Publisert: 22.12.2009
Norges Miljøvernforbund (NMF) anmeldte 18.06.2009 Bergen Kommune for dumping av kloakkslam i samme område som Bergen kommune nå er anmeldt for dumping av kreftfremkallende kunstgressmatter, og NMF blir svært fortvilet og opprørt over at kommunen benytter slike miljøskadelige masser som bunndekke for skogsveier i Bergens vakre naturområder.

Flere av de nyeste skogsbil/tur veiene i Bergen (bl.a. i Hordnesskogen i Fana, strekningen Totland – Bontveit samt pågående bygging Fjellbirkeland - Totland) er bygget ved bruk av kloakk/avløpsslam som bl.a. inneholder tungmetaller, hormonhermere og bakterier og parasitter som koliforme bakterier og Giardia. Dette er uomtvistelig miljøgifter og smittefarlige bakterier som utgjør et forurensnings/helse problem og som rammes av forurensingsloven og forskrift om miljørettet helsevern.

NMF minner også om påvisningen av parasitten Giardia i Svartediket med påfølgende epidemi og finner derfor sterke grunner til å stille spørsmål om bruken av kloakkslam ved bygging av skogsbilveier i nedslagsfeltet til drikkevann i Bergensområdet.

Norges Miljøvernforbund har ved selvsyn og gjennom lokal informasjon opplysninger som tilsier at akkurat dette nå skjer i området Totland. Avrenningen skjer til bekker og små elver på begge sider av ”vannskillet”. Spesielt ille blir dette ettersom nesten all bebyggelse i området er avhengige av egne brønn som drikkevannskilde.

Norges Miljøvernforbund gjorde Bergen Kommune oppmerksom på forholdene ved å kreve bruken av slikt kloakk/avløpsslam stanset allerede i våre brev først til partigruppene i Bergen kommune 15.01.2004 og senere av 07.03.2005 til daværende byråd Trude Drevland. I tillegg til ovennevnte informasjon om slammets innhold ble det i brevet gjort oppmerksom på følgende:

”NMF frykter utlekking og avrenning av forurensninger til drikkevann med tilknytning til nedenforliggende bebyggelse.”

Rådgivende Biologer har beregnet at det vil bli benyttet omtrent 300 tonn slam pr. kilometer vei, inneholdende 0,5 kg kvikksølv, 0,7 kg bly og 0,15 kg kadmium. Videre har Norsk Forskningsråd (Forskningsprogram om Økotoksologi) har også funnet at bl.a. fisk som eksponeres for utslipp fra kloakkrenseanlegg får hormonforstyrrelser på grunn av dette.
Norges Miljøvernforbund krever at Bergen kommune foretar en opprydning i området omgående, - med oppgraving og destruering av kunstgressmattene og kloakkslammet på en miljømessig forsvarlig måte.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :