Publisert: 22.12.2009

Norges Miljøvernforbund har anmeldt Bergen kommune for ulovlig dumping av farlig avfall i form av gamle kunstgressmatter langs skogsveier, inneholdende kreftfremkallende stoffer. Gummikulene som benyttes i underlaget på disse mattene stammer ofte fra oppmalte gamle lastebildekk, som inneholder kreftfremkallendestoffer som PAH-oljer og tungmetaller. En undersøkelse for Kulturdepartementet har påvist funn av om lag 50 ulike stoffer i disse mattene.
Den svenske Kemikalieinspeksjonen (KEMI) har advart mot bruk av disse mattene etter funn av kreftfremkallende stoffer i kunstgressbaner. Gummikulene som benyttes i underlaget på disse mattene er ofte laget av oppmalte gamle lastebildekk, som inneholder PAH-oljer og tungmetaller som er påvist kreftfremkallende. En undersøkelse i samarbeid med Kulturdepartementet har påvist funn av om lag 50 ulike stoffer i disse mattene.

Kunstgressmattene er bygget opp av ulike polymere, der stråene er laget av polyetylen, PP eller polyamid, mens matten har vært laget av granulat av styrengummi fra gamle bildekk. Bindingsmaterialet som binder stråene sammen består av slagfast polystyren/polyuretan. Granulat av oppmalte resirkulerte bildekk inneholder og lekker ut en større mengde miljøgifter enn fabrikknytt granulat.

Kunstgressmatter som blir dumpet i naturen vil forårsake lokal forurensning til nærliggende vassdrag med utlekking av store forekomster av miljøgiftene oktylfenol, nonylfenol og sink.

Nonyl- og oktylfenoler er miljøgifter som omfattes av nasjonale mål med formål om å stanse utslipp av enkelte særlig prioriterte kjemikalier; stoffer som kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet da de er tungt nedbrytbare og i tillegg er svært giftige for vannlevende organismer. Stoffene har også en hormonforstyrrende effekt på fisk.

I følge den svenske rapporten til KEMI vil det være en økt fare for miljøskader når kulene løser seg opp i vann. Vestlandet har dermed en økt miljøfare gå grunn av landsdelens nedbørsmengder, og som en følge av klimaendringer også vil øke i fremtiden. Skogsveien Totland-Bontveit ligger i tillegg på en åsrygg, med fare for avrenning til nedstrøms vassdrag.

Kunstgressmatter kan ikke leveres som restavfall.

Ulike forbrenningsanlegg (bl.a Klemetsrud i Oslo) har nektet å ta imot brukt kunstgress til forbrenning med den begrunnelse at mattene avgir for store utslippsmengder av nitrogenoksid, hvilket påvirker utslippsrestriksjonene i forhold til konsesjonene i en negativ retning.

Alternativet er å levere kunstgresset som farlig avfall ved spesialdeponier, med de avgifter som da medfølger. Dette kan bli en kostbar affære i forhold til størrelsen på avfallsmengden som leveres.

Dersom disse mattene forsøkes destruert ved åpen forbrenning, vil oppvarming av polyuretan frigjøre svært farlige stoffer – isocyanater. Disse er sterkt helsefarlige og kan medføre skader på luftveiene og forårsake livsvarig astma. I etterkant vil astmaanfall kunne utløses hver gang man utsettes for isocyanater, samt at luftveiene får en økt følsomhetsgrad for støv og lukter som parfyme, eksos eller løsemidler.

Kontakt med isocyanater kan videre medføre kontaktallergi, i form av eksem. 

Norges Miljøvernforbund krever at Bergen kommune foretar en opprydning i området omgående, - med oppgraving og destruering av kunstgressmattene på en miljømessig forsvarlig måte.

 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :