NORSK HYDRO PORSGRUNN OG DIOKSINER

I et brev til SFT av i går understreker Norges Miljøvernforbund(NMF) det viktige i at SFT sørger for at bedriften Hydro magnesium bøtelegges med en bot på 2 millioner kroner. NMF anmeldte bedriften allerede i april. Saken ligger nå i SFT, et organ som har stor faglig innflytelse ifht hvilke strafeutmåling det lokale politikammer evt utsteder.

SFT
8100 Dep.,
0030 Oslo

Norges Miljøvernforbund(NMF) vil påminne om og understreke opprettholdelsen av våre krav som skissert i brev av den 7 april i år.
Norges Miljøvernforbund(NMF) anmeldte i april i år(se vedlagt brev) i brev til Telemark Politidistrikt ovennevnte bedrift for overskridelse av den utslippstillatelse bedriften på forhånd skulle forholde seg til. NMF ble for over et halvt år siden bedt om å dokumentere lovbruddet. (se vedlagt kopi av brev). Overskridelsen av konsesjonen og innrømmelse av denne er dokumentasjon.
Etter det NMF erfarer idag ligger saken til behandling hos SFT som skal gi en faglig vurdering som skal oversendes det lokale politidistrikt som så skal ta stilling til våre krav.

SFTs saksbehandling
Dioksin, verdens farligste miljøgift uten nedre grenseverdi for når den skader immunsystem, fertilitet og er kreftfremkallende, og overskridelse av utslipp av disse er særdeles skjerpende og må resultere i straff i form av kraftig bøtelegging. Videre vil NMF benytte anledningen til å kommentere på pålegget SFT har gitt bedriften med frist innen 2007; NMF ser pålegget som en totalt skandaløs sanksjon fra SFT sin side, en sanksjon NMF vil bestride på alle mulige måter i tiden fremover.
I mai ble EPA i USA (environmental Protection Agency ) sin rapport Exposure and health assessment for 2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzo-p-dioxin(TCDD) and related Compounds publisert. Denne grundige gjennomgangen av 5000 referanser utført over 8 år konkluderer bl.a. med at dikosiner er betraktelig mer farlig enn tidligere antatt.NMF går ut ifra at SFT har satt seg inn i den ovennevnte rapport, at dere tar konsekvensen av den dramatiske konklusjon rapporten trekker, at dere ser dette i sammenheng med den enorme belastningen lokaliteten Grenland idag er utsatt for mht forurensning , og at dere responderer i tråd med dette.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :