Publisert: 10.11.2009
Norges Miljøvernforbund krever total gjennomgang av AF Decoms anlegg for destruksjon av utrangerte oljeinstallasjoner i Vats, Vindafjord kommune, på bakgrunn av øket radioaktivitet på anlegget.
Norges Miljøvernforbund har i den senere tid mottatt flere bekymringsmeldinger fra arbeidere på og beboere omkring, AF Decoms anlegg i Vats. Det ble derfor, fra Norges Miljøvernforbunds side, foretatt en nattlig inspeksjon av anlegget 09.11.2009 og vi finner å måtte meddele at det ble funnet foruroligende store mengder radioaktivt avfall.

Det var helt tydelig for oss at det her brennes og kuttes – ”det drives varme arbeider” – i kontaminerte/forurensede rør uten nødvendig beskyttelsesutstyr og opplæring. Oppkuttede kontaminerte rørdeler, forsøkt ”plombert” med tynn plast, lå spredd på flere steder ut over kaianlegget. Små hauger med avleiringer fra oppkuttede deler lå tilsvarende spredd. På dagtid kan man med det blotte øye se spredningen av støv som kommer som en direkte følge av kuttingen og brenningen. Dette støvet er til fare for samtlige ansatte på anlegget, befolkningen omkring og drikkevannskilden ikke langt unna.

Norges Miljøvernforbund krever derfor at ansvarlige myndigheter snarest må gripe inn, stanse virksomheten og vurdere all videre behandling av slikt avfall. Forbundet mener det er påkrevd at alle rør av denne typen – altså rør for transport av olje, gass og produsert vann – behandles som radioaktivt avfall. Det er allment kjent at oljeproduksjon medfører radioaktive avleiringer i rørene og i enda større grad skjer dette ved gassproduksjon men også håndteringen av såkalt produsert vann forårsaker høy radioaktiv avleiring.

Norges Miljøvernforbund har i brev til Miljøverndepartementet datert 13.06 2009 rettet oppmerksomheten mot problemet. Jeg siterer følgende:

Det er likeledes heller ikke tatt hensyn til at store deler av det materiale som kommer inn

vil være radioaktivt. Det benyttes som kjent ”produsert vann” i enorme mengder på disse plattformene, spesielt på slutten av produksjonsperioden. I henhold til forslag til ”forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall”, som i disse dager er ute på høring, er slikt vann 1000 ganger mer radioaktivt enn normalt sjøvann. Avleiringer vil finnes i stort monn på gamle plattformer og plattformdeler som har vært involvert både i produksjon av olje/gass og produsert vann. Det er akkurat slike gamle og utrangerte plattformer som er tenk slept inn til Vats. De som har vært utsatt for den høyeste radioaktiviteten over lang tid.

Så vidt Norges Miljøvernforbund kjenner til, høytrykkspyles i dag alle disse rørene fulle av radioaktive avleiringer, ute i Nordsjøen og ja..... rett på havet. Årsaken til dette er så vidt vi kan forstå at radioaktiviteten ellers ville vært alt for høy til å kunne håndteres ”uoppdaget” og/eller lovlig på land. Ingen ansvarlig myndighet har så langt grepet fatt i denne problematikken og opphugging og videre destruering foregår uten nasjonalt regelverk og utenfor kontroll. Radioaktive rørdeler, med avleiringer av radioaktiv masse fra anlegget i Vats sendes f.eks til smelteverk i Mo i Rana for brenning og på denne måten spres forurensingen og ennå flere utsettes for radioaktiv påvirkning. Vi siterer igjen fra vårt brev til Miljødepartementet datert 13.06.2009:

Behandling av denne typen radioaktivt avfall er det så langt Norges Miljøvernforbund kjenner til, ikke kontroll på. Forbundet er kjent med at slikt avfall er håndtert av AF Decom’s samarbeidspartnere, uten at disse engang har vært informert om radioaktiviteten. Man har bare fått noe som ser ut til å være en svært ”lukrativ” kontrakt med AF Decom for videre destruering av deler fra opphuggingen av f.eks Kittywake.

Norges Miljøvernforbund unnlater med hensikt å benytte begrepet ”lavradioaktivt” i denne sammenheng, selv om dette til stadighet benyttes av, det etter vår mening, useriøse Statens Strålevern. Norge har på bakgrunn av strålevernets praksis, et foreldet regelverk på området og er snart eneste nasjon som praktiserer en slik differensiering av radioaktivitet. Radioaktivitet skader uansett og det finnes ingen nedre grense for skadevirkninger. Norges Miljøvernforbund mener at arbeiderne og befolkningen i Vats i dag utsettes for en utålelig helserisiko og kreftfare og at Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet bør gripe inn umiddelbart.
 
På denne bakgrunn krever Norges Miljøvernforbund umiddelbart en total gjennomgang av AF Decoms anlegg for destruksjon av utrangerte oljeinstallasjoner i Vats i Vindafjord kommune på bakgrunn øket radioaktivitet.  

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :