Publisert: 24.11.2014
 
Norges miljøvernforbund (NMF) krevde ifjor at tankanlegget på Moltustranda som påviselig ikke er eller var i brukbar stand i henhold til norsk regelverk måtte behandles som det det er; forurenset avfall. Anlegget har ikke lagringstillatelse eller utslippstillatelse nå da det er nedlagt. De fire tankene ble oppført i perioden mellom år 1947 og 1950. De siste 20 årene er tankene ikke vedlikeholdt. Gjennomgående 3 og 4 millimeter tykke. Tankene er 1,53 millimeter på det minste og 8 millimeter er krav etter Norsk Standard sitt regelverk. Anlegget er derfor å regne som forurenset avfall. For nedgravde tanker med oppbevaring av oljeprodukter med flammepunkt over 23 °C og som omfattes av Forurensningsforskriften Kap. 1, skal nedgravde tanker som permanent tas ut av bruk fjernes fra grunnen. 
Ved sanering av tankanlegg skal tankene tømmes, rengjøres, avgasses og trykktestes. Gassertifikatet må ikke være eldre enn 24 timer. Oljeslam skal leveres til godkjent mottak. Meldeskjema og saneringsjournal skal sendes inn til kommunen. Ingen av tankene kan benyttes som de er. Det var åpenbart veldig stor sannsynlighet for at disse tankene ikke kunne bli benyttet i framtiden i henhold til gjeldende regler. Dette på grunnlag av at de oversendte målinger ikke tilfredsstiller minimums krav i Norsk Standard til platetykkelse. Under kontrollen av tank 2 i 2003, var det utvendige + innvendige tæringer som hadde tæret opp nesten 90 % av den opprinelige godstykkelsen på en av tankene. Da den opprinnelige godstykkelsen på tankene er under minste kravet i henhold til EN NS 12558--2, som er på 8 mm godstykkelse kunne ikke disse godkjennes. Alternativene var å oppgradere, eller fjerne tankene etter Forskrift om håndtering av farlig stoff § 10 Drift, vedlikehold og opphør.

Miljøvernforbundet konkluderte med følgende til Herøy kommune:
Anlegget har ikke lagringstillatelse eller utslippstillatelse nå da det er nedlagt. Det er åpenbart at gjeldende regler ikke har blitt fulgt på dette anlegget. Miljøvernforbundet vil vise til § 7 i forurensningsloven om plikt til å unngå forurensning: ”Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.”
Tankanlegget på Moltustranda er åpenbart ikke i forskriftsmessig stand til å lagre avfall som f.eks petroleumsprodukter. Tankene med avfallsrestene er i en slik stand at de er for forurenset avfall å regne. Det kan ikke aksepteres å la Welcon som eier anlegget få utsettelse om de påstår at anlegget skal oppgraderes da dette ikke er et realistisk scenario og som er dokumentert i vedlegg 2; ”Regelverks gjennomgang for tankanlegg på Moldtustranda”. Konklusjonen her er at det vil vere billigere å fjerne tankene og å sette opp nye, enn å utbedre de slik de står i dag. Som det også framgår så har eier klart forbrutt seg på forskrifter som er gjeldende for et slikt anlegg over mange år. Norges Miljøvernforbund krever derfor at Welcon som eier må fjerne anlegget i henhold til gjeldende regelverk.
 
 
Et år etter at NMF krevde anlegget fjernet har kommunen i tråd med lovverket pålagt eier å fjerne tankanleggene. Eiers plan om uforsvarlig lagring i disse tankene er dermed forhindret.  
 
Saken er tidligere omtalt her:
 
 
Av Øystein Bønes
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :