Publisert: 21.02.2011
Fylkesmannen i Hedmark besluttet fredag å trekke tilbake tilatelsen til komposteringsselskapet Hera Vekst. Bakgrunnen er luktproblemene knyttet til produksjonsprosessen ved Hera Vekst, som siden oppstarten i 2005 har plaget naboene i store deler av Elverum.
 
 
Norges Miljøvernforbund har tidligere stilt krav om at luktproblematikken må opphøre, og at anlegget enten må driftes på en slik måte at det ikke skjennerer eller nedlegges.
 
Hera Vekst AS er et interkomunalt selskap som ble dannet for å kompostere organiskavfall i Elverumsregionen. Selskapet har i tillegg kompostert det organiskeavfallet til Drammensregionen. Selskapet baserte sin drift på en dansk teknologi som ikke var utprøvd tildigere i Norge.
 
Norges Miljøvernforbund har vært kritisk til at man på 5 år ikke har klart å løse de praktiske og mekaniske delene av produksjonen. Ved en inspeksjon på anlegget høsten 2010 luktet det sur kompost, noe som tydet på gal kompostering. Rankene hadde etter furbundets mening en for stor sprik i strøkvaliteten. Strøet som består av oppmalt trevirke, skal sikre tilstrekkelig luftgjennomstrømming slik at avfalle brytes ned uten lukt.
 
Hera Vekst AS har ikke klart å oppfylle Klima- og forurensningsdirektoratets vilkår for videre drift. Utslipp av lukt fra anlegget har blitt vesentlig større enn forutsatt da tillatelsen ble gitt. Tillatelsen trekkes derfor tilbake.
Fylkesmannen mener at Hera Vekst AS ikke har klart å oppfylle Klima- og forurensningsdirektoratets vilkår for videre drift, herunder å dokumentere at luktsituasjonen har blitt vesentlig forbedret. Utslipp av lukt fra anlegget har blitt vesentlig større enn forutsatt da tillatelsen ble gitt.

Tillatelse datert 30. november 2004 trekkes tilbake. Følgende forutsetninger gjelder:
  1. Mottak av våtorganisk avfall skal stanses senest innen 31. mars 2012.
  2. Innlevert avfall skal behandles og fjernes fra området innen 30. juni 2012. Dette gjelder også mellomlagret kompost som ligger til ettermodning.
  3. I avviklingsperioden skal bedriften arbeide for å minimalisere luktproblemene, og luktpanelet skal opprettholdes med månedlig rapportering.
  4. Inntak av avfall skal ikke overstige 20.000 tonn pr år.
  5. Rydding av området må gjennomføres etter nærmere avtale med grunneieren.
Fylkesmannen er klar over at en tilbaketrekking av tillatelsen får store økonomiske konsekvenser for bedriften og eierkommuner i SØIR. Bedriften har imidlertid, fram til dags dato, ikke klart å prosessere kompost med akseptabel kvalitet i forhold til luktutslipp. Fylkesmannen kan vanskelig se at ytterligere tiltak vil kunne bringe luktutslippene ned på et akseptabelt nivå. Fylkesmannen har også vurdert den positive siden ved at anlegget gjenvinner avfall til et nyttig produkt og slik sett oppfyller nasjonale mål om gjenvinning av avfall. Det kan imidlertid ikke oppveie for de ulemper bedriften medfører.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :