Publisert: 19.06.2012
Regjeringens manglende oppnåelse på bl.a. støybegrensning rammer enkeltpersoner hardt – landets sannsynligvis mest støyutsatte mennesker er naboene til Aker Solutions i Moss. I brev til Miljødepartementet stiller NMF følgende krav til statsråd Bård Vegar Solhjell:
 1 Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at regjeringen tar skjeen i en annen hånd og innskjerper kraftig på støynormene med de konsekvenser det får for kildene til støy. Industri, trafikkstøy, støy fra vind turbiner er eksempler på støy som hver dag forringer livet til mange hundre tusen nordmenn.
2 Videre krever NMF at ministeren engasjerer seg direkte i saken vedrørende Aker Solutions på linje med det engasjement som forgjengeren utviste opp mot AF Decom Offshore i Vats på problem stilling kvikksølv og giftige gasser ved brenning.
3 Regjeringen må og nå gjennomgå Forurensningsloven sin ordlyd og legge til rette for mer hensyn til natur, mennesker og miljø og mindre til utbygger.

Bakgrunn
Etter det NMF erfarer klarer ikke den sittende regjering å oppnå sin målsetning om å beskytte flere mennesker fra støy. Det medfører at en justerer ned målsetningen istedet for å se på hva som hindrer en måloppnåelse. Dette er i NMF sine øyne en feil måte å jobbe og tenke på. Departementet må som overordnet KLIF som forvalter av støyforskriften sørge for at det sentralt jobbes for å oppnå de mål en satte seg for en del år siden. Videre må en og sørge for at kommunene ved sine reguleringsplaner legger opp til at det ved tyngre industriformål sørges for at denne typen virksomhet ikke blir lokalisert nær mennesker om det kan unngås. Det skjer ikke alltid idag, og både industribedrifter og omgivelsene blir tapere.

Eksempel fra Moss, Aker Solutions kabelproduksjon klint oppi et boligområde, nærmeste hus
7 meter unna
NMF har siden våren 2011 jobbet opp mot bedriften Aker Solutions Umbilical (ASU) i Moss, bl.a. sammen med plagede og berørte naboer. Samarbeidet med naboer har bestått i bistand til å danne en nærmiljøgruppe under NMF for å jobbe for å ivareta egne miljø og helseinteresser. ASU er leietaker på tomten som eies/forvaltes av Jeløy Strandpark/Merkantilbygg i Oslo. Tomten er regulert for industri via bestemmelser fra 2000 der de i bestemmelsene ikke er nevnt noe om hensynet til naboene. Bestemmelsene er mao ikke egnet i bruk slik NMF ser det til å regulere industrivirksomhet så lenge de ikke ivaretar omgivelsene. NMF er redd dette er tilfelle i mange kommuner i landet. Dette må gjennomgås av MD. ASU har den tid de har vært på tomten og spesielt de siste to årene utvidet virksomheten voldsomt,delvis ved bruk av ulovlige metoder dvs unnlater å søke om tiltak før etter at tiltaket er utbygget. Dette har skjedd med Fylkesmannen i Østfold(FMØ) ved miljøvernavdelingen sin velsignelse. Det er tidligere fra NMF sin side klaget på FMØ sin håndtering av denne saken i brev til Miljøverndepartementet(MD). Det som er skjedd nylig er at Moss kommune ved sin behandling av ASU sin søknad om utslippstillatelse i sin tilrådning til FMØ bruker retningslinjer som er mer lempelig for ASU enn de som forutsettes i regulerings bestemmelsene. Dette blir også feil, og NMF krever at departementet sørger for at det ikke gies mulighet til lemping på støykrav til ulempe for 3 part ved kommunal saksbehandling.
 
De mest plagede og eksponerte mennesker i Norge?
NMF har i hele sin eksistenstid på snart 20 år jobbet svært bredt på miljø og helsesaker,og med støysaker. NMF er en organisasjon som jobber med alle typer miljø og helsespørsmål, i sterk kontrast til andre miljøorganisasjoner. På denne bakgrunn som er ganske lang og tung faglig sett vil vi karakterisere saken med Aker Solutions Umbilical i Moss som en versting i Norge på støy og annen eksponering og vi mener det ikke finnes et lignende tilfelle der omgivelsene ved naboer mm på samme måte er eksponert på en slik måte at deres livsførsel blir vesentlig endret
og livskvalitet vesentlig forringet. NMF forventer derfor at departementet direkte engasjerer seg i denne saken og sørger for at FMØ gir en tillatelse som i sterk grad hensyntar naboene på en helt annen måte enn det som det ser ut til vil skje idag. Det anbefales departementet å se nærmere på NMF sin uttale til søknaden til ASU(vedlagt). Vi mener våre innspill er edruelige og vil hvis gjennomført kunne gjøre tilværelsen til naboene akseptabel mtp hva en skal utstå av eksponering.
 
Dagens situasjon i Moss
Idag driver ASU på en gammel reguleringsplan som ikke setter noen grenser for hva bedriften kan foreta seg. Slik har situasjonen vært siste to årene. Det betyr at de kan jobbe 24 timer i døgnet alle dager i uken, hele året. De kan kjøre truck kl 0300 om natten, de kan bruke kappeverktøyer like gjerne kl 0200 om natten som kl 14 på dagtid. Det betyr for naboene at de ikke har noen forutsigbarhet i fht hva de kan forvente seg av støy, lysforurensning og visuell forsøpling som bla. Inkluderer en ulovlig ankret lekter på 130 meter som ble omsøkt ca ett år etter at den ble ankret opp.
Ved anløp av skip som skal hente kabel kan disse ligge inne i flere uker med maskin gående kontinuerlig fordi det aldri har vært krav om å legge opp landstrøm. NMF vet ikke om noen annen industribedrift i Norge som har døgndrift 365 dager/netter i året der bedriften ikke trenger ta hensyn, og der bedriften er lokalisert så tett opp i et boligområde som har eksistert i over 100 år. Det er på denne bakgrunn at NMF mener naboene her er de mest eksponerte mennesker i landet.

KLIF svikter – departement må rydde opp for å unngå å legge til rette for industri på
sviktende premisser miljømessig sett
NMF mener KLIF( tidligere SFT) de senere årene har vært mer tilbøyelig til å la seg føye av industrien/tiltakshavere enn tidligere. Det er er mange eksempler på dette, og noen er riktig grove. Vi kan nevne tillatelser gitt i fht gruvevirksomhet i Syd-Varanger, tillatelser gitt i fht Malmøykalven og dumping der med påfølgende rettssaker, tillatelser gitt til AF Decom Offshore i Vats og den jobb KLIF gjorde i fht kjemikaliebruk ved prøveboringer i Barentshavet for en del år tilbake. For ikke å glemme Vest Tank saken i Gulen der NMF mener SFT i forkant av eksplosjonen grovt forsømte seg i fht kontroll av virksomheten. NMF mener KLIF i større grad enn i dag må settes til å veie natur og miljønteressene og skjele mindre til tiltakshaver/industrien sin side. NMF er på ingen måte motstander av industri men slik konsesjonssystemet fungerer idag tilrettelegges altfor mye miljøskadelig virksomhet uten at tiltakshaver blir pålagt å ta hensyn eller kutte utslippene optimalt. NMF er og av den oppfatning at Forurensningloven på sentrale punkter må revideres på ordlyd som blir ullen i fht vektlegging av hensyn som går på natur og miljø sett opp mot kostnader. De skjønnsmessige vurderinger som da ofte vil bli gjort medfører at tiltakshaver alt for ofte slipper unna krav da KLIF vurderer kostnadene som for store og som et hinder for virksomhet. NMF mener dette ofte skyldes at næringslivet og de konsern som står som tiltakshaver ikke har nok budsjetter for avbøtende tiltak da denne tankegang fremdeles ikke er utbredt i denne sektoren, heller ikke prioritert, etter nesten et halvt århundre med en organisert miljøforvaltning i Norge.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :