Publisert: 12.04.2012
Den 25.02.2011 og 26.03.2012 fant Norges Miljøvernforbund store mengder gummigranulater på avveie og tydelige spor etter det som må kunne kalles en svært forurensende praksis ( Se bilder i artikkelen).  På stedet ser man tydelig at gjerdet er åpnet og store mengder snø med betydelig innhold av gummigranulater fra oppmalte bildekk og lignende har blitt brøytet direkte ut i Oselven gjennom hele vintersesongen 2011-2012 og sannsynligvis over flere år tilbake.
Gummigranulater benyttes i denne typen kunstgress for og øke dempningen mot underlaget, og benyttes som innfyll i ”gresset” for å gi dette ønsket struktur og konsistens. Gummigranulater produsert av oppmalte bildekk som det her er snakk om inneholder som kjent blant annet PCB, PAH, ftalater og alkylfenoler, granulatene synker til bunn i elver og vassdrag og blir i dette tilfellet liggende og migrere direkte i og til nedstrøms gytefelter i Oselven. Dette er giftstoffer man i en årrekke har lagt seg i selen for å begrense spredningen av, mens man på denne og andre idrettsbaner tillater disse stoffene å ligge eksponert for vær og vind med den avrenningen dette medfører. I tillegg benytter Stilvoll idrettsplass en særdeles dårlig praksis når de dumper store mengder med granulater direkte ut i et varig vernet vassdrag.                                          
Et annet moment som også bør vurderes er innånding, svelgning og hudeksponering ved idrett, lek og opphold på og ved baner hvor det er benyttet kunstgress med denne typen innfyll. Ved labratoriemålinger gjort i Manglerudhallen ble det funnet 234 forskjellige kjemiske forbindelser i ulike konsentrasjoner. Disse stoffene er blant annet 4-metyl-2-pentnon, benzothiazol, isomere av xylen, toluen, oktenal, aceton, styren og dodekan. Hovedkilden til disse funnene ble oppgitt å være gummigranulat av samme type som ved Stilvoll idrettsanlegg. Målingene det vises til over er riktig nok gjort i et innvendig miljø men det bekrefter at alle tenkelige kjemiske stoffer migrerer fra granulatene og ut i omgivelsene. Skal man la barn og unge utsettes for denne kjemiske hverdagen vi ikke kjenner konsekvensene av bare for at idrettslaget skal spare penger på våre barns bekostning? Og hva så med Oselven og dennes allerede hardt pressede elvefauna? Er kunstgress uansett type fyll den riktige veien og gå for slike anlegg?
 
Problemstillingen kunne enkelt vert unngått ved endrede brøyteprosedyrer og overgang til et alternativt granulat. Et alternativ er et produkt som heter InfillPro Geo, som leveres fra samme leverandør som Stilvoll idrettsbane benytter i dag. InfillPro Geo er et granulat fremstilt av en kombinasjon av syntetiske fibre og organisk materiale og sies å være det eneste innfyllet på markedet som er 100% miljøvennlig og totalt fritt for giftstoffer. Det opplyses at dette stoffet koster noe mer, men er et fullgodt alternativ når det kommer til tekniske egenskaper. Den økonomiske ballansen vi likevel slå positivt ut dersom man regner med den samfunnsmessige gevinsten ved bedre helsemessige forhold for både barn og miljø. Det må presiseres at granulater uansett type ikke på noen måte skal kunne havne i elven da det uansett vil påvirke elvens naturlige fauna og bunnforhold.

Norges Miljøvernforbund krever overgang til bruk av miljøvennlig granulat for resten av gressmattens levetid, samt sikring mot elven for å forhindre videre utslipp og deretter overgang til grusbane eller lignende, som ikke medfører så store konsekvenser for barn og miljø. I tillegg til endring av praksis vinterstid siden man selvsagt ikke kan benytte seg av Oselven som snødeponi uansett innhold av granulater eller ikke, da det uansett vil være fremmedstoffer i snøen som ikke har noe i Oselven og gjøre.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :