeste skipene skal kunne klare seg selv spesielt under gunstige værforhold da de har thrustere og propeller både foran bak og på sidene,noe som selvfølgelig øker manøvreringsdyktigheten. En skal likevel ikke se seg blind på teknologi og egen kapasitet da denne kan bli satt ut av spill ved en hendelse.

Kystverket og FKD må nå gjøre flere tiltak
•    NMF mener det nå må utføres en miljørisikoanalyse snarest  som tar for seg den risiko disse store cruiseskipene kan utgjøre i gitte tilfeller, dvs at en må kjøre en rekke scenarier som er realistisk i de farleder disse trafikkerer. Det går på forhold som hvordan slepe så store fartøy med såpass mye vindfang og fribord,spesielt om skipet krenger,ved brann og det krysspress som oppstår i fht å redde liv samtidig som en skal danne beredskap andre steder, bl.a. ved et oljesøl.

•    Videre er det på sin plass at beredskapsmyndighetene  vurderer sterkt å kreve en økt slepe og bukseringstjeneste i de største cruisehavnene i god tid før sesongen starter, men også med fokus på de perifere fjordarmene disse trafikkerer. Denne økte beredskap må vurderes brukt til eskorte spesielt i urene farvann tilsvarende det en del tankskip i dag har til og fra terminaler. NMF vil for denne trafikken be Kystverket stille ekstra strenge krav til den losing som gjøres og det må og vurderes om skipene skal kunne gå så langt inn i fjordene som de i dag gjør.

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever et sterkere fokus på oljevernberedskap ved utarbeiding av en Miljørisikolanalyse rundt de  hundretalls cruiseskipanløp som hver vår/sommer/høstsesong finner sted i  norske farvann, dvs våre mest dyrebare fjorder på vestlandet, byers indre havn som i Bergen, Oslo og Stavanger der de største skipene  bunkrer mer enn 10 000 tonn tungolje har en  lengde opp mot  400 meter, opp mot 70 meter høy og en bruttotonnasje som nærmer seg  200 000 bt.  Disse skipene trafikkerer trange uoversiktlige fjordarmer, bykjerner mm.. i Norge nesten 8 måneder i året der største havn er Bergen med nærmere 300 anløp i 2011.

Videre krever vi en økt slepe/assistanseberedskap rundt cruisetrafikken fra kommende sesong der en vurderer utstrakt bruk av slepebåteskorte av skipene ved passering av urent farvann og i farvann der det stor avstand til oljevern depoter og redningssentraler.
 
Støtt saken ved å bli medlem i NMF;  www.nmf.no/blimedlem.aspx?pageid=1  eller gi til konto 
9521 05 71982.
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :